018-501/2006 Geoplin plinovodi, d.o.o.,

Številka: 018-501/2006-42- 406

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek- šinko, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "storitev pridobivanja stvarnih pravic za potrebe gradnje plinovoda na trasi R25A/1 Trojane-Hrastnik" in na podlagi pritožbe, ki so jo vložili vlagatelji TERRA- IN, storitve, inženiring in svetovanje, d.o.o., Polšnik 28, Polšnik (v nadaljevanju: prvi vlagatelj), KOMO, storitve in inženiring, d.o.o., Polšnik 23, Polšnik (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), ter odvetnica Nevenka Pleterski, šmartinska cesta 10, Ljubljana (v nadaljevanju: tretji vlagatelj), slednja hkrati tudi kot pooblaščenka prvega in drugega vlagatelja, zoper ravnanje naročnika Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 05.02.2007

ODLOČILA

Pritožba prvega, drugega in tretjega vlagatelja, z dne 27.12.2006, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 09.10.2006 izdal sklep o pričetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Javni razpis, pod opisom "storitev pridobivanja stvarnih pravic za potrebe gradnje plinovoda na trasi R25A/1 Trojane-Hrastnik", je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 108, z dne 20.10.2006, pod številko objave Ob-29063/06.

Iz poročila o izvedbi naročila z dne 10.11.2006 je razvidno, da je naročnik do roka za oddajo ponudb prejel skupno štiri ponudbe, med drugim tudi skupno ponudbo vseh treh vlagateljev, ki pa je bila kot nepravilna izločena. Naročnik je ponudnike o svoji odločitvi o oddaji predmetnega javnega naročila obvestil vsakega s svojim obvestilom (v različnih vsebinah), vsa datirana z datumom 13.11.2006, iz katerih izhaja, da je naročilo oddal ponudniku Geas, podjetje za inženiring in svetovanje v gradbeni dejavnosti, d.o.o., Kotnikova ulica 34, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obvestil izhaja tudi, da je bila ponudba vlagateljev izločena kot nepravilna, saj naj bi bil (kar izhaja zgolj iz obvestila, poslanega prvemu vlagatelju) v okviru le-te predložen pravni akt o skupni izvedbi naročila, katerega vsebina ni ustrezna.
Z vlogo, z dne 20.11.2006, je prvi vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je dodatno obrazložitev prvemu vlagatelju izdal dne 21.11.2006.

Dne 30.11.2006 je bil na naročnika naslovljen zahtevek za revizijo, v katerem je bil kot vlagatelj naveden prvi vlagatelj. Revizijski zahtevek je bil na naročnika naslovljen po pooblaščenki- odvetnici Nevenki Pleterski, priloženo pa mu je bilo tudi pooblastilo za zastopanje, s katerim je prvi vlagatelj tretjega vlagatelja pooblastil za zastopanje (kot pooblaščenca- odvetnika). V revizijskem zahtevku je bila podana zahteva po razveljavitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila in ponovni izbiri najugodnejšega ponudnika, obenem pa tudi zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

Naročnik je dne 12.12.2006 na tretjega vlagatelja (kot pooblaščenca- odvetnika prvega vlagatelja) naslovil "Poziv k dopolnitvi zahtevka za revizijo", v katerem navaja, da glede na "Sporazum o enotnem nastopanju in predložitvi skupne ponudbe za storitev pridobivanja stvarnih pravic za potrebe gradnje plinovoda na trasi R25A/1 Trojane-Hrastnik" in tretji odstavek 9. člena ZRPJN ugotavlja, da vodilni partner oziroma pooblaščenec ni izkazal pooblastila za vložitev oziroma vodenje revizijskega postopka. Skladno z navedenim je naslovnika pozval k dopolnitvi nepopolne vloge, z opozorilom, da bo ta sicer zavržena.

Dne 18.12.2006 je tretji vlagatelj (kot pooblaščenec- odvetnik prvega vlagatelja) na naročnika naslovil dopis, s katerim naj bi na podlagi naročnikovega poziva dopolnjeval vloženi revizijski zahtevek s predložitvijo pooblastila za zastopanje in zahtevka za revizijo.

Naročnik je s sklepom brez datuma, ki ga je tretjemu vlagatelju (kot pooblaščencu- odvetniku prvega vlagatelja) poslal v prilogi dopisa, z dne 20.12.2006, odločil, da se revizijski zahtevek, z dne 30.11.2006, zavrže kot nedopusten, revizijski zahtevek, z dne 18.12.2006, pa kot nepravočasen.
V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je ob preverjanju revizijskega zahtevka, z dne 30.11.2006, ugotovil, da vlagatelj /prvi vlagatelj- opomba Državne revizijske komisije/ v postopku ni sodeloval kot samostojni ponudnik, temveč kot soponudnik, zato je njegovega pooblaščenca pozval k dopolnitvi revizijskega zahtevka, v smislu izpolnjevanja pogojev aktivne legitimacije iz tretjega odstavka 9. člena ZRPJN. Pooblaščenec je na poziv odgovoril na način, da je dopolnil zahtevo za revizijo s pooblastilom in zahtevo za revizijo. Naročnik dalje pojasnjuje določbo tretjega odstavka 9. člena ZRPJN, ob čemer navaja, da je dolžan vlagatelj v primeru vložitve zahtevka za revizijo s strani oseb, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, pa iz njega ni razvidno, da ga vlagajo vsi soponudniki, le-tega (na poziv naročnika oziroma Državne revizijske komisije) dopolniti z navedbo vseh skupnih partnerjev, ki so tudi vlagatelji zahtevka za revizijo, temu pa mora vlagatelj priložiti še pooblastila posameznih partnerjev v skupni ponudbi. Glede na to, da vlagatelj ni ravnal skladno s pozivom, saj je navkljub zahtevani dopolnitvi ostal vlagatelj zahtevka za revizijo, z dne 30.11.2006, zgolj prvi vlagatelj, niso bili izpolnjeni zakonski pogoji aktivnega nujnega sosporništva, določeni v ZRPJN. Naročnik je pred sprejemom odločitve tudi preveril, ali bi bilo mogoče takšno nepravilnost sanirati na način, da se druga vloga (zahtevek za revizijo, z dne 18.12.2006) šteje kot dopolnitev zahtevka za revizijo, vendar pa to že zaradi samega datuma vloge ni dopustno. Posledično je naročnik zahtevek za revizijo, z dne 30.11.2006, zavrgel. Naročnik pa je zavrgel tudi revizijski zahtevek, z dne 18.12.2006, ki ga je obravnaval kot samostojno vlogo, in sicer kot nepravočasnega, saj naj bi bil vložen izven zakonskega roka za njegovo vložitev.
Dne 27.12.2006 so vsi trije vlagatelji, in sicer po tretjem vlagatelju (kot pooblaščencu- odvetniku) na Državno revizijsko komisijo naslovili pritožbo zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo. V pritožbi navajajo, da je nesporno, da se je na javni razpis prijavil prvi vlagatelj, kot vodilni partner v skupni ponudbi, saj sta mu ostala dva ponudnika s pravnim aktom o skupni ponudbi dala pooblastilo za "skupno nastopanje" proti naročniku v skladu s 47. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1), slednjega pa je s svojim konkludentnim ravnanjem priznal tudi naročnik, saj je zgolj vodilnega partnerja /prvega vlagatelja- opomba Državne revizijske komisije/ obvestil o izboru najugodnejšega ponudnika in o zavrnitvi ponudbe vlagateljev. Nesporno je po mnenju vlagateljev tudi, da je bil zoper naročnikovo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika pravočasno vložen zahtevek za revizijo, z dne 30.11.2006, in da je naročnik, skladno s tretjim odstavkom 9. člena ZRPJN, vlagatelja pozval, da le-tega dopolni, kar je vlagatelj tudi storil, saj je v zakonitem roku, in sicer dne 18.12.2006, dopolnil zahtevek za revizijo, s tem ko je priložil pooblastilo vseh skupnih ponudnikov in ponovno priložil zahtevek za revizijo s podpisi vseh ponudnikov, z identično vsebino zahtevka. Slednjega ni mogoče šteti kot nov zahtevek za revizijo, ne glede na datum dopolnjenega zahtevka in ne glede na to, da iz naslova ni razvidno, da gre za dopolnitev. V dvomu je vedno potrebno gledati na vsebino in ne na naslov zahtevka. Že dejstvo, da je vlagatelj priložil pooblastilo vseh treh ponudnikov, dokazuje, da je zahtevek za revizijo pravilno dopolnjen, ponovna priložitev zahtevka za revizijo, z vsemi podpisi ponudnikov, pa se ne more šteti za nov zahtevek, saj gre za popolnoma enako vsebino zahtevka in tako samo za dopolnitev glede na poziv naročnika. V kolikor je naročnik že mnenja, da je imela zahteva za revizijo kakršnekoli formalne pomanjkljivosti, bi moral slednji upoštevati določilo četrtega odstavka 3. člena ZRPJN, in sicer, da mora biti vsakemu, ki je zainteresiran za dodelitev naročila, pod enakimi pogoji dostopno pravno sredstvo, s katerimi se varujejo interesi, zagotovljeni s predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil in drugimi predpisi. Vlagatelji zato predlagajo, da Državna revizijska komisija njihovi pritožbi ugodi, izpodbijani sklep razveljavi ter meritorno odloči o revizijskem zahtevku, z dne 30.11.2006, dopolnjenem dne 18.12.2006.

V prilogi dopisa, z dne 08.01.2007, je naročnik na poziv Državne revizijske komisije slednji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Na ponovni poziv slednje je posredovano dokumentacijo dopolnil dne 16.01.2007.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti pritožbenih navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da pritožba vlagateljev, z dne 27.12.2006, ni utemeljena.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da med strankami v zadevi ni spora o tem, da je bil s strani prvega vlagatelja po tretjem vlagatelju, kot pooblaščencu- odvetniku, dne 30.11.2006 na naročnika naslovljen zahtevek za revizijo. Med strankami dalje ni spora o tem, da omenjeni revizijski zahtevek ob vložitvi ni bil popoln, saj ga glede na določbo tretjega odstavka 9. člena ZRPJN niso vložile vse osebe, ki so v postopku oddaje predmetnega javnega naročila predložile skupno ponudbo (prvi, drugi in tretji vlagatelj). Med strankami ravno tako ni spora o tem, da je naročnik z dopisom, z dne 12.12.2006, ki ga je tretji vlagatelj (kot pooblaščenec- odvetnik prvega vlagatelja) prejel dne 15.12.2006, vlagatelja revizijskega zahtevka, z dne 30.11.2006, pozval k njegovi dopolnitvi.

Med strankami pa je sporno, ali gre dopis s prilogama (pooblastilom in zahtevkom za revizijo, datiranim z dnem 18.12.2006), ki je bil dne 18.12.2006 vložen po tretjem vlagatelju, šteti kot ustrezno dopolnitev revizijskega zahtevka, z dne 30.11.2006, kot tudi, kakšno svojstvo gre pripisati zahtevku za revizijo, z dne 18.12.2006.

Vlagatelji v svoji pritožbi navajajo, da gre revizijski zahtevek, z dne 18.12.2006, šteti kot dopolnitev revizijskega zahtevka, z dne 30.11.2006. Državna revizijska komisija ugotavlja, da tudi v primeru, če se revizijski zahtevek, z dne 18.12.2006, šteje kot dopolnitev revizijskega zahtevka, z dne 30.11.2006, vlagatelj slednjega ni ustrezno dopolnil. Ugotoviti gre namreč, da gre v tem primeru šteti za odpravljeno zgolj s strani naročnika ugotovljeno pomanjkljivost revizijskega zahtevka, ki se nanaša na zahtevo po navedbi vseh soponudnikov v skupni ponudbi kot vlagateljev revizijskega zahtevka; še vedno pa ni mogoče šteti za odpravljeno pomanjkljivost le-tega, ki se nanaša na izkaz upravičenja (pooblastila) vlagatelja (vlagateljev) revizijskega zahtevka, z dne 30.11.2006, za vložitev revizijskega zahtevka v imenu vseh soponudnikov v skupni ponudbi. Državna revizijska komisija z vpogledom v pooblastilo za zastopanje, kot je bilo v namen dopolnitve revizijskega zahtevka, z dne 30.11.2006, naročniku dostavljeno v prilogi dopisa, z dne 18.12.2006, namreč ugotavlja, da je na slednjem naveden datum podaje pooblastila 18.12.2006. Ker iz omenjenega pooblastila obenem ne izhaja, da pooblastitelja (prvi in drugi vlagatelj) priznavata dejanja pooblaščenca (tretjega vlagatelja), storjena pred tem datumom, gre ugotoviti, da pooblastilo velja zgolj za dejanja storjena po 18.12.2006, tako pa pooblaščenec (tretji vlagatelj) ni uspel izkazati svojega upravičenja za vložitev revizijskega zahtevka, z dne 30.11.2006, v imenu in po pooblastilu vseh ponudnikov v skupni ponudbi (četudi bi tako šteli, da sta revizijski zahtevek z dne 30.11.2006 vložila prvi in tretji vlagatelj - kljub temu, da je slednji, glede na omenjeno vlogo, nastopal zgolj v svojstvu pooblaščenca/odvetnika prvega vlagatelja, ne pa tudi v svojstvu soponudnika - pa nikakor ni mogoče šteti za izkazano, da je bil omenjeni revizijski zahtevek vložen tudi v imenu ali po pooblastilu drugega vlagatelja).

V primeru, če revizijskega zahtevka, z dne 18.12.2006, ne bi šteli kot dopolnitev revizijskega zahtevka, z dne 30.11.2006, temveč kot nov revizijski zahtevek, je glede slednjega potrebno ugotoviti, da je bil podan po poteku z ZRPJN določenega roka za njegovo vložitev (rok je potekel dne 04.12.2006) in ga je zato potrebno zavreči kor nepravočasnega; tudi v tem primeru gre glede revizijskega zahtevka, z dne 30.11.2006, iz zgoraj že navedenih razlogov ugotoviti, da ni bil ustrezno dopolnjen.

V povzetku zgornjih ugotovitev gre zaključiti, da je bil naročnik revizijski zahtevek, z dne 30.11.2006, upravičen zavreči, saj le-ta navkljub pozivu ni bil dopolnjen z ustreznim pooblastilom za njegovo vložitev, kot je pojasnjeno zgoraj. Hkrati pa ni mogoče kot neskladne s predpisi s področja oddaje javnih naročil označiti niti naročnikove odločitve o zavrženju revizijskega zahtevka, z dne 18.12.2006, saj je bil slednji, če ga gre šteti kot nov revizijski zahtevek, vložen po poteku zakonskega roka za njegovo vložitev.

V posledici takšnih zaključkov je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, pritožbo prvega, drugega in tretjega vlagatelja, z dne 27.12.2006, zavrnila kot neutemeljeno.

Državna revizijska komisija o stroških revizijskega postopka ni odločala, ker teh v pritožbenem postopku ni priglasila nobena od strank.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 05.02.2007


Sonja Drozdek- šinko, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
- Odvetnica Nevenka Pleterski, šmartinska cesta 10, Ljubljana,
- Geas, podjetje za inženiring in svetovanje v gradbeni dejavnosti, d.o.o., Kotnikova ulica 34, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.