018-039/2007 Občina Sveti Jurij ob ščavnici

Številka: 018-039/07-43-0417

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "izvajanje storitev prevozov šoloobveznih otrok v osnovno šolo in nazaj v proračunskih letih 2007, 2008 in 2009" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje Veolia transport štajerska d.d., Cesta k Tamu 7, Maribor, ki ga zastopa odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Sveti Jurij ob ščavnici, Ul. Bratka Krefta 14, Sv. Jurij ob ščavnici (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.02.2007

ODLOČILA

1. Vlagateljevi pritožbi, z dne 29.01.2007, se ugodi in se razveljavi sklep naročnika, št. 430-00010/2006, z dne 23.01.2007, o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo.

2. Naročnik mora o vlagateljevem revizijskem zahtevku, z dne 10.01.2007, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, vsebinsko odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

3. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi s pritožbo, z dne 29.01.2007, v višini 1.062,49 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 30.11.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izbiro izvajalca za "izvajanje storitev prevozov šoloobveznih otrok v osnovno šolo in nazaj v proračunskih letih 2007, 2008 in 2009". Naročnik je javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 137-139/06, z dne 29.12.2006, pod št. objave Ob-36400/06.

Vlagatelj je na naročnika naslovil zahtevek, z dne 10.01.2007, za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v katerem ugovarja določenim delom razpisne dokumentacije. Naročnik je predmetni zahtevek prejel 16.01.2007.

Naročnik je vlagatelja pozval dopisom, št. 430-00010/2006, z dne 17.01.2007, da v roku treh dni od prejema citiranega dopisa predmetni zahtevek dopolni s predložitvijo potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Naročnik je citirani dopis posredoval tudi odvetniški pisarni Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana.

Naročnik je s sklepom, št. 430-00010/2006, z dne 23.01.2007, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel ter posledično zavrnil zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Naročnik v obrazložitvi citiranega sklepa obrazloži, da je iz vročilnice razvidno, da je vlagatelj naročnikov poziv k dopolnitvi zahtevka za revizijo prejel 18.01.2007, pri čemer do dne izdaje sklepa o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo vlagatelj zahtevka za revizijo ni dopolnil.

Vlagatelj je 29.01.2007 naslovil na Državno revizijsko komisijo pritožbo, v kateri navaja, da je naročnikov poziv vlagatelju za dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu takse brezpredmeten, saj je vlagatelj nastopal preko pooblaščenca - odvetnika, kar pomeni, da je rok za dopolnitev zahtevka pričel teči šele z dnem, ko je bil poziv za plačilo takse vročen vlagateljevemu pooblaščencu in ne samemu vlagatelju. Vlagatelj se pri tem sklicuje na 137. člen ZPP. Vlagatelj nadalje zatrjuje, da je dne 26.01.2006 (očitna pomota - pravilno 26.01.2007, opomba Državne revizijske komisije) prejel sklep, da se zahtevek za revizijo zavrže, ki pa je bil posredovan samo vlagatelju, ne pa tudi njegovemu pooblaščencu, kar je prav tako po mnenju vlagatelja v nasprotju s 137. členom ZPP. Vlagatelj zatem pojasnjuje, da je pooblaščenec vlagatelja prejel zahtevo naročnika za plačilo takse 25.01.2007 in da je stranka v zakonskem roku dopolnila zahtevek za revizijo s potrdilom o plačilu takse. Dne 26.01.2007 je bilo potrdilo o plačilu naročniku posredovano s priporočeno pošiljko in povratnico. Vlagatelj navaja, da je bila taksa plačana 25.01.2007, potrdilo pa je bilo posredovano naročniku 26.01.2006 (ponovno očitna pomota - pravilno 26.01.2007, opomba Državne revizijske komisije), torej v tridnevnem roku kot to določa zakon. Vlagatelj pojasnjuje, da je pooblaščenec vlagatelja takoj, ko je (pooblaščenec vlagatelja) prejel zahtevo za plačilo takse, obvestil stranko (vlagatelja) in ta je takso plačala isti dan, potrdilo o plačilu pa poslala naročniku.
Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in razveljavi naročnikov sklep, s katerim je le-ta zahtevek za revizijo zavrgel in naročniku naloži, da zahtevek za revizijo obravnava meritorno. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo, po stroškovniku, skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-039/2007-43-0355, z dne 01.02.2007, pozvala, da ji skladno z 21. členom ZRPJN posreduje vso dokumentacijo, ki se nanaša na predmetno oddajo naročila in seveda na domnevno sporno ravnanje o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo zaradi nepravočasne dopolnitve zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu takse za revizijo, kar je naročnik storil z dopisom, z dne 02.02.2007, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 05.02.2007.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.
V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija v tej fazi revizijskega postopka presojala zakonitost naročnikovega ravnanja, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel iz razloga, ker naj ga le-ta ne bi pravočasno dopolnil s predložitvijo potrdila o vplačilu takse.

Na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagatelja pozval z dopisom, št. 430-00010/2006, z dne 17.01.2007, da v roku treh dni od prejema citiranega dopisa zahtevek za revizijo dopolni s predložitvijo potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Naročnik je citirani dopis posredoval tudi odvetniški pisarni Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana. Nadalje iz dveh vročilnic v spisovni dokumentaciji o predmetnem javnem naročilu sledi, da je bil citirani poziv - dopis vlagatelju (neposredno) vročen 18.01.2007, odvetniški pisarni Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana, pa 25.01.2007.

Nadaljnji vpogled v spisovno dokumentacijo pokaže, da je vlagatelj pri naročniku vložil zahtevek, z dne 10.01.2007, za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je predmetni zahtevek prejel 16.01.2007. Iz citiranega zahtevka za revizijo je razvidno, da je vložen po odvetnici mag. Mariji Bukovec Marovt iz odvetniške pisarne Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščenka). Citiranemu zahtevku za revizijo je vlagatelj predložil tudi pooblastilo, z dne 15.01.2007, pooblaščenki za zastopanje.

Glede na navedeno iz zahtevka za revizijo torej nesporno izhaja, da ima vlagatelj v predmetnem revizijskem postopku pooblaščenko. Da o tem ne more biti nobenega spora, je dodatno podkrepljeno še z dejstvom, da je naročnik v dopisu, št. 430-00010/2006, z dne 17.01.2007, s katerim je vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo, navedel v prvem odstavku "Občinska uprava je od Veolia transport štajerska d.d., družba za prevoz potnikov d.d., ki jo po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Marovt dne 16.01.2007 sprejela vlogo za revizijo postopka oddaje javnega naročila ...".

Poudariti gre, da ZRPJN nima določb, ki bi urejale vročanje pisanj. ZRPJN v petem odstavku 3. člena določa, da se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek. Prvi odstavek 137. člena ZPP določa, da se, kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, vročajo pisanja njemu, če ni v tem zakonu drugače določeno. Glede na predhodna izvajanja Državne revizijske komisije v tem sklepu gre torej poudariti, da ima vlagatelj v konkretnem revizijskem postopku pooblaščenko. Naročnik je dopis, št. 430-00010/2006, z dne 17.01.2007, s katerim je vlagatelja pozval, da v roku treh dni od prejema citiranega dopisa zahtevek za revizijo dopolni s predložitvijo potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, posredoval vlagatelju in pooblaščenki. Pooblaščenki je bil citirani dopis vročen 25.01.2007, zato je vlagatelju, ob upoštevanju določbe prvega odstavka 137. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, pričel teči tridnevni rok za dopolnitev zahtevka za revizijo šele z dnem vročitve citiranega dopisa pooblaščenki vlagatelja, to je 25.01.2007, in ne z dnem vročitve citiranega dopisa vlagatelju neposredno. V nadaljevanju je potrebno na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu ugotoviti, da je vlagatelj zahtevano potrdilo o vplačilu revizijske takse posredoval naročniku v prilogi dopisa, z dne 26.01.2007 (oddano na pošto 26.01.2007, ura 15:18 - razvidno iz ovojnice), ki ga je naročnik prejel 29.01.2007. Vlagatelj je torej posredoval naročniku zahtevano potrdilo o plačilu revizijske takse znotraj tridnevnega roka, šteto od dne prejema naročnikovega dopisa - poziva k dopolnitvi zahtevka za revizijo s strani vlagateljeve pooblaščenke. Vsled vsega zapisanega je naročnik ravnal v nasprotju s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN, ki med drugim določa, da je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Naročnik torej posledično v konkretnem primeru ni imel pravne podlage za zavrženje vlagateljevega zahtevka za revizijo.

Vezano na vlagateljev očitek, da je naročnik postopal v nasprotju s 137. členom ZPP, s tem ko je sklep o zavrženju zahtevka za revizijo posredoval samo vlagatelju, ne pa tudi njegovemu pooblaščencu, Državna revizijska komisija na osnovi vpogleda v spisovno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu ugotavlja, da je naročnik sklep, št. 430-00010/2006, z dne 23.01.2007, o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo posredoval zgolj vlagatelju neposredno, ne pa njegovi pooblaščenki, na osnovi česar gre pritrditi vlagatelju, da je naročnik postopal v neskladju z določbo prvega odstavka 137. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN. Kljub temu pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelju v konkretnem primeru ni nastala škoda zaradi neposredovanja sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo pooblaščenki, saj je vložil pritožbo, z dne 29.01.2007, na Državno revizijsko komisijo zoper sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo.

Glede na vse navedeno v zvezi s pravočasnostjo vlagateljeve dopolnitve zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu revizijske takse, je Državna revizijska komisija vlagateljevi pritožbi, z dne 29.01.2007, na temelju 23. člena ZRPJN ugodila, tako da je razveljavila naročnikov sklep, št. 430-00010/2006, z dne 23.01.2007, s katerim je slednji vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, ker naj vlagatelj ne bi do dne izdaje citiranega sklepa (do dne 23.01.2007) zahtevka za revizijo dopolnil. Državna revizijska komisija namreč zaključuje, da je vlagatelj zahtevek za revizijo dopolnil s potrdilom o plačilu revizijske takse pravočasno. Naročnik ni ravnal pravilno, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, z dne 10.01.2007, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, vsebinsko odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN. Državna revizijska komisija hkrati napotuje naročnika, da v skladu z 22. členom ZRPJN odloči tudi o stroških revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbeni postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi s pritožbo:
- stroške odvetniških storitev v protivrednosti 3.000 točk za sestavo pritožbe, povečano za 20% DDV,
- 20% materialnih stroškov, povečano za 20% DDV.

Državna revizijska komisija na temelju 154. in 155. člena ZPP, ki se skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi s pritožbo:
- v protivrednosti 1.900 točk za odvetniške stroške za sestavo pritožbe po veljavni Odvetniški tarifi, kar znaša skladno z Zakonom o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06; v nadaljevanju: ZUE) in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo Sveta (ES), št. 1086/2006, z dne 11.07.2006, o spremembi Uredbe (ES), št. 2866/98, o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro (v nadaljevanju: Uredba; vrednost 1 odvetniške točke je v skladu z navedenim 0,459 EUR) 872,10 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 1.046,52 EUR,
- materialne stroške v višini 2% od protivrednosti 1.000 točk in 1% od protivrednosti 900 točk po veljavni Odvetniški tarifi (13. člen), kar znaša skladno z ZUE in Uredbo 13,31 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 15,97 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi s pritožbo, z dne 29.01.2007, v višini 1.062,49 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 07.02.2007Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Sveti Jurij ob ščavnici, Ul. Bratka Krefta 14, Sv. Jurij ob ščavnici,
- Odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.