018-025/2007 Geoplin plinovodi, d. o. o.

Številka: 018-025/2007-43-0248

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3 in 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič kot predsednice senata, članice Vide Kostanjevec kot članice senata in predsednika Sama Červeka kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za gradnjo prenosnega plinovoda M2 pri šentrupertu do Termoelektrarne šoštanj v šoštanju in na podlagi pritožbe vlagatelja konzorcij Rudis âˆ" Montavar âˆ" Nivo âˆ" Plynostav, Trg revolucije 25b, Trbovlje, katerega vodilni partner je Rudis, d. d., Trbovlje, Trg revolucije 25b, Trbovlje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Geoplin plinovodi, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 26. 1. 2007 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa brez številke in datuma, posredovanega kot priloga dopisu št. PS-41-SM/AP z dne 9. 1. 2007.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je objavil javni razpis za izvedbo obravnavanega naročila v Uradnem listu RS, št. 96/2006 z dne 15. 9. 2006, pod številko objave Ob-25473/06, in uradnem glasilu Evropskih skupnosti z dne 8. 9. 2006, pod številko objave 2006/S 171-182796.

Naročnik je sprejel obvestilo PS-2676-SM/AP z dne 22. 11. 2006, iz katerega je razvidno, da vlagatelju ni priznal sposobnosti, zoper to odločitev pa je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 15. 12. 2006, v katerem predlaga, da naročnik vlagatelju prizna sposobnost, podrejeno pa, da naročnik razveljavi postopek oddaje naročila in izvede nov postopek.

Naročnik je v pozivu št. PS-2945-SM/EV z dne 22. 12. 2006 ugotovil, da Rudis - poslovno združenje za inženiring in izgradnjo objektov, d. d., Trbovlje, Trg revolucije 25b, Trbovlje (v nadaljevanju: Rudis) ni izkazal upravičenosti za vodenje postopka revizije (tretji odstavek 9. člena ZRPJN), zaradi česar ga je pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo.

Vlagatelj je kot prilogo dopisu z dne 5. 1. 2007 predložil pooblastila družb Montava Metalna Nova, d. o. o., Zagrebška cesta 20, Maribor (v nadaljevanju: Montava), Nivo, gradnje in ekologija, d. o. o., Lava 11, Celje (v nadaljevanju: Nivo) in Plynostav Pardubice, holding joint stock company, Sukova tĹ"ida 1556, Pardubice, Češka (v nadaljevanju: Plynostav), s katerimi pooblaščajo Rudis kot vodilnega partnerja v konzorciju, da v imenu konzorcija vloži zahtevek za revizijo.

Naročnik je s sklepom brez številke in datuma, posredovanega kot prilogo dopisu št. PS-41-SM/AP z dne 9. 1. 2007, zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik pojasnjuje, da je Rudis vložil zahtevek za revizijo, naročnik pa je pri preverjanju zahtevka za revizijo ugotovil, da Rudis ni sodeloval kot samostojni ponudnik, ampak kot soponudnik, zaradi česar ga je pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo v smislu izpolnjevanja pogojev aktivne legitimacije iz tretjega odstavka 9. člena ZRPJN. Naročnik navaja, da je Rudis na naročnikov poziv odgovoril tako, da je dopolnil zahtevek za revizijo s pooblastili družb Montava, Nivo in Plynostav, s katerim ga te pooblaščajo, da vloži zahtevek za revizijo. Naročnik v nadaljevanju pojasnjuje pomen tretjega odstavka 9. člena ZRPJN in postopek za dopolnitev zahtevka za revizijo. Naročnik navaja, da je po izrecni Rudisovi navedbi Rudis kot pravna oseba sam "upravičen" za vodenje postopka v skladu s tretjim odstavkom 9. člena ZRPJN, in sicer tako v svojem imenu kot tudi kot pooblaščenec družb Montava, Nivo in Plynostav, zaradi česar je jasno, da Rudis nastopa poleg v svojem imenu (zaradi česar je bil pozvan k dopolnitvi v smislu tretjega odstavka 9. člena ZRPJN) tudi kot pooblaščenec. Naročnik navaja, da je treba v zvezi z odgovorom na vprašanje, ali je zastopanje v postopku revizije po pooblaščencu, ki je pravna oseba, hkrati ni odvetniška družba, pravno dopustno, upoštevati peti odstavek 3. člena ZRPJN v povezavi z 87. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZPP-UPB2, 69/2005 - odl. US: U-I-145/03, 90/2005 - odl. US: Up-258/03, 43/2006 âˆ" odl. US: U-I-55/04; v nadaljevanju: ZPP), po katerem pravna oseba (razen odvetniške družbe) po ZPP ne more biti pooblaščenec stranke v postopku in da ta določba velja tudi v postopku revizije. Naročnik zaključuje, da Rudis ni ravnal skladno s pozivom, zaradi česar niso izpolnjeni tudi pogoji aktivnega nujnega sosporništva, določeni v ZRPJN. Glede na navedeno je naročnik zahtevek za revizijo na podlagi drugega odstavka 13. člena ZRPJN zavrgel.

Vlagatelj je vložil pritožbo z dne 11. 1. 2007, s katero predlaga, da ji Državna revizijska komisija ugodi in razveljavi naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo. Vlagatelj zatrjuje, da je izkazal aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo v skladu s tretjim odstavkom 9. člena ZRPJN, saj iz zahtevka za revizijo jasno izhaja, da so ga vložile vse osebe skupaj. Vlagatelj navaja, da je zahtevek za revizijo v imenu konzorcija kot družbe civilnega prava, ki so ga družbe Rudis, Montavar, Nivo in Plynostav ustanovile s sporazumom o skupni izvedbi obravnavanega naročila za namen pridobitve in izvedbe naročila ter ga v skladu z razpisno dokumentacijo priložile prijavi za priznanje sposobnosti, vložil Rudis kot vodilni partner in poslovodeči v konzorciju. Rudis je v postopku naročila v imenu konzorcija vložil tudi prijavo za priznanje sposobnosti. Vlagatelj navaja, da v skladu z drugim odstavkom 995. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001, 32/2004, 8/2006 âˆ" odl. US: U-I-300/04-25; v nadaljevanju: OZ) konzorcij kot civilna družba veljavno nastopa nasproti tretjim, če v njegovem imenu ali v imenu članov konzorcija nastopa član ali poslovodja. Če posamezni član konzorcija ali poslovodja nastopa v imenu konzorcija, to glede na 70. člen OZ pomeni, da nastopa v imenu vseh članov konzorcija in prevzema pravice in obveznosti za vse člane konzorcija. V skladu s tretjim odstavkom 995. člena OZ postanejo vsi člani konzorcija solidarni upniki in dolžniki. Vsa pravna dejanja, ki jih pri takšnem nastopanju opravi v imenu konzorcija, učinkujejo neposredno za vse člane konzorcija. Vlagatelj navaja, da poslovno voljo, ki jo izrazi član konzorcija oziroma poslovodja v imenu konzorcija, ima enak učinek, kot če bi poslovno voljo z enako vsebino izjavil vsak član konzorcija sam. Vlagatelj navaja, da iz tega izhaja, da je vodilni partner (Rudis) aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo v imenu konzorcija. Odločitev, sprejeta v postopku revizije, bo učinkovala na vse člane konzorcija enako. Vlagatelj nadalje navaja, da je na naročnikovo zahtevo dodatno predložil še pooblastila s strani vsakega člana v konzorciju, iz katerih jasno izhaja, da pooblaščajo Rudis kot vodilnega partnerja v konzorciju za vložitev zahtevka za revizijo v imenu konzorcija, torej v imenu vseh njegovih članov. Vlagatelj navaja, da določba tretjega odstavka 9. člena ZRPJN pomeni, da posamezne ponudnik v skupni ponudbi sam ne more vložiti zahtevka za revizijo, temveč le vsi ponudniki skupaj, kar pa je vlagatelj vsekakor izpolnil, saj je vodilni partner Rudis vložil zahtevek za revizijo v imenu konzorcija, ki ga sestavljajo družbe Rudis, Montavar, Nivo in Plynostav na podlagi prej navedenega sporazuma in na podlagi posebnih pooblastil vseh članov konzorcija, ne pa v svojem imenu.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Tretji odstavek 9. člena ZRPJN določa, da v primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj. V primeru oblikovanja skupne ponudbe ZRPJN pri uveljavljanju pravnega varstva v postopkih revizije postopkov oddaje naročil od skupnih ponudnikov tako zahteva konsenz glede vložitve zahtevka za revizijo. S to določbo torej želi ZRPJN doseči usklajenost ravnanja skupnih ponudnikov tudi glede uvedbe postopka pravnega varstva.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama spor o tem, ali je vlagatelj izkazal izpolnjevanje pogojev v skladu s tretjim odstavkom 9. člena ZRPJN. Medtem ko naročnik trdi, da vodilni partner ni ravnal v skladu z naročnikovim pozivom na dopolnitev zahtevka za revizijo, zaradi česar bi bilo nedopustno kakršnokoli drugo ravnanje kot zavrženje zahtevka za revizijo, vlagatelj temu oporeka in se sklicuje na "sporazum o skupni izvedbi javnega naročila", sklenjen 13. 11. 2006, OZ in dejstvo, da je predložil pooblastila vsakega člana v konzorciju, iz katerih izhaja, da pooblaščajo Rudis kot vodilnega partnerja v konzorciju za vložitev zahtevka za revizijo v imenu konzorcija, in torej vseh članov konzorcija.

Državna revizijska komisija je vpogledala v zahtevek za revizijo in ugotovila, da iz njega izhaja, da ga je vložil "konzorcij Rudis âˆ" Montavar âˆ" Nivo âˆ" Plynostav, Trg revolucije 25b, Trbovlje", podpisal (in žigosal) pa ga je le vodilni partner Rudis. Najprej velja opozoriti, da revizijski postopek ni del postopka oddaje naročila, temveč poseben postopek zagotavljanja pravnega varstva. Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je vlagatelj zahtevek za revizijo po naročnikovem pozivu dopolnil s predložitvijo pooblastil partnerjev iz konzorcija, iz katerih izhaja, da vsak izmed partnerjev iz konzorcija pooblašča vodilnega partnerja, da v imenu konzorcija vloži zahtevek za revizijo. Iz navedenih ravnanj in dokumentov je razvidno, da med člani konzorcija obstaja konsenz tudi za uvedbo postopka pravnega varstva, zaradi česar je mogoče ugotoviti, da je vlagatelj v tem smislu namenu tretjega odstavka 9. člena ZRPJN zadostil, zaradi česar je neutemeljeno naročnikovo sklicevanje na določbe ZPP glede vprašanja zastopanja po pooblaščencu, saj v tem primeru ni mogoče enačiti specifičnega položaja po ZRPJN s procesnim položajem iz ZPP. Kot rečeno, je namen določbe doseči usklajenost ravnanja ponudnikov, ki v postopku oddaje javnega naročila nastopajo s skupno ponudbo v smislu 47. člena ZJN-1, glede uvedbe postopka pravnega varstva. ZRPJN želi preprečiti položaje, v katerih bi lahko eden ali (le) nekateri člani skupine izvajalcev, ki so oddali skupno ponudbo, uvedli revizijski postopek, čeprav bi bilo to v nasprotju z voljo drugih članov skupine. Določba tretjega odstavka 9. člena ZRPJN je torej namenjena doseganju konsenza skupnih ponudnikov glede uvedbe postopka pravnega varstva (in se ne nanaša, kot zmotno meni naročnik, na vprašanja procesnega zastopanja v smislu določb ZPP). Ker ZRPJN ne določa izrecno, na kakšen način morajo (skupni) ponudniki izkazati, da zahtevek za revizijo vlagajo "vse osebe skupaj" (da je torej njihovo ravnanje usklajeno in da gre pri tem za njihovo skupaj izraženo voljo), je treba šteti, da mora v tem smislu zadoščati vsako dejanje (vseh) skupnih ponudnikov, iz katerega je mogoče nedvomno razbrati njihovo (skupno) voljo. Manifestacija konsenza za vložitev zahtevka za revizijo med skupnimi ponudniki se torej lahko izkazuje na različne načine, torej tudi na način, kot je bil podan v tem primeru.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik neupravičeno zavrgel zahtevek za revizijo, zato je pritožbi ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa brez številke in datuma, posredovanega kot priloga dopisu št. PS-41-SM/AP z dne 9. 1. 2007. Tretja alinea drugega odstavka 23. člena ZRPJN določa, da v primeru ugoditve pritožbi Državna revizijska komisija odloči, da mora naročnik odločati o zahtevku za revizijo v skladu s 16. členom ZRPJN. Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 26. 1. 2007

predsednica senata
Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Geoplin plinovodi, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana,
- Rudis, d. d., Trbovlje, Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje,
- Montava Metalna Nova, d. o. o., Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor,
- Nivo, gradnje in ekologija, d. o. o., Lava 11, 3000 Celje,
- Plynostav Pardubice, holding joint stock company, Sukova tĹ"ida 1556, 532 33 Pardubice, Češka,
- IMP, d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
- IMP Promont - montaža, d. o. o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana - Črnuče,
- SCT, d. d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana,
- B.U.G. Gazobudowa Sp. z o. o., Ul. WolnoĹ"ci 339, 41-800 Zabrze, Poljska,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.