018-024/2007 Festival Ljubljana

Številka: 018-024/2007-44-452

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članice Vide Kostanjevec in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za fizično varovanje objektov, prireditev, izvajanje storitev varnostnega dežurnega centra in prevoz gotovine in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Valina varovanje, družba za varovanje d.o.o., Litijska cesta 45, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.02.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.11.2005 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Javni razpis, pod opisom "fizično varovanje objektov, prireditev, izvajanje storitev varnostnega dežurnega centra in prevoz gotovine", je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 123-124, z dne 1.12.2006, pod številko objave Ob-33290/06.

Vlagatelj je dne 19.12.2006 vložil zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo, s katero naj bi naročnik kršil 24., 42., 42.a., 43. ter 50. člen (v povezavi s 7. členom) Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva razveljavitev posameznih določb razpisne dokumentacije oz. podrejeno razveljavitev celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je s sklepom, sprejetim dne 04.01.2007, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Po prejemu vlagateljevega obvestila o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, z dne 05.01.2007, je naročnik z dopisom, z dne 11.01.2007, odstopil zahtevek za revizijo skupaj s spisovno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je vlagatelja z dopisom, št. 018-024/07-44-171, z dne 22.01.2007, pozvala k dopolnitvi zahtevka za revizijo s predložitvijo dokazila o plačilu takse za revizijo v višini iz prvega odstavka 22. člena ZRPJN.

Vlagatelj je dne 05.02.2007 dopolnil zahtevek za revizijo s predložitvijo potrdila o plačani taksi v višini 417,30 â??.

Po pregledu spisovne dokumentacije je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

21. člen ZRPJN določa, da Državna revizijska komisija v primeru, če ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih podatkov iz 12. člena ZRPJN, pozove vlagatelja zahtevka za revizijo, da ga dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je pet dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev.

ZRPJN v 6. alineji tretjega odstavka 12. člena določa, da med obvezne sestavine zahtevka za revizijo sodi tudi "potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona".

Ker je Državna revizijska komisija ob predhodnem preizkusu vlagateljevega zahtevka za revizijo ugotovila, da vlagatelj zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN, je vlagatelja na podlagi prvega odstavka 21. člena ZRPJN dne 22.01.2007 pozvala k dopolnitvi zahtevka za revizijo s predložitvijo dokazila o plačilu takse za revizijo v višini iz prvega odstavka 22. člena ZRPJN. Državna revizijska komisija je v predmetnem dopisu v skladu z prvim odstavkom 21. člena ZRPJN prav tako navedla, da mora vlagatelj v roku petih dni od prejema tega poziva izvesti zahtevano dopolnitev, saj bo v nasprotnem primeru vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi 1. alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrgla.

Vlagatelj je pravočasno, z dopisom z dne 05.02.2007, dopolnil zahtevek za revizijo s predložitvijo potrdila o plačani taksi v višini 417,30 â??.

V prvem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 100.000,00 SIT oz. 417,29 â?? (upoštevajoč prvi odstavek 13. člena Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06; v nadaljevanju: ZUE) oziroma 200.000,00 SIT oz. 834,59 â??, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji.

Iz sklepa o začetku postopka predmetnega javnega naročila kot tudi iz objave javnega naročila v Uradnem listu RS ter iz razpisne dokumentacije (stran 27) izhaja, da ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila za obdobje treh let, kolikor naj bi izvedba predmetnega javnega naročila trajala, znaša 75.000.000,00 SIT.

Ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila je višja od spodnje ocenjene vrednosti javnega naročila za storitve, nad katero je naročnik javno naročilo dolžan objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti (prvi odstavek 95. člena ZJN-1), zato je bil naročnik zavezan k objavi javnega razpisa v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti; taksa za revizijo v tem primeru tako znaša 834,59 â??.

Ker je vlagatelj na podlagi poziva Državne revizijske komisije, z dne 22.01.2007, zahtevek za revizijo dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijo le v višini 417,30 â?? in ne v višini 834,59 â??, kot bi (glede na podvojitev takse v primeru obveznosti objave v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti ) moral storiti, je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo. Ker s svojim zahtevkom ni uspel, je Državna revizijska komisija, na podlagi določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN, njegovo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 15.02.2007


Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana
- Odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana