018-032/2007 Splošna bolnišnica Murska Sobota

Številka: 018-032/2007-45-340

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo II. faze postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku "nabava pralnih sredstev za pralnico, sredstev za higieno v velikih kuhinjah in objektna higiena po sklopih", za 2. obračunsko obdobje, v sklopu "II: sredstva za higieno v velikih kuhinjah", in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Johnson Diversey, d.o.o., Tržaška cesta 37a, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica Dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), dne 31.01.2007

ODLOČILA

1. Vlagateljevi pritožbi, z dne 18.01.2007, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o ustavitvi postopka revizije, vodenega na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, z dne 20.12.2006, kot izhaja iz naročnikovega sklepa, št. JN-08-10-1/2006, z dne 15.01.2007.

2. Vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 20.12.2006, se sprejme v obravnavanje pred Državno revizijsko komisijo.

3. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pritožbenega postopka v skupni višini 413,10 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.10.2006 sprejel sklep o pričetku II. faze predmetnega postopka oddaje javnega naročila za 2. obračunsko obdobje. Javni razpis v I. fazi predmetnega postopka oddaje javnega naročila je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 50, z dne 20.05.2005, pod številko objave Ob-13188/05.

Dne 09.11.2006 je naročnik izdal obvestilo o oddaji naročila, iz katerega izhaja, da se le-to v sklopu "II: sredstva za higieno v velikih kuhinjah" odda vlagatelju, katerega ponudba je bila ugodnejša od ponudbe edinega preostalega ponudnika v tem sklopu, to je ponudnika Ecolab, d.o.o., Vajngerlova 4, Maribor (v nadaljevanju: Ecolab, d.o.o.).

Dne 13.12.2006 je naročnik izdal obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb, v katerem pojasnjuje, da je bilo po vpogledu ponudnika Ecolab, d.o.o., v vlagateljevo ponudbeno dokumentacijo ugotovljeno, da je vlagateljeva ponudba nepravilna, zato je naročnik na podlagi 77. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1) obe ponudbi za II. sklop predmetnega javnega naročila zavrnil.

Dne 20.12.2006 je vlagatelj po svoji pooblaščenki- odvetnici na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da se naročnikova odločitev z dne 13.12.2006 odpravi, da se javno naročilo odda tako, kot izhaja iz naročnikove odločitve z dne 09.11.2006, ter da se mu povrnejo stroški revizijskega postopka.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil z dokumentom, z dne 05.01.2007, s katerim je le-tega v celoti zavrnil. Svojo odločitev je naročnik vročil neposredno vlagatelju, ki jo je, sledeč povratnici tega pisanja, prejel dne 08.01.2007.

Vlagatelj je po svoji pooblaščenki- odvetnici z vlogo, datirano z datumom 11.01.2007, ki je bila sledeč poštnemu žigu na ovojnici tega pisanja odposlana dne 12.01.2007, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 15.01.2007 izdal sklep, št. JN-08-10-1/2006, o ustavitvi postopka revizije. Iz obrazložitve sklepa izhaja, da je vlagatelj naročnikovo odločitev o njegovem revizijskem zahtevku prejel dne 08.01.2007, obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo pa je naročniku posredoval šele dne 12.01.2007. Vlagatelj bi moral, skladno s 17. členom ZRPJN, naročnika o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo obvestiti v treh dneh od prejema naročnikove odločitve, slednji pa je vlagateljevo pošto prejel po poteku zakonskega roka.

Z vlogo z dne 18.01.2007, odposlano dne 19.01.2007, je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper zgoraj opredeljeni naročnikov sklep. V njej navaja, da je bila naročnikova odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku s strani naročnika posredovana zgolj vlagatelju, ki jo je prejel dne 08.01.2007, ne pa tudi njegovi pooblaščenki- odvetnici, kakor to zahteva 137. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP). Ker je vlagatelj menil, da je tudi pooblaščenka prejela odločitev in da je bila njemu poslana zgolj v vednost, je domneval, da je pooblaščenka z odločitvijo naročnika seznanjena in bo zoper njo tudi vložila pritožbo. Po kasnejšem telefonskem pogovoru s pooblaščenko je izvedel, da slednja odločitve ni prejela. Pooblaščenka je bila tako z naročnikovo odločitvijo o vlagateljevem revizijskem zahtevku seznanjena šele z dnem 11.01.2007, ko ji je le-to posredoval vlagatelj. Vlagatelj poudarja, da se rok za vložitev pritožbe lahko, v primeru nepravilne vročitve, prične šteti šele z dnem, ko je stranka (v tem primeru je to pooblaščenka) seznanjena s sklepom. Zato bi moral naročnik šteti "pritožbo" (obvestilo o nadaljevanju postopka) za pravočasno, saj je bila odposlana takoj naslednji dan za tem, ko je bila pooblaščenka seznanjena z naročnikovo odločitvijo. Rok za nadaljevanje revizijskega postopka je torej dejansko pričel teči dne 12.01.2007 in ne dne 09.01.2007, kot napačno navaja naročnik. Vlagatelj ob tem opozarja tudi na odločitev Državne revizijske komisije v zadevi 018-27/05-33-224, ob čemer izpostavlja, da zaradi napake pri vročitvi, ki jo je storil naročnik, vlagatelj škodljivih posledic ne more trpeti. Vlagatelj zato predlaga, da Državna revizijska komisija odpravi naročnikov sklep o ustavitvi postopka revizije, št. JN-08-10-1/2006, ter da upošteva vlagateljevo obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo kot pravočasno in nadaljuje postopek revizije. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov pritožbe, ki jih priglaša, kakor sledi: za sestavo pritožbe vlagatelj priglaša stroške v protivrednosti 1000 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), za materialne stroške pa vlagatelj priglaša stroške v protivrednosti 40 točk po Odvetniški tarifi, oboje povečano za 20% DDV.

Na poziv Državne revizijske komisije je naročnik slednji dne 24.01.2007 odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in pred njim vodenem revizijskem postopku.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu in pred naročnikom vodenem revizijskem postopku ter proučitvi utemeljenosti pritožbenih navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Z vpogledom v dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in revizijskem postopku, kot je bil voden pred naročnikom, gre ugotoviti, da je vlagatelj svoj revizijski zahtevek, z dne 20.12.2006, vložil po pooblaščenki- odvetnici.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da je naročnik o vlagateljevem revizijskem zahtevku meritorno odločil z dokumentom, z dne 05.01.2007, s katerim je le-tega zavrnil. Kot je ravno tako razvidno iz prejete dokumentacije, je naročnik svojo odločitev o revizijskem zahtevku vročil neposredno vlagatelju (slednji je s tem povezano pisanje, sledeč povratnici, prejel dne 08.01.2007), ne pa njegovi pooblaščenki.

V konkretnem pritožbenem postopku je spor med strankama nastal zaradi tega, ker je naročnik vročil odločitev o zahtevku za revizijo neposredno vlagatelju in ne njegovi pooblaščenki, čeprav se je le-ta izkazala z veljavnim pooblastilom. Ne glede na dejstvo, da naročnik ni vročil omenjenega sklepa vlagateljevi pooblaščenki, ampak direktno vlagatelju, ter dejstvo, da je vlagatelj preko pooblaščenke dne 12.01.2007 posredoval naročniku obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, je naročnik štel, da je zahtevek za revizijo umaknjen, zaradi česar je s sklepom o ustavitvi postopka revizije, št. JN-08-10-1/2006, z dne 15.01.2007, vlagatelja obvestil, da je revizijski postopek v zvezi s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila ustavil.

Za odločitev o predmetnem sporu je potrebno upoštevati prvi odstavek 17. člena ZRPJN, ki med drugim določa, da mora naročnik o svoji odločitvi o revizijskem zahtevku v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika; če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je potrebno pravne posledice zamude roka oziroma nastop pravne domneve umika zahtevka za revizijo zaradi molka vlagatelja vezati izključno na prejem obvestila, s katerim naročnik obvesti vlagatelja o svoji odločitvi o zahtevku za revizijo. ZRPJN namreč jasno določa, da mora vlagatelj sporočiti naročniku, ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo najkasneje v treh dneh od prejema obvestila. Iz določil prvega odstavka 137. člena ZPP, ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, pa hkrati izhaja: "Kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se vročajo pisanja njemu, če ni v tem zakonu drugače določeno.".

Državna revizijska komisija upoštevaje citirana določila ZRPJN in ZPP izpostavlja, da je potrebno pisanja v revizijskem postopku vročati vlagatelju, v kolikor pa le-tega na podlagi veljavnega pooblastila zastopa pooblaščenec, pa je potrebno pisanja vročati njemu, če ni v slednjem zakonu (ZPP) določeno drugače.

Kot pravno veljavno vročitev v konkretni situaciji, bi bilo mogoče šteti samo vročitev vlagateljevi pooblaščenki.

Kot je že bilo navedeno, naročnik v predmetnem revizijskem postopku odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku, z dne 05.01.2007, ni vročil vlagateljevi pooblaščenki, ampak direktno vlagatelju. V posledici tega dejstva je potrebno ugotoviti, da vročitev omenjene odločitve ni bila opravljena pravilno in se zato šteje za neopravljeno, tako pa tudi rok za podajo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo v konkretnem primeru ni mogel pričeti teči oziroma se ni iztekel. Izhajajoč iz navedenega gre ugotoviti tudi, da v konkretnem primeru ni mogla nastopiti domneva umika vlagateljevega revizijskega zahtevka, naročnik pa za izdajo sklepa o ustavitvi postopka revizije, z dne 15.01.2007, ni imel pravne podlage.

Upoštevajoč zgornje ugotovitve je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevi pritožbi, z dne 18.01.2007, ugodila in je razveljavila naročnikovo odločitev o ustavitvi postopka revizije, vodenega na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, z dne 20.12.2006, kot izhaja iz naročnikovega sklepa, št. JN-08-10-1/2006, z dne 15.01.2007.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Ne glede na to, da vlagateljevi pooblaščenki naročnikova odločitev o vloženem revizijskem zahtevku s strani slednjega ni bila vročena (in se le-ta zato šteje za vlagatelju nevročeno), slednja v podani pritožbi navaja, da se je z le-to seznanila dne 11.01.2007, takoj naslednji dan pa je bilo naročniku podano tudi obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. Ker je bila nepravilnost pri vročanju naročnikove odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku tako očitno že odpravljena, je Državna revizijska komisija upoštevala vlagateljevo obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, odposlano dne 12.01.2007, in je vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 20.12.2006, sprejela v obravnavanje ter bo o njej odločila v nadaljevanju tega revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določili prvega odstavka 154. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni stranki in njenemu intervenientu povrniti stroške. Skladno s 155. členom ZPP pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo stranki, upošteva sodišče samo tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo, odloči sodišče po skrbni presoji vseh okoliščin. Če je predpisana tarifa za nagrade odvetnikov ali za druge stroške, se taki stroški odmerijo po tarifi.

Vlagatelj je v pritožbeni postopek priglasil stroške, nastale v zvezi s pritožbo, kakor sledi:
- za sestavo pritožbe- stroške v protivrednosti 1000 točk po Odvetniški tarifi,
- za materialne stroške- stroške v protivrednosti 40 točk po Odvetniški tarifi,
oboje povečano za 20% DDV.

Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN ter skladno s 155. členom ZPP, vlagatelju priznava naslednje potrebne stroške, nastale v zvezi s pritožbo:
- za sestavo pritožbe- stroške v protivrednosti 600 točk po Odvetniški tarifi (Tar. št. 18), povečano za 25% (Tar. št. 21), skupaj tako v protivrednosti 750 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi stroški sestave pritožbe, saj glede na vrednost spora podlage za priznanje le-tega v Odvetniški tarifi ni najti, ravno tako pa vlagatelju ne priznava priglašenih materialnih stroškov; slednje je vlagatelj namreč priglasil v zatrjevani dejanski višini (in ne v pavšalnem znesku), pri čemer pa teh stroškov ni specificiral niti njihovega nastanka oziroma višine ni z ničemer utemeljil.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pritožbenega postopka v skupni višini 413,10 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 31.01.2007


Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica Dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota,
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega ulica 11, Ljubljana,
- Ecolab, d.o.o., Vajngerlova 4, Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.