018-023/2007 Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

Številka: številka:018-023/07-43-0276

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča in svetovalke Anite Kozel, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za "odvoz nevarnih odpadkov iz vojašnic" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje EKOL d.o.o., Laze 18 a, 4000 Kranj, ki ga zastopa odvetnik Tršan Dušan, Čufarjeva 3/II, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova c. 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.01.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja se ugodi, tako da se razveljavi naročnikova odločitev, vsebovana v dokumentu " Odločitev o oddaji JNMV" za odvoz nevarnih odpadkov iz vojašnice, št. 430-564/2006-11, z dne 06.11.2006.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 968,09 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je 04.08.2006 sprejel sklep, št. 430-564/2006-1, o pričetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za "odvoz nevarnih odpadkov iz vojašnice". Naročnik je dne 06.11.2006, na podlagi Povabila k oddaji ponudbe z dne 29.06.2006, odločil, da se javno naročilo odda ponudniku KEMIS d.o.o., Kajuhova ulica 4, 1235 Radomlje (v nadaljevanju izbrani ponudnik), saj je njegova ponudba pravilna in izpolnjuje pogoje ter skladna z zahtevami v povabilu k oddaji ponudbe za odvoz nevarnih odpadkov.

Vlagatelj je pravočasno zahteval dodatno obrazložitev odločitve od naročnika, kar je slednji tudi pripravil in storil z dokumentom z dne 30.11.2006.

Zoper odločitev naročnika je vlagatelj dne 15.12.2006 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo postopka.
V zahtevku za revizijo vlagatelj uvodoma pojasni, da je naročnik k oddaji ponudbe povabil štiri ponudnike, od katerih so trije in sicer ESO d.o.o. Ljubljana, Kemis d.o.o. Radomlje in vlagatelj v predpisanem roku oddali ponudbe. Naročnik je v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika pravilna, da izpolnjuje pogoje ter da je skladna z zahtevami razpisa, hkrati pa obrazložil, da sta ponudbi vlagatelja in Eso d.o.o. Ljubljana, neustrezni.
Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka pojasni, da se ne strinja z naročnikovo izbiro, saj bi glede na razpisno dokumentacijo moral vsak izmed ponudnikov predložiti potrdilo Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Agencije RS za okolje, da je vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov pri Agenciji RS za okolje in prostor za odpadke vsebovane v seznamu Priloge št.1 (OBR_B) po klasifikacijski št. 07 06, 13 01, 12 02, 13 07, 15 02, 16 01, 16 04, 16 06, 16 07, 17 05, 17 06, 19 13 in 20 01. Glede na navedbe vlagatelj meni, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje razpisnih pogojev, saj v okviru zahtevane evidence nima dovoljenja za zbiranje odpadkov v klasifikacijskem razredu 20 01 - Ločeno zbrane frakcije, zaradi česar bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti.
Vlagatelj iz tega razloga naročniku očita, da je ob izboru ponudnika hote ali nehote prezrl lastni pogoj v razpisni dokumentaciji in ga s tem namenom v postopku izbire očitno omilil oz. spremenil z obrazložitvijo, da se kot ustrezna dovoljenja poleg dovoljenja za zbiranje odpadkov smatrajo tudi dovoljenja posrednika oz. predelovalca odpadkov.
Vlagatelj meni, da je takšno ravnanje naročnika nezakonito, saj je naročnik samostojno oblikoval razpisno dokumentacijo in bi moral razpis ponoviti, ko je v postopku izbire ugotovil, da noben ponudnik ne izpolnjuje zahtevanih pogojev. Tako je vlagatelj prepričan, da izbrani ponudnik niti postopkovno niti vsebinsko ne izpolnjuje pogojev v zvezi s predmetnim naročilom.
Na podlagi navedenega vlagatelj meni, da je naročnik odločil v nasprotju z dejanskimi razpisnimi pogoji, zato predlaga da se odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti št. JNMV: 367/2006 za odvoz nevarnih odpadkov iz vojašnic z dne 06.11.2006 odpravi in se z novim obvestilom kot najugodnejšega ponudnika izbere vlagatelja oz. da se postopek oddaje v celoti razveljavi.
Pri tem vlagatelj priglaša povrnitev stroškov za revizijo v višini 100.000,00 SIT ter povračilo odvetniških stroškov v višini 3.000 točk, od tega za pripravo zahteve za obrazloženo obvestilo 1.000 odvetniških točk in 2.000 odvetniških točk za pripravo zahtevka za revizijo, vse povečano za 20 % DDV.

Naročnik je s sklepom, št. 430-784/2006-2, z dne 28.12.2006, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil kot neutemeljen.
V obrazložitvi sklepa o zavrniti zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je ponovno preveril ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika pri čemer je ugotovil, da je izbrani ponudnik predložil potrdilo MOP, Agencije RS za okolje in sicer dovoljenje, ki dokazuje, da je vpisan v evidenco predelovalcev odpadkov pod. št. 126 za klasifikacijsko številko 20 01, medtem ko je vlagatelj predložil potrdilo MOP, Agencije RS za okolje, da je vpisan v evidenco posrednikov odpadkov za zahtevane klasifikacijske razrede, vendar ima vlagatelj pri klasifikacijski številki 20 01 navedeno samo 20 01 08, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 19 in 20 01 32 in nobene od podskupin katere je zahteval.
Naročnik v nadaljevanju priznava, da je od ponudnikov zahteval potrdilo, da so vpisani v evidenco MOP, Agencije RS za okolje, kot zbiratelji odpadkov, vendar je kot ustrezno dovoljenje v postopku ocenjevanja ponudb ocenil tudi dovoljenje za posrednika odpadkov oz. predelovalca odpadkov. Ker vlagatelj za zahtevano klasifikacijsko št. 20 01, ki so označene z zvezdico, ni predložil nobenega dovoljenja, je njegovo ponudbo označil kot nepravilno, medtem ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot ustrezno in pravilno, saj je z evidenco predelovalcev odpadkov izkazal dejavnost za klasifikacijsko štev. 20 01. Naročnik nadalje pojasnjuje, da mu je bilo pri izbiri izvajalca pomembno zgolj to, da izvajalec v skladu z zakonom lahko odvaža, predeluje ali je zgolj posrednik pri ustreznem ravnanju z nevarnimi odpadki. S tem ciljem je tudi vsa dovoljenja vlagatelja ocenil kot ustrezna, tudi če niso bila izdana za zbiralca odpadkov, vendar je njegovo ponudbo izločil zato, ker za klasifikacijski razred 20 01- za nevarne odpadke pod to skupino - ni predložil nobenega dovoljenja.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 05.01.2006, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom št. 430-784/2006-4, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 11.1.2007, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.


Državna revizijska komisija je presojala zakonitost naročnikovega ravnanja v postopku ocenjevanja in izbiranja ponudb, saj vlagatelj trdi, da je izbrana ponudba neustrezna, ker ne izpolnjuje razpisnih pogojev, saj v okviru zahtevane evidence v razpisni dokumentaciji nima dovoljenja za zbiranje odpadkov v klasifikacijskem razredu 20 01 - Ločeno zbrane frakcije.
Na podlagi pregleda predložene spisovne dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v "Povabilu k oddaji ponudbe v postopku JNMV za odvoz nevarnih odpadkov iz vojašnic" z dne 26.09.2006, nedvoumno zahteval potrdilo Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Agencije RS za okolje, da je ponudnik vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov pri Agenciji RS za okolje in prostor za odpadke vsebovane v seznamu Priloge št.1 (OBR_B). Naročnik je v postopku izbire ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika pravilna, izpolnjuje pogoje ter skladna z zahtevami v povabilu, medtem ko je ponudba vlagatelja neustrezna in nesprejemljiva, ker v potrdilu Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije, nima pridobljenega statusa posrednika pri zagotavljanju predelave in odstranjevanja odpadkov v celoti za klasifikacijsko številko 20 01.
Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik priložil zahtevano evidenco zbiralcev odpadkov, vendar v njej ne izkazuje klasifikacijske štev. 20 01. Naročnik ga je izbral na podlagi dodatnega dovoljenja, ki ga je izbrani ponudnik priložil, to je evidence predelovalcev odpadkov, kjer je pod št. 126 razvidno, da ima tudi dovoljenje za klasifikacijsko štev. 20 01. Naročnik tudi sam priznava, da je v postopku izbire kot ustrezno dovoljenje ocenil dovoljenje za posrednika odpadkov oz. predelovalca odpadkov, saj mu je bilo pri izbiri izvajalca pomembno zgolj to, da izvajalec v skladu z zakonom lahko odvaža, predeluje ali je zgolj posrednik pri ustreznem ravnanju z nevarnimi odpadki.
Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da se naročnik pri izboru ponudnika ni držal razpisanih pogojev v povabilu k oddaji ponudbe, saj je izbranega ponudnika izbral na podlagi dodatne evidence, ki je v razpisu ni navedel. Odločitev je sprejel na podlagi evidence predelovalcev odpadkov, čeprav je v razpisni dokumentaciji zahteval evidenco zbirateljev odpadkov. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je naročnik v postopku ocenjevanja in izbire ponudnika ravnal v nasprotju s 6. členom ZJN-1 (načelo transparentnosti porabe javnih sredstev), saj je naknadno uporabil kot zadovoljiv pogoj evidenco, ki je ni zahteval v Povabilu k oddaji ponudbe.
Zahteva naročnika je v navedenih pogojih razpisa jasna, zato Državna revizijska komisija na podlagi zgoraj navedenega ugotavlja, da je ponudba izbranega ponudnika neskladna z zahtevo naročnika v Povabilu k oddaji ponudbe in zatorej nepravilna.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija morala slediti predmetnemu očitku vlagatelja in ga je presodila kot utemeljenega.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- strošek v višini 100.000,00 SIT za takso za revizijo,
- sestava zahtevka za revizijo 3000 točk, od tega 1.000 odvetniških točk za pripravo zahteve za obrazloženo obvestilo in 2.000 odvetniških točk za pripravo zahtevka za revizijo, vse povečano za 20% DDV.

Državna revizijska komisija na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 100.000,00 SIT za takso za revizijo, kar v skladu z Zakonom o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06; v nadaljevanju: ZUE) in Uredbo Sveta (ES), št. 1086/2006, z dne 11.07.2006, o spremembi Uredbe (ES), št. 2866/98, o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro (v nadaljevanju: Uredba) znaša (1 EUR = 239,640 SIT) 417,29 EUR,
- sestava zahtevka za revizijo v protivrednosti 1.000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, kar znaša skladno z ZUE in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo (vrednost 1 odvetniške točke je v skladu z navedenim 0,459 EUR), 459 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 550,80 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 968,09 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 26.01.2007


Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon. Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Ministrstvo za obrambo R Slovenije, Vojkova c. 55
- Tršan Dušan, Čufarjeva 3/II, Ljubljana
- KEMIS d.o.o., Kajuhova ulica 4, 1235 Radomlje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.