018-487/2006 Elektro Maribor, d.d.

Številka: 018-487/06-42-2320

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata, predsednika Sama Červeka in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "dobavo kabelskega pribora" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje VEL KABEL d.o.o., Selanova ulica 20 (prej Abramova 17), Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Anka Kenda Oražem, Trdinova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.01.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevi vlogi "Obvestilo o nadaljevanju postopka", z dne 08.12.2006, ki jo je šteti kot pritožbo (zaradi odreka aktivne legitimacije vlagatelju), se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep, št. 12-MP/N-1008/06, z dne 04.12.2006, o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo.

2. Naročnik mora vlagatelju omogočiti vpogled v dele ponudbe ELTIMA d.o.o., šlandrova 8a, Ljubljana - Črnuče, ki ne predstavljajo poslovne skrivnosti v skladu z zakonom in mu dopustiti, da pravočasno dopolni zahtevek za revizijo, z dne 29.11.2006, v delih, ki jih vlagatelj ni mogel preveriti zaradi neomogočenega vpogleda v ponudbo ELTIMA d.o.o., šlandrova 8a, Ljubljana - Črnuče. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, z dne 29.11.2006 in njegovi morebitni dopolnitvi, ki bi sledila na podlagi vpogleda vlagatelja v ponudbo ELTIMA d.o.o., šlandrova 8a, Ljubljana - Črnuče, odločiti v skladu z določbami ZRPJN.

3. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi s pritožbo, z dne 08.12.2006, v višini 1.674,43 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila.

Obrazložitev

Naročnik je dne 26.05.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izbiro izvajalca za "dobavo kabelskega pribora". Naročnik je javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 71/06, z dne 07.07.2006, pod št. objave Ob-19165/06, razdeljeno v dva sklopa, in sicer sklop A - kabelski čevlji, tulci in obesni material ter sklop B - kabelske glave in spojke.

Vlagatelj je dne 27.07.2006 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo javnega razpisa za dobavo kabelskega pribora 12AG/JN-26-06 - sklop B, zoper določene določbe razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-324-06-42-2838, z dne 12.09.2006, citirani zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila za sklop B predmetnega javnega naročila, št. 12-MP/N-842/06, z dne 19.10.2006, citirani sklop oddal ponudniku ELTIMA d.o.o., šlandrova 8a, Ljubljana - Črnuče (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 27.10.2006 naslovil na naročnika zahtevo za dodatno obrazložitev in zahtevo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.
Naročnik je vlagatelju posredoval obrazloženo obvestilo, z dne 14.11.2006, za sklop B.

Zoper obvestilo o oddaji javnega naročila za sklop B predmetnega javnega naročila je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, z dne 29.11.2006. Vlagatelj od naročnika zahteva, da mu omogoči vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ter glede na izpostavljene nepravilnosti ponudbo izbranega ponudnika prepozna kot nepravilno, neustrezno in neveljavno in sklep o izbiri le-tega razveljavi ter izbranega ponudnika glede na navedeno izloči iz nadaljnjega ocenjevanja oziroma postopek oddaje javnega naročila razveljavi in ustrezno ponovi postopek, vlagatelju pa povrne tudi vse stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer z zakonskimi zamudnimi obrestmi od izdaje sklepa dalje do plačila oziroma od odločitve Državne revizijske komisije dalje do plačila.
Vlagatelj zatrjuje, da naročnik postopka oddaje javnega naročila v predmetnem primeru ni izvedel skladno z določili Zakona o javnih naročilih, razpisne dokumentacije in drugih veljavnih predpisov, s čimer naj bi zagrešil kršitve formalnih pravil postopka ter temeljnih načel javnega naročanja, in sicer načela gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in načela enakopravnosti ponudnikov.
Vlagatelj pojasnjuje, da je po prejemu naročnikovega obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 19.10.2006, s katerim je naročnik v predmetni zadevi kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje ELTIMA d.o.o., naročnika v skladu z določilom 78. člena ZJN-1 pisno obvestil, da dvomi v pravilnost ponudbe izbranega ponudnika ter ga zaradi pridobitve podrobnejših podatkov za natančno definiranje nepravilnosti in možnosti vložitve revizijskega zahtevka pozval, da mu omogoči vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. V zvezi z gornjo vlagateljevo zahtevo je naročnik dne 14.11.2006 izdal obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila. V navedenem obvestilu je naročnik pojasnil, da kuverta s ponudbo vlagatelja ni bila označena v skladu s VI. členom razpisne dokumentacije in je bila zato nepravilna. Zaradi navedenega se vlagatelja kot ponudnika izloči iz nadaljnjih postopkov ter njegovo zahtevo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika zavrne.
Vlagatelj se z opisanimi tolmačenji naročnika ne strinja. Prepričan je, da je ravnanje naročnika neustrezno, nepravilno ter v nasprotju z veljavnimi predpisi in ustaljeno prakso. Naročnikova argumentacija glede formalnih pomanjkljivosti kuverte s ponudbo vlagatelja po mnenju vlagatelja ne vzdrži, saj je vlagatelj v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije na kuverto navedel vse zahtevane podatke, in sicer tako št. objave javnega razpisa v Ur. l. RS, kot št. Ur. l. RS in predmeta javnega naročila, pri čemer je prišlo zgolj do pisne napake, v posledici katere je pomotoma izpadel pripis "SKLOP B". Navedena napaka pa nedvomno ne predstavlja take pomanjkljivosti, zaradi katere bi bilo vlagatelja kot ponudnika moč izločiti iz nadaljnjega postopka, saj so navedeni podatki pomembni zgolj zaradi določljivosti in prepoznavnosti ponudbe, kar pa v zvezi s ponudbo vlagatelja v predmetnem primeru nikoli ni bilo sporno. To še dodatno potrjuje naročnikovo potrdilo o prejemu vlagateljeve ponudbe, z dne 12.10.2006, iz katerega povsem jasno izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo nedvomno prejel kot ponudbo vloženo v predmetni zadevi.
Vlagatelj nadalje pojasnjuje, da ker brez pridobitve podrobnejših podatkov o nepravilnostih ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika zagotovo ne more natančno definirati nepravilnosti, je njegov interes za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika zagotovo podan.
Vlagatelj pojasnjuje, da tako predvideva, da v ponudbi izbranega ponudnika priložene listine o skladnosti, poročila o preizkusu in listine o vgradnji v slovenski energetski sistem niso v skladu s podanimi zahtevami v razpisni dokumentaciji ter da izbrani ponudnik ni izpolnil izrecnega naročnikovega pogoja, da mora ponudnik za celotno skupino blaga ponuditi TOPLOSKRČNO TEHNOLOGIJO, saj je utemeljeno domnevati, da toploskrčnih artiklov ni ponudil najmanj v določenih primerih (ki jih vlagatelj podrobneje našteje).
Vlagatelj nadaljuje, da brez natančnejšega vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika dejanskih nepravilnosti v njegovi ponudbi žal ni moč natančno opredeliti, zato je možnost vpogleda v navedeno dokumentacijo za vlagatelja brez dvoma bistvenega pomena in je vlagateljeva zahteva za revizijo utemeljena že iz tega razloga.
Vlagatelj zaključuje, da, glede na dobro poznavanje blaga, ki je predmet javnega naročila v predmetni zadevi, lahko z gotovostjo predvideva, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahtevanih pogojev naročnika in ni izpolnil naročnikove zahteve ter ni v celoti ponudil blaga toplokrčne tehnologije, zaradi česar meni, da je zahtevek za revizijo v predmetni zadevi bilo treba vložiti tudi iz vsebinskih razlogov zaradi zgoraj navedenih nepravilnosti v ponudbi izbranega ponudnika, saj bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika glede na obstoječe nepravilnosti v skladu z določilom 21. točke VIII. člena razpisne dokumentacije v povezavi z zahtevo 10. točke VIII. člena razpisne dokumentacije izločiti kot nepravilno in jo zato zavrniti.
Glede na vse navedeno vlagatelj predlaga kot uvodoma, pri čemer naj se mu zaradi priprave ustreznega in argumentiranega revizijskega zahtevka v zvezi z nepravilnostmi v ponudbi izbranega ponudnika prvenstveno omogoči vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, v vsakem primeru pa dopusti in omogoči sodelovanje v nadaljevanju postopka in podajo ustreznih dodatnih navedb.

Naročnik je s sklepom, št. 12-MP/N-1008/06, z dne 04.12.2006, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel ter posledično zavrnil zahtevo vlagatelja po povračilu stroškov kot neutemeljeno. Naročnik v obrazložitvi citiranega sklepa obrazloži, da vlagatelj v skladu z 9. členom ZRPJN ni aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Naročnik pojasni, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo že sam ugotavlja, da je z oznake predmeta javnega naročila na kuverti, katero je predložil do v razpisni dokumentaciji določenega roka za oddajo ponudb, izpadel pripis "SKLOP B". Naročnik nadaljuje citira VI. člen razpisne dokumentacije:
"Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov naročnika: ELEKTRO MARIBOR, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR.
Na kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka "NE ODPIRAJ-PONUDBA-JAVNI RAZPIS". Navedena mora biti številka objave javnega razpisa v Ur.l. RS, št. Ur.l. RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni strani mora biti navedeni polni naslov pošiljatelja. ... Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu v Ur.l. RS in bodo pravilno označene.
V kolikor kuverta s ponudbo ne bo označena in zapečatena kot je v tem členu zahtevano, je naročnik na javnem odpiranju ponudb ne bo odprl.".
Naročnik še dodaja, da je v razpisni dokumentaciji izrecno navedel: "da bodo ponudbe, katere ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na tem javnem razpisu, izločene kot nepravilne.".

Vlagatelj je z vlogo z naslovom "Obvestilo o nadaljevanju postopka", z dne 08.12.2006, naročnika obvestil, da se z njegovo odločitvijo o zahtevku za revizijo ne strinja. Vlagatelj pojasnjuje, da je stališče naročnika, da vlagatelju ne dovoli vpogleda ter da vlagatelja ne smatra za aktivno legitimiranega za vložitev zahtevka za revizijo, nerazumljivo, neupravičeno in popolnoma neutemeljeno. Vlagatelj v citirani vlogi priglasi poleg že priglašenih stroškov v zahtevku za revizijo še stroške v zvezi z vložitvijo citirane vloge.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, 12-MP/N-1037/06, z dne 11.12.2006, ki ga je slednja prejela 13.12.2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje.

Državna revizijska komisija je naročnika pozvala z dopisom, št. 018-487/2006-42-3918, z dne 22.12.2006, k odstopu vse dokumentacije o oddaji javnega naročila, kar je naročnik storil z dopisom, št. 12-MP/N-4/07, z dne 03.01.2007, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 04.01.2007.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.


Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu uvodoma ugotavlja, da je naročnik s sklepom, št. 12-MP/N-1008/06, z dne 04.12.2006, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, ker naj vlagatelj v skladu z 9. členom ZRPJN ne bi bil aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Naročnik v obrazložitvi poudarja kot razlog za zavrženje t.i. izpad pripisa "SKLOP B" z oznake predmeta javnega naročila na kuverti, katero je predložil vlagatelj do v razpisni dokumentaciji določenega roka za oddajo ponudb. Nadalje gre ugotoviti, da je naročnik kot pravni pouk v citiranem sklepu zapisal med drugim, da mora vlagatelj naročnika najkasneje v treh dneh od prejema sklepa pisno obvestiti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ali zahtevek za revizijo umika. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik, glede na to, da je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, podal napačen pravni pouk, zatorej ravnanja vlagatelja, ki je zgolj sledil (napačnemu pravnemu pouku naročnika) ne gre šteti v njegovo škodo.

Glede na gornje ugotovitve je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljevo vlogo z naslovom "Obvestilo o nadaljevanju postopka", z dne 08.12.2006, kot pritožbo zaradi odreka aktivne legitimacije vlagatelju.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija torej v tej fazi revizijskega postopka presojala (zgolj) zakonitost naročnikovega ravnanja, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel iz razloga, ker naj le-ta ne bi bil aktivno legitimiran.

Na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj naslovil na naročnika z vrvico zvezano ovojnico, na kateri je med drugim navedeno: "Predmet javnega naročila - KABELSKI PRIBOR", "UL RS št: 71, 07.07.2006, Ob-19165/06 in obvestilo UL RS št.: 100/29.9.2006 Ob-27273/06" in "NE ODPIRAJ - PONUDBA - JAVNI RAZPIS". Nadalje iz citirane spisovne dokumentacije sledi, da je naročnik v dokumentu "REGISTER PRISPELIH PONUDB" (datiran z datumom 12.10.2006) za predmet javnega naročila "kabelski pribor - sklop B" evidentiral tudi vlagateljevo ponudbo, in sicer s pripisom "ne" v rubriki "Pravilna označba". Zatem iz citirane spisovne dokumentacije sledi, da je naročnik z obrazloženim obvestilom, z dne 14.11.2006, vlagatelju odrekel vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, ker naj vlagateljev predloženi dokument ne bi imel statusa ponudbe. Državna revizijska komisija v zvezi z odrekom pravice do vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika poudarja, da je vlagatelj predložil ponudbo - ovojnico, ki na javnem odpiranju ni bila odprta, in ki jo je naročnik izločil iz nadaljnje obravnave zaradi domnevne nepravilne označbe na ovojnici.

Skladno s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

V konkretnem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj izkazal interes za dodelitev naročila, hkrati pa je izpolnjen tudi (drugi) pogoj iz citirane določbe, in sicer, da bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Kot je razvidno iz dokumenta "REGISTER PRISPELIH PONUDB" (datiran z datumom 12.10.2006) za predmet javnega naročila "kabelski pribor - sklop B", sta ponudbi oddala dva ponudnika. Vlagateljevo ponudbo je naročnik označil kot nepravilno. V obrazloženem obvestilu o oddaji naročila pa je vlagateljevo zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika zavrnil. Kljub temu, da je v zahtevku za revizijo vlagatelj oporekal naročnikovi odločitvi, da je njegova ponudba nepravilna, in njegovi zavrnitvi možnosti vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, naročnik takih očitkov ni vsebinsko obravnaval, temveč je zahtevek za revizijo zavrgel zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije vlagatelja. Pri tem pa ni upošteval, da je prejel zgolj dve ponudbi (ponudbo izbranega ponudnika in vlagateljevo ponudbo). Kot navedeno iz zahtevka za revizijo izhaja, da vlagatelj zatrjuje pravilnost svoje ponudbe in hkrati morebitno nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika (ter oporeka zavrnitvi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika), s čimer je nedvomno izkazal, da bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev. V kolikor bi se namreč navedene kršitve izkazale za utemeljene, bi bilo potrebno vlagateljevo ponudbo sprejeti kot pravilno in jo kot takšno uvrstiti v fazo primerjave in ocenjevanja (pravilnih) ponudb oziroma ponudbo izbranega ponudnika kot nepravilno izločiti iz ocenjevanja. Državna revizijska komisija je sledila povsem logičnim argumentom vlagatelja, da ni mogoče natančno in s konkretnimi navedbami izpodbijati pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika v konkretnem primeru, brez da bi vlagatelj vpogledal v njegovo ponudbo. šele po opravljenem vpogledu bi lahko vlagatelj v revizijskem zahtevku navedel vsa pravno relevantna dejstva, ki bi lahko eventualno povzročila celo položaj, ko bi naročnik ugotovil nepravilnost ponudbe sedaj izbranega ponudnika. Ob upoštevanju neposredne povezanosti očitkov o odreku vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika ter o ugotovitvi naročnika, da vlagateljeva ponudba ni pravilna, v posledici česar je naročnik sprejel svojo odločitev o revizijskem zahtevku vlagatelja ter ga zavrgel zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi torej zatrjevane kršitve utegnile bistveno vplivati na pravni položaj vlagatelja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (in to celo ne glede na ugotovitve naročnika o pravilnosti oziroma nepravilnosti ponudbe vlagatelja) in bi mu, če vlagatelj ne bi imel možnosti njihove odprave v postopku pravnega varstva, lahko povzročile tudi škodo, ki bi se kazala v morebitni nepridobitvi predmetnega javnega naročila oziroma nemožnosti sodelovanja v ponovljenem razpisu ali postopku s pogajanji.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevi pritožbi, z dne 08.12.2006, na temelju 23. člena ZRPJN ugodila, tako da je razveljavila naročnikov sklep, št. 12-MP/N-1008/06, z dne 04.12.2006, s katerim je slednji vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, ker naj le-ta ne bi bil aktivno legitimiran, da vloži zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija namreč zaključuje, da je vlagatelj izpolnil oba pogoja, ki ju za priznanje procesnega upravičenja za vložitev zahtevka za revizijo zahteva določilo prvega odstavka 9. člena ZRPJN, zato mu je potrebno le-tega priznati. Naročnik ni ravnal pravilno, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik mora vlagatelju omogočiti vpogled v dele ponudbe izbranega ponudnika, ki ne predstavljajo poslovne skrivnosti v skladu z zakonom, mu dopustiti, da pravočasno dopolni zahtevek za revizijo, z dne 29.11.2006, v delih, ki jih vlagatelj ni mogel preveriti zaradi neomogočenega vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, z dne 29.11.2006, in njegovi morebitni dopolnitvi, ki bi sledila na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, vsebinsko odločiti v skladu z določbami ZRPJN. Državna revizijska komisija hkrati napotuje naročnika, da v skladu z 22. členom ZRPJN odloči tudi o stroških revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je z vlogo z naslovom "Obvestilo o nadaljevanju postopka", z dne 08.12.2006, ki jo je Državna revizijska komisija obravnavala kot pritožbo zaradi odreka aktivne legitimacije vlagatelju, priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi s to vlogo:
- stroške odvetniških storitev v protivrednosti 3.000 točk za sestavo citirane vloge, povečano za 20% DDV,
- 2% materialnih stroškov, povečano za 20% DDV.

Državna revizijska komisija na temelju 154. in 155. člena ZPP, ki se skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi s citirano vlogo:
- v protivrednosti 3.000 točk za odvetniške stroške priprave citirane vloge po veljavni Odvetniški tarifi, kar znaša skladno z Zakonom o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06; v nadaljevanju: ZUE) in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo Sveta (ES), št. 1086/2006, z dne 11.07.2006, o spremembi Uredbe (ES), št. 2866/98, o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro (v nadaljevanju: Uredba; vrednost 1 odvetniške točke je v skladu z navedenim 0,459 EUR) 1.377,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 1.652,40 EUR,
- materialne stroške v višini 2% od protivrednosti 1.000 točk in 1% od protivrednosti 2.000 točk po veljavni Odvetniški tarifi (13. člen), kar znaša skladno z ZUE in Uredbo 18,36 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 22,03 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z vlogo z naslovom "Obvestilo o nadaljevanju postopka", z dne 08.12.2006, v višini 1.674,43 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 19.01.2007


Predsednica senata:

Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor,
- Odvetnica Anka Kenda Oražem, Trdinova ulica 5, Ljubljana,
- ELTIMA d.o.o., šlandrova 8a, Ljubljana - Črnuče,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.