018-015/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-015/2007-45-0176

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter članic Sonje Drozdek šinko in Nataše Jeršič kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za II. fazo oddaje naročila blaga po omejenem postopku za dobavo zdravil za prvo šestmesečno obdobje in na podlagi vloge "Nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, št. 78/07, z dne 05.01.2007", ki jo je šteti kot pritožbo in katero je vložilo podjetje Farmadent d.o.o., Minarikova ul. 6, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.01.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 15. decembra 2006 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 02. oktobra 2006 sprejel "SKLEP št.2/2006 o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku" za oddajo javnega naročila "čiščenje poslovnih prostorov in drugih površin z dobavo sanitarnega potrošnega materiala za RS, Upravno enoto Ljubljana za obdobje od 1.1.2007 do 31.12.2007", javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila pa je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 110-111/2006, z dne 27. oktobra 2006, pod številko objave Ob-29609/06 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Na predmetno javno naročilo so pravočasno prispele štiri ponudbe in sicer poleg vlagateljeve ponudbe še ponudbe ponudnikov:
- ISS Servisystem, d. o. o., Ptujska cesta 95, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: ponudnik ISS Servisystem);
- Panta Rhei, d. o. o., Hrastovec 5, 1236 Trzin (v nadaljnjem besedilu: ponudnik Panta Rhei);
- Dom sistemi, d. o. o., Savska Loka 20, 4000 Kranj (v nadaljnjem besedilu: ponudnik Dom sistemi).

Naročnik je dne 22. novembra 2006 izdal "ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA" številka 430-96/2006-24 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da je naročnik predmetno javno naročilo kot najugodnejšemu ponudniku, "ki je ponudil najnižjo mesečno ceno/m2 čiščenja", oddal za obdobje od 01. januarja 2007 do 31. decembra 2007 ponudniku Dom sistemi (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je odločitev o oddaji naročila prejel dne 23. novembra 2006, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, dne 01. decembra 2006 pa je priporočeno s povratnico na pošto oddal "Zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve v postopku javnega naročila številka 430-96/2006-24 - čiščenje poslovnih prostorov in drugih površin z dobavo sanitarnega potrošnega materiala", izdano istega dne (v nadaljnjem besedilu: zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila). Zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila je naročnik prejel dne 04. decembra 2006, dan kasneje pa je izdal "Dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila št. 430-96/2006-24 z dne 22.11.2006" številka 430-96/2006-28 (v nadaljnjem besedilu: dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila). Dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 05. decembra 2006, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice.

Vlagatelj je dne 15. decembra 2006 na pošto priporočeno s povratnico oddal zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel dne 18. decembra 2006 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita kršitev prvega odstavka 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list Republike Slovenije, številka 39/2000, 102/2000 - popravek in 2/2004; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) in predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi obvestilo (pravilno: odločitev; opomba Državne revizijske komisije) o oddaji javnega naročila v celoti in naloži naročniku povračilo stroškov postopka predlagatelju v znesku 601.280,00 (SIT; dodala Državna revizijska komisija) v 15 dneh od prejema sklepa, da ne bo izvršbe. Vlagatelj v obrazložitvi zahtevka za revizijo uvodoma utemeljuje aktivno legitimacijo, v nadaljevanju pa še navaja:
1. Nepravilnosti ponudbe ponudnika Panta Rhei:
- po mnenju vlagatelja bi moral naročnik po pregledu ponudbe ponudnika Panta Rhei to ponudbo zavrniti kot nepravilno, pa tega ni storil, s čimer je kršil 76. člen ZJN-1. Ponudba ponudnika Panta Rhei je po mnenju vlagatelja namreč nepravilna iz več razlogov:
a) na 19. strani ponudbe ponudnik Panta Rhei po zatrjevanju vlagatelja ni navedel kraja ampak samo datum izpolnitve obrazca (iz obrazca pa je razvidno, da je potrebno izpolniti datum in kraj). Tako je ponudnik Panta Rhei ravnal v nasprotju z zahtevami naročnika in ni pravilno izpolnil omenjenega obrazca;
b) naročnik je po prepričanju vlagatelja postavil zahtevo, da morajo biti ponudbe veljavne 120 dni od odpiranja, ponudnik pa je na prvi strani svoje ponudbe navedel, da ponudba velja do 26. marca 2006, kar ne ustreza zahtevi naročnika;
c) naročnik je po zatrjevanju vlagatelja postavil zahtevo, da mora biti priloženi obrazec pogodbe parafiran in žigosan, ponudnik pa pogodbe ni žigosal tako, ko je zahteval naročnik. Prav tako po zatrjevanju vlagatelja nista podpisani priloga 2, 4 in obrazec 10, pa čeprav sta prilogi 2 in 4 sestavni del pogodbe, ki jo je bilo potrebno žigosati in parafirati. Vlagatelj meni, da bi moral vlagatelj (pravilno: ponudnik Panta Rhei; opomba Državne revizijske komisije) žigosati in parafirati tudi priloge 2 in 4, ter obrazec 10.
2. Nepravilnosti ponudbe ponudnika ISS Servisystem:
- po mnenju vlagatelja bi moral naročnik po pregledu ponudbe ponudnika ISS Servisystem to ponudbo zavrniti kot nepravilno, pa tega ni storil, s čimer je kršil 76. člen ZJN-1. Ponudba ponudnika ISS Servisystem je po mnenju vlagatelja namreč nepravilna iz razloga, ker je ni podpisala oseba, ki je upravičena za zastopanje ponudnika (zato ne more biti zavezujoča). Na izpisku iz sodnega registra, ki ga je ponudnik priložil ponudbi, je razvidno, da je eden izmed prokuristov tudi gospa Nareks Meža Franja. Tako ona kot drugi navedeni prokuristi lahko po navedbah vlagatelja zastopajo družbo samo skupaj še z enim prokuristom ali direktorjem. Ponudbo ponudnika ISS Servisystem pa je podpisal en prokurist in oseba Nareks Franja, za katero pa iz sodnega registra ne izhaja, da bi bila prokuristka ali direktorica in posledično upravičena zastopati ponudnika ISS Servisystem. Glede na navedeno je to ponudbo podpisal en sam prokurist, ki pa samostojno ne more zastopati ponudnika. Takšna ponudba ni veljavna in bi jo moral naročnik izločiti.
3. Nepravilnosti ponudbe Dom sistemi (izbranega ponudnika):
- po mnenju vlagatelja bi moral naročnik po pregledu ponudbe izbranega ponudnika to ponudbo zavrniti kot nepravilno, pa tega ni storil, s čimer je kršil 76. člen ZJN-1. Ponudba izbranega ponudnika je po mnenju vlagatelja namreč nepravilna iz več razlogov:
a) ponudbe ni podpisala oseba, ki je upravičena za zastopanje ponudnika, zato ne more biti zavezujoča. Na izpisku iz sodnega registra, ki ga je ponudnik priložil ponudbi, je razvidno, da je direktor družbe Volčič Toni, ponudbo pa je podpisal Volčič Tone. Tako podpisnik razpisne dokumentacije in oseba, ki se v njej navaja kot direktor, po stališču vlagatelja ni zakoniti zastopnik družbe in ne more dati veljavne ponudbe;
b) ponudba ne vsebuje cenika, ki je sestavni del pogodbe, kakor je to zahteval naročnik. Samo ob predložitvi cenika k ponudbi je po mnenju vlagatelja le ta popolna, saj je sicer omogočeno povišanje cen po tem, ko posamezni ponudnik izve, da je bit izbran v postopku. Tako je naročnik ravnal tudi v nasprotju z načelom gospodarnosti, ker izbral takšnega ponudnika.
Glede na vse doslej navedeno bi moral naročnik po prepričanju vlagatelja vse prejete ponudbe izločiti kot nepravilne in po dokončnosti takšnega sklepa nadaljevati postopek s pogajanji ali pa ponovno pričeti z odprtim postopkom.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva tudi povračilo stroškov postopka in sicer takse v višini 200.000,00 SIT, odvetniških storitev v višini 3000 točk za sestavo zahtevka za revizijo ter materialnih stroškov, priznanih v pavšalnem znesku 2 % do vrednosti 1000 točk in 1 % nad vrednostjo 1000 in 20 % davek na dodano vrednost znaša 401.280,00 SIT.

Naročnik je vlagatelja z dopisom "Zahteva za dopolnitev vašega zahtevka za revizijo javnega naročila čiščenja poslovnih prostorov in drugih površin z dobavo sanitarnega potrošnega materiala za RS Upravno enoto Ljubljana" številka 430-96/2006-31, izdanim dne 18. decembra 2006, pozval, da zahtevek za revizijo dopolni s potrdilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Vlagatelj je navedeno zahtevo prejel dne 18. decembra 2006, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, dne 21. decembra 2006 pa je vlagatelj priporočeno s povratnico na pošto oddal "DOPOLNITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", kateremu je priložil "IZPIS NALOGOV ZA RAČUN", s katerim izkazuje plačilo takse v višini 200.000,00 SIT.

Naročnik je dne 22. decembra 2006 izdal sklep številka 430-96/2006-35 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo), s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, zavrnil pa je tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov postopka. V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik uvodoma povzema dotedanji potek postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v nadaljevanju povzema navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo ter vlagatelju priznava aktivno legitimacijo. Glede posameznih vlagateljevih navedb v zahtevku za revizijo naročnik v obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo navaja sledeče:
a) Glede očitanih nepravilnosti ponudbe ponudnika Panta Rhei:
- v povezavi z vlagateljevim očitkom, da ponudnik Panta Rhei na 19. strani ponudbe ni navedel kraja ampak samo datum izpolnitve obrazca, naročnik ugotavlja, da ponudnik resnično ni vpisal kraja v obrazec, vendar pa navedba kraja po prepričanju naročnika v ničemer ne vpliva na sam predmet ponudbe. Zato naročnik navedene ponudbe ni izločil;
- v povezavi z zahtevo naročnika, da morajo biti ponudbe veljavne 120 dni od odpiranja, ponudnik pa naj bi na prvi strani svoje ponudbe navedel, da ponudba velja do 26. marca 2006, kar ne ustreza zahtevi naročnika, naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji dejansko navedel, da mora ponudba veljati 120 dni od javnega odpiranja ponudb, pa tudi, da bo v primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe (ne pa daljšega) le to izločil. Ponudba ponudnika Panta Rhei velja 129 dni, kar je več, kakor je zahteval naročnik, zato je po prepričanju naročnika ponudba ponudnika Panta Rhei pravilna;
- v povezavi z vlagateljevim očitkom, da ponudnik Panta Rhei pogodbe ni žigosal tako, ko je zahteval naročnik, prav tako pa po zatrjevanju vlagatelja nista podpisani priloga 2, 4 in obrazec 10, pa čeprav sta prilogi 2 in 4 sestavni del pogodbe, ki jo je bilo potrebno žigosati in parafirati, naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji navedel, da mora ponudnik požigosati in parafirati vzorec pogodbe. Ponudnik je po trditvi naročnika parafiral pogodbo, jo na koncu podpisal in žigosal. Res je, da ni parafiral priloge 2, vendar pa naročnik poudarja, da nikjer v razpisni dokumentaciji ni izrecno določil, da je treba vsak list pogodbe in njene priloge parafirati in žigosati. Glede na to, da je pogodbo podpisal in požigosal, se je po stališču naročnika ponudnik Panta Rhei strinjal s celotno vsebino pogodbe, katere sestavni del je tudi priloga 2. Glede priloge 4 in obrazca 10 naročnik pojasnjuje, da se 14. člen pogodbe nanaša na original bančne garancije, ki jo bo moral priložiti izbrani ponudnik in bo po njeni predložitvi postala sestavni del pogodbe. Ker v tem trenutku bančna garancija še ne obstaja, naročnik od ponudnika ni izrecno zahteval, da mora žigosati in parafirati izjavo banke kot tudi ne obrazec 10, ki je priložen le informativno kot vzorec.
b) Glede očitanih nepravilnosti ponudbe ponudnika ISS Servisystem:
- v povezavi z očitkom vlagatelja, da je ponudba ponudnika ISS Servisystem nepravilna iz razloga, ker je ni podpisala oseba, ki je upravičena za zastopanje ponudnika, naročnik navaja, da ni utemeljena, saj je navedeno preveril preko spletne strani ponudnika ISS Servisystem. Na navedeni spletni strani je v rubriki "kdo je kaj" navedeno, da je gospa Franja Nareks direktorica prodaje in marketinga. Glede na navedeno je naročnik mnenja, da izpustitev enega od priimkov ali imen ne vpliva na veljavnost ponudbe;
c) Glede očitanih nepravilnosti ponudbe Dom sistemi (izbranega ponudnika):
- v povezavi z očitkom vlagatelja, da ponudbe ni podpisala oseba, ki je upravičena za zastopanje izbranega ponudnika, naročnik navaja, da ni utemeljena, saj je po telefonu preveril in ugotovil, da gre v primeru Volčič Toni oziroma Volčič Tone za eno in isto osebo. Glede na navedeno je naročnik mnenja, da sprememba ene črke v imenu ne vpliva na veljavnost ponudbe;
- v povezavi z očitkom vlagatelja, da ponudba ne vsebuje cenika, ki je sestavni del pogodbe, kakor je to zahteval naročnik, naročnik odgovarja, da je v vzorcu pogodbe navedeno, da je cenik dodatnega čiščenja sestavni del pogodbe, ki ga bo priložil, vendar pa nikjer v razpisni dokumentaciji ni izrecno navedeno, da mora ponudnik že ob oddaji ponudbe priložiti cenik dodatnega čiščenja.

Vlagatelj je odločitev o zahtevku za revizijo prejel dne 03. januarja 2007, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, naročnika pa je z "OBVESTILOM O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO", izdanim dne 04. januarja 2007, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom "Odstop zahtevka za revizijo" številka 430-96/2006-37, izdanim dne 09. januarja 2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 11. januarja 2007 izdala sklep številka 018-018/07-44-0079, s katerim je vlagateljevega pooblaščenca pozvala, da v roku petih dni od prejema sklepa Državni revizijski komisiji predloži ustrezno vlagateljevo pooblastilo za vložitev zahtevka za revizijo (in zastopanje) v predmetnem revizijskem postopku. Vlagateljev pooblaščenec je navedeni poziv prejel dne 12. januarja 2007, dne 15. januarja 2007 pa je na pošto priporočeno oddal vlogo "DOPOLNITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", izdano dne 15. januarja 2007, s katero je (ob upoštevanju prilog) ustrezno dopolnil zahtevek za revizijo.

Dne 16. januarja 2007 je Državna revizijska komisija na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN z dopisom številka 018-018/07-44-0128 ponudnika ISS Servisystem pozvala na predložitev pojasnila, pojasnilo ponudnika ISS Servisystem pa je prejela dne 26. januarja 2007.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. členom in drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz "ENOTNEGA OBRAZCA ZA VODENJE ZAPISNIKA O ODPIRANJU PONUDB"â?? številka 430-96/2006-13, izdanega dne 17. novembra 2006, izhaja, da so na predmetno javno naročilo pravočasno prispele štiri ponudbe in sicer ponudbe ponudnikov, ki so našteti že v drugem odstavku te obrazložitve. Iz
a) odločitve o oddaji naročila nadalje izhaja:
- "Ker ponudnik pod zap.št. 4 VALINA d.o.o., štepanjska cesta 22/B, LJUBLJANA ni predložil pisne izjave, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ni izpolnil vseh pogojev iz 5. točke (sposobnost ponudnikov)"â?? â??"Zaradi navedenega je bil ponudnik VALINA d.o.o., štepanjska cesta 22/B, LJUBLJANA izločen iz nadaljnjega ocenjevanja ponudb."
- "Po zaključenem postopku javnega odpiranja ponudb je strokovna komisija nadaljevala z delom in po vsebinskem pregledu ponudb ugotovila, da so vse 3 preostale ponudbe pravilne",
b) vlagateljevega zahtevka za revizijo izhaja:
- "Vlagatelj pa meni, (da; smiselno dodala Državna revizijska komisija) bi kot nepravilne morale biti izločene tudi vse ostale prispele ponudbe in tako naročnik ne bi mogel izbrati nikogar, ampak bi mu preostala samo možnost ponoviti celoten postopek ali pa oddati naročilo s pogajanji, v katera bi moral vključiti tudi vlagatelja."
- â??"bi moral naročnik vse prejete ponudbe izločiti kot nepravilne in po dokončnosti takšnega sklepa nadaljevati postopek s pogajanji ali pa ponovno pričeti z odprtim postopkom.".
Na podlagi zapisanega Državna revizijska komisija kot nesporno zaključuje, da je naročnik vlagatelja "izločil iz nadaljnjega ocenjevanja ponudb", ponudbe ostalih treh ponudnikov pa ocenil za pravilne, pri čemer vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje pravilnosti svoje ponudbe.

Iz zahtevka za revizijo nadalje izhaja, da vlagatelj v njem izpodbija pravilnost ponudb vseh preostalih treh ponudnikov, katerih ponudbe je naročnik ocenil za pravilne, saj v zahtevku za revizijo navaja: "Kršitev 1. odstavka 76. člena ZJN-1"â?? â??"Vlagatelj bi moral vse prispele ponudbe (zavrniti; smiselno dodala Državna revizijska komisija) kot nepravilne". Glede na doslej navedeno je Državna revizijska komisija najprej presojala vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na ponudbo ponudnika ISS Servisystem, katerega ponudba je bila v predmetnem javnem naročilu na podlagi merila za izbor, to je "najnižjo ponujeno mesečno ceno/m2 čiščenja", (izmed pravilnih ponudb) ocenjena kot tretja najugodnejša.

Vlagatelj v povezavi s ponudbo ponudnika ISS Servisystem naročniku očita, da bi moral le-to zavrniti kot nepravilno (s čimer je kršil 76. člen ZJN-1) iz razloga, ker je ni podpisala oseba, ki je upravičena za zastopanje ponudnika. Ponudbo ponudnika ISS Servisystem je po zatrjevanju vlagatelja podpisal en prokurist in oseba Nareks Franja, za katero pa iz sodnega registra ne izhaja, da bi bila prokuristka ali direktorica in posledično upravičena zastopati ponudnika ISS Servisystem. Glede na navedeno je po prepričanju vlagatelja ponudbo podpisal en sam prokurist, ki pa samostojno ne more zastopati ponudnika. V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila pod poglavjem "2. IZDELAVA PONUDBE IN DOKUMENTACIJA" v prvem odstavku določil, da "Ponudnik izdela ponudbo tako, da vse zahtevane podatke vpiše v obrazce iz priloge razpisne dokumentacije in priloži s temi navodili določene dokumente in izjave ter jih opremi s štampiljko in podpisom pooblaščenega predstavnika.", iz česar je razvidno, da za zadostitev določbam razpisne dokumentacije (poleg žiga) zadostuje podpis ponudnikove ponudbe s strani pooblaščenega predstavnika (ponudnika). Ob tem naročnik od ponudnikov ni zahteval niti tega, da bi morali v ponudbi predložiti pooblastilo pooblaščenega predstavnika, niti tega, da bi moral pooblaščeni predstavnik izpolnjevati kakršnekoli druge zahteve (biti na primer prokurist). Predstavnik pa je (splošno gledano) vsakdo, ki ima pravico oziroma sme opravljati kaj namesto koga ali v imenu koga, v konkretnem primeru naročnika (na podlagi pooblastila).

Ob vpogledu v ponudbo ponudnika ISS Servisystem je Državna revizijska komisija ugotovila, da sta na strani 19 pod rubriko "Žig in podpis ponudnika:" navedena gospa "Franja Nareks, prokuristka" (ter podpis) in gospod "Darko Koražija, prokurist" (ter podpis). Smiselno enak zapis izhaja tudi iz nekaterih drugih dokumentov v ponudbi ponudnika ISS Servisystem.

Zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila, določene v prvem odstavku pod poglavjem "2. IZDELAVA PONUDBE IN DOKUMENTACIJA", po kateri ponudnik â??"dokumente in izjave"â?? â??"opremi s"â?? â??"podpisom pooblaščenega predstavnika", v nasprotju s stališčem vlagatelja ni mogoče tolmačiti strožje, kakor je zapisana, torej v smislu (skupne) prokure. Naročnik namreč od ponudnikov ni zahteval, da dokumente in izjave v ponudbi podpišejo njihovi prokuristi (skladno s pravili o skupni prokuri) ali zakoniti zastopniki, temveč je dokumente in izjave v ponudbi lahko podpisal vsak pooblaščeni predstavnik ponudnika (sam). Predstavnik, kot že zapisano, pa je vsakdo, ki ima pravico oziroma sme opravljati kaj namesto koga ali v imenu koga, v konkretnem primeru naročnika (na podlagi pooblastila), ne pa samo prokurist, zakoniti zastopnik in podobno. Prokura je namreč le ena od vrst pooblastila, to je posebna oblika splošnega poslovnega pooblastila za zastopanje družbe oziroma oblika upravičenja za zastopanje družbe, ki temelji na pooblastilu pristojnega organa, pri čemer je postopek za podelitev prokure določen v aktu o ustanovitvi družbe. Akt o ustanovitvi pri tem lahko določi, da prokurist zastopa družbo skupaj z enim ali več zakonitimi zastopniki (skupna prokura).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni sporno, da je ponudbo ponudnika ISS Servisystem podpisal (vsaj) eden od prokuristov, kar nenazadnje izhaja tudi iz vlagateljevega zahtevka za revizijo, v katerem je pod točko "B) Glede nepravilnosti ponudbe ponudnika ISS servisystem d.o.o." na strani 3 zapisal "Ponudbo družbe ISS servisystem d.o.o. pa je podpisal en prokurist"â??, ter â??"je to ponudbo (torej ponudbo ponudnika ISS Servisystem; smiselno dodala Državna revizijska komisija) podpisal en sam prokurist"â?? V povezavi z navedenim je ugotoviti, da je prokurist, ki je podpisal ponudbo ponudnika ISS Servisystem (tudi glede na termin "prokurist" in ne na primer "prokuristka") in na katerega se nanašajo vlagateljeve navedbe, lahko le gospod Darko Koražija, kar izhaja tudi iz same ponudbe ponudnika ISS Servisystem.

Glede na doslej navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je Darka Koražijo nedvomno potrebno šteti za pooblaščenega predstavnika ponudnika. V povezavi z naročnikovo zahtevo v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila pod poglavjem "2. IZDELAVA PONUDBE IN DOKUMENTACIJA" (prvi odstavek), da ponudnik dokumente in izjave poleg štampiljke opremi tudi (in zgolj) s ..."podpisom pooblaščenega predstavnika", je ponudnik ISS Servisystem tako zadostil sporni zahtevi razpisne dokumentacije. Izpostavljene zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji namreč ni mogoče tolmačiti strožje, kakor je zapisana, torej v smislu (skupne) prokure.

Ne glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN s pisnim pozivom številka 018-018/07-44-0128 ponudnika ISS Servisystem pozvala na predložitev uradnega pisnega pojasnila glede njegove ponudbe. Dne 26. januarja 2007 je Državna revizijska komisija prejela "Pojasnilo", izdano dne 25. januarja 2007 (v nadaljnjem besedilu: pojasnilo ponudnika ISS Servisystem), v katerem ponudnik ISS Servisystem Državni revizijski komisiji sporoča, "da gre v primeru Franje Nareks, ki je kot prokuristka podpisala ponudbo z dne 16.11.2006, za isto osebo, ki je kot prokurist družbe ISS SERVISYSTEM, d.o.o., PTUJSKA CESTA 95, 2000 Maribor, vpisana v register Okrožnega sodišča v Mariboru kot Nareks Meža Franja." ter dodaja: "Pri pripravi ponudbe je očitno prišlo do pisne pomote"â?? Državna revizijska komisija je ob izpostavljenem pojasnilu ponudnika ISS Servisystem preverila datum ponudbe, predložene na predmetno javno naročilo, ki jo je po zatrjevanju ponudnika ISS Servisystem podpisala prokuristka Nareks Meža Franja. Ob njenem pregledu je ugotovila, da nosi datum 16. november 2006, torej datum, ki je naveden v pojasnilu ponudnika ISS Servisystem.

V povzetku doslej navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudba ponudnika ISS Servisystem iz razloga, ki ga v zahtevku za revizijo navaja vlagatelj, ni nepravilna, naročnik pa s svojim ravnanjem ("Naročnik bi moral"â?? po zatrjevanju vlagatelja â??"po pregledu ponudbe ponudnika ISS servisystem d.o.o. to ponudbo zavrniti kot nepravilno, pa tega ni storil") ni kršil 76. člena ZJN-1. Ponudbo ponudnika ISS Servisystem je namreč podpisal pooblaščeni predstavnik in prokurist (ponudnika), gospod Darko Koražija, kot sledi iz pojasnila ponudnika ISS Servisystem pa jo je podpisala tudi prokuristka, gospa Nareks (Meža) Franja. Čeprav naročnik v razpisni dokumentaciji ni postavil zahteve po tem, bi bilo torej kljub vsemu v slednjem primeru zadoščeno tudi pravilom zastopanja ponudnika ISS Servisystem v smislu skupne prokure.

V prvem odstavku 9. člena ZRPJN (Aktivna legitimacija v postopku revizije) je določeno, da zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Iz prvega odstavka 9. člena ZRPJN tako izhaja, da morata biti za priznanje procesnega upravičenja za vodenje postopka revizije hkrati (kumulativno) izpolnjena dva pogoja: (1) interes za dodelitev naročila in (2) realna stopnja verjetnosti nastanka škode, ki jo je mogoče pripisati naročnikovemu ravnanju, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev (obstajati mora torej vzročna zveza med realno stopnjo verjetnosti nastanka škode in zatrjevano naročnikovo kršitvijo).

V predmetnem revizijskem postopku vlagatelj v zahtevku za revizijo izpodbija pravilnost ponudb vseh preostalih treh ponudnikov, katerih ponudbe je naročnik ocenil za pravilne. Ker je vlagateljeva ponudba nepravilna (pri čemer vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje njene pravilnosti), Državna revizijska komisija pa je ugotovila, da je vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, v katerem vlagatelj naročniku očita, da bi moral ponudbo ponudnika ISS Servisystem zavrniti kot nepravilno, neutemeljen, gre ugotoviti, da vlagatelj v preostalem delu ne izkazuje aktivne legitimacije. Tudi v primeru, če bi se namreč vlagateljeve navedbe kršitev (očitki), ki se nanašajo na ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Panta Rhei, v delu zahtevka za revizijo, v katerem predlaga ugotovitev nepravilnosti njunih ponudb, izkazale za utemeljene, vlagatelj zaradi predložitve nepravilne ponudbe ne bi bil upravičen do dodelitve predmetnega javnega naročila. Naročniku bi v tem primeru še vedno ostala ena ponudba, to je ponudba ponudnika ISS Servisystem, za katero je ugotovil, da je pravilna.

Iz doslej navedenih razlogov vlagatelju ne bi mogla nastati škoda (ni namreč izpolnjen eden od dveh pogojev: realna stopnja verjetnosti nastanka škode, ki jo je mogoče pripisati naročnikovemu ravnanju, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev), zaradi česar mu posledično, ob upoštevanju prvega odstavka 9. člena ZRPJN, ni mogoče priznati procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka.

Čeprav navedeno ni vplivalo na odločitev Državne revizijske komisije, Državna revizijska komisija zgolj iz previdnosti pripominja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo (na strani 2 in 3) ponudnika Panta Rhei večkrat napačno poimenuje za izbranega ponudnika, čeprav iz odločitve o oddaji naročila nedvoumno izhaja, da se predmetno javno naročilo â??"kot najugodnejšemu ponudniku, ki je ponudil najnižjo mesečno ceno/m2 čiščenja, odda"â?? â??"ponudniku: DOM SISTEMI d.o.o., Savska Loka 20, KRANJ.".

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga povrnitev stroškov, nastalih z revizijo in sicer "takse v višini 200.000,00 SIT ter odvetniških storitev v višini 3000 točk za sestavo tega zahtevka ter materialnih stroškov priznanih v pavšalnem znesku 2% do vrednosti 1000 točk, kar znese 20 točk in 1% nad vrednostjo 1000 točk, kar znese 20 točk"â?? â??"in 20% ddv".

Tretji odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, peti odstavek 22. člena ZRPJN pa, da mora stranka v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo, pri čemer je povrnitev stroškov mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 26. januarja 2007


Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana
- odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana
- DOM SISTEMI, d. o. o., Savska Loka 20, 4000 Kranj
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana