018-044/2007 Republika Slovenija, Okrožno sodišče v Mariboru

Številka: 018-044/2007-45-401

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec in ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Izvajanje storitev fizičnega varovanja za sodno stavbo Okrožnega sodišča v Mariboru" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik VARNOST MARIBOR d.d., Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Okrožno sodišče v Mariboru, sodna ulica 14, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.02.2007

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja z dne 15.01.2007 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.11.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za "Izvajanje storitev fizičnega varovanja za sodno stavbo Okrožnega sodišča v Mariboru", katerega je objavil v Uradnem listu RS, št. 117-118/06 dne 17.11.2006, pod št. objave Ob-32243/06.

Naročnik je dne 21.12.2006 sprejel Sklep o oddaji naročila, na podlagi katerega je naročilo oddal ponudniku PROTECT INFRA d.o.o., Partizanska cesta 36, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 15.01.2007 zahteval revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, s katero predlaga razveljavitev odločitve naročnika o oddaji naročila z dne 21.12.2006 zaradi kršitve 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) in povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Vlagatelj zatrjuje nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika, ker le-ta v ponudbi nima navedenega datuma veljavnosti ponudbe, naročnik pa je v objavi zahteval minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe. Vlagatelj zatrjuje tudi nepravilnost ponudbe ponudnika G7 d.o.o., ker je na prvi strani ponudbe vidno popravljen datum veljavnosti ponudbe na dan 19.03.2007, popravek pa ni overjen s podpisom in žigom pooblaščenega predstavnika ponudnika. Navedeni popravek tudi ni zaveden v zapisniku o odpiranju ponudb z dne 12.12.2006.

Naročnik je s sklepom z dne 29.01.2007 zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik svojo odločitev utemeljuje z dejstvom, da v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega naročila ni posebne zahteve, da bi ponudnik moral zabeležiti rok veljavnosti ponudbe, rok veljavnosti ponudbe pa je eden od pogojev, navedenih v javnem razpisu. Ponudnik je v "Obrazcu izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije", podal izjavo, da z oddajo ponudbe v celoti sprejema pogoje javnega razpisa, s čimer je tako sprejel tudi pogoj veljavnosti ponudbe 3 mesecev od skrajnega roka sprejemanja ponudb.

Vlagatelj je z dopisom z dne 30.01.2007 obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom z dne 02.02.2007 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije ter po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Vlagatelj očita naročniku kršitev 76. člena ZJN-1, ki v prvem odstavku določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Vlagatelj zatrjuje tako nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika, ker nima navedenega datuma veljavnosti ponudbe in nepravilnost ponudbe ponudnika G7 d.o.o., ker je v njej neustrezno popravljen datum veljavnosti ponudbe.

Skladno z določili 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04) ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki VII. Pogoji za udeležbo potencialnega ponudnika kot pravilno opredelil ponudbo, ki je pravočasna in ki navaja vse podatke, ki jih zahteva naročnik, ponudba, kateri je priložena vsa zahtevana dokumentacija in ponudba, ki je napisana v slovenskem jeziku in so cene podane v slovenski valuti in evrih.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni postavil zahteve, da morajo ponudniki v katerem od dokumentov, ki sestavljajo ponudbo, navesti minimalni časovni okvir veljavnosti ponudbe, katerega je naročnik zahteval v objavi javnega naročila pod točko IV.3.6) "Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb".. V tem delu zato Državna revizijska komisija pritrjuje ugotovitvi naročnika, da navedba roka veljavnosti ponudbe ne predstavlja obveznega sestavnega dela ponudbe, katerega nepredložitev bi lahko povzročila nepravilnost ponudbe. Ponudnik je v "Obrazcu izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije" na strani 10. razpisne dokumentacije tudi podal izrecno izjavo, da z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema pogoje javnega razpisa za oddajo naročila predmetne storitve in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji. Minimalni časovni okvir veljavnosti ponudbe predstavlja v obravnavanem primeru obvezni pogoj, katerega so morali ponudniki sprejeti, da lahko sodelujejo v postopku z oddajo svoje ponudbe in katerega so potrdili oziroma sprejeli s podpisom in žigom izjave na navedenem obrazcu. Izbrani ponudnik je navedeno izjavo predložil in s tem sprejel zahtevani pogoj glede veljavnosti ponudbe in s tem tako zadostil naročnikovi zahtevi.

Državna revizijska komisija prav tako zavrača kot neutemeljene vlagateljeve navedbe o nepravilnosti ponudbe ponudnika G7 d.o.o., špruha 33, Trzin, saj gre za popravek navedbe roka veljavnosti ponudbe, katerega je ponudnik navedel v spremnem dopisu k ponudbi, navedba roka pa, kot že ugotovljeno, ne predstavlja obveznega sestavnega dela ponudbe in tako ne more vplivati na morebitno nepravilnost ponudbe.

Ob upoštevanju vsega navedenega je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo vlagatelja v celoti zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke tega izreka.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 07.02.2007


Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav. Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor
- Odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana
- PROTECT INFRA d.o.o., Partizanska cesta 36, Maribor
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana