018-035/2007 Občina Izola

Številka: 018-035/07-42-0345

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek-šinko, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila male vrednosti za nalogo "Podpora pri vodenju in koordinaciji izdelave nove generacije prostorskih aktov občine in programa opremljanja zemljišč za gradnjo" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložila gospodarska družba PROARC, d. o. o., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 31. januarja 2007

ODLOČILA

1. Vlagateljevi pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo številka 3505-13/2006, izdan dne 16. januarja 2007.

2. Naročnik mora o vlagateljevem zahtevku za revizijo, izdanem dne 27. decembra 2006, odločiti v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16. januarja 2007 izdal sklep številka 3505-13/2006, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v predmetnem javnem naročilu male vrednosti za nalogo "Podpora pri vodenju in koordinaciji izdelave nove generacije prostorskih aktov občine in programa opremljanja zemljišč za gradnjo" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo) zavrgel (v nadaljnjem besedilu: sklep o zavrženju zahtevka za revizijo). Vlagatelj je navedeni sklep o zavrženju zahtevka za revizijo prejel dne 19. januarja 2007, dne 22. januarja 2007 pa je priporočeno na pošto oddal pritožbo, poimenovano "PRITOŽBA ZOPET SKLEP šT. 3505-13/2006 Z DNE 16.01.2007 O ZAVRŽENJU ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", izdano dne 22. januarja 2007 (v nadaljnjem besedilu: pritožba). Državna revizijska komisija je pritožbo prejela dan kasneje.

Vlagatelj v pritožbi predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi sklep številka 3505-13/2006, izdan dne 16. januarja 2007 (torej sklep o zavrženju zahtevka za revizijo), naročniku pa naloži, da o zahtevku za revizijo odloča v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN. Vlagatelj v pritožbi še dodaja, da se s sklepom o zavrženju zahtevka za revizijo ne strinja, zato na podlagi 12. člena ZRPJN na Državno revizijsko komisijo vlaga pritožbo.

V nadaljevanju pritožbe vlagatelj navaja, da je dne 27. decembra 2006 zoper ravnanje naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila vložil zahtevek za revizijo, v katerem je zatrjeval, da je naročnik pri izbiri izbranega ponudnika odločitev oprl na zavajajoče in lažnive izjave izbranega ponudnika oziroma njegovega zaposlenega in mu pri ocenjevanju meril dodelil 10 točk za točko 7. izdelava programov opremljanja za kompleksna območja občine. Zaposleni pri izbranem investitorju namreč po zatrjevanju vlagatelja nima ustrezne strokovne izobrazbe in del, ki jih je navedel kot reference, ni mogel opravljati.

Vlagatelj v pritožbi nadalje pojasnjuje, da ga je naročnik dne 03. januarja 2007 pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu takse ter dokazi, s katerimi potrjuje svoje navedbe za revizijo. Vlagatelj je po njegovem zatrjevanju zahtevek za revizijo dopolnil dne 05. januarja 2007 in sicer s potrdilom o plačilu takse in dokazilom družbe Investbiro Koper, d. d., pri katerem je preverjal reference, ki jih je zaposleni pri izbranem ponudniku navajal.

Naročnik je z dopisom "Pritožba PROARC, d. o. o., Nova Gorica na javno naročilo male vrednosti občine Izola" številka 3505-13/2006, izdanim dne 25. januarja 2007, Državni revizijski komisiji posredoval (dodatno) potrebno dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je med vlagateljem pritožbe in naročnikom sporno to, ali je vlagatelj pritožbe na podlagi naročnikovega poziva na dopolnitev zahtevka za revizijo slednjega ustrezno dopolnil. Skladno z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik dne 03. januarja 2007 na vlagatelja pritožbe naslovil "Poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo javnega naročila" številka 3505-13/2006, iz katerega izhaja, da je naročnik po pregledu prejetega zahtevka za revizijo ugotovil, "da glede na določila 3. odstavka 12. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN) zahtevek za revizijo (poleg potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN; smiselno dodala Državna revizijska komisija) ne vsebuje:
- dokazov, s katerimi se kršitve dokazujejo"â?? (v nadaljnjem besedilu: poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo).
V predmetnem pozivu za dopolnitev zahtevka za revizijo je naročnik vlagatelja tudi pozval, "da v roku 3 dni, skladno s 4. odstavkom 12. člena ZRPJN"â?? dopolni â??"svoj zahtevek za revizijo z navedeno manjkajočo vsebino." ter ga opozoril: "V primeru, da vlagatelj v danem roku ne dopolni podanega zahtevka za revizijo, naročnik skladno s 4. odstavkom 12. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrže s sklepom.".

Iz naročnikovega sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo izhaja, da
- je vlagatelj "v roku dostavil kopijo potrdila o plačilu takse (plačane 5/1-2007) ter dopis podjetja Investbiro Koper d.d. Vlagatelj ni priložil dokazila, da je izjava g. Grmeka glede del, ki jih je opravljal pri podjetju LUZ d.d. lažna oziroma zavajajoča." (stran 2);
- â??"dopis podjetja Investbiro Koper d.d., ki ga je vlagatelj dostavil kot dokazilo o kršitvi in na katerega se sklicuje podani zahtevek za revizijo, ne more šteti kot dokaz, s katerim se kršitve dokazujejo po določilih 3. odstavka ZZPJN (pravilno: 3. odstavka 12. člena ZRPJN; opomba Državne revizijske komisije), saj vlagatelj ni izkazal, da g. Grmek ni opravljal del in nalog pri podjetju LUZ d.d., kar je štelo za referenco pri izboru najugodnejšega ponudnika" (stran 3).
Med vlagateljem pritožbe in naročnikom torej ni sporno, da je vlagatelj pravočasno dopolnil svoj zahtevek za revizijo s potrdilom o plačilu takse, sporno pa je, ali je zahtevek za revizijo (pravočasno) dopolnil z dokazi, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Tretji odstavek 12. člena ZRPJN določa, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim navesti tudi dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo (peta točka tretjega odstavka 12. člena ZRPJN), četrti odstavek istega člena pa v pravno relevantnem delu določa: "Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo."â?? Državna revizijska komisija ugotavlja, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim poleg dejstev navesti tudi dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. ZRPJN torej za popolnost zahtevka za revizijo zahteva navedbo dokazov, pri čemer pa naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom, če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija izpostavlja, da je zahtevek za revizijo dopustno zavreči zgolj v primerih, ki jih predvideva ZRPJN, to pa je v primerih, ko niso izpolnjene procesne predpostavke za njegovo vsebinsko (meritorno) obravnavo. V obravnavanem primeru je nesporno razvidno, da je
- vlagatelj v dokaz svojih navedb, podanih v zahtevku za revizijo, navedel dokument "Reference", izdan dne 22. decembra 2006 s strani družbe Investbiro Koper, d. d., Trg Brolo 12, 6000 Koper (v nadaljnjem besedilu: dokument reference), ter z njim pravočasno dopolnil zahtevek za revizijo;
- naročnik svojo odločitev, da zavrže zahtevek za revizijo (sklep o zavrženju zahtevka za revizijo), utemeljil na razlogih, ki temeljijo na vsebinski obravnavi predloženega dokumenta reference, katerega je vlagatelj v revizijskem postopku predložil v dokaz svojih navedb, podanih v zahtevku za revizijo, ter z njim dopolnil zahtevek za revizijo.
Naročnik je namreč, kot že izpostavljeno, na tretji strani sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo zapisal, da â??"dopis podjetja Investbiro Koper d.d., ki ga je vlagatelj dostavil kot dokazilo o kršitvi in na katerega se sklicuje podani zahtevek za revizijo, ne more šteti kot dokaz, s katerim se kršitve dokazujejo po določilih"â?? 3. odstavka 12. člena ZRPJN, v nadaljevanju pa dodal, da je, ker vlagatelj "kljub pozivu za dopolnitev ni dostavil vseh, v 3. odstavku 12. člena ZRPJN zahtevanih vsebin"â??, â??"na podlagi 4. odstavka 12. člena ZRPJN zahtevek za revizijo kot nepopoln, v celoti, zavrgel.".

Državna revizijska komisija poudarja, da bi moral naročnik v obravnavanem primeru, če bi ugotovil, da vlagateljev zahtevek za revizijo ni utemeljen niti po predložitvi dokumenta reference, katerega je vlagatelj v revizijskem postopku predložil v dokaz svojih navedb, podanih v zahtevku za revizijo in s katerim je dopolnil zahtevek za revizijo, zahtevek za revizijo zavrniti in ne zavreči. Ker naročnik v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo ne navaja nobenega drugega argumenta, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo ni utemeljena. Glede na doslej navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevi pritožbi ugodila in razveljavila naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo.

V skladu z določili ZRPJN mora o vloženem zahtevku za revizijo najprej odločiti naročnik. ZRPJN v povezavi z navedenim naročniku nalaga, da mora predhodno preizkusiti, ali je zahtevek za revizijo pravočasen in ali ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena ZRPJN (prvi odstavek 13. člena ZRPJN), pa tudi, ali zahtevek za revizijo vsebuje vse podatke, ki jih je potrebno v njem navesti (četrti odstavek v povezavi s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da kateri od navedenih zakonskih pogojev ni izpolnjen, mora ravnati v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN oziroma drugim odstavkom 13. člena ZRPJN, če pa ugotovi, da so vsi navedeni zakonski pogoji (v celoti) izpolnjeni, mora na podlagi 16. člena ZRPJN sprejeti vsebinsko (meritorno) odločitev o zahtevku za revizijo. Ker o zahtevku za revizijo naročnik vsebinsko (meritorno) ni odločil, je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN pritožbi ugodila in naročniku naložila, da mora o vlagateljevem zahtevku za revizijo, izdanem dne 27. decembra 2006, odločiti v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 31. januarja 2007


Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola
- PROARC, d. o. o., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica
- BIRO OBALA, d. o. o., Ulica stare pošte 3, 6000 Koper
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana