018-032/2007 Splošna bolnišnica Murska Sobota

Številka: 018-032/2007-45-380

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo II. faze postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku "nabava pralnih sredstev za pralnico, sredstev za higieno v velikih kuhinjah in objektna higiena po sklopih", za 2. obračunsko obdobje, v sklopu "II: sredstva za higieno v velikih kuhinjah", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Johnson Diversey, d.o.o., Tržaška cesta 37a, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Pražakova ulica 20, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica Dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), dne 02.02.2007

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, z dne 20.12.2006, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, kot izhaja iz Obvestila o zavrnitvi vseh ponudb, št. JN-08-7-1/2006, z dne 13.12.2006.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 754,38 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.10.2006 sprejel sklep o pričetku II. faze predmetnega postopka oddaje javnega naročila za 2. obračunsko obdobje. Javni razpis v I. fazi predmetnega postopka oddaje javnega naročila je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 50, z dne 20.05.2005, pod številko objave Ob-13188/05.

Dne 09.11.2006 je naročnik izdal obvestilo o oddaji naročila, iz katerega izhaja, da se le-to v sklopu "II: sredstva za higieno v velikih kuhinjah" odda vlagatelju, katerega ponudba je bila ugodnejša od ponudbe edinega preostalega ponudnika v tem sklopu, to je ponudnika Ecolab, d.o.o., Vajngerlova 4, Maribor (v nadaljevanju: Ecolab, d.o.o.).
Dne 13.12.2006 je naročnik izdal obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb, v katerem pojasnjuje, da je bilo po vpogledu ponudnika Ecolab, d.o.o., v vlagateljevo ponudbeno dokumentacijo ugotovljeno, da je vlagateljeva ponudba nepravilna, zato je naročnik na podlagi 77. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1) obe ponudbi za II. sklop predmetnega javnega naročila zavrnil.

Dne 20.12.2006 je vlagatelj po svoji pooblaščenki- odvetnici na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da se naročnikova odločitev z dne 13.12.2006 odpravi, da se javno naročilo odda tako, kot izhaja iz naročnikove odločitve z dne 09.11.2006, ter da se mu povrnejo stroški revizijskega postopka.
V obrazložitvi zahtevka vlagatelj navaja, da ga je naročnik z obvestilom z dne 09.11.2006 najprej obvestil, da je bil izbran. Ponudnik Ecolab, d.o.o., je nato zahteval vpogled v razpisno dokumentacijo (vlagatelj domneva, da tudi v njegovo ponudbo), kar mu je bilo s strani naročnika omogočeno. Ob ogledu vlagateljeve ponudbe je ponudnik Ecolab, d.o.o., ugotovil, da vlagatelj ni podal cen v SIT in v EUR, kot naj bi bilo zahtevano na 6. strani razpisne dokumentacije, temveč samo v SIT. Naročnik se je s ponudnikom Ecolab, d.o.o., strinjal in je brez pravne podlage (zahtevka za revizijo) spremenil svojo odločitev. Naročnik je vlagatelja o tem, da je zavrnil obe ponudbi, obvestil z obvestilom, z dne 13.12.2006. Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik kršil 78. člen ZJN-1, ker svoje odločitve ni sprejel po pregledu in ocenjevanju ponudb, temveč je svojo (drugo) odločitev, z dne 13.12.2006, sprejel na podlagi ogleda vlagateljeve ponudbe s strani drugega ponudnika ter očitane napake, in sicer samoiniciativno, brez pravne podlage in nezakonito. Ponudnik Ecolab, d.o.o., bi moral v primeru, da meni, da je vlagateljeva ponudba nepravilna, vložiti zahtevek za revizijo, na podlagi katerega bi naročnik presodil njegove navedbe ter odločil o zahtevku za revizijo, v primeru njegove ugoditve pa bi sprejel novo odločitev. Ponudnik Ecolab, d.o.o., ni vložil zahtevka za revizijo in prvotna (in hkrati edina zakonita) odločitev naročnika je tako postala pravnomočna. Javno naročilo mora naročnik oddati vlagatelju, kot izhaja iz prve odločitve naročnika.
Vlagatelj v revizijski postopek priglaša stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer v višini 100.000,00 SIT, za plačilo takse za revizijo, v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), za stroške odvetniškega zastopanja in priprave revizijskega zahtevka, ter v protivrednosti 40 točk po Odvetniški tarifi, za materialne stroške, slednje oboje povečano za 20% DDV.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil z dokumentom, z dne 05.01.2007, s katerim je le-tega v celoti zavrnil.
V dokumentu naročnik navaja, da je ponudnik Ecolab, d.o.o., zahteval vpogled v razpisno dokumentacijo, kar mu je bilo tudi omogočeno. Ob vpogledu je opozoril na nekatere nepravilnosti, storjene s strani naročnika. Naročnik je preučil posredovane pripombe, ob čemer je ugotovil, da so utemeljene; naročnik naj bi storil napaki pri pregledu vlagateljeve ponudbe in iz nepravilne pomotoma naredil pravilno ponudbo. Naročnik je zato v skladu s 77. členom ZJN-1 sprejel odločitev in zavrnil obe ponudbi, svojo odločitev o zavrnitvi pa je tudi pisno utemeljil in navedel razloge za zavrnitev obeh ponudb. S tem se je naročnik želel izogniti vložitvi zahtevka za revizijo, kateri bi sledil s strani neizbranega ponudnik Ecolab, d.o.o., ob izbiri ponudnika, ki ni pripravil pravilne ponudbe. Naročnik meni, da je ravnal pravilno, saj je z odločitvijo o ponovitvi postopka omogočil obema ponudnikoma, da ponovno pripravita ponudbo. Ravno tako je želel ravnati tudi gospodarno.

Vlagatelj je po svoji pooblaščenki- odvetnici z vlogo, z dne 11.01.2007, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 15.01.2007 izdal sklep, št. JN-08-10-1/2006, o ustavitvi postopka revizije.

Na podlagi vlagateljeve pritožbe, z dne 18.01.2007, je Državna revizijska komisija dne 31.01.2007 izdala sklep, s katerim je vlagateljevi pritožbi ugodila in je razveljavila naročnikovo odločitev o ustavitvi postopka revizije, vodenega na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, z dne 20.12.2006, kot izhaja iz naročnikovega sklepa, št. JN-08-10-1/2006, z dne 15.01.2007. Vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 20.12.2006, je ob tem sprejela v svoje obravnavanje.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu (s strani naročnika odstopljene dne 24.01.2007) ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama v zadevi je spor o tem, ali je naročnik po tem, ko je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila že sprejel odločitev o oddaji javnega naročila (dne 09.11.2006- oddaja naročila vlagatelju), v tem postopku upravičen sprejeti novo odločitev (dne 13.12.2006- zavrnitev vseh ponudb), ne da bi bil zoper prvotno odločitev o oddaji naročila vložen revizijski zahtevek.

Državna revizijska komisija je že v več svojih odločitvah (npr. 018-224/04, 018-058/05, 018-162/05 itd.) zapisala, da sme naročnik svojo že sprejeto odločitev o oddaji javnega naročila spremeniti le v postopku pravnega varstva, torej v primeru vloženega zahtevka za revizijo. Naročnik brez izrecno vloženega pravnega sredstva svoje odločitve ne more in ne sme samostojno spremeniti. Namen desetdnevnega roka od prejema odločitve o dodelitvi naročila (prvi odstavek 12. člena ZRPJN) oziroma od prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (drugi odstavek 78. člena ZJN-1) do njene pravnomočnosti namreč ni, da lahko naročnik že sprejeto odločitev ab initio spremeni, razveljavi, odpravi, ipd., pač pa je določen z namenom (eventualne) vložitve zahtevka za revizijo zainteresiranega ponudnika. Do nastopa pravnomočnosti tako naročnikovo odločitev o dodelitvi javnega naročila varuje prepoved samostojnega spreminjanja lastnih odločitev oziroma nepretek roka za vložitev zahtevka za revizijo, po preteku desetdnevnega roka za vložitev zahtevka za revizijo pa začne učinkovati pravnomočnost odločitve, s katero se razume vezanost na vsebino odločbe (res iudicata) ter prepoved ponovnega odločanja o isti stvari (ne bis in idem). Ravnanje naročnika, s katerim le-ta spremeni prvotno odločitev o oddaji naročila oziroma spreminja že opravljeno ocenjevanje ponudb posameznih ponudnikov, je torej nedopustno (ne glede na morebitno kasnejšo ugotovitev naročnika o pravilnosti izbrane ponudbe), saj zanj naročnik v ZJN-1, ki se v konkretni zadevi uporablja na podlagi prvega odstavka 112. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06), nima pravne podlage.

V konkretnem primeru je naročnik, kot že navedeno zgoraj, dne 09.11.2006 sprejel odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila in le-to oddal vlagatelju, dne 13.12.2006 pa je izdal novo odločitev v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, in sicer o tem, da se vse prejete ponudbe zavrnejo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik za sprejem slednje od navedenih odločitev (z dne 13.12.2006) ni imel pravne podlage, saj zoper prvotno odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila (z dne 09.11.2006) revizijski zahtevek ni bil vložen.

V posledici te ugotovitve je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, z dne 20.12.2006, ugodila in je razveljavila naročnikovo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, kot izhaja iz Obvestila o zavrnitvi vseh ponudb, št. JN-08-7-1/2006, z dne 13.12.2006.

Državna revizijska komisija ob zapisanem pripominja, da zgornja odločitev nima vpliva na naročnikovo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, z dne 09.11.2006, ki je, kot pravilno ugotavlja vlagatelj, že postala pravnomočna, saj zoper njo v zakonskem roku zahtevek za revizijo ni bil vložen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 100.000,00 SIT, za takso za revizijski postopek,
- v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi, za stroške odvetniškega zastopanja in priprave revizijskega zahtevka,
- v protivrednosti 40 točk po Odvetniški tarifi, za materialne stroške,
oboje povečano za 20% DDV.

Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznava naslednje potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- za takso za revizijski postopek- stroške v višini 417,29 EUR (iz SIT v EUR preračunano v skladu z Zakonom o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06)),
- za stroške odvetniškega zastopanja in priprave revizijskega zahtevka- stroške v protivrednosti 600 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV;
- za materialne stroške- stroške v protivrednosti 12 točk po Odvetniški tarifi (2% od protivrednosti 600 točk), povečano za 20% DDV.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi stroški, saj glede na vrednost spora za njegovo priznanje podlage v Odvetniški tarifi ni najti.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 754,38 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 02.02.2007


Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica Dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota,
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Pražakova ulica 20, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.