018-497/2006 DARS d.d.

Številka: 018-497/06-43-0281

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič kot predsednice senata, predsednika Sama Červeka in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "izdelavo strateških kart hrupa za omrežje pomembnih cest z več kot 6 milijonov prevozov vozil letno, ki so v upravljanju DARS d.d." in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje OMEGA consult d.o.o., Gregorčičeva 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.01.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 25.07.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "izdelavo strateških kart hrupa za omrežje pomembnih cest z več kot 6 milijonov prevozov vozil letno, ki so v upravljanju DARS d.d.". Naročnik je javni razpis po odprtem postopku za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 88/06, z dne 18.08.2006, pod št. objave Ob-23213/06, v Uradnem listu EU, št. S 152, z dne 11.08.2006, št. obvestila 2006/S 152-164523, pa je za predmetno javno naročilo objavil obvestilo o naročilu po odprtem postopku.

Naročnik je s Sklepom o oddaji predmetnega javnega naročila, z dne 26.10.2006, le-tega oddal ponudniku (JV) Epi Spektrum d.o.o. Maribor + PNZ d.o.o. Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 02.11.2006, na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, kar je naročnik storil z dopisom, z dne 15.11.2006.

Vlagatelj je na naročnika z dopisom, z dne 20.11.2006, naslovil prošnjo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, kar mu je naročnik omogočil 24.11.2006, o čemer je bil voden zapisnik.

Zoper sklep naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, z dne 24.10.2006 (pravilno 24.11.2006, opomba Državne revizijske komisije).
Vlagatelj meni, da postopek ocenjevanja ponudb in izbor najboljšega ponudnika ni bil opravljen pravilno. Vlagatelj očita naročniku:
- kršitev 1: nepravilno ugotavljanje pravilnosti ponudbe glede izpolnjevanja določil iz točk 5.3.b1 in 5.3.d iz Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, zaradi česar reference ponudnika niso bile pravilno upoštevane, posledično pa je bila ponudba vlagatelja zavrnjena kot nesprejemljiva zaradi neizpolnjevanja pogojev iz razpisne dokumentacije,
- kršitev 2: neenakopravno obravnavanje posameznih ponudnikov pri ugotavljanju sprejemljivosti predloženih referenčnih del.
Vlagatelj kršitev 1 pojasnjuje z naslednjimi navedbami:
Glede dokazovanja sposobnosti ponudnika razpisna dokumentacija (med drugim) določa, da mora ponudnik izkazati ustrezne kadrovske zmogljivosti (točka 5.3.d) ter uspešne izkušnje - reference (točka 5.3.b). Ustreznost kadrovskih zmogljivosti je vlagatelj dokazoval s sodelovanjem odgovornega vodje projekta in sodelavcev na referenčnih projektih, navedenih v skladu s točko 5.3.b.1, tako da se ključna kršitev naročnika nanaša na uporabo določil točke 5.3.b.1 iz razpisne dokumentacije. Točka 5.3.b.1 navodil ponudnikom za pripravo ponudbe določa, da mora imeti ponudnik uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju pri naročilih za naslednja dela: izdelava vsaj petih nalog s področja ocenjevanja obremenitve s hrupom zaradi cestnega prometa za ceste v skupni dolžini obravnavanih odsekov > 36 km pri katerih je bila določena prostorska porazdelitev hrupa in izveden točkovni izračun obremenitve s hrupom pri stavbah z varovanimi prostori z uporabo matematičnega modela ob upoštevanju 3D konfiguracije terena (v nadaljevanju: zahtevana metodologija). Kot reference štejejo na zgoraj naveden način izdelane zaključene naloge s področja:
- prvih meritev hrupa zaradi cestnega prometa na pomembnih cestah,
- študij hrupa za potrebe načrtovanja protihrupne zaščite na pomembnih cestah,
- ocen obstoječih obremenitev s hrupom zaradi prometa na pomembnih cestah.
Vlagatelj pojasnjuje, da je predložil dokazila o referenčnih delih, ki so bila izdelana po predlogi iz razpisne dokumentacije, ki določa, da se referenčno delo opiše na naslednji način:
- naslov,
- investitor,
- izvajalci,
- datum izvedbe,
- kraj izvedbe,
- vrednost in
- opis del, pri čemer ni specificirano, kaj bi naj ta opis del zajemal.
Vlagatelj zatrjuje, da je pri pripravi ponudbe uporabil zahtevani obrazec, vse rubrike so bile izpolnjene, obrazec pa potrjen s strani naročnika referenčnega dela. V rubriki "Opis del" je bilo navedeno, katera dela oziroma vsebinski sklopi so bili izvedeni v okviru naloge, saj je izračun hrupa običajno le eden od korakov pri izvedbi študije. Iz sklepa in obrazloženega obvestila naročnika pa izhaja, da je naročnik pri presoji ustreznosti referenc sklepal na podlagi opisa del iz obrazca PODATKI O REFERENČNEM DELU, ki pa ni bil sestavljen tako, da bi omogočal tovrstno sklepanje, niti niso bila podana navodila o načinu opisovanja referenčnih del. V zvezi s 4 referenčnimi deli je tako naročnik zaključil, da v nalogi ni bil podan točkovni izračun obremenitev s hrupom pri stavbah z varovanimi prostori in sicer za naslednja referenčna dela:
- Ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z avtocest in hitrih cest na vzporedne regionalne ceste.
- Družbeno-ekonomsko in pravno vrednotenje odliva težkih tovornih vozil z avtocest in hitrih cest na vzporedne regionalne ceste.
- Osnove za pripravo študije upravičenosti za izgradnjo AC odseka Slivnica - Draženci za pripravo gradiva za pridobitev sredstev EIB - eksterni stroški in koristi.
- Izdelava predinvesticijske zasnove za J obvoznico Bleda na R1-209/1089.
Vlagatelj dodaja, da v zvezi s 4. referenčnim delom naročnik še ugotavlja, da naj ne bi izvedel izračuna hrupa, ampak da je ta bil zgolj povzet iz predhodne študije. V tej zvezi vlagatelj pojasnjuje, da je naročnikovo sklepanje nepravilno, saj si za to ni pridobil vseh potrebnih informacij. V predinvesticijski zasnovi je v poglavju 7 DRUŽBENO EKONOMSKA UPRAVIČENOST INVESTICIJE res prikazan izračun hrupa iz Poročila o vplivih na okolje za Blejsko obvoznico R315/1089 (izdelal ZZV - Inštitut za varstvo okolja Maribor) na način, kakor je bil prikazan v tem poročilu (podane so bile le izofone). Vendar pa je bila v zvezi s to študijo oziroma v zvezi s to investicijo izvedena dopolnitev predinvesticijske zasnove z določitvijo sofinancerskih deležev med lokalno skupnostjo in državo, za varianto, ki je bila izbrana s predinvesticijsko zasnovo. Metodologija določanja sofinancerskega deleža temelji med drugim tudi na stopnji zmanjšanja obremenitev s hrupom v stanovanjskih območjih. V ta namen je bilo izvedeno modeliranje hrupa in ugotavljanje sprememb obremenitev s hrupom na cestni mreži, ki je v vplivnem območju južne blejske obvoznice, po zahtevani metodologiji, s priznanim orodjem za modeliranje hrupa (SoundPlan). V dokazilo prilaga vlagatelj izpis iz računalniškega programa (Priloga 1). Tudi dokazovanje, da Predinvesticijska zasnova po vsebini ni ustrezna referenca, ki je izvedeno s sklicevanjem na Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98), je napačno, ker (1.) ta uredba ne velja več in (2.) veljavna Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) v 12. členu, 3. odstavek, 5. alineja določa, da predinvesticijska zasnova vsebuje tudi analize mogočih lokacij objekta ter analize vplivov na okolje in drugih vplivov s predvidenimi ukrepi.
V zvezi s 5. referenčnim delom "Modeliranje hrupa z računalniško aplikacijo" za Naročnika TE-TOL pa naročnik po navedbah vlagatelja ugotavlja, da se referenčno delo naj ne bi nanašalo na modeliranje hrupa zaradi prometa. Naročnikovo sklepanje je napačno, saj se obravnavani objekt nahaja v urbanem okolju ob zelo prometni cesti (Zaloška), modeliranje učinkovitosti ukrepov za zmanjševanje industrijskega hrupa pa je terjalo tudi modeliranje hrupa iz prometa (po zahtevani metodologiji); modeliranje obeh vrst hrupov pa je po metodološki plati še zahtevnejše od zahtevane metodologije. Podrobnejši opis metodologije izračuna z izjavo proizvajalca programske opreme je v Prilogi 2, kot dokazilo o dejansko izvedenih delih po zahtevani metodi pa je priložena karta hrupa in originalni izpis iz programa za 5. referenčno delo (Priloga 3). Tudi dokazovanje, da navedena cesta ni pomembna cesta v skladu z določbami Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/2004) je po mnenju vlagatelja napačno, saj mora v skladu z EU Direktivo 2002/49/EC tudi Mestna občina Ljubljana kot upravljavec te ceste pripraviti karto hrupa (javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 99/2006). Dokazovanje naročnika, da Zaloška cesta ni pomembna cesta, je nesmiselno, saj je Zaloška cesta 4-pasovna mestna vpadnica, ki izkazuje dovolj velik promet (več kot 6 mio prevozov letno), poleg tega pa je ob njej gosta poselitev in je izdelava strateške karte hrupa in zasnova ukrepov varovanja pred hrupom toliko bolj pomembna.
Vseh 5 navedenih referenčnih del je bilo po mnenju vlagatelja izdelano po zahtevani metodologiji, zato so bila v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije tudi priložena v ponudbi.
Vlagatelj nadaljuje, da v razpisni dokumentaciji ni bilo določeno, na kakšen način morajo biti opisana referenčna dela, komisija naročnika pa si je vzela diskrecijsko pravico naknadnega tolmačenja razpisne dokumentacije na način, da bi moral ponudnik natančno opisati metodologijo izvedbe referenčnega dela. Zaradi tehnične zahtevnosti javnega naročila je naročnik ustrezno predvidel tudi predložitev dodatnih informacij in dokazil o izvedbi referenčnih del. V kolikor se je naročniku vrsta in obseg informacij v ponudbi vlagatelja zdel nezadosten (do česar pa je prišlo po mnenju vlagatelja po krivdi naročnika, saj razpisna dokumentacija ni določila dovolj natančno vrste in obsega želenih informacij o izvedenih referenčnih delih), bi moral uporabiti določbo o tem, da ponudnik naročniku v določenem roku predloži dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega dela, s čimer bi ugotovil materialno resnico.
Vlagatelj meni, vsled dejstva, da naročnik pojma "opis del" vsebinsko ni opredelil, da ga je treba razlagati v korist ponudnika in kot ustrezne upoštevati vse reference, ki so po vsebini sprejemljive, manjkajoče informacije pa pridobiti z dodatnimi pojasnili od ponudnikov. V primeru, ko nastane dvom o formalni ali vsebinski pravilnosti posameznega ponudbenega dokumenta, mora po vlagateljevem prepričanju naročnik dokument ustrezno preveriti. Zaradi subjektivnega tolmačenja zahtev razpisne dokumentacije in opustitve pridobitve dodatnih pojasnil je naročnik po mnenju vlagatelja neupravičeno zavrnil reference: (1.) Ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z avtocest in hitrih cest na vzporedne regionalne ceste; (2.) DružbenoÂ"ekonomsko in pravno vrednotenje odliva težkih tovornih vozil z avtocest in hitrih cest na vzporedne regionalne ceste; (3) Osnove za pripravo študije upravičenosti za izgradnjo AC odseka Slivnica - Draženci za pripravo gradiva za pridobitev sredstev EIB - eksterni stroški in koristi; (4.) Izdelava predinvesticijske zasnove za J obvoznico Bleda na R1-209/1089; (5.) Modeliranje hrupa z računalniško aplikacijo (za naročnika TE-TOL).
Kršitev 2 pa vlagatelj pojasnjuje z naslednjimi navedbami:
Na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika vlagatelj ugotavlja, da je naročnik glede ugotavljanja izpolnjevanja pogojev glede referenc (točka 5.3.b.1 navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) neenakopravno obravnaval posamezne ponudnike. Izbrani ponudnik je kot referenčna predložil naslednja dela (v oklepaju je naveden izvajalec in opis del, ki ga je na ustreznem obrazcu podal izbrani ponudnik):
- Prva meritev hrupa za vir hrupa na AC odseku Krška vas - Obrežje (PNZ d.o.o.; opis del: izdelava prvih meritev hrupa).
- Prva meritev hrupa za vir hrupa in preveritev ustreznosti izvedene PH zaščite za AC odsek Blagovica - Kompolje (PNZ d.o.o.; opis del: izdelava prvih meritev hrupa in preveritev ustreznosti izvedene PHZ).
- Napoved hrupa in izdelava predloga PH zaščite 2028 za AC odsek Pluska - Ponikve (PNZ d.o.o.; opis del: izdelava prvih meritev hrupa in preveritev ustreznosti izvedene PHZ).
- študija napovedi hrupa in izdelava predloga PH zaščite leta 2018, 2028 za AC odsek Brezovica - Vrhnika (PNZ d.o.o.; opis del: idejna zasnova predloga PHZ 2018, 2028, ob AC odseku Brezovica - Vrhnika, z naseljem Verd na osnovi napovedi prometa na AC odseku, z upoštevanjem obstoječe zazidave).
- študija napovedi hrupa in izdelava predloga PH zaščite leta 2028 za AC odsek Ponikve - Hrastje (PNZ d.o.o.; opis del: izdelava študije napovedi hrupa in izdelava predloga PH zaščite leta 2028 za AC odsek Ponikve - Hrastje).
- študija obremenitev s hrupom in predlog protihrupne zaščite za AC A2 na odseku 0021 šmarje Sap - Grosuplje (Epi Spektrum d.o.o.; opis del: priprava prometnih podatkov, izdelava modela, računska ocena obremenitve s hrupom, statistične poizvedbe, predlog ukrepov, končno poročilo).
- Ocena obstoječe obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite za A2 002/0602 Hrušica - Lipce in 0003/ Lipce - Vrba (Epi Spektrum d.o.o.; opis del: priprava prometnih podatkov, izdelava modela, računska ocena obremenitve s hrupom, statistične poizvedbe, predlog ukrepov, končno poročilo).
- študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite za H2 na odseku 0032 Pesnica - Maribor (Epi Spektrum d.o.o.; opis del: meritve hrupa, izdelava modela, računska ocena obremenitve s hrupom, statistične poizvedbe, končno poročilo).
- študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite za H2 na odseku 0033 Maribor - Tezno (Epi Spektrum d.o.o.; opis del: meritve hrupa, izdelava modela, računska ocena obremenitve s hrupom, statistične poizvedbe, končno poročilo).
- študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite za rekonstrukcijo viadukta Verd na A2, odsek 0053 Vrhnika - Logatec (Epi Spektrum d.o.o.; opis del: meritve hrupa, izdelava modela, računska ocena obremenitve s hrupom, statistične poizvedbe, izdelava predloga protihrupne zaščite, končno poročilo).
Pri nobenem od navedenih del opis izvedenih del ne vključuje navedbe o tem, s kakšno računsko metodo je bila naloga izvedena. Iz sklepa in dodatne obrazložitve o oddaji javnega naročila namreč izhaja, da naročnik kot ustrezna priznava tista referenčna dela, v katerih je podan točkovni izračun obremenitev s hrupom pri stavbah z varovanimi prostori. Na podlagi predloženih potrjenih referenc izbranega ponudnika naročnik ni mogel ugotoviti, da so bila navedena referenčna dela izbranega ponudnika izdelana z zahtevano metodologijo, vendar jih kljub temu priznava kot sprejemljiva. Navedeno kaže na diskriminatorno uporabo določil iz točke 5.3.b.1, saj so bila vlagateljeva referenčna dela opisana na podoben način, torej z navajanjem vsebinskih sklopov posamezne študije, ne pa z opisovanjem uporabljene metodologije. Pri izbranem ponudniku so bila na tak način opisana referenčna dela sprejemljiva, pri vlagatelju pa ne. Vlagatelj meni, da je bilo s tem kršeno načelo enakopravnosti ponudnikov, saj bi moral skladno s tem načelom naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja. Do ugotovitve o metodološki ustreznosti referenčnih del, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, bi lahko prišel naročnik le v primeru, če bi izbranega ponudnika pozval, da predloži dodatna dokazila. Ker vlagatelj ni bil pozvan k predložitvi dodatnih dokazil, vlagatelj sklepa, da tudi izbrani ponudnik ni bil pozvan k predložitvi dodatnih dokazil. Če pa bi naročnik k predložitvi dodatnih dokazil pozval samo izbranega ponudnika, pa bi to ponovno pomenilo kršitev načela enakopravnosti ponudnikov.
V zaključku vlagatelj dodaja, da bi naročnik v posledici očitanih kršitev v nadaljevanju postopka sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom, čigar ponudba je vrednostno višja od ponudbe vlagatelja kar za 27,69 mio SIT oziroma 73 %. Takšno ravnanje naročnika je v neskladju z načelom gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (4. člen ZJN-1).
Vlagatelj zahteva, da naročnik razveljavi postopek oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na ocenjevanje ponudb glede izpolnjevanja pogojev za sposobnost ponudnika ter da ponovno izvede izbor najugodnejše ponudbe in vlagatelju povrne stroške plačane takse v višini 100.000 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe dalje do plačila.

Naročnik je s sklepom, z dne 13.12.2006, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil kot neutemeljen, ter posledično zavrnil tudi zahtevo vlagatelja po povračilu stroškov kot neutemeljeno. Naročnik v prilogi citiranega sklepa podrobneje obrazloži razloge za svojo odločitev.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 14.12.2006, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 18.12.2006, ki ga je slednja prejela 21.12.2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.


Državna revizijska komisija je najprej obravnavala očitke vlagatelja v zvezi s kršitvijo 1 (vlagatelj v tem delu namreč zatrjuje pravilnost svoje ponudbe).

Državna revizijska komisija je najprej presojala očitek vlagatelja v zvezi z njegovo ponudbo glede reference "Modeliranje hrupa z računalniško aplikacijo" za investitorja Termoelektrarna toplarna Ljubljana d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana. Po vlagateljevem mnenju je citirana referenca namreč skladna z zahtevami naročnika.
Vpogled v razpisno dokumentacijo pokaže, da je naročnik v Poglavju 1 - Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, točka 5.3.b)1, določil, da morajo ponudniki izpolnjevati minimalni pogoj "v zadnjih treh letih uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) pri naročilih za izdelavo vsaj petih nalog s področja ocenjevanja obremenitve s hrupom zaradi cestnega prometa za ceste v skupni dolžini obravnavanih odsekov > 36 km pri katerih je bila določena prostorska porazdelitev hrupa in izveden točkovni izračun obremenitve s hrupom pri stavbah z varovanimi prostori z uporabo matematičnega modela ob upoštevanju 3D konfiguracije terena. Kot reference štejejo na zgoraj naveden način izdelane zaključene naloge s področja:
- prvih meritev hrupa zaradi cestnega prometa na pomembnih cestah,
- študij hrupa za potrebe načrtovanja protihrupne zaščite na pomembnih cestah,
- ocen obstoječih obremenitev s hrupom zaradi prometa na pomembnih cestah.".
Nadaljnji vpogled v razpisno dokumentacijo pokaže tudi, da je naročnik v poglavju 10 (Obrazci z navodili za ugotavljanje sposobnosti Ponudnikov) uvodoma zapisal kot opozorilo ponudnikom med drugim, da morajo biti vsi predloženi obrazci izpolnjeni na način, kot je razvidno iz obrazca, ter da bo imela nepopolna izpolnitev obrazcev za posledico ocenitev ponudbe kot nepravilne. V nadaljevanju citiranega poglavja pa je naročnik predvidel med drugim obrazec 5.1 i (Vzorec seznama najpomembnejših opravljenih del), v katerem je v tretji koloni tabele predvidena naslednjima rubrika: "VRSTA DEL (kilometraža) IN LETO DOKONČANJA". Na koncu citiranega obrazca pa je naročnik navedel tekst:
"Priložiti:
- Seznam najpomembnejših opravljenih del
- Potrdila naročnikov Del, ki so navedena v seznamu, da je ponudnik dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.".
Zatem iz spisovne dokumentacije o predmetnem javnem naročilu sledi, da je naročnik v pojasnilu št. 2, september 2006 (ki ga je prejel tudi vlagatelj), k razpisni dokumentaciji na vprašanje: "Katere ocene obstoječih obremenitev s hrupom bodo upoštevane kot veljavne reference s področja obremenitev s hrupom zaradi prometa na pomembnih cestah" Ali so to splošne ocene obstoječe obremenitve s hrupom (kot na primer posnetki obstoječega stanja v okviru izdelave poročil o vplivih na okolje), ki vključujejo tudi ocene obremenitve s hrupom zaradi prometa na pomembnih cestah, ali bodo upoštevane le ocene, ki so bile izdelane na predpisan način posebej za namen določitve obremenitve s hrupom zaradi cestnega premeta." odgovoril, "Kot veljavne reference se bodo upoštevale ocene obstoječih obremenitev s hrupom zaradi prometa na pomembnih cestah, ki izpolnjujejo vsebinske zahteve točke 5.3.b1) razpisne dokumentacije in so izdelane na nivoju, ki se zahteva za izvedbo prvih meritev hrupa zaradi cestnega prometa na pomembnih cestah oziroma nivoju za izdelavo študij hrupa za potrebe načrtovanja protihrupne zaščite na pomembnih cestah.".
Državna revizijska komisija na osnovi navedenega ugotavlja, da je naročnik torej t.i. reference v točki 5.3.b)1 Poglavja 1 razpisne dokumentacije vezal na naloge, ki so povezane izvorno z meritvami hrupa, povzročenega s cestnim prometom. Naloge, ki bodo torej štele kot ustrezne reference v smislu citirane točke razpisne dokumentacije, morajo biti povezane izhodiščno s cestnim hrupom in ne (izhodiščno) z morebitnimi drugimi vrstami hrupa, ki se pojavljajo v okolju.
Vpogled v ponudbo vlagatelja pokaže, da je le-ta v ponudbi predložil seznam referenčnih del, z dne 02.10.2006, iz katerega sledi, da je prvih pet referenčnih del, in sicer:
- Ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z avtocest in hitrih cest na vzporedne regionalne ceste,
- Družbeno-ekonomsko in pravno vrednotenje odliva težkih tovornih vozil z avtocest in hitrih cest na vzporedne regionalne ceste,
- Izdelava predinvesticijske zasnove za J obvoznico Bleda na R1-209/1089,
- Osnove za pripravo študije upravičenosti za izgradnjo AC odseka Slivnica - Draženci za pripravo gradiva za pridobitev sredstev EIB - eksterni stroški in koristi, in
- Modeliranje hrupa z računalniško aplikacijo
povezanih s izpolnitvijo točke 5.3.b)1 Poglavja 1 razpisne dokumentacije, medtem ko so preostala (4) navedena referenčna dela povezana z zahtevo razpisne dokumentacije po izdelavi vsaj 3 prometnih študij (točka 5.3.b2 Poglavja 1 razpisne dokumentacije) in izdelavi vsaj enega informacijskega sistema za zbiranje, urejanje in prikazovanje podatkov o obremenjenosti s hrupom ali drugih podatkov o obremenjenosti okolja v GIS okolju. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v citiranem seznamu pri referenčnem delu "Modeliranje hrupa z računalniško aplikacijo" v tretji koloni ni navedel kilometraže, kot je to zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji. Nadalje iz priloge - priloženega potrdila (ki je priloženo v vlagateljevi ponudbi v prilogi citiranemu seznamu) za referenčno delo z naslovom "Modeliranje hrupa z računalniško aplikacijo" za investitorja Termoelektrarna toplarna Ljubljana d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana, sledi, da se navedena referenca nanaša na t.i. prvo fazo postavitve modela za zmanjšanje hrupa v povezavi z delovanjem objekta investitorja (objekt TE-TOL) - vlagatelj v opisu med drugim navede, da je upošteval za ustrezno nastavitev modela predvsem tiste vire, ki so bili v predhodnem elaboratu identificirani ob polnem delovanju TE-TOL in vire evidentirane po dodatnih meritvah s strani ZVD, ter da se je po izvedbi kalibracije modela v nadaljnjem procesu modeliranja različnih scenarijev sanacije osredotočil samo na hrup, ki izvira iz delovanja zunanjih transformatorjev. Iz navedene reference sledi, da gre za referenco, ki ni v skladu z zahtevo naročnika (točka 5.3.b1 Poglavja 1 razpisne dokumentacije) po predložitvi referenc, ki so v povezavi s hrupom zaradi cestnega prometa.
Posledično na podlagi zapisanega Državna revizijska komisija ni mogla slediti predmetnemu očitku vlagatelja v zvezi s kršitvijo 1 in ga je presodila kot neutemeljenega.
Glede na dejstvo, da je naročnik v razpisni dokumentaciji (Poglavje 1 - Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, točka 5.3.b1) določil, da morajo ponudniki izpolnjevati minimalni pogoj "v zadnjih treh letih uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) pri naročilih za izdelavo vsaj petih nalog s področja ocenjevanja obremenitve s hrupom zaradi cestnega prometa za ceste v skupni dolžini obravnavanih odsekov > 36 km" in da je vlagatelj navedel v svoji ponudbi za izpolnitev citiranega pogoja 5 (pet) referenc, za eno od katerih je Državna revizijska komisija v predhodnem izvajanju v tem sklepu ugotovila, da ni skladu z zahtevo naročnika v razpisni dokumentaciji ("Modeliranje hrupa z računalniško aplikacijo" za investitorja Termoelektrarna toplarna Ljubljana d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana), je slednja presodila, da vlagatelj ni izpolnil minimalnega pogoja naročnika po izdelavi vsaj petih nalog s področja ocenjevanja obremenitve s hrupom zaradi cestnega prometa. V posledici te ugotovitve je Državna revizijska komisija presodila v konkretnem primeru v zvezi s kršitvijo 1 presojo ne / ustreznosti preostalih štirih referenc, ki jih je predložil vlagatelj v svoji ponudbi za izpolnitev pogoja iz Poglavja 1 - Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, točka 5.3.b)1, kot nepotrebno.

Državna revizijska komisija je zatem obravnavala očitek vlagatelja v zvezi s kršitvijo 2.
Vlagatelj navaja, da je naročnik glede ugotavljanja izpolnjevanja pogojev glede referenc (točka 5.3.b.1 navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) neenakopravno obravnaval posamezne ponudnike. Izbrani ponudnik je kot referenčna predložil 10 (deset) del (ki jih vlagatelj podrobneje našteje v zahtevku za revizijo). Po vlagateljevem mnenju pri nobenem od navedenih del opis izvedenih del ne vključuje navedbe o tem, s kakšno računsko metodo je bila naloga izvedena. Vlagatelj dodaja, da iz sklepa in dodatne obrazložitve o oddaji javnega naročila namreč izhaja, da naročnik kot ustrezna priznava tista referenčna dela, v katerih je podan točkovni izračun obremenitev s hrupom pri stavbah z varovanimi prostori. Vlagatelj pojasnjuje, da na podlagi predloženih potrjenih referenc izbranega ponudnika naročnik ni mogel ugotoviti, da so bila navedena referenčna dela izbranega ponudnika izdelana z zahtevano metodologijo, vendar jih kljub temu priznava kot sprejemljiva. Navedeno kaže na diskriminatorno uporabo določil iz točke 5.3.b.1, saj so bila vlagateljeva referenčna dela opisana na podoben način, torej z navajanjem vsebinskih sklopov posamezne študije, ne pa z opisovanjem uporabljene metodologije. Pri izbranem ponudniku so bila na tak način opisana referenčna dela sprejemljiva, pri vlagatelju pa ne. Vlagatelj meni, da je bilo s tem kršeno načelo enakopravnosti ponudnikov, saj bi moral skladno s tem načelom naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja. Državna revizijska komisija na osnovi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik v dodatni obrazložitvi, z dne 15.11.2006, odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, glede naslednjih referenc:
- Ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z avtocest in hitrih cest na vzporedne regionalne ceste,
- Družbeno-ekonomsko in pravno vrednotenje odliva težkih tovornih vozil z avtocest in hitrih cest na vzporedne regionalne ceste,
- Osnove za pripravo študije upravičenosti za izgradnjo AC odseka Slivnica - Draženci za pripravo gradiva za pridobitev sredstev EIB - eksterni stroški in koristi,
ki jih je vlagatelj navedel v svoji ponudbi, zapisal ugotovitev "V nalogi ni podan točkovni izračun obremenitev s hrupom pri stavbah z varovanimi prostori.".
Državna revizijska komisija ob tem poudarja, da naročnik v razpisni dokumentaciji nikjer ni zahteval, da morajo ponudniki v seznamu najpomembnejših opravljenih del oziroma priloženih potrdilih naročnikov del izrecno navesti t.i. metodologijo, na osnovi katere je bila konkretna naloga narejena. Zato tudi ni mogoče na podlagi opisa del preprosto sklepati in povzeti, da določena naloga ni bil narejena v skladu z zahtevano metodologijo. Vsled tega torej ni mogoče citiranih (3) referenčnih del iz ponudbe vlagatelja opredeliti kot neustrezna iz razloga, ker v "V nalogi ni podan točkovni izračun obremenitev s hrupom pri stavbah z varovanimi prostori.". Glede na navedeno pa prav tako tudi desetim (10) referencam izbranega ponudnika, na katere opozarja vlagatelj v zahtevku za revizijo, češ da iz njih ni razvidna t.i. metodologija oziroma računska metoda, s katero je bila naloga izvedena, ni mogoče pripisati atributa neustreznosti iz tega razloga, saj naročnik navedbe t.i. metodologije od ponudnikov ni izrecno zahteval. Seveda pa vodi spoznanje naročnika v dodatni obrazložitvi, z dne 15.11.2006, odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, da pri določenih referencah iz vlagateljeve ponudbe "V nalogi ni podan točkovni izračun obremenitev s hrupom pri stavbah z varovanimi prostori." iz tega zornega kota v neenakopravno obravnavo ponudbe vlagatelja in ponudbe izbranega ponudnika in posledično v kršitev prvega odstavka 7. člena ZJN-1.
Glede na navedeno je torej Državna revizijska komisija morala vlagateljev očitek o diskriminatorni uporabi določil iz točke 5.3.b.1 Poglavja 1 razpisne dokumentacije presoditi kot utemeljen. Vlagateljeve ponudbe torej ni mogoče opredeliti kot nepravilne iz razloga, ker v referencah:
- Ugotavljanje povečanja hrupa in emisij zaradi odliva težkih tovornih vozil z avtocest in hitrih cest na vzporedne regionalne ceste,
- Družbeno-ekonomsko in pravno vrednotenje odliva težkih tovornih vozil z avtocest in hitrih cest na vzporedne regionalne ceste,
- Osnove za pripravo študije upravičenosti za izgradnjo AC odseka Slivnica - Draženci za pripravo gradiva za pridobitev sredstev EIB - eksterni stroški in koristi,
ki jih je vlagatelj navedel v svoji ponudbi, "ni podan točkovni izračun obremenitev s hrupom pri stavbah z varovanimi prostori.", saj naročnik ni izrecno zahteval od ponudnikov navedbe t.i. metodologije.

Ker iz predhodnih izvajanj Državne revizijske komisije v tem sklepu sledi, da je vlagateljeva ponudba nepravilna iz razloga neustreznosti predložene reference "Modeliranje hrupa z računalniško aplikacijo" za investitorja Termoelektrarna toplarna Ljubljana d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana, glede na zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji, je morala slednja, glede na vse navedeno, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrniti kot neutemeljen, saj utemeljenost očitka v zvezi s kršitvijo 2 v tem konkretnem primeru ne more vplivati na spremembo odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Glede na to, da je Državna revizijska komisija zavrnila zahtevek za revizijo kot neutemeljen, je posledično, skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN, morala zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 25.01.2007


Predsednica senata:

Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
- OMEGA consult d.o.o., Gregorčičeva 7, Ljubljana,
- Epi Spektrum d.o.o., Strossmayerjeva 11, Maribor,
- PNZ d.o.o., Vojkova cesta 65, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.