018-020/2007 Občina Hrpelje - Kozina

Številka: 018-020/07-45-0349

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 1. in 2. odstavka 18. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur.l. RS, štev. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05 in 43/06 - v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s 5. odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06 - v nadaljevanju: ZRPJN), po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo v zadevi "javno povabilo k oddaji ponudbe za izgradnjo stanovanjskih objektov, na Kozini v sodelovanju z zasebnim vlagateljem", in na podlagi zahtevka za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, ki ga je vložila družba ADRIAING d.o.o., Ankaranska cesta 5b, Koper, ki jo zastopa odvetnik Matjaž KezunoviÄ", Ankaranska cesta 7, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Kozina (v nadaljevanju: naročnik), dne 01.02.2007

ODLOČILA

1.) Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrže.

2.) Zahteva za povrnitev priglašenih stroškov revizijskega postopka se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 65/06, z dne 23.06.2006, pod št. objave Ob-17899/06 objavil "javno povabilo k oddaji ponudbe za izgradnjo stanovanjskih objektov, na Kozini v sodelovanju z zasebnim vlagateljem".

Vlagatelj je na podlagi drugega odstavka 16. člena ZRPJN na Državno revizijsko komisijo naslovil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 03.01.2007, v kateri zatrjuje, da je pri naročniku vložil dne 11.12.2006 v gornji zadevi zahtevek za revizijo zoper sklep župana naročnika, z dne 27.11.2006, s katerim je naročnik izbral najboljšega ponudnika. Vlagatelj navaja, da je citirani sklep naročnika prejel 29.11.2006, desetdnevni rok za vložitev revizije pa se je zaradi dela prostih dni iztekel 11.12.2006. Na osnovi poizvedbe pri Pošti Slovenije d.d. vlagatelj ugotavlja, da je naročnik prejel zahtevek za revizijo 12.12.2006. Zahtevek je bil po vlagateljevem mnenju popoln in naročnik po navedbah vlagatelja od njega ni zahteval njegove dopolnitve. Vlagatelj pojasnjuje, da bi moral naročnik na podlagi prvega odstavka 16. člena ZRPJN odločiti o njegovem zahtevku za revizijo v 15-ih dneh. Vlagatelj dodaja, da v roku 20-ih dni, odkar je naročnik prejel popoln zahtevek, ni prejel naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo. Vlagatelj prilaga kopijo zahtevka za revizijo s prilogami, v katerem naročniku očita več kršitev ZJN-1, ker naj bi šlo za oddajo gradnje, kot tudi Zakona o javnih financah, ker naj iz objave ne bi bil razviden predmet prodaje, vsled česar predlaga razveljavitev celotnega postopka v zvezi s predmetno objavo ter ponovitev postopka tako, da bo usklajen s predpisi, ki urejajo javna naročila, podredno pa, da se po izločitvi ponudbe ponudnikov Storitve za gradbeno mehanizacijo, avtoprevozništvo in zidarstvo, Albert Godina s.p., Slope 20, Kozina, in Storitve za gradbeno mehanizacijo, avtoprevozništvo in zidarstvo, Maks Godina s.p., Slope 20, Kozina, opravi izbira najboljšega ponudnika med preostalima dvema ponudnikoma oziroma naročilo dodeli vlagatelju, če preostali ponudnik ne izpolnjuje pogojev iz objave javnega povabila. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva tudi stroške revizijskega postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe do plačila.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-020/2007-45-0098, z dne 12.01.2007, pozvala, da ji na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN posreduje vso dodatno dokumentacijo ter izčrpno pojasnilo v zvezi z vsebino posla, ki je predmet predmetnega razpisnega postopka, kar je naročnik storil z dopisom, z dne 17.01.2007, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 19.01.2007. Naročnik v pojasnilu med drugim navaja, da gre v predmetni zadevi za prodajo občinskega premoženja in ne za oddajo gradnje ali naročanje storitev, zato je bil postopek izpeljan v skladu z določbami ZJF in Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin in ne v skladu z določbami ZJN-1, ki ureja javno naročanje.

Po pregledu predložene dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 1. in 2. odstavkom 18. člena ZPP v povezavi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama v izhodišču spor o tem, ali je predmet posla v obravnavani zadevi mogoče opredeliti kot javno naročilo ter ali je posledično naročnik pri svojem postopanju vezan na pravila ZJN-1.

ZJN-1 v prvem odstavku 3. člena (Pomen v zakonu uporabljenih pojmov) za namene tega zakona "javno naročilo" opredeljuje kot celotni skupek dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje storitev ali gradenj po tem zakonu (1. točka prvega odstavka 3. člena). V 2. točki prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je določeno, da je "pogodba o oddaji javnega naročila" v skladu z izvedenim postopkom po tem zakonu v pisni obliki sklenjena odplačna pogodba med naročnikom in dobaviteljem, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katere predmet je nabava blaga, izvedba gradnje ali storitve. Iz navedene definicije izhaja, da je eden temeljnih elementov, ki opredeljujejo pravno razmerje med naročnikom in izvajalcem javnega naročila, njegova odplačnost oziroma natančneje - odplačnost, ki izvira iz porabe javnih sredstev (A.Mužina, T.Vesel, ZJN s komentarjem, str. 76).

V obravnavanem primeru je iz Uradnega lista RS, št. 65/06, pod št. objave Ob-17899/06 razvidno, da gre za "javno povabilo k oddaji ponudbe za izgradnjo stanovanjskih objektov, na Kozini v sodelovanju z zasebnim vlagateljem". Iz 1. točke citirane objave izhaja, da gre za lokacijo - območje bivšega Lesograda v centru naselja Kozine. Zatem iz 2. točke (Namen in cilj revitalizacije območja) citirane objave izhaja, da namerava naročnik opuščeno območje Lesograd preurediti v območje za gradnjo stanovanj, ki jih ponudnik prikaže v idejni zasnovi. Iz citirane objave v točki 3.1 je razvidno, da mora ponudnik predložiti ponudbi med drugim tudi finančno konstrukcijo in vire financiranja. Naročnik je v točki 5 (Obvezni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik) citirane objave določil "sposobnost ponudnika za izvedbo in financiranje izgradnje" in "ponudnik mora izkazati dosedanje izkušnje in usposobljenost za izvedbo načrtovane izgradnje tovrstnih objektov, trženja in promocije".
Vpogled v spisovno dokumentacijo pokaže, da je naročnik sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika za predmetni posel, št. 4146-14/2006-11, z dne 27.11.2006, izdal, sklicujoč se na 80.f člen Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 10. do 55. člen Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS, št. 12/03 in 77/03). Naročnik je s citiranim sklepom izbral za najugodnejšega ponudnika Storitve za gradbeno mehanizacijo, avtoprevozništvo in zidarstvo, Albert Godina s.p., Slope 20, Kozina, in Storitve za gradbeno mehanizacijo, avtoprevozništvo in zidarstvo, Maks Godina s.p., Slope 20, Kozina, ki sta oddala skupno ponudbo.
Iz vpogleda v ponudbo vlagatelja, ki jo je naročnik prejel 13.07.2006, izhaja, da je vlagatelj v dokumentu z naslovom "Viri financiranja", z dne 12.07.2006, ki je sestavni del ponudbe, navedel, da se bodo pri projektu uporabljali lastni viri financiranja in sofinanciranje banke. Iz priloge v nadaljevanju vlagateljeve ponudbe z naslovom "Izjava SKB banke", z dne 11.07.2006, pa izhaja med drugim, da je banka seznanjena z udeležbo vlagatelja na javnem razpisu v Uradnem listu RS, št. 65/06, z dne 23.06.2006, na podlagi katerega se je vlagatelj odločil za nakup zemljišča in izgradnjo stanovanjskih objektov za trg na lokaciji Lesograd Kozina.

Iz vsega zgoraj navedenega izhaja, da pravnega posla, ki je predmet spornega razpisa, ni mogoče obravnavati kot javno naročilo v smislu določb ZJN-1. V obravnavanem primeru namreč med pogodbenima strankama ne bo šlo za odplačno razmerje v tem smislu, da bi izvajalec za naročnika izvajal gradbena dela, naročnik pa bi mu v zameno za to plačeval določeno ceno, ki bi se krila iz naročnikovih (javnih) sredstev. Ob navedenem je naročniku mogoče pritrditi v tem (kar naročnik zatrjuje v pojasnilu - dopisu, z dne 17.01.2007), da gre dejansko za prodajo občinskega nepremičnega premoženja (s pogojem, da kupec na tem zemljišču s svojimi finančnimi sredstvi zgradi poslovno stanovanjske objekte) in ne za oddajo gradnje. Izvajalec namreč v konkretnem primeru od naročnika ne bo prejel plačila za izvedbo gradnje stanovanjskih objektov na Kozini na lokaciji Lesograd, temveč bo izvajalec plačal naročniku določeno ceno za nakup nepremičnin (zemljišč) na lokaciji Lesograd Kozina. Najugodnejši ponudnik bo tako od naročnika kupil določene parcele na omenjeni lokaciji, na katerih bo moral zgraditi stanovanjske objekte, katerih izgradnjo mora biti tak ponudnik sposoben, skladno z objavo predmetnega javnega povabila, sam financirati. Da gre v predmetni zadevi za ravno nasproten pravni položaj (naročnik v konkretnem primeru prejme od ponudnika plačilo za prodana zemljišča na lokaciji Lesograd Kozina) kot pri javnem naročilu (naročnik plača ponudniku določen znesek za izvedbo naročila), se je očitno zavedal tudi vlagatelj, sicer ne bi bila v njegovi ponudbi priložena "Izjava SKB banke", z dne 11.07.2006, iz katere, kot je že zgoraj navedeno, izhaja med drugim, da je banka seznanjena z udeležbo vlagatelja na javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 65/06, z dne 23.06.2006, na podlagi katerega se je vlagatelj odločil za nakup zemljišča in izgradnjo stanovanjskih objektov za trg na lokaciji Lesograd Kozina.

ZRPJN v 1. členu določa, da se s tem zakonom ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, določa organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in javnega interesa, in postopek revizije po tem zakonu. Da bi lahko ponudnik v konkretnem sporu z naročnikom uveljavljal pravno varstvo po določilih ZRPJN, je torej potrebno, da se predmet spora med strankama nanaša na pravno razmerje, ki ga je mogoče opredeliti kot javno naročilo v smislu predpisov, ki urejajo področje oddaje javnih naročil. V primeru pa, ko se ugotovi, da predmet spora med strankama ni javno naročilo, Državna revizijska komisija o sporu ne more presojati, saj takšen spor presega meje njene pristojnosti.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija ugotovila, da pravnega posla, ki je predmet sporne objave, ni mogoče obravnavati kot javno naročilo v smislu določb ZJN-1, zaradi česar odločanje o predmetnem sporu ne sodi v njeno pristojnost.

Procesnih položajev, ko se v postopku ugotovi absolutna nepristojnost Državne revizijske komisije za odločanje o sporu, ZRPJN ne ureja. Glede vprašanj, ki v ZRPJN niso izrecno urejena, navedeni zakon napotuje na smiselno uporabo določb zakona, ki ureja pravdni postopek (5. odstavek 3. člena). ZPP v 1. odstavku 18. člena določa, da mora sodišče med postopkom ves čas po uradni dolžnosti paziti, ali spada odločitev o sporu v sodno pristojnost. Če sodišče med postopkom ugotovi, da za odločitev o sporu ni pristojno samo, temveč kakšen drug organ, se izreče za nepristojno, razveljavi opravljena pravdna dejanja in zavrže tožbo (2. odstavek 18. člena ZPP).

Državna revizijska komisija je ob ugotovitvi, da v konkretnem primeru ne gre za spor iz njene pristojnosti, odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev pod 1. točko izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških temelji na določbi 1. odstavka 154. člena ZPP v zvezi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 01.02.2007
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Kozina,
- Odvetnik Matjaž KezunoviÄ", Ankaranska cesta 7, Koper,
- Storitve za gradbeno mehanizacijo, avtoprevozništvo in zidarstvo, Albert Godina s.p., Slope 20, Kozina,
- Storitve za gradbeno mehanizacijo, avtoprevozništvo in zidarstvo, Maks Godina s.p., Slope 20, Kozina,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.