018-036/2007 Pošta Slovenija d.o.o.

Številka: 018-036/07-44-468

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata in članic Vide Kostanjevec in Nataše Jeršič kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za vzdrževanje vozil na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Avtoservis Franc Makoter s.p., Ulica Ante Trstenjaka 17, Ljutomer (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Pošta Slovenija d.o.o., Sektor za investicije in nabavo, Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.2.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo, z dne 8.1.2007, se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za oddajo javnega naročila za vzdrževanje vozil po postopku s pogajanji objavil v Uradnem listu RS, št. 100, z dne 29.9.2006, pod številko objave Ob-26891/06 in v Uradnem glasilu EU št. 2006/S 182.

Naročnik je za sklop vzdrževanje vozil Fiat za lokacijo Ormož, Ljutomer in Murska Sobota kot najugodnejšega ponudnika izbral Avto hišo Meško d.o.o., Tišinska cesta 29 f, Murska Sobota (v nadaljevanju izbrani ponudnik).

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj 8.1.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita, da je iz zapisnika o odpiranju ponudb razvidno, da izbrani ponudnik ni zagotavljal vseh dokumentov za ugotavljanje usposobljenosti, zaradi česar bi moral biti izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj pri tem pojasnjuje, da je iz omenjenega zapisnika razvidno, da je pod kolono "dokumentacija za ugotavljanje usposobljenosti" označeno z "x", kar po mnenju vlagatelja jasno kaže na to, da izbrani ponudnik ni zagotovil vse potrebne dokumentacije, ki jo je naročnik zahteval. Pri vlagatelju je namreč pri vseh zahtevah označeno z "da", kar po vlagateljevem mnenju pomeni popolno ponudbo.

Naročnik je s sklepom, z dne 16.1.2007, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je izbrani ponudnik izpolnjeval vse pogoje javnega razpisa in je bil izbran na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba. Naročnik v zvezi z vlagateljevimi navedbami pojasnjuje, da je izbrani ponudnik priložil vse dokumente, ki jih je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji že v predhodno izvedenem odprtem postopku. Odprti postopek je naročnik za nekatere lokacije zaključil brez izbora, saj ni prejel nobene pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe. Nato je naročnik ponovil postopek na podlagi 1. točke 3. odstavka 20 člena ZJN-1 po postopku s pogajanji po predhodni objavi. Naročnik pri tem opozarja, da je v razpisni dokumentaciji na 9. strani zapisano, da ponudnikom, ki so sodelovali v predhodno izvedenem postopku, ni potrebno prilagati dokazil za izpolnjevanje pogojev iz 6. točke razpisne dokumentacije, razen tistih, ki jih niso predložili v odprtem postopku. Naročnik pri tem navaja, da je vsakemu izmed ponudnikov v povabilu natančno zapisal, katere dokumente mora predložiti. V nadaljevanju naročnik pojasnjuje, da je v zapisniku o odpiranju ponudb pri vseh ponudnikih, ki jim ni bilo potrebno prilagati dokazil o izpolnjevanju pogojev v koloni 8 zapisan "x". Pri ponudnikih, ki so morali predložiti še katero izmed potrdil, pa je v koloni 8 z "DA" označeno, ali so predložili vse dokumente oz. z "NE", če tega niso storili. V 9. koloni pa je nato še dodatno označeno, ali je ponudba popolna ali ne. Na podlagi navedenega naročnik poudarja, da je pri zbranem ponudniku jasno, da je ponudba popolna, na podlagi česar je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 20.1.2007, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 23.1.2007, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 24.1.2007, na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno, ali je izbrani ponudnik zagotovil vse dokumente za ugotavljanje sposobnosti.

Državna revizijska komisija je pri presojanju spornega vprašanja v celoti sledila navedbam naročnika, da izbranemu ponudniku v obravnavanem primeru ni bilo potrebno predložiti nobenega tovrstnega dokumenta, ki bi se nanašal na ugotavljanje sposobnosti. Navedeno je namreč mogoče razvideti iz Povabila k oddaji ponudbe, naslovljenega na izbranega ponudnika, ki vsebuje navodilo, da: "Ponudnikom, ki so pravočasno oddali ponudbe v odprtem postopku, ni potrebno prilagati celotne dokumentacije, zahtevane v 6. točki razpisne dokumentacije". Poleg tega je tudi pod omenjeno 6. točko razpisne dokumentacije na strani 9 zapisano, da: "Za dokazovanje pogojev po 42. členu in 42. a členu ZJN-1 ponudniku, ki je sodeloval v odprtem postopku in je do 5.6.2006 do 12. ure oddal ponudbo, ni potrebno predložiti navedenih dokazil, razen tistih, navedenih v povabilu za vsakega ponudnika posebej, ker je naročnik ugotavljal usposobljenost ponudnikov v odprtem postopku." Iz povabila izbranemu ponudniku pa je jasno razvidno, da izbranemu ponudniku ni bilo potrebno prilagati nobenih dodatnih dokumentov, ki bi se nanašali na ugotavljanje njegove usposobljenosti, zato Državna revizijska komisija v celoti zavrača vlagateljeve navedbe, da je ponudba izbranega ponudnika v obravnavanem primeru nepopolna, zaradi česar je v nadaljevanju odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 15.2.2007

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Avtoservis Franc Makoter s.p., Ulica Ante Trstenjaka 17, Ljutomer
- Pošta Slovenija d.o.o., Sektor za investicije in nabavo, Slomškov trg 10, Maribor
- Avto hišo Meško d.o.o., Tišinska cesta 29 f, Murska Sobota
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana