018-004/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-004/07-41-224

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata ter članic Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku revizije oddaje javnega naročila za nabavo opreme tehničnega varovanja, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja PROTECT INFRA d.o.o., Partizanska 36, Maribor, ki ga zastopa odvetnik mag. Bojan Peče, Partizanska 13/a, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 22.1.2007 soglasno

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se v delu, ki se nanaša na sklope 1, 2, 4, 6, 9 in 13, zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za dobavo opreme tehničnega varovanja objavil dne 18.8.2006 v Uradnem listu RS št. 88/06 pod številko objave Ob-23400/06. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 20.9.2006 je razvidno, da je prejel 9 pravočasnih ponudb. S sklepi z dne 11.12.2006 je naročnik ponudnike obvestil, da je kot najugodnejše izbral naslednje ponudbe: za sklope 1, 13, 14, 15, 16 in 17 ponudbo podjetja ISKRA SISTEMI d.d., Stegne 21, Ljubljana, za sklop 2 ponudbo podjetja VTZ d.o.o., Koprska 96, Ljubljana, za sklope 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9 ponudbo podjetja TSE d.o.o., Tržaška 126, Ljubljana, za sklope 10, 11 in 12 pa ponudbo podjetja ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o., Polčeva pot 1, Kamnik. Iz obrazložitve sklepov je razvidno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nepravilno, in sicer z obrazložitvijo, da bančna garancija za resnost ponudbe ne ustreza zahtevi razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je z vlogo z dne 19.12.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da so bile zahteve razpisne dokumentacije glede roka veljavnosti ponudbe ter roka izvedbe del nejasne. Vlagatelj navaja, da je bančno garancijo predložil v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije ter v skladu s Pravilnikom o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št. 25/04; v nadaljevanju: Pravilnik). Iz ponudbene dokumentacije vlagatelja je razvidno, da daje svojo ponudbo za 140 dni, iz predložene bančne garancije pa izhaja, da velja vse dotlej, dokler izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči druge bančne garancije. Bančna garancija vlagatelja velja ves postavljeni rok za veljavnost ponudbe (140 dni), v njej pa je tudi potrjeno, da velja do trenutka, ko izbrani ponudnik naročniku ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Vlagatelj predlaga, da se v revizijskem postopku odpravi kršitev iz sklepov naročnika o oddaji naročila tako, da njegova ponudba ne bo izločena iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je dne 22.12.2006 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo v sklopih 1, 2, 4, 6, 9 in 13 zavrnil kot neutemeljen, v sklopih 3, 5, 7, 8, 10, 11 in 12 pa ga je zavrgel. V obrazložitvi sklepa navaja, da bi moral vlagatelj, če je menil, da so zahteve razpisne dokumentacije glede roka veljavnosti ponudbe in izvedbe del nejasne, v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN vložiti zahtevek za revizijo do poteka roka za predložitev ponudb. Glede bančne garancije za resnost ponudbe naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji izrecno določil, da mora biti rok veljavnosti garancije za resnost ponudbe 6.2.2007. Ker vlagateljeva bančna garancija velja do 30.1.2007, ne ustreza zahtevi, naročnik pa je moral vlagateljevo ponudbo izločiti kot nepravilno. V sklopih, v katerih je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo, naročnik pojasnjuje, da tudi v primeru, če bi bil vlagateljev zahtevek utemeljen, njegova ponudba ne bi bila izbrana kot najugodnejša, zaradi česar tudi v tem primeru ne bi bil upravičen do dodelitve naročila.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval revizijski postopek (vloga z dne 28.12.2006), je naročnik z dopisom z dne 3.1.2007 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na sklope 1, 2, 4, 6, 9 in 13, ni utemeljen.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik s sklepom z dne 22.12.2006 zahtevek za revizijo v sklopih 1, 2, 4, 6, 9 in 13 zavrnil kot neutemeljen, v sklopih 3, 5, 7, 8, 10, 11 in 12 pa ga je zavrgel, in sicer zato, ker je ugotovil, da v teh sklopih vlagatelju ne bi mogla nastati škoda in da mu zato posledično ni mogoče priznati aktivne legitimacije. V delu, v katerem je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo, je vlagatelj vložil pritožbo, ki jo je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-498/06-41-86 z dne 8.1.2007 zavrnila kot neutemeljeno. Navedeno pomeni, da je bilo o delu vlagateljevega zahtevka za revizijo, ki se nanaša na sklope 3, 5, 7, 8, 10, 11 in 12, že odločeno v pritožbenem postopku, in da je treba v predmetnem revizijskem postopku odločiti še o tistem delu zahtevka za revizijo, ki ga je naročnik zavrnil.

Med vlagateljem in naročnikom je spor o vprašanju, ali je vlagatelj izpolnil zahteve naročnika v zvezi s predložitvijo bančne garancije oz. ali je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo vlagatelja izločil zaradi neustrezne bančne garancije za resnost ponudbe.

Vprašanje pravilnosti ponudbe je treba presojati z vidika določbe 13. točke 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), ki se uporablja na podlagi prvega odstavka 112. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06) in ki določa, da je pravilna ponudba tista, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Ponudba, ki ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, je torej nepravilna in jo je naročnik na podlagi prvega odstavka 76. člena ZJN-1 dolžan zavrniti. Zahteve določi naročnik v objavi razpisa in razpisni dokumentaciji. Pravila javnega naročanja (ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti ter drugi predpisi, povezani s postopki javnih naročil) predpisujejo določena izhodišča v zvezi z zahtevami, konkretne zahteve pa določi naročnik v razpisni dokumentaciji, upoštevaje pri tem značilnosti posameznega postopka oddaje javnega naročila. Vprašanje pravilnosti ponudbe je zato treba presojati prvenstveno z vidika izpolnjevanja zahtev, kot jih določi naročnik v razpisni dokumentaciji. Če posamezen ponudnik meni, da zahteva ni določena v skladu s pravili javnega naročanja, ima pravico vložiti zahtevek za revizijo, ki pa mora biti v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN vložen pravočasno, to je še pred potekom roka za predložitev ponudb. Po poteku le-tega vsebinska presoja zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikovo zahtevo na način, kot je bil določen v razpisni dokumentaciji.

Naročnik je med vlagateljem in naročnikom sporno zahtevo glede predložitve bančne garancije za resnost ponudbe določil v točki 7.2.1 navodil ponudnikom za izdelavo ponudb (v nadaljevanju: navodila), kjer je zapisal, da morajo ponudniki predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, pri čemer je višina bančne garancije odvisna od števila sklopov, na katere se prijavlja ponudnik. Podrobnejša navodila je naročnik določil v IX. delu razpisne dokumentacije z naslovom "Finančna zavarovanja". V 1. točki IX. dela razpisne dokumentacije je naročnik ponovil besedilo točke 7.2.1 navodil, v nadaljevanju pa je navedel:

"Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati najmanj do izteka roka veljavnosti ponudbe, ki jo ponudnik poda v obrazcu ponudbe.

OPOMBA: V primeru veljavnosti ponudbe po tej razpisni dokumentaciji (140 dni) je rok veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe najmanj do dne 6.2.2007.
V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo bančne garancije za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe ne bo upošteval."

V 5. točki navodil je naročnik določil, da mora ponudba veljati najmanj 140 dni od roka za predložitev ponudb in da bo v primeru krajšega roka veljavnosti izločena. Kot je razvidno iz 2. točke navodil ter točke IV.3.4) objave javnega razpisa, je bil rok za predložitev ponudb 19.9.2006.

Iz navedenih določil razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik zahteval veljavnost ponudbe najmanj 140 dni od poteka roka za predložitev ponudb, to je od 19.9.2006, kar pomeni, da so bili ponudniki dolžni predložiti ponudbe z rokom veljavnosti najmanj do 6.2.2007. Na rok veljavnosti ponudbe je naročnik vezal tudi rok veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe, saj je morala le-ta v primeru najkrajšega še dopustnega roka veljavnosti ponudbe veljati vsaj do 6.2.2007, v primeru daljšega roka veljavnosti ponudbe pa jo je bil ponudnik dolžan ustrezno podaljšati.

Iz vlagateljeve ponudbene dokumentacije je razvidno, da je v obrazcu ponudbe navedel rok veljavnosti ponudbe v trajanju 140 dni od roka za predložitev ponudb (torej do 6.2.2007), s čimer je izpolnil zahtevo naročnika iz 5. točke navodil. V bančno garancijo za resnost ponudbe, ki jo je vlagatelj predložil v ponudbo, pa je banka v zvezi z njeno veljavnostjo vpisala naslednje besedilo:

"Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 30.01.2007, ta garancija preneha veljati, ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva."

Iz predložene bančne garancije za resnost ponudbe je torej razvidno, da je vlagateljeva poslovna banka sicer navedla, da garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po citiranem javnem razpisu oz. do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, najkasneje pa do izteka roka veljavnosti ponudbe. Vendar pa je banka na garanciji jasno navedla, da bančna garancija preneha veljati dne 30.1.2007, kar pomeni, da zavarovanje po 30.1.2007 nedvomno ne bi bilo več unovčljivo, to pa je v nasprotju z naročnikovo zahtevo iz IX. dela razpisne dokumentacije, da mora bančna garancija za resnost ponudbe veljati (torej biti unovčljiva) najmanj do 6.2.2007. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje vseh naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar je ni mogoče označiti kot pravilne, naročniku pa ni mogoče očitati, da je s tem, ko jo je zavrnil, kršil prvi odstavek 76. člena ZJN-1.

Vlagatelj sicer navaja, da je naročnik določil rok za zaključek del oz. rok dobave na dan 31.12.2006, kar mesec dni pred iztekom ponudbe, in da je 140 dnevni rok veljavnosti ponudbe določen v nasprotju s to zahtevo. Kot je bilo že zapisano, lahko Državna revizijska komisija v tej fazi postopka oddaje javnega naročila, torej po poteku roka za predložitev ponudb, v revizijskem postopku le preveri, ali ponudba izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije, medtem ko morebitnih revizijskih navedb, ki se nanašajo na samo vsebino razpisne dokumentacije, v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN ne more več vsebinsko obravnavati. Vlagatelj bi moral v primeru, če je menil, da je naročnik rok veljavnosti ponudbe skupaj z rokom veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe določil v neskladju z rokom zaključka del oz. rokom dobave, zahtevek za revizijo vložiti še pred potekom roka za predložitev ponudb, saj se je z zatrjevanim neskladjem oz. domnevno kršitvijo naročnika seznanil že ob prevzemu in pregledu razpisne dokumentacije.

V zvezi z vlagateljevimi navedbami, da je njegova bančna garancija za resnost ponudbe predložena v skladu s Pravilnikom in na njegovi podlagi izdanim obrazcem, Državna revizijska komisija ugotavlja, da Pravilnik v določenih postopkih oddaje javnih naročil določa obveznost zahtevati finančna zavarovanja za izpolnitev ponudnikovih obveznosti, vendar pa je naročnik tisti, ki (upoštevaje konkretne okoliščine postopka oddaje javnega naročila) v razpisni dokumentaciji določi konkretno vrsto in vsebino finančnega zavarovanja. Tudi iz 7. člena Pravilnika, na katerega se sklicuje vlagatelj v zahtevku za revizijo, ne izhaja, da je trajanje bančne garancije za resnost ponudbe določeno s fiksnim rokom, saj mora naročnik pri tem upoštevati tudi čas, ki je potreben za rešitev spora v primeru vložitve revizijskega zahtevka. Sicer pa bi moral vlagatelj tudi v primeru, če je menil, da je naročnik obveznost predložitve bančne garancije za resnost ponudbe določil v nasprotju s Pravilnikom, vložiti zahtevek za revizijo še pred potekom roka za predložitev ponudb (peti odstavek 12. člena ZRPJN).

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22.1.2007

Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:

- RS, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova 2, Ljubljana
- Odvetnik mag. Bojan Peče, Partizanska 13/a, Maribor
- ISKRA SISTEMI d.d., Stegne 21, Ljubljana
- VTZ d.o.o., Koprska 96, Ljubljana
- TSE d.o.o., Tržaška 126, Ljubljana
- ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o., Polčeva pot 1, Kamnik
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana