018-030/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor

Številka: 018-030/07-41-287

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata in članic Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo storitev "Izdelava projektno investicijske dokumentacije za investicijski projekt Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Pomurja" na podlagi pritožbe vlagatelja 1. IEI d.o.o., Inštitut za ekološki inženiring, Ljubljanska cesta 9, Maribor in 2. Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana, ki ju po pooblastilu zastopa odvetnik mag. Janez Tekavc, Hacquetova 8, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.1.2007

ODLOČILA

Revizijski postopek oddaje javnega naročila za "Izdelavo projektno investicijske dokumentacije za investicijski projekt Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Pomurja", objavljen v Ur. l. RS št. 80/06, z dne 28.7.2006, pod št. objave Ob-21630/06, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 8.4.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo storitev "Izdelava projektno investicijske dokumentacije za investicijski projekt Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Pomurja". Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Ur. l. RS št. 80/06, z dne 28.7.2006, pod št. objave Ob-21630/06.

Naročnik je dne 11.9.2006 sprejel Obvestilo o oddaji naročila, št. 402-00-21/2004-(4), s katerim je javno naročilo oddal vlagatelju, neizbrani ponudnik pa je zoper naročnikovo odločitev, dne 30.10.2006, vložil zahtevek za revizijo. Naročnik je omenjenemu zahtevku neizbranega ponudnika ugodil in s sklepom, št. 402-00-21/2004-(4), v celoti razveljavil postopek oddaje javnega naročila. Vlagatelj je zoper omenjeni sklep dne 11.12.2006 vložil zahtevek za revizijo, katerega je naročnik zavrnil in pri tem vlagatelja v pravnem pouku opozoril, da mu mora v skladu s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN najkasneje v treh dneh od prejema sklepa, pisno sporočiti ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali pa zahtevek za revizijo umika, oz. da bo v primeru molka štel, da je zahtevek za revizijo umaknjen. Naročnik je v zvezi z nadaljevanjem postopka pred Državno revizijsko komisijo dne 9.1.2007 sprejel sklep, št. 402-00-21/2004-(4), o ustavitvi postopka revizije. Naročnik je pri tem v sklepu pojasnil, da je bil sklep o zavrnitvi vlagateljevega zahtevka vlagatelju vročen dne 3.1.2007 in ker pri tem ni pravočasno prejel vlagateljevega obvestila o nadaljevanju postopka, je skladno s pravnim poukom izdal sklep o ustavitvi postopka.

Zoper omenjeno naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 17.1.2007 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo, v kateri opozarja, da bi zakoniti tri dnevni rok za vložitev obvestila o nadaljevanju sicer potekel 6.1.2007, v kolikor tega dne ne bi bila sobota. Zaradi sobote pa je bil zadnji dan roka za oddajo pooblastila po vlagateljevih navedbah ponedeljek 8.1.2007. Vlagatelj nadalje poudarja, da se je Državna revizijska komisija v svoji ustaljeni praksi v zvezi s tekom roka za vložitev obvestila o nadaljevanju zlasti oprla na 111. in 112. člen Zakona o pravdnem postopku. Vlagatelj še opozarja, da je zadnji dan roka, t.j. 8.1.2007, nedeljiva časovna celota, kar po njegovem mnenju pomeni, da se rok izteče s koncem tega dne, zaradi česar je naročnikova odločitev o ustavitvi postopka nezakonita. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se razveljavi naročnikova odločitev o ustavitvi postopka revizije z dne 9.1.2006 in se skladno s 3. alinejo 2. odstavka 23. člena ZRPJN sprejme vlagateljev revizijski zahtevek v obravnavo, ter da se vlagatelju povrnejo stroški pritožbenega postopka v 8 dneh od odločitve o pritožbi.

Vlagatelj je dne 26.1.2007 z vlogo umaknil pritožbo zoper naročnikov sklep o ustavitvi revizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 4. alineji 1. odstavka 23. člena, ki določa, da lahko Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 29.1.2007
Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnik mag. Janez Tekavc, Hacquetova 8, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana