018-021/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

Številka: 018-21/2007-42-188

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek šinko ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za potrebe državnih organov" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.1.2007

ODLOČILA

Revizijski postopek oddaje javnega naročila za "Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za potrebe državnih organov", objavljen v Uradnem listu RS, št. 85-86, z dne 11.8.2006 in v Uradnem listu EU št. 2006/S 150, z dne 9.8.2006; popravek objave v Uradnem listu RS, št. 98, z dne 22.9.2006 in v Uradnem listu EU št. 2006/S 176, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila objavil v Uradnem listu RS št. 85-86/2006 z dne 11.8.2006 in v Uradnem listu EU št. 2006/S 150, z dne 9.8.2006, popravek objave pa v Uradnem listu RS, št. 98, z dne 22.9.2006 in v Uradnem listu EU št. 2006/S 176.

Naročnik je dne 20.11.2006 vsem ponudnikom poslal odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, pri čemer je za več zavarovalnih sklopov kot najugodnejšega izbral Zavarovalnico Triglav d.d. in Adriatic Slovenico d.d.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 16.12.2006 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, s katerim je ugovarjal naročnikovi odločitvi, da je vlagateljeva ponudba nepravilna.

Vlagatelj je dne 9.1.2007 zaradi molka organa na podlagi 2. odstavka 16. člena ZRPJN vložil predlog za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 10.1.2007 izdal sklep, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil.

Vlagatelj je z vlogo z dne 18.1.2007 podal umik zahtevka za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 4. alineji 1. odstavka 23. člena, ki določa, da lahko Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 23.1.2007
Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor
- Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana
- Zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper
- RS, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.