018-502/2006 Elektro Gorenjska d.d.

Številka: 018-502/06-44-0129

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Sonje Drozdek šinko in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "dobavo kabelskega pribora 1 in 20 kV po sklopih" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje ELTIMA d.o.o., šlandrova ulica 8a, Ljubljana - Črnuče, ki ga zastopa odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.01.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja se delno ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev, vsebovana v Sklepu oz. obvestilu o oddaji javnega naročila za 1. sklop predmetnega javnega naročila, št. JN/OP-04/2006-Ident 222655/233858, z dne 18.11.2006.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 642,01 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 05.09.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "dobavo kabelskega pribora 1 in 20 kV po sklopih". Naročnik je javni razpis po odprtem postopku za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 96/06, z dne 15.09.2006, pod št. objave Ob-25576/06, razdeljeno v 3 sklope, in sicer na sklop 1 - kabelski pribor 1 kV, sklop 2 - kabelski pribor - končniki in spojke 20 kV in sklop 3 - kabelski pribor - adapterji 20 kV.

Naročnik je s Sklepom oz. obvestilom o oddaji javnega naročila za 1. in 3. sklop predmetnega javnega naročila, št. JN/OP-04/2006-Ident 222655/233858, z dne 18.11.2006, sklop 1 oddal ponudniku C & G d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana (v nadaljevanju: C & G d.o.o.), sklop 3 pa ponudniku VEL KABEL d.o.o., Selanova 20, Ljubljana (v nadaljevanju: VEL KABEL d.o.o.).

Zoper sklep naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, z dne 30.11.2006. Vlagatelj uvodoma pojasni, da je v 34. točki I. poglavja Razpisne dokumentacije naročnik navedel, da za vse sodelujoče velja, da so dokumenti in izjave, ki jih morajo izpolniti ali predložiti ponudniki, obvezne in morajo biti v celoti priložene ponudbi ponudnika, sicer se bo njihova ponudba štela kot nepravilna. V II. poglavju je bila pod D11 zahtevana izjava o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev. V zadnjem odstavku navedene izjave je naročnik navedel, da mora ponudnik za ves ponujeni material priložiti k izjavi tudi:
â"˘ STROKOVNO MNENJE neodvisne institucije o skladnosti proizvoda z zahtevanimi standardi in predpisi, ali
â"˘ CERTIFIKAT o ustreznosti proizvoda s standardi in predpisi, ali
â"˘ IZJAVO proizvajalca ali dobavitelja o SKLADNOSTI po obrazcu SIST EN 45014 z zahtevanimi predpisi in standardi skupaj s poročili o tipskih preizkusih za vse ponujene tipe blaga.
Vlagatelj nadalje pojasnjuje, da je naročnik zahteval podajo strokovnega mnenja ali certifikata ali izjave o tem, da je ponujeno blago skladno s slovenskimi standardi (v III. poglavju Razpisne dokumentacije, Specifikacija elektromateriala je navedel, da zahteva standard SIST HD 623 S1:1998 za sklop 1 in SIST HD 628 S1:1998) in ni nikjer določil, da se lahko uporabi tudi kakšen drug standard (npr. DIN VDE ali podobno).
Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja naslednje očitke (ki jih v le-tem tudi podrobneje obrazloži).
A.) Glede ponudbe ponudnika C & G d.o.o. navaja vlagatelj naslednje:
â"˘ za sklop 1:
- iz izjave proizvajalca 3M East AG, Podružnica Ljubljana, o skladnosti, z dne 11.10.2006, je razvidno, da se ne nanaša na vse tipe proizvodov, ki jih ponuja - iz ponudbe je namreč razvidno, da za sklop 1, kabelski končniki, za postavko pod št. 3 do 5 ponuja tip materiala SK 4F/3+4. Na navedeni tip končnika se citirana izjava o skladnosti proizvajalca ne nanaša oz. ni predložena nobena druga izjava, ki bi se nanašala na ta tip materiala.
- Test Report proizvajalca št. D-834-0/3619, z dne 25.08.1995, se ne ujema s podano izjavo. Iz poročila o tipskih preizkusih (Test Report) je razvidno, da se slednji sklicuje na standard VDE 0278 Part 3, ne pa na slovenski standard SIST, ki je zahtevan z ZJN-1 in z razpisno dokumentacijo.
- Type Approval Certifikat od Burea Veritas je veljaven le do 30.04.2001 (naročnik ga ne more upoštevati kot dokaza za izpolnjevanje pogojev skladnosti s standardi), poleg tega se navedeni certifikat ne sklicuje na nobene standarde tako, da ni razvidno, da bi potrjeval skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST.
- C & G d.o.o. svoji ponudbi ni predložil testna poročila za kabelske končnike, ki jih ponuja za 1. sklop v pozicijah oz. zaporednih številkah specifikacije elektromateriala od 1 do 6.

â"˘ za sklop 3:
- C & G d.o.o. je predložil poročilo o tipskih preizkusih Test Report No 2004-72/1, z dne 02.09.2004, ki ga je izdala Universitat Fridericiana, Institut fur Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik, Karlsruhe, ki pa se sklicuje na standard DIN VDE 0278 part 629-1 ne pa na SIST.
- Iz navedenega poročila o tipskih preizkusih, ki obsega 9 strani, ni razvidno na kateri tip materiala, ki ga ponuja, se nanaša. Poročilu so namreč sicer na koncu ponudbene dokumentacije dodane skice, ki jih je očitno dodal ponudnik sam in niso predmet poročila, saj je iz samega poročila razvidno, da slednje obsega le 9 strani.
- C & G d.o.o. je predložil poročilo o tipskem preizkusu Test Report ABB Energiekabel Gmbh, z dne 16.09.1996, za material, ki ga ponuja in sicer MUT 23. Problem navedenega poročila je v tem, da se sklicuje na standard DIN VDE in ne na slovenski standard SIST.
- Za del MUT 23 je C & G d.o.o. navedel, da je proizvajalec tega dela 3M, vendar iz navedenega poročila družbe ABB ni razvidno, da je proizvajalec tega dela družba 3M. C & G d.o.o. je po mnenju vlagatelja v tem delu podal zavajajoče podatke oz. je ponujal blago, ki ga proizvajalec 3M sploh ne proizvaja.
B.) Glede ponudbe ponudnika Eltez d.o.o. navaja vlagatelj, da je podal ponudbo le za 1. sklop javnega naročila, v nadaljevanju pa naslednje:
- priložil je strokovno mnenje o skladnosti izdelka s standardi - končno poročilo št. 16/01, z dne 16.11.2001, ki ga je izdelala univerza v Mariboru, Fakulteta za Elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ICEM, ki pa se nanaša le na toploskrčljive cevi tipa CFM in CFW proizvajalca Canusa System Ltd oz. Canusa EMI, ne pa na blago, ki ga je ponudnik ponudil v svoji specifikaciji.
C.) Glede ponudbe ponudnika Peteze d.o.o. navaja vlagatelj naslednje:
â"˘ za sklop 1:
- Peteze d.o.o je glede izpolnjevanja pogojev, ki jih zahteva naročnik z izjavo D 11 priložil strokovno mnenje o skladnosti izdelka s standardi - končno poročilo št. 16/01, z dne 16.11.2001, ki ga je izdelala univerza v Mariboru, Fakulteta za Elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ICEM, to je enako strokovno mnenje kot ponudnik Eltez d.o.o. Navedeno strokovno mnenje se nanaša le na toploskrčljive cevi tipa CFM in CFW proizvajalca Canusa System Ltd oz. Canusa EMI, ne pa na blago, ki ga je Peteze d.o.o. ponudil s svojo ponudbo in navedel v specifikaciji elektomateriala.
â"˘ za sklop 3:
- Peteze d.o.o. je predložil strokovno mnenje o ustreznosti Elektroinštituta Milan Vidmar 2476/04-ing.MV, z dne 30.08.2004, ki pa se nanaša le na pozicijo št. 3 in delno št. 1 iz specifikacije elektromateriala, ki ga ponuja. Za preostali del iz pozicije 1, ter poziciji 2 in 5 specifikacije pa ponudnik ni predložil ničesar, kar je bilo zahtevano z razpisno dokumentacijo kot priloga k izjavi D11. Peteze d.o.o. namreč ni predložil niti strokovnega mnenja, niti certifikata niti izjave o skladnosti, predložil je le poročilo o tipskih preizkusih (test report) in test certifikat (kar sicer po vsebini predstavlja le test report in ne certifikat, ki ga zahteva naročnik, saj navedena institucija ni po naši zakonodaji pristojna za podajo certifikata o skladnosti s standardi), ki se poleg tega ne sklicuje na standard SIST.
D.) Glede ponudbe ponudnika Merkur d.d. navaja vlagatelj, da je podal ponudbo le za 3. sklop javnega naročila, v nadaljevanju pa naslednje:
- Naročnik je ponudniku prisodil 2,5 točke za certifikat ISO 9001/2000 pri tem, da je iz samega certifikata št. 134788, ki ga je predložil, razvidno, da slednji velja le do 24.06.2006. Ker torej v času odpiranja ponudb ponudnik ni imel certifikata ISO mu naročnik ne bi smel iz navedenega merila pripisati 2,5 točke.
- Merkur d.d. je za izpolnjevanje zahtev po izjavi D11 predložil izjavo o skladnosti proizvajalca z dne 10.10.2006, ki pa se sklicuje na DIN VDE 0278 part 629-1/11.97 in DIN VDE 0278 part 628/11.97, ne pa na slovenske standarde SIST kot je to zahtevano z zakonom in z razpisno dokumentacijo.
- Merkur d.d. je predložil k izjavi tudi poročilo o tipskih preizkusih Test Report No 2002-06, z dne 14.05.2002, in No 2003-51, z dne 10.07.2003, skupaj z dodatkom z dne 06.08.2003, ki pa se prav tako sklicujejo na standard DIN VDE ne pa na SIST.
- Za ponujeno blago MUT 23 je Merkur d.d. predloži1 poročilo o tipskih preizkusih Test Report ABB Energiekabel Gmbh, z dne 16.09.1996, za tip MUT 23. Problem navedenega poročila o tipskih preizkusih pa je tudi v tem, da se sklicuje na standard DIN VDE in ne na SIST.
E.) Glede ponudbe ponudnika VEL KABEL d.o.o. navaja vlagatelj naslednje:
â"˘ za sklop 1:
- VEL KABEL d.o.o. je ponudil dva tipa materiala in sicer en tip za končnike in sicer Elcoterm TUS 0150/TSC in en tip za spojke in sicer Elcoterm GLS 0150/ESC. Na koncu specifikacije je ponudnik še navedel, da mora naročnik pri naročilu navesti tip ponujenega blaga in tip kabla, presek vodnika. Navedena opomba po vlagateljevem mnenju ni umestna, ker je naročnik vse navedeno že navedel v specifikaciji in glede na navedeno bi moral ponudnik pri vsaki postavki napisati pravilen tip blaga. Namesto tega je ponudnik pri vsaki poziciji navedel le skupino blaga, ne pa posameznega tipa. S tem je ravnal v nasprotju z navodili naročnika, ko je ta zahteval navedbo tipa blaga in je zato njegova ponudba nepravilna.
- Izjavi D11 je priložil izjavo o skladnosti ponudnika VEL KABEL d.o.o. IZJ-2/oktober/2006, z dne 12.10.2006, ki se nanaša na proizvode TUS 0150 in GLS 0150, ki pa je pomanjkljiva, ker ne vsebuje imena in priimka ter funkcije odgovorne osebe kot je to zahtevano.
- Priložena je tudi izjava o skladnosti proizvajalca št. No 318_06, z dne 05.10.2006, na kateri manjka ime podpisnika izjave. Poleg tega se izjava ne sklicuje na zahtevane standarde SIST.
- Priložena poročila o tipskih preizkusih (test report) imajo vsi enake pomanjkljivosti in sicer na njih ni razvidno ime odgovorne osebe, poleg tega pa se ne sklicujejo na zahtevane standarde SIST.
- VEL KABEL d.o.o. je priložil poročila o tipskih preizkusih, ki se sploh ne nanašajo na blago, ki ga ponuja, npr. poročilo o tipskih preizkusih Test Report št. 05.09.22.212-2, z dne 17.01.2006, se nanaša na tip blaga 4x16-50 mm2 in 4x 95-185 mm2, kar pa niso tipi, ki jih ponuja ponudnik v svoji specifikaciji. Enako je v poročilu o tipskem preizkusu Test Report 054/97, z dne 06.01.1998, in Test Report 062/98, z dne 11.09.1998.
â"˘ za sklop 3:
- VEL KABEL d.o.o. pri specifikaciji elektromateriala navaja, da mora naročnik pri naročilu navesti tip ponujenega blaga, tip kabla, presek vodnika. Navedena opomba po vlagateljevem mnenju ni umestna, ker je naročnik vse navedeno že navedel v specifikaciji in glede na navedeno bi moral ponudnik pri vsaki postavki napisati pravilen tip blaga. Namesto tega pa je ponudnik tudi v tem primeru pri vsaki poziciji navedel le skupino blaga ne pa posameznega tipa, ki ga ponuja.
- VEL KABEL d.o.o. je kot prilogo obrazca D 11 predložil Izjavo o skladnosti ponudnika št. IZJ-1/oktober/2006, z dne 12.10.2006, na kateri manjka ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe.
- VEL KABEL d.o.o. je predložil izjave o skladnosti proizvajalca Nkt Cables GmbH, z dne 06.04.2005, za tip EASW 20/250, na kateri manjka št. izjave in ime ter funkcija odgovorne osebe ter žig. Poleg tega se navedena izjava sklicuje na standard DIN VDE namesto na zahtevani SIST.
- Enako je tudi z izjavo istega proizvajalca, z dne 03.07.2006, za tip EASG 20/250, na kateri manjka številka izjave, ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe in žig. Poleg tega se navedena izjava sklicuje na standard DIN VDE namesto na zahtevani SIST.
- Popolnoma enake pomanjkljivosti so tudi pri izjavi istega proizvajalca, z dne 26.05.2005, za tip AB 24630, in z dne 12.10.2006, za tip ASA 21,6-10.
- Kot prilogo navedenim izjavam je VEL KABEL d.o.o. predložil poročila o tipskih preizkusih (test report), ki se nanašajo na blago proizvajalca Felten & Guilleaume Energietechnik AG in se ne sklicujejo na zahtevane standarde SIST ampak na Cenelec in DIN VDE. Tipska poročila z navedenimi napakami so:
o Test Report IPH Berlin št. 1447/685.9.498,
o Test Report F & G, št. EGE3/EASG 20 HD, z dne 13.06.2006 (tu manjka še žig in podpis osebe),
o Test Report IPH Berlin št. 447.509.5.371, z dne 15.08.1996 (tu manjka navedba imena odgovorne osebe),
o Test Report NKT, št. 05022006E, z dne 24.02.2006 (tu manjka žig in podpis ter funkcija odgovorne osebe; poleg tega se nanaša na tip blaga, ki ga ponudnik sploh ne ponuja),
o Test Report IPH Berlin, št. 447.135.6.107, z dne 15.08.1996 (tu manjka navedba imena odgovorne osebe),
o Test Report NKT, št. EGT 1/03112006E, z dne 13.10.2006 (tu manjka ime proizvajalca, ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe in žig).
- VEL KABEL d.o.o. je sicer predložil izjavo, da naj bi bila družba Nkt Cables GmbH pravni naslednik družbe, na katero se nanašajo poročila o tipskih preizkusih, vendar iz same izjave to ni razvidno, ker se slednja sklicuje na družbo F & G ne pa na Felten & Guilleaume Energietechnik AG. Poleg tega je tej izjavi predložen neustrezen prevod, ker ni razvidno, kdo je ta prevod sploh pripravil (o.p. če bi ga pooblaščeni sodni tolmač, bi bila na prevodu navedba njegovega imena in priimka, št. dovoljenja ter podpis in žig).
- Med drugim sta predložena tudi dva poročila o tipskih preizkusih Tridelta GmbH, ki se ne nanašata na ponujene tipa blaga, in sicer št. U 06/2004, z dne 24.08.2004, in št. U 42/00, z dne 25.08.2000 z dne 25.09.2000. Poleg tega na obeh poročilih manjka ime in priimek osebe, ki podpisuje ter žig družbe, ki poročili izdaja.
Vlagatelj v zaključku zahtevka za revizijo navaja, da ponudba vlagatelja s sklepom naročnika, št. JN/OP-04/2006-ident 222655, z dne 18.11.2006, ni bila izbrana za najugodnejšo, je pa iz istega sklepa razvidno, da je bila popolna in pravilna. V kolikor bi naročnik ravnal skladno z zakonom in ponudbe ostalih ponudnikov kot nepravilne zavrnil, bi bil vlagatelj edini ponudnik z veljavno ponudbo, ki bi morala biti kot najugodnejša v predmetnem javnem naročilu za 1. in 3. sklop tudi izbrana. Glede na vse navedeno je razvidno, da je naročnik ravnal v nasprotju z razpisno dokumentacijo, ko ni zavrnil ponudb vseh preostalih ponudnikov, razen vlagateljeve, kot nepravilnih in izbral vlagatelja kot tistega, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje in je podal najugodnejšo ponudbo.
Vlagatelj naročniku predlaga, da razveljavi sklep št. JN/OP-04/2006-ident 222655, z dne 18.11.2006, ter izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika in vlagatelju povrne stroške tega postopka skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe dalje do plačila.

Naročnik je s sklepom, št. JN/OP-04/2006-ident 222655 238569, z dne 18.12.2006, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil kot neutemeljen (naročnik je določene očitke sicer spoznal kot utemeljene, vendar pa je zapisal, da ne vplivajo na odločitev o izbiri), ter posledično zavrnil tudi zahtevo vlagatelja po povračilu stroškov kot neutemeljeno. Naročnik v obrazložitvi citiranega sklepa podrobneje obrazloži razloge za svojo odločitev.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 27.12.2006, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, pri čemer v slednji navede določene razloge za nestrinjanje z naročnikovo odločitvijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, JN/OP-04/2006-ident 222655, z dne 28.12.2006, ki ga je slednja prejela istega dne, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala očitke vlagatelja v zvezi s ponudbami za sklop 1.

V razpisni dokumentaciji je naročnik v I. poglavju (Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe) v točki 27. Merila določil med drugim, da bo izbrana tista ponudba, ki bo za celoto (za posamezen sklop) na podlagi ovrednotene specifikacije vsebovala najvišje skupno število točk.

V skladu s Sklepom oz. obvestilom o oddaji javnega naročila za 1. in 3. sklop predmetnega javnega naročila, št. JN/OP-04/2006-Ident 222655/233858, z dne 18.11.2006, je za sklop 1 zbrala največje skupno število točk ponudba ponudnika C & G d.o.o. (100,00 točk).
Državna revizijska komisija je najprej presojala očitek vlagatelja glede ponudbe ponudnika C & G d.o.o. za sklop 1, da je iz izjave proizvajalca 3M East AG, Podružnica Ljubljana, o skladnosti, z dne 11.10.2006, razvidno, da se ne nanaša na vse tipe proizvodov, ki jih ponuja - iz ponudbe je namreč razvidno, da za sklop 1, kabelski končniki, za postavko pod št. 3 do 5 ponuja tip materiala SK 4F/3+4. Na navedeni tip končnika se po mnenju vlagatelja citirana izjava o skladnosti proizvajalca ne nanaša oz. ni predložena nobena druga izjava, ki bi se nanašala na ta tip materiala.
Vpogled v ponudbo C & G d.o.o. pokaže, da je le-ta navedel v prilogi obrazca D14 (ponudbeni predračun št. 716/2006) v tabeli za sklop 1 pod pozicijami št. 3 do 5 (kabelski končniki) kot tip blaga "SKE 4F/3+4, 3M 4X35-150mm2". Nadalje gre ugotoviti, da iz izjave proizvajalca 3M East AG, Podružnica v Ljubljani, o skladnosti, z dne 11.10.2006, ki je priloga obrazcu D11, izhaja, da se le-ta sklicuje za sklop 1 na kabelske končnike "SKE 4F/1+2", "SKE 4F/3+2"in "SKE 4F/5".
Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil v obrazcu D11 med drugim, da mora ponudnik za ves ponujeni material priložiti k izjavi D11 IZJAVO proizvajalca ali dobavitelja O SKLADNOSTI z zahtevanimi predpisi in standardi skupaj s poročili o tipskih preizkusih za vse ponujene tipe blaga. Zahteva naročnika je torej jasna, zato Državna revizijska komisija na podlagi zgoraj navedenega ugotavlja, da ponudba C & G d.o.o. v citirani izjavi proizvajalca ne zajema vseh tipov blaga, ki jih ponuja C & G d.o.o. za sklop 1. Ponudba C & G d.o.o. za sklop 1 je glede na navedeno neskladna z zahtevo naročnika v razpisni dokumentaciji in zatorej nepravilna.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija morala slediti predmetnemu očitku vlagatelja in ga je presodila kot utemeljenega.
Ker je ponudba C & G d.o.o. za sklop 1 nepravilna že iz zgoraj citiranega naslova, je Državna revizijska komisija ocenila presojo drugih očitkov vlagatelja v zvezi s ponudbo C & G d.o.o. za sklop 1 kot nepotrebno.

V skladu s Sklepom oz. obvestilom o oddaji javnega naročila za 1. in 3. sklop predmetnega javnega naročila, št. JN/OP-04/2006-Ident 222655/233858, z dne 18.11.2006, je za sklop 1 zbrala drugo največje skupno število točk ponudba ponudnika VEL KABEL d.o.o. (72,89 točk).
Državna revizijska komisija je najprej presojala očitek vlagatelja glede ponudbe ponudnika VEL KABEL d.o.o. za sklop 1, da je slednji priložil poročila o tipskih preizkusih, ki se sploh ne nanašajo na blago, ki ga ponuja, npr. poročilo o tipskih preizkusih Test Report št. 05.09.22.212-2, z dne 17.01.2006, se nanaša na tip blaga 4x16-50 mm2 in 4x 95-185 mm2, kar pa niso tipi, ki jih ponuja ponudnik v svoji specifikaciji. Enako je v poročilu o tipskem preizkusu Test Report 054/97, z dne 06.01.1998, in Test Report 062/98, z dne 11.09.1998.
Vpogled v ponudbo VEL KABEL d.o.o. pokaže, da je slednji navedel v peti koloni tabele za sklop 1 v vsaki vrstici "Elcoterm TUS 0150/TSC" oziroma "Elcoterm GLS 0150/ESC". Nadaljnji vpogled v ponudbo VEL KABEL d.o.o. pokaže, da se Test Report št. 05.09.22.212-2, z dne 17.01.2006, nanaša na tip "Elcon Megarad 4x16-50 mm2 in Elcon Megarad 4x95-185 mm2". Nadalje se v ponudbi VEL KABEL d.o.o. priložen Test Report 054/97, z dne 06.01.1998, nanaša na "ELCOTERM GLS 0190/4c-E DIS 568/E", Test Report 062/98, z dne 11.09.1998, pa na "ELCOTERM GLS 0170/4c-E DIS 569/E". Ponudba ponudnika VEL KABEL d.o.o. torej za tipe blaga, ki jih je navedel v peti koloni tabele za sklop 1, nima priloženih poročil o tipskih preizkusih, saj le-ta navajajo druge tipe, kot jih je navedel ponudnik v citirani tabeli.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil v obrazcu D11 med drugim, da mora ponudnik za ves ponujeni material priložiti k izjavi D11 IZJAVO proizvajalca ali dobavitelja O SKLADNOSTI z zahtevanimi predpisi in standardi skupaj s poročili o tipskih preizkusih za vse ponujene tipe blaga. Zahteva naročnika je torej jasna, zato Državna revizijska komisija na podlagi zgoraj navedenega ugotavlja, da je ponudba VEL KABEL d.o.o. za sklop 1 neskladna z zahtevo naročnika v razpisni dokumentaciji in zatorej nepravilna.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija morala slediti predmetnemu očitku vlagatelja in ga je presodila kot utemeljenega.
Ker je ponudba VEL KABEL d.o.o. za sklop 1 nepravilna že iz zgoraj citiranega naslova, je Državna revizijska komisija ocenila presojo drugih očitkov vlagatelja v zvezi s ponudbo VEL KABEL d.o.o. za sklop 1 kot nepotrebno.

Na osnovi Sklepa oz. obvestila o oddaji javnega naročila za 1. in 3. sklop predmetnega javnega naročila, št. JN/OP-04/2006-Ident 222655/233858, z dne 18.11.2006, je za sklop 1 zbrala tretje največje skupno število točk ponudba ponudnika Eltez d.o.o. (69,91 točk).
Državna revizijska komisija je najprej obravnavala očitek vlagatelja v zvezi s ponudbo ponudnika Eltez d.o.o. za sklop 1, in sicer, da je slednji priložil strokovno mnenje o skladnosti izdelka s standardi - končno poročilo št. 16/01, z dne 16.11.2001, ki ga je izdelala univerza v Mariboru, Fakulteta za Elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ICEM, ki pa se nanaša le na toploskrčljive cevi tipa CFM in CFW proizvajalca Canusa System Ltd. oz. Canusa EMI, ne pa na blago, ki ga je ponudnik ponudil v svoji specifikaciji.
Vpogled v ponudbo Eltez d.o.o. pokaže, da je le-ta navedel v prilogi obrazca D14 (ponudbeni predračun št. 110/06) v tabeli za sklop 1 kot tipe blaga (proizvajalec DSG - Canusa) "EN4 35/15C", "EN4 50/19C", "EN4 60/25C", "EN4 75/30 C", "DSG - IC 3813", "DSG - IC 5119", "DSG - IC 6830", "DSG - IC 9030" in "DSG - IC 12038". Nadalje gre ugotoviti, da se strokovno mnenje o skladnosti izdelka s standardi - končno poročilo št. 16/01, z dne 16.11.2001, ki ga je izdelala univerza v Mariboru, Fakulteta za Elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ICEM, nanaša na toploskrčljive cevi tipa CFM in CFW proizvajalca Canusa Systems Ltd. oz. Canusa EMI.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil v obrazcu D11 med drugim, da mora ponudnik za ves ponujeni material priložiti k izjavi D11 STROKOVNO MNENJE neodvisne institucije o skladnosti proizvoda z zahtevanimi standardi in predpisi. Zahteva naročnika je torej jasna, zato Državna revizijska komisija na podlagi zgoraj navedenega ugotavlja, da ponudba Eltez d.o.o. za sklop 1 v citiranem strokovnem mnenju ne zajema tipov blaga, ki jih ponuja Eltez d.o.o. za sklop 1. Ponudba Eltez d.o.o. za sklop 1 je glede na navedeno neskladna z zahtevo naročnika v razpisni dokumentaciji in zatorej nepravilna. Smiselno enako je ugotovil tudi naročnik glede tega predmetnega očitka v sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija morala slediti predmetnemu očitku vlagatelja in ga je presodila kot utemeljenega.

Na podlagi Sklepa oz. obvestila o oddaji javnega naročila za 1. in 3. sklop predmetnega javnega naročila, št. JN/OP-04/2006-Ident 222655/233858, z dne 18.11.2006, je za sklop 1 zbrala četrto največje skupno število točk ponudba ponudnika Peteze d.o.o. (69,42 točk).
Državna revizijska komisija je obravnavala očitek vlagatelja v zvezi s ponudbo ponudnika Peteze d.o.o. za sklop 1 glede izpolnjevanja pogojev, ki jih zahteva naročnik z izjavo D 11, in sicer, da je Peteze d.o.o. priložil strokovno mnenje o skladnosti izdelka s standardi - končno poročilo št. 16/01, z dne 16.11.2001, ki ga je izdelala univerza v Mariboru, Fakulteta za Elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ICEM, to je enako strokovno mnenje kot ponudnik Eltez d.o.o. Navedeno strokovno mnenje se po mnenju vlagatelja nanaša le na toploskrčljive cevi tipa CFM in CFW proizvajalca Canusa System Ltd oz. Canusa EMI, ne pa na blago, ki ga je Peteze d.o.o. ponudil s svojo ponudbo in navedel v specifikaciji elektromateriala.
Vpogled v ponudbo Peteze d.o.o. pokaže, da je le-ta navedel v prilogi obrazca D14 (ponudbeni predračun št. 423/06) v tabeli za sklop 1 kot tipe blaga (proizvajalec DSG - Canusa) "EN4 35/15C", "EN4 50/19C", "EN4 60/25C", "EN4 75/30 C", "DSG - IC 3813", "DSG - IC 5119", "DSG - IC 6830", "DSG - IC 9030" in "DSG - IC 12038". Nadalje gre ugotoviti, da se strokovno mnenje o skladnosti izdelka s standardi - končno poročilo št. 16/01, z dne 16.11.2001, ki ga je izdelala univerza v Mariboru, Fakulteta za Elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ICEM, nanaša na toploskrčljive cevi tipa CFM in CFW proizvajalca Canusa Systems Ltd. oz. Canusa EMI.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil v obrazcu D11 med drugim, da mora ponudnik za ves ponujeni material priložiti k izjavi D11 STROKOVNO MNENJE neodvisne institucije o skladnosti proizvoda z zahtevanimi standardi in predpisi. Zahteva naročnika je torej jasna, zato Državna revizijska komisija na podlagi zgoraj navedenega ugotavlja, da ponudba Peteze d.o.o. za sklop 1 v citiranem strokovnem mnenju ne zajema tipov blaga, ki jih ponuja Peteze d.o.o. za sklop 1. Ponudba Peteze d.o.o. za sklop 1 je glede na navedeno neskladna z zahtevo naročnika v razpisni dokumentaciji in zatorej nepravilna. Smiselno enako je ugotovil tudi naročnik glede tega predmetnega očitka v sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo.
Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija morala slediti predmetnemu očitku vlagatelja in ga je presodila kot utemeljenega.

Iz Sklepa oz. obvestila o oddaji javnega naročila za 1. in 3. sklop predmetnega javnega naročila, št. JN/OP-04/2006-Ident 222655/233858, z dne 18.11.2006, izhaja, da je za sklop 1 zbrala peto največje skupno število točk (od skupaj petih ponudnikov za ta sklop) ponudba vlagatelja (30,85 točk).
Glede na gornje ugotovitve v zvezi s ponudbami preostalih ponudnikov za sklop 1, ki so razvrščene pred vlagateljevo ponudbo, je Državna revizijska komisija razveljavila odločitev naročnika o oddaji za sklop 1 kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala očitke vlagatelja v zvezi s ponudbami za sklop 3.

Državna revizijska komisija je najprej presojala očitek vlagatelja glede ponudbe ponudnika VEL KABEL d.o.o. za sklop 3, da slednji pri specifikaciji elektromateriala navaja, da mora naročnik pri naročilu navesti tip ponujenega blaga, tip kabla, presek vodnika. Navedena opomba po vlagateljevem mnenju ni umestna, ker je naročnik vse navedeno že navedel v specifikaciji in glede na navedeno bi moral ponudnik pri vsaki postavki napisati pravilen tip blaga. Namesto tega pa je ponudnik tudi v tem primeru pri vsaki poziciji navedel le skupino blaga ne pa posameznega tipa, ki ga ponuja.
Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik v III. poglavju slednje v tabeli za sklop 3 v prvi vrstici pete kolone zapisal tekst "Navedba tipa in proizvajalca ponujenega blaga". Vpogled v ponudbo VEL KABEL d.o.o. pokaže, da je slednji navedel v peti koloni tabele za sklop 3 v vsaki vrstici določeno blago ("AB 24 630+ASA 21,6 10", "AB 24 630", "EASW 20/250", "EASG 20/250" in "AB 24 630"), pri čemer je v tabeli za sklop 3 zapisal na koncu še tekst "Pri naročilu navedite: TIP ponujenega blaga, tip kabla, presek vodnika". Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji nikjer ni podrobneje opredelil pojma tip blaga, zato iz tega vidika zahteve po navedbi tipa ni mogoče razlagati strožje in v škodo ponudnika, ki je ustrezno rubriko tabele za sklop 3 za navedbo tipa ponujenega blaga tudi izpolnil. Nadaljnji vpogled v vzorec pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (obrazec D 13) pokaže, da je predmet naročila t.i. sukcesivna dobava blaga (t.i. vsakokratno naročilo naročnika), zato opombo ponudnika VEL KABEL d.o.o., ki se vlagatelju zdi neumestna, ni mogoče opredeliti kot neumestno (specifikacija po tabeli za sklop 3 bo namreč sestavni del pogodbe), saj gre zgolj za opombo, ki je popolnoma operativne narave pri izvajanju bodoče pogodbe. Prav tako pa Državna revizijska komisija poudarja, da citirane opombe ni mogoče uporabiti kot argument (kot to želi vlagatelj), da ponudnik VEL KABEL d.o.o. ni ustrezno navedel tipa blaga v tabeli za sklop 3.
Državna revizijska komisija na podlagi zgoraj navedenega ugotavlja, da je ponudba VEL KABEL d.o.o. za sklop 3 v luči predmetnega očitka skladna z zahtevo naročnika v razpisni dokumentaciji in zatorej ne more biti iz tega razloga nepravilna.
Glede na navedeno Državna revizijska komisija ni mogla slediti predmetnemu očitku vlagatelja in ga je presodila kot neutemeljenega.

Zatem je Državna revizijska komisija obravnavala naslednji očitek vlagatelja v zvezi s ponudbo ponudnika VEL KABEL d.o.o. za sklop 3, da je slednji kot prilogo obrazca D 11 predložil Izjavo o skladnosti ponudnika št. IZJ-1/oktober/2006, z dne 12.10.2006, na kateri manjka ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil v obrazcu D11 med drugim, da mora ponudnik za ves ponujeni material priložiti k izjavi D11 IZJAVO proizvajalca ali dobavitelja O SKLADNOSTI z zahtevanimi predpisi in standardi skupaj s poročili o tipskih preizkusih za vse ponujene tipe blaga. Ponudnik VEL KABEL d.o.o. je v izjavi D 11, katere priloga naj bi bila domnevno sporna Izjava o skladnosti ponudnika št. IZJ-1/oktober/2006, z dne 12.10.2006, navedel v rubriki "Podpis" funkcijo ter ime in priimek podpisnika ("direktor, Igor Velkavrh"). Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudnik VEL KABEL d.o.o. ustrezno izpolnil zahtevo naročnika v povezavi s predmetnim očitkom. Vlagatelj v izjavi o nadaljevanju pred Državno revizijsko komisijo, z dne 27.12.2006, sicer dodatno navaja, da domnevno sporna citirana izjava ni v skladu z obrazcem, ki je predpisan s strani Slovenskega instituta za standardizacijo. Državna revizijska komisija poudarja, da gre to dodatno navedbo vlagatelja šteti kot novoto, ki je ni mogoče (več) presojati v tem revizijskem postopku. Ponudba VEL KABEL d.o.o. za sklop 3 je glede na navedeno v luči predmetnega očitka skladna z zahtevo naročnika v razpisni dokumentaciji in zatorej ne more biti iz tega razloga nepravilna.
V posledici ugotovljenega Državna revizijska komisija ni mogla slediti predmetnemu očitku vlagatelja in ga je presodila kot neutemeljenega.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija skupaj obravnavala (glede na njihovo vsebino) naslednje očitke vlagatelja v zvezi s ponudbo ponudnika VEL KABEL d.o.o. za sklop 3:
- da je slednji predložil izjave o skladnosti proizvajalca Nkt Cables GmbH, z dne 06.04.2005, za tip EASW 20/250, na kateri manjka št. izjave in ime ter funkcija odgovorne osebe ter žig; poleg tega se navedena izjava sklicuje na standard DIN VDE namesto na zahtevani SIST,
- enako je tudi z izjavo istega proizvajalca, z dne 03.07.2006, za tip EASG 20/250, na kateri manjka številka izjave, ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe in žig; poleg tega se navedena izjava sklicuje na standard DIN VDE namesto na zahtevani SIST,
- popolnoma enake pomanjkljivosti so tudi pri izjavi istega proizvajalca, z dne 26.05.2005, za tip AB 24630, in z dne 12.10.2006, za tip ASA 21,6-10.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil v obrazcu D11 med drugim, da mora ponudnik za ves ponujeni material priložiti k izjavi D11 IZJAVO proizvajalca ali dobavitelja O SKLADNOSTI z zahtevanimi predpisi in standardi skupaj s poročili o tipskih preizkusih za vse ponujene tipe blaga. Naročnik je torej zahteval v tem kontekstu ali IZJAVO proizvajalca ali dobavitelja O SKLADNOSTI z zahtevanimi predpisi in standardi.
Vpogled v ponudbo VEL KABEL d.o.o. pokaže, da je slednji predložil (lastno) izjavo o skladnosti, št. IZJ-1/Oktober/2006, z dne 12.10.2006 (po vlagateljevem mnenju naj bi bila citirana izjava sporna, ker naj bi na njej manjkal ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe - ta očitek vlagatelja pa je Državna revizijska komisija kot sledi iz predhodnih izvajanj slednje v tem sklepu zavrnila kot neutemeljen), za sklop 3, ki "pokriva" vse tipe blaga, navedene v njegovi ponudbi za sklop 3. Prav tako gre ugotoviti, da se citirana izjava sklicuje na standarde SIST. Ponudnik VEL KABEL d.o.o. je torej za sklop 3 zahtevi naročnika po predložitvi (vsaj) izjave dobavitelja o skladnosti z zahtevanimi predpisi in standardi zadostil.
Glede na gornje ugotovitve je torej presoja ustreznosti izjav o skladnosti proizvajalca, na katere se sklicuje vlagatelj v zahtevku za revizijo, brezpredmetna.
Posledično Državna revizijska komisija ni mogla slediti predmetnim (trem) očitkom vlagatelja in jih je presodila kot neutemeljene.

Nadalje je Državna revizijska komisija obravnavala naslednji očitek vlagatelja v zvezi s ponudbo ponudnika VEL KABEL d.o.o. za sklop 3, da je slednji kot prilogo navedenim izjavam predložil poročila o tipskih preizkusih (test report), ki se nanašajo na blago proizvajalca Felten & Guilleaume Energietechnik AG in se ne sklicujejo na zahtevane standarde SIST ampak na Cenelec in DIN VDE. Tipska poročila z navedenimi napakami so:
o Test Report IPH Berlin št. 1447/685.9.498,
o Test Report F & G, št. EGE3/EASG 20 HD, z dne 13.06.2006 (tu manjka še žig in podpis osebe),
o Test Report IPH Berlin št. 447.509.5.371, z dne 15.08.1996 (tu manjka navedba imena odgovorne osebe),
o Test Report NKT, št. 05022006E, z dne 24.02.2006 (tu manjka žig in podpis ter funkcija odgovorne osebe; poleg tega se nanaša na tip blaga, ki ga ponudnik sploh ne ponuja),
o Test Report IPH Berlin, št. 447.135.6.107, z dne 15.08.1996 (tu manjka navedba imena odgovorne osebe),
o Test Report NKT, št. EGT 1/03112006E, z dne 13.10.2006 (tu manjka ime proizvajalca, ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe in žig).
Državna revizijska komisija ugotavlja na podlagi vpogleda v ponudbo ponudnika VEL KABEL d.o.o., da gre v primeru zgoraj taksativno naštetih Test Report-ov za t.i. ne-slovenske pravne osebe. Glede na navedeno je popolnoma razumljivo, da se slednje ne sklicujejo na standarde t.i. skupine SIST, temveč na izvorne oziroma matične / osnovne standarde. Vsled tega ponudba ponudnika VEL KABEL d.o.o. za sklop 3 ne more biti označena kot nepravilna iz tega razloga (ker se Test Report-i ne sklicujejo na standarde SIST).
Vezano na navedbo vlagatelja v zvezi s Test Report F & G, št. EGE3/EASG 20 HD, z dne 13.06.2006 (tu manjka še žig in podpis osebe), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudnik VEL KABEL d.o.o. predložil Type Test Report, IPH Berlin, št. 447.569.5.371, z dne 15.08.1996, ki se nanaša na tip blaga "EASG 20/250" in ki je opremljen s podpisom dveh oseb. Ob tem gre poudariti, da vlagatelj v ničemer ne pojasni, zakaj bi moral biti navedeni Test Report opremljen hkrati z žigom in podpisom osebe. Glede na vse navedeno je torej brezpredmetno, ali bi moral biti Test Report F & G, št. EGE3/EASG 20 HD, z dne 13.06.2006 (pravilno 13.06.2000), ki se prav tako nanaša na tip blaga "EASG 20/250", opremljen z žigom / podpisom osebe ali ne.
Glede navedbe vlagatelja zvezi s Test Report IPH Berlin št. 447.509.5.371 (pravilna številka je 447.569.5.371; opomba Državne revizijske komisije), z dne 15.08.1996 (tu manjka navedba imena odgovorne osebe), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudnik VEL KABEL d.o.o. predložil Type Test Report, IPH Berlin, št. 447.569.5.371, z dne 15.08.1996, ki se nanaša na tip blaga "EASG 20/250" in ki je opremljen s podpisom dveh oseb ter priimkom in inicialko imena obeh podpisnikov. Glede na to, da gre za dokument IPH Berlin, ter da naročnik ni zahteval podrobnejše obličnosti t.i. Test Report-ov, je predložen domnevno sporen citirani Test Report IPH Berlin v ponudbi ponudnika VEL KABEL d.o.o. skladen z zahtevami naročnika.
V povezavi z navedbo vlagatelja zvezi s Test Report NKT, št. 05022006E, z dne 24.02.2006 (tu manjka žig in podpis ter funkcija odgovorne osebe; poleg tega se nanaša na tip blaga, ki ga ponudnik sploh ne ponuja), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudnik VEL KABEL d.o.o. predložil Type Test Report, IPH Berlin, št. 447.135.6.107, z dne 15.08.1996, ki se nanaša na tip blaga "EASW 20/250" in ki je opremljen s podpisom dveh oseb ter t.i. njunima funkcijama ("Head of high-voltage test laboratory" oziroma "Test engineer in charge"). Ob tem gre poudariti, da vlagatelj v ničemer ne pojasni, zakaj bi moral biti navedeni Test Report opremljen hkrati z žigom in podpisom osebe. Glede na vse navedeno je torej brezpredmetno, ali bi moral biti Test Report NKT, št. 05022006E, z dne 24.02.2006, opremljen z žigom / podpisom ter funkcijo odgovorne osebe ali ne, sploh pa v luči vlagateljevega zatrjevanja, da se nanaša na tip blaga, ki ga ponudnik sploh ne ponuja.
Zatem Državna revizijska komisija ugotavlja v povezavi z navedbo vlagatelja v zvezi s Test Report IPH Berlin, št. 447.135.6.107, z dne 15.08.1996 (tu manjka navedba imena odgovorne osebe), da naročnik ni zahteval podrobnejše obličnosti t.i. Test Report-ov, zato je predložen domnevno sporen citirani Test Report IPH Berlin v ponudbi ponudnika VEL KABEL d.o.o. skladen z zahtevami naročnika.
Glede navedbe vlagatelja zvezi s Test Report NKT, št. EGT 1/03112006E, z dne 13.10.2006 (tu manjka ime proizvajalca, ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe in žig) Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni zahteval podrobnejše obličnosti t.i. Test Report-ov, zato je predložen domnevno sporen citirani Test Report NKT v ponudbi ponudnika VEL KABEL d.o.o. skladen z zahtevami naročnika.
Glede na vse gornje ugotovitve Državna revizijska komisija ni mogla slediti predmetnemu očitku vlagatelja in ga je presodila kot neutemeljenega.

Zatem je Državna revizijska komisija obravnavala naslednji očitek vlagatelja v zvezi s ponudbo ponudnika VEL KABEL d.o.o. za sklop 3, da je slednji sicer predložil izjavo, da naj bi bila družba Nkt Cables GmbH pravni naslednik družbe, na katero se nanašajo poročila o tipskih preizkusih, vendar iz same izjave to ni razvidno, ker se slednja sklicuje na družbo F & G ne pa na Felten & Guilleaume Energietechnik AG. Poleg tega je tej izjavi predložen neustrezen prevod, ker ni razvidno, kdo je ta prevod sploh pripravil.
Vpogled v ponudbo ponudnika VEL KABEL d.o.o. pokaže, da je slednji predložil izjavo, z dne 27.04.05, ki se sklicuje, kot ugotavlja tudi vlagatelj, na firmo F & G. Državna revizijska komisija poudarja, da sklicevanje na firmo F & G, namesto na njeno daljše ime (Felten & Guilleaume), še ne more šteti kot razlog za nepravilnost ponudbe ponudnika VEL KABEL d.o.o. za sklop 3. Dodati gre tudi, da naročnik ni predpisal vsebine tovrstne izjave. Bistvo citirane izjave je po mnenju Državne revizijske komisije v tem, da je razvidna ustrezna "sledljivost" med NKT in F & G. V tem pogledu pa je citirana izjava zadovoljiva. V zvezi z navedbo vlagatelja, da citirani izjavi ni predložen ustrezen prevod, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni podrobneje predpisal obličnosti prevoda, pač pa je določil v 4. točki I. poglavja razpisne dokumentacije zgolj, da morajo biti dokumenti prevedeni v slovenski jezik (pri tem je naročnik naredil izjemo z odgovorom, z dne 03.10.2006, na vprašanje št. 3 vsem ponudnikom, s tem, ko je dovolil, da so poročila o tipskih preizkusih lahko v tujem jeziku), ter zapisal, da si pridržuje pravico v fazi vsebinskega pregleda in ocenjevanja ponudb zahtevati od ponudnikov overjen prevod kateregakoli dokumenta.
V posledici ugotovljenega Državna revizijska komisija ni mogla slediti predmetnemu očitku vlagatelja in ga je presodila kot neutemeljenega.

Na koncu je Državna revizijska komisija obravnavala še zadnji očitek vlagatelja v zvezi s ponudbo ponudnika VEL KABEL d.o.o. za sklop 3, da sta med drugim predložena tudi dva poročila o tipskih preizkusih Tridelta GmbH, ki se ne nanašata na ponujene tipe blaga, in sicer št. U 06/2004, z dne 24.08.2004, in št. U 42/00, z dne 25.08.2000 z dne 25.09.2000. Poleg tega na obeh poročilih manjka ime in priimek osebe, ki podpisuje ter žig družbe, ki poročili izdaja.
Vpogled v ponudbo VEL KABEL d.o.o. pokaže, da je slednji navedel v peti koloni tabele za sklop 3, v vsaki vrstici določeno blago ("AB 24 630+ASA 21,6 10", "AB 24 630", "EASW 20/250", "EASG 20/250" in "AB 24 630"). Nadalje je VEL KABEL d.o.o. v ponudbi predložil naslednje Test Report-e:
- Type Test Report IPH Berlin, št. 1447.685.9.498, z dne 08.09.2000, ki se nanaša na tip blaga "AB 24-630",
- Test Report NKT, št. EGT 1/03112006E, z dne 13.10.2006, ki se nanaša tudi na tip "ASA 21,6 10",
- Type Test Report, IPH Berlin, št. 447.135.6.107, z dne 15.08.1996, ki se nanaša na tip blaga "EASW 20/250" in
- Type Test Report, IPH Berlin, št. 447.569.5.371, z dne 15.08.1996, ki se nanaša na tip blaga "EASG 20/250".
Glede na navedeno gre ugotoviti, da je ponudnik VEL KABEL d.o.o. v svoji ponudbi "pokril" s t.i. Test Report-i vse tipe ponujenega blaga, ki jih je navedel v peti koloni tabele za sklop 3, zato je predmetni očitek vlagatelja brezpredmeten. Posledično je Državna revizijska komisija predmetni očitek vlagatelja zavrnila kot neutemeljen.

Glede na vse gornje ugotovitve v zvezi s ponudbo ponudnika VEL KABEL d.o.o. za sklop 3 gre torej zaključiti, da njegove ponudbe ni mogoče šteti kot nepravilne za sklop 3. Vsled tega dejstva je presoja pravilnosti / nepravilnosti ponudb preostalih ponudnikov za sklop 3, ki jih napada vlagatelj v zahtevku za revizijo, nepotrebna. Odločitev naročnika o oddaji za sklop 3 torej ostaja posledično nespremenjena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- strošek v višini 100.000,00 SIT za takso za revizijo,
- sestava zahtevka za revizijo 3000 točk, povečano za 20% DDV,
- posvet s stranko 200 točk,
- vpogled v dokumentacijo ostalih ponudnikov 900 točk,
- materialne stroške v višini 2% od seštevka odvetniških storitev, povečano za 20% DDV.

Državna revizijska komisija na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 100.000,00 SIT za takso za revizijo, kar v skladu z Zakonom o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06; v nadaljevanju: ZUE) in Uredbo Sveta (ES), št. 1086/2006, z dne 11.07.2006, o spremembi Uredbe (ES), št. 2866/98, o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro (v nadaljevanju: Uredba) znaša (1 EUR = 239,640 SIT) 417,29 EUR,
- sestava zahtevka za revizijo v protivrednosti 400 točk (vrednost spornega predmeta predstavlja vrednost, ki jo je ponudil izbrani ponudnik za sklop 1) po veljavni Odvetniški tarifi, kar znaša skladno z ZUE in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo (vrednost 1 odvetniške točke je v skladu z navedenim 0,459 EUR), 183,60 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 220,32 EUR,
- v višini 2% od protivrednosti 400 točk za materialne stroške po veljavni Odvetniški tarifi, kar znaša 3,67 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 4,40 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 642,01 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 12.01.2007


Predsednik senata:

Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj,
- Odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana,
- C & G d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana,
- VEL KABEL d.o.o., Selanova 20, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.