018-003/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve

Številka: 018-003/07-41-0162

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Državne revizijske komisije Sama Červeka, kot predsednika senata, ter članice Nataše Jeršič in članice Sonje Drozdek-šinko, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila za nabavo in garancijsko vzdrževanje čitalcev prstnih odtisov (za potrebe izdajanja vizumov na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije po svetu) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila gospodarska družba DAT-CON, d. o. o., Polzela 136 a, 3313 Polzela (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 18. januarja 2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 18. oktobra 2006 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 30. junija 2006 sprejel "SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA" številka ZIN60203, zveza "Javno naročilo za nabavo čitalcev prstnih odtisov z oznako 025/2006-MZZ", dne 22. junija 2006 pa je bilo v Uradnem glasilu EU številka 2006/S 117 pod številko objave 124455 objavljeno predhodno informativno obvestilo. Javni razpis za oddajo javnega naročila "Nabava in garancijsko vzdrževanje čitalcev prstnih odtisov (za potrebe izdajanja vizumov na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije po svetu)" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo) po odprtem postopku je bil objavljen v
- Uradnem listu Republike Slovenije številka 110-111/2006, izdanem dne 27. oktobra 2006, pod številko objave Ob-29866/06, ter
- Uradnem glasilu EU številka 2006/S 200, izdanem dne 19. oktobra 2006, pod številko objave 212551 (obvestilo o naročilu).

Naročnik je dne 08. decembra 2006 sprejel "OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA NAROČILA" številka ZIN60401 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), na podlagi katerega je v predmetnem javnem naročilu (kot najugodnejšo) izbral ponudbo ponudnika Cifra d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je odločitev o oddaji naročila prejel dne 12. decembra 2006, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice. Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 18. oktobra 2006, prejel dne 19. decembra 2006 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), v zahtevku za revizijo pa vlagatelj smatra, da je njegova ponudba tehnično ustrezna. Vlagatelj obenem poudarja, da njegov zahtevek za revizijo temelji predvsem na naslednjih argumentih:
1. ustreznost ponujene opreme, ki je razvidna iz tabele (skrajšana primerjalna tabela zahtevnih parametrov s ponujenim IDENTIX TP 4100 in izdelkom konkurenčnega podjetja);
2. kot je po vlagateljevem mnenju razvidno iz primerjalne tabele izdelek IDENTIX TP 4100 ustreza v vseh pogledih zahtevanim, razen pri USB priključku. Slednjo zahtevo je vlagatelj po njegovem stališču izpolnil tako, da je ponudil dodatno opremo in zadostil tenderskim zahtevam. Vlagatelj še poudarja, da trenutno ni proizvoda (niti IDENTIX niti CROSSMATCH), ki bi imel na razpolago USB priključek, ampak imajo na razpolago FireWire, kar je iz tehničnega stališča po njegovem mnenju popolnoma sprejemljivo, saj FireWire omogoča visoke prenosne hitrosti (400 Mbit/s). Naprava z USB priključkom bo od proizvajalca IDENTIX (prav tako Crossmatch) po prepričanju vlagatelja na razpolago v začetku leta 2007;
3. vlagatelj poudarja, da "v tej točki" ni natančno navedeno, da mora ponujena oprema biti identična oziroma kompatibilna v vseh točkah iz obrazca A-10, model oziroma tip, ki ga je vlagatelj ponudil (IDENTIX TP 4100) pa je dejansko bil dobavljen državnim organom, kot je vlagatelj navedel v ponudbi.

Naročnik je dne 21. decembra 2006 izdal "PREDLOG ZA NEZADRŽANJE NADALJNJIH AKTIVNOSTI NAROČNIKA ZARADI VLOŽITVE REVIZIJSKEGA ZAHTEVKA" številka ZIN60419, s katerim je na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji predlagal, da izda sklep, s katerim odloči, da zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila (konkretno podpisa pogodbe). Državna revizijska komisija je dne 27. decembra 2006 izdala sklep številka 018-496/2006-41-3947, s katerim je naročnikovemu predlogu ugodila.

Naročnik je dne 21. decembra 2006 izdal tudi sklep številka ZIN60418, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik najprej ugotavlja, da je zahtevek za revizijo pravočasen, pravilen, saj vsebuje vse zahtevane elemente, vključno s predpisano takso, vložila pa ga je aktivno legitimirana oseba. V nadaljevanju obrazložitve naročnik povzema vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo, nato pa glede vlagateljeve navedbe, da je njegova ponudba tehnično pravilna (po zakonu primerna), ugotavlja, da o primernosti vlagateljeve ponudbe v postopku izbire sploh ni odločal, saj je vlagateljevo ponudbo zavrnil že na referenčnem pogoju 9.1.6.. Naročnik nadalje ugotavlja, da je vlagatelj napisal lastno izjavo, v kateri je formalno pravilno navedel vse zahteve, pri tem pa navedel naročnike (državne organe) iz Francije, Danske in Finske, čemur naročnik ne oporeka. Naročnik poudarja, da je pred oddajo javnega naročila skladno s 54. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list Republike Slovenije, številka 39/2000, 102/2000 - popravek in 2/2004; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) vlagatelja pozval na dodatno pojasnilo, obenem pa preko svojih diplomatskih predstavništev vzporedno preveril dejstva iz referenčnega pojasnila. Kot izhaja iz vlagateljevega dodatnega pojasnila in zahtevka za revizijo po mnenju naročnika ponujena oprema ni v vseh tehničnih pogledih enaka opremi, ki je navedena v referencah (po prepričanju naročnika je bila namreč naročnikom v referencah dobavljena oprema s FireWire priključkom, vlagatelj pa je v ponudbi po prepričanju naročnika ponudil opremo z USB priklopom). Naročnik še ugotavlja, da med strankama ni sporno:
- dejstvo številka 1: oprema, ki je bila navedena v referenčni izjavi, ima FireWire priključek;
- dejstvo številka 2: ponujena oprema vlagatelja ima USB priključek.

Naročnik v nadaljevanju kot naslednje pojasnjuje, da ne drži tudi vlagateljeva navedba, da naročnik ni zahteval, da mora oprema v celoti ustrezati tehničnim zahtevam iz obrazca A-10. Po mnenju naročnika to izhaja že iz same zasnove obrazca A-10 (stolpca zahtevano - ponujeno), poleg tega pa je v točki 2.10 obrazca A-1 naročnik izrecno navedel, da mora biti posamezna postavka, opredeljena s strani ponudnika v stolpcu PONUJENO, najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko in kot to določajo načrti - v primeru, ko so načrti tudi del razpisne dokumentacije. Zahteva, da mora oprema vsaj ustrezati tehničnim zahtevam (če jih že ne presega) je torej po prepričanju naročnika izrecno navedena in gre vlagateljev zahtevek za revizijo v tej točki zavrniti. Ob zapisanem pa naročnik še dodaja, da presoja te točke ni relevantna za odločitev o revizijskem zahtevku, saj naročnik ponudbe ni zavrnil iz kateregakoli neizpolnjevanja tehnične zahteve in je torej presoja te točke nebistvena.

Glede trditve vlagatelja, da ponudbe konkurenčnih ponudnikov nimajo USB priklopa je vlagatelj (pravilno: naročnik; opomba Državne revizijske komisije) ponovno preveril trditev vlagatelja ter ugotovil, da je izbrani ponudnik ponudil napravo z USB priključkom. Poleg tega naročnik poudarja, da je trditev vlagatelja, da ponudbe konkurenčnih ponudnikov nimajo USB priklopa, zgolj pavšalna in je vlagatelj ne podkrepi z nobenim dokazom, zato gre trditev zavrniti tudi po načelu dokaznega bremena ob smiselni uporabi zakona, ki ureja pravdni postopek. Iz ponudbe izbranega ponudnika po mnenju naročnika ne izhaja, da bi ponudil tehnično neprimerno opremo, v primeru takega poskusa ob sami dobavi pa bo naročnik tako dobavo po njegovem zatrjevanju zavrnil.

V nadaljevanju obrazložitve naročnik dodaja, da iz razloga, ker vlagatelj ni postavil nobenega zahtevka, naročnik načelno ne more odločiti o vsebini zahtevka, temveč jo lahko zgolj domneva (v smislu pravne teorije in smiselne uporabe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list Republike Slovenije, številka 26/1999, 96/2002, 58/2003, 2/2004, 69/2005, 90/2005 in 43/2006; v nadaljevanju: ZPP) bi šlo po stališču naročnika za tako imenovano nesklepčno tožbo). Kljub temu pa naročnik ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel dokazati nobene izmed trditev.

Vlagatelj je odločitev o zahtevku za revizijo prejel dne 22. decembra 2006, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice. Naročnik je vlagateljevo "Zahtevo za revizijo postopkov nabave in garancijsko vzdrževanje čitalcev prstnih odtisov za potrebe izdajanja vizumov na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije po svetu oznaka: 025/2006-MZZ", izdano dne 23. decembra 2006, prejel dne 27. decembra 2006 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo). V obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vlagatelj podaja še nekaj odzivov na nekatere naročnikove sporne ugotovitve.

Naročnik je z dopisom "ODSTOP DOKUMENTACIJE DRŽAVNI REVIZIJSKI KOMISIJI V REVIZIJSKEM POSTOPKU" številka ZIN07001, izdanim dne 03. januarja 2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. členom in drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija je uvodoma obravnavala vlagateljev očitek, da je njegova ponudba tehnično ustrezna, ustreznost ponujene opreme pa je razvidna iz tabele, ki je sestavni del zahtevka za revizijo. V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v odločitvi o oddaji naročila pod rubriko "Razlogi za zavrnitev" v povezavi z vlagateljevo ponudbo zapisal sledeče: "Iz predloženih referenc ponudnika ter na podlagi dodatnih pojasnil ponudnika glede referenc izhaja, da ponudnik ni izkazal, da izpolnjuje pogoj iz točke 9.1.6 obrazca A-5 Navodila ponudnikom: "Oprema, ki jo ponuja ponudnik, je bila že dobavljena državnemu organu v katerikoli državi EU ali v ZDA." Iz predloženih referenc in dodatnih pojasnil izhaja, da oprema, ki je navedena v referencah, ni v vseh pogledih enaka ponujeni opremi. Zaradi tega je naročnik dolžan ponudbo skladno s 76. členom ZJN-1 označiti za nepravilno in nesprejemljivo ter jo zavrniti.". Smiselno zelo podobno besedilo sledi tudi iz naročnikove "ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA PONUDBE" številka ZIN60386, izdane dne 01. decembra 2006 (v nadaljnjem besedilu: zahteva za dodatna pojasnila), v kateri je naročnik zapisal: "Iz vaše ponudbe"â?? â??"izhaja, da ste ponudili model opreme z USB vmesnikom. Za izpolnjevanje pogoja 9.1.6 iz obrazca A-5 Navodila ponudnikom"â?? â??"ste podali lastno izjavo, da je bila ponujena oprema (torej oprema z USB vmesnikom) že dobavljena naročnikom v naslednjih državah:
1. Francija
2. Danska
3. Finska
Prosimo vas, da nam predložite dokazila, da je bila dobavljena oprema naročnikom v teh državah enaka ponujeni opremi (torej čitalec z USB vmesnikom), in nam posredujte kontaktne podatke oseb naročnikov, pri katerih je mogoče preveriti, ali je bila referenčna oprema, ki je bila posredovana v izjavi, v vseh elementih enaka ponujeni (torej da je bila dobavljena oprema naročnikom, navedenim v referencah, z USB vmesnikom).".

Državna revizijska komisija v povezavi z doslej navedenim ugotavlja, da naročnik vlagateljeve ponudbe ni izločil iz razloga tehnične (ne)ustreznosti, temveč iz razloga, ker â??"ponudnik ni izkazal, da izpolnjuje pogoj iz točke 9.1.6 obrazca A-5 Navodila ponudnikom"â?? â??"Iz predloženih referenc in dodatnih pojasnil (namreč; smiselno dodala Državna revizijska komisija) izhaja, da oprema, ki je navedena v referencah, ni v vseh pogledih enaka ponujeni opremi". Naročnik je tako tudi v obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo na strani 2 zapisal "Dejstvo številka 2: ponujena oprema vlagatelja ima USB priključek". Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da izpostavljena navedba vlagatelja, ki jo je podal v zahtevku za revizijo (da je njegova ponudba tehnično ustrezna), v omenjenem delu ni sporna, zato se Državna revizijska komisija do nje ni meritorno opredeljevala.

Kot naslednji je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljev očitek, da "v tej točki" ni natančno navedeno, da mora ponujena oprema biti identična oziroma kompatibilna v vseh točkah iz obrazca A-10, model oziroma tip, ki ga je vlagatelj ponudil (IDENTIX TP 4100), pa je dejansko bil dobavljen državnim organom, kot je vlagatelj navedel v ponudbi. Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim ugotavlja, da iz točke "1.7.2 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti" Splošnih pogojev javnega naročanja v prvem odstavku izhaja, da bo naročnik ..."priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo glede na navedbe v ponudbeni dokumentaciji oz. dokumentaciji za prijavo izpolnjevali pogoje določene v Navodilih ponudnikom (obrazec A-5)"â?? â??"ter ostale razpisne pogoje (vključno z določbami SPJN).". Pogoj je v skladu z deseto točko 3. člena ZJN-1 element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji, in je izključne narave. Naročnik mora pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku, navesti v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji (41. člen ZJN-1). Pri tem je dolžan navesti tiste pogoje, ki jih ZJN-1 opredeljuje kot obvezne (prvi in tretji odstavek 42. člena ZJN-1), ostale pogoje pa določi avtonomno ob upoštevanju predmeta javnega naročila. Med slednje pogoje, torej pogoje, ki jih določi naročnik avtonomno ob upoštevanju predmeta javnega naročila, se uvršča tudi pogoj, ki ga je naročnik določil v Navodilih ponudnikom pod rubriko "9.1 Pogoji", koder je pod točko 6 zapisal: "Oprema, ki jo ponuja ponudnik, je bila že dobavljena državnemu organu v katerikoli državi EU ali v ZDA". Naročnik je kot listino za dokazovanje izpolnjevanja navedenega pogoja v točki "9.2" predvidel "Lastna izjava ponudnika o izpolnjevanju pogoja, z obvezno navedbo države, organa, ki je opremo kupil, ter navedbo ponujenega modela."

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo ugotovila, da je v njej predložil:
a) lastno izjavo z dne 24. novembra 2006, s katero "Potrjujemo, da je oprema, ki jo ponujamo že bila dobavljena:
- oktobra 2006, Danska, Ministrstvo za begunce, imigracijo in integracijo, model TP4100 (15 kosov)
- november 2006, Finska, Ministrstvo za zunanje zadeve, model TP4100 (150 kosov)
- november 2006, Francija, Ministrstvo za zunanje zadeve, model TP4100 (1000 kosov)." (v nadaljnjem besedilu: lastna izjava z dne 24. novembra 2006),
b) 10 referenc.
Naročnik je vlagatelja v povezavi z izjavo z dne 24. novembra 2006 pozval, naj mu predloži dokazila, da je bila dobavljena oprema naročnikom vseh elementih enaka ponujeni (torej, da je bila naročnikom, navedenim v referencah, dobavljena oprema z USB vmesnikom). Iz odgovora, ki ga je naročniku podal vlagatelj, izhaja, da zahtevanega izdelka (z USB 2.0 vmesnikom) "trenutno še ni na trgu", iz česar Državna revizijska komisija zaključuje, da ga iz navedenega razloga vlagatelj doslej zagotovo tudi ni mogel dobaviti naročnikom, za katere je v ponudbi predložil lastno izjavo z dne 24. novembra 2006 ter reference. Na ta način tudi ni mogel zadostiti pogoju, ki ga je naročnik določil v Navodilih ponudnikom pod rubriko "9.1 Pogoji", točka 6. Tovrsten zaključek Državne revizijske komisije potrjujejo tudi navedbe, ki jih je v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo podal vlagatelj. Ta je namreč na prvi strani (kot mnenje na ugotovitve oziroma utemeljitve naročnika, ki jih je podal v odločitvi o zahtevku za revizijo) obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo zapisal: "3. Iz listin in dodatnih pojasnil vlagatelja izhaja, da med strankama ni sporno, da se reference, ki jih je navedel vlagatelj, nanašajo na opremo s FireWire vtičem.
Ta trditev nedvomno drži in je resnična"â?? Po drugi strani iz vlagateljeve ponudbe na strani 22/54 obrazca A-10 pod rubriko "PONUJENO" nedvoumno izhaja, da je vlagatelj kljub svoji trditvi, da zahtevanega izdelka (z USB 2.0 vmesnikom) "trenutno še ni na trgu", navedel "ima USB 2.0 vmesnik" (navedba se nanaša na ponujeni čitalec prstnih odtisov).

Državna revizijska komisija vsled doslej navedenega ugotavlja, da vlagatelj ni izkazal izpolnjevanja pogoja, določenega v Navodilih ponudnikom pod rubriko "9.1 Pogoji", koder je naročnik pod točko 6 zapisal: "Oprema, ki jo ponuja ponudnik, je bila že dobavljena državnemu organu v katerikoli državi EU ali v ZDA". Vlagatelj je namreč v ponudbi ponudil čitalec prstnih odtisov (IDENTIX TP4100) z USB 2.0 vmesnikom (v ponudbi je namreč navedel "ima USB 2.0 vmesnik", v zahtevku za revizijo pa "izdelek IDENTIX TP4100 ustreza v vseh pogledih zahtevanim, razen pri USB priključku. To smo izpolnili tako, da smo ponudili dodatno opremo in zadostili tenderskim zahtevam."), ponudbi pa je priložil lastno izjavo z dne 24. novembra 2006 o dobavi opreme, ki jo ponuja, naročnikom na Danskem, Finskem in v Franciji, pa tudi zgoraj omenjene reference.

V zvezi z navedenim je potrebno vlagatelja opozoriti na to, da je prav ponudnik (vlagatelj) sam tisti, ki je odgovoren za oddajo pravilne ponudbe. Skladno z določili trinajste točke 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list Republike Slovenije, številka 33/2004), ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Skladno z določili prvega odstavka 76. člena ZJN-1 mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Ker v obravnavanem primeru ponudba vlagatelja ni v celoti izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije (pogoja, določenega v Navodilih ponudnikom pod rubriko "9.1 Pogoji", točka 6), Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal v nasprotju z določili ZJN-1, ko jo je kot nepravilno zavrnil. Navedenega zaključka Državne revizijske komisije ne more spremeniti niti vlagateljevo sklicevanje, da "v tej točki" ni natančno navedeno, da mora ponujena oprema biti identična oziroma kompatibilna v vseh točkah iz obrazca A-10, model oziroma tip, ki ga je vlagatelj ponudil (IDENTIX TP 4100) pa je dejansko bil dobavljen državnim organom, kot je vlagatelj navedel v ponudbi. Točka 2.10 Splošnih pogojev javnega naročanja, ki določa: "Naročnik v obrazcu Specifikacije (stolpec ZAHTEVANO) opredeljuje vrsto, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila po posameznih postavkah, s katerimi mora biti skladna tudi ponudba, ki jo ponudnik opredeli po postavkah v stolpcu PONUJENO. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika v stolpcu PONUJENO mora biti zato najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko in kot to določajo načrti - v primeru ko so načrti tudi del razpisne dokumentacije. Obrazec Specifikacije je priloga kasneje sklenjene pogodbe v primeru oddaje javnega naročila konkretnemu ponudniku.", se namreč nanaša na obrazec A-10 (kakor to opredeljuje že njen naslovni stavek: "Specifikacije (obrazec A-10)"), torej na specifikacijo predmeta javnega naročila, ne pa na sam sporni pogoj, določen v Navodilih ponudnikom pod rubriko "9.1 Pogoji", točka 6, ter njegovo izpolnjevanje. Res je torej, da mora biti posamezna postavka, opredeljena s strani ponudnika (vlagatelja) v stolpcu "PONUJENO", najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu "ZAHTEVANO", vendar pa navedena določba v konkretnem primeru na položaj vlagatelja v ničemer ne vpliva, saj je slednji v ponudbi nesporno ponudil čitalec prstnih odtisov (IDENTIX TP4100) z USB 2.0 vmesnikom (v ponudbi je namreč navedel "ima USB 2.0 vmesnik"), torej predmet javnega naročila, ki je (v spornem delu) natanko (torej najmanj) take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu "ZAHTEVANO". Kot že zapisano, se točka 2.10 Splošnih pogojev javnega naročanja "Specifikacije (obrazec A-10)" ne nanaša na sporni pogoj, določen v Navodilih ponudnikom pod rubriko "9.1 Pogoji", točka 6 ("Oprema, ki jo ponuja ponudnik, je bila že dobavljena državnemu organu v katerikoli državi EU ali v ZDA"), kar pomeni, da je za zadostitev pogoju moral ponudnik (vlagatelj) izkazati, da je natanko taka oprema, ki jo ponuja, že bila dobavljena državnemu organu v katerikoli državi EU ali v ZDA (v natanko taki kvaliteti in lastnostih, kot jo ponuja). V kontekst tovrstnega tolmačenja gre tudi naročnikova navedba v odločitvi o zahtevku za revizijo, s katero je svojo zahtevo v spornem delu tudi natančneje pojasnil, ko je zapisal: "Naročnik pa je citirani pogoj postavil ravno zaradi dejstva, ker ne želi biti "poskusni" kupec - želel je torej pridobiti blago, ki je na trgu pri poljubnem državnem organu za potrebe skeniranja prstnih odtisov že preizkušeno (dobavljeno). Kot izhaja iz dodatnega pojasnila vlagatelja zahtevka in tudi iz revizijskega zahtevka, ponujena oprema ni v vseh tehničnih pogledih enaka opremi, ki je navedena v referencah"â??

Čeprav navedeno ni vplivalo na predmetno odločitev, Državna revizijska komisija v zvezi z izpostavljeno navedbo vlagatelja še pripominja, da bi se vlagatelj lahko, če je menil, da je razpisna dokumentacija nejasna, poslužil možnosti pridobitve dodatnega obvestila oziroma pojasnila v smislu tretjega odstavka 25. člena ZJN-1, česar pa vlagatelj, kot izhaja iz spisovne dokumentacije v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, očitno ni storil.

Nadalje je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljev očitek, da â??"trenutno ni proizvoda"â?? â??"ki bi imel na razpolago USB priključek, ampak imajo na razpolago FIREWIRE"â?? Državna revizijska komisija izpostavlja, da je v postopkih oddaje javnih naročil ponudnikom pravica do pravnega sredstva zagotovljena z možnostjo vložitve zahtevka za revizijo. Prvi odstavek 12. člena ZRPJN predvideva, da se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-1 ali ZRPJN ne določata drugače. Omejitev možnosti vložitve zahtevka za revizijo predstavlja peti odstavek 12. člena ZRPJN, ki določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom tega roka, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Pravna norma petega odstavka 12. člena ZRPJN ponudnikom onemogoča, da bi po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, vložili zahtevek za revizijo, v katerem bi zatrjevali nepravilnosti v zvezi z objavo javnega razpisa in/ali razpisno dokumentacijo. Peti odstavek 12. člena ZRPJN od ponudnikov zahteva, da do roka za predložitev ponudb ugovarjajo zoper morebitne kršitve naročnika, s katerimi so se že seznanili. Državna revizijska komisija poudarja, da so ponudniki, če zoper morebitne kršitve naročnika v zvezi z objavo javnega razpisa ali razpisno dokumentacijo, s katerimi so bili seznanjeni do roka za predložitev ponudb, do navedenega roka ne ugovarjajo, v pravici do vložitve zahtevka za revizijo zoper te (domnevne) kršitve naročnika prekludirani.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelju v tem postopku oddaje javnega naročila domnevna kršitev, ki jo zatrjuje in po kateri â??"trenutno ni proizvoda"â?? â??"ki bi imel na razpolago USB priključek"â??, bila znana ali bi mu vsaj morala biti znana že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom tega roka. Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v tem delu označila kot prepozen, do vlagateljevih navedb v tem delu zahtevka za revizijo pa se ni meritorno opredeljevala.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala tudi vlagateljev očitek "Ponujeno- konkurenca- Corssmatch Guardian" (zadnja kolumna, uvodno okence), "500 dpi" (zadnja kolumna, drugo okence), "152 x 152 x 120 mm" (zadnja kolumna, tretje okence), "1.8 kg" (zadnja kolumna, četrto okence), "Trenutno FireWire" (zadnja kolumna, peto okence), "IEEE1394 USB 2.0 v letu 2007" (zadnja kolumna, šesto okence), naveden v točki 1. tabele zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v izpostavljenem delu očita nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika in ponudnika SOTECH, d. o. o., Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: ponudnik Sotech). Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim ugotavlja, da ni sporno, da "konkurenca- Corssmatch Guardian" izpolnjuje zahteve v kolumnah drugega, tretjega in četrtega okenca, saj je vlagatelj že sam v izpostavljena okenca po zaporedju zapisal: "500 dpi", "152 x 152 x 120 mm" (kar ustreza zahtevi naročnika "velikost 153 x 152 x 135 mm (ali manj)") oziroma "1.8 kg" (kar ustreza zahtevi naročnika "teža največ 2.27 kg"). Glede na izpostavljeno Državna revizijska komisija izpolnjevanja navedenih tehničnih zahtev (karakteristik) v ponudbi izbranega ponudnika in ponudbi ponudnika Sotech ni preverjala, je pa Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim očitkom vlagatelja vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ponudbo ponudnika Sotech (ki je bila prav tako ocenjena kot "pravilna, primerna in sprejemljiva, vendar glede na merilo najnižja cena ni najugodnejša." - stran "2 / 2" odločitve o oddaji naročila) v delu, ki se nanaša na zahtevo naročnika "imeti mora USB 2.0 vmesnik". Ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ("Obrazec A-10", stran 17/45) je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik pri zahtevi naročnika "imeti mora USB 2.0 vmesnik" zapisal "8. Ima USB 2.0 vmesnik", ob vpogledu v ponudbo ponudnika Sotech ("Obrazec A-10", stran 17/42) pa, da je ponudnik Sotech pri zahtevi naročnika "imeti mora USB 2.0 vmesnik" zapisal "DA". Državna revizijska komisija še ugotavlja, da naročnik v zahtevah "Specifikacije (obrazec A-10)" ni postavil zahteve glede vmesnika "IEEE1394", tako izbrani ponudnik kakor tudi ponudnik Sotech pa sta v ponudbah jasno navedla, da oba ponujata USB 2.0 vmesnik. Državna revizijska komisija v povezavi z doslej navedenim ugotavlja, da vlagateljeve navedbe v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo niso utemeljene, zato je vlagateljev zahtevek za revizijo v omenjenem delu zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo predlagal povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 18. januarja 2007


Predsednik senata
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
- DAT-CON, d. o. o., Polzela 136 a, 3313 Polzela
- Cifra, d. o. o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana