018-505/2006 Ministrstvo za zdravje, Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Številka: 018-505/06-41-3991

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) in prvega odstavka 29. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05), po predsedniku Samu Červeku, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku revizije oddaje javnega naročila za izboljšanje kakovosti inšpekcije na področju farmacevtskih izdelkov, kliničnih preskusov in medicinskih pripomočkov, začetega na podlagi zahtevka za revizijo konzorcija ponudnikov Privata Consulting d.o.o., Dunajska 56, Ljubljana, Zavod za poslovno odločnost in inovativnost BE-i Institute, Na Grivi 10, Brezovica in Slovenski institut za kakovost in meroslovje -SiQ, Tržaška cesta 2, Ljubljana, ki jih vse zastopa odvetnik Mitja Zupan, Dunajska 56, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za zdravje, Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi predloga naročnika, da zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, dne 29.12.2006

ODLOČILA

Naročnikovemu predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo z dne 28.12.2006 ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se ugodi.

Obrazložitev

Naročnik je predmetni javni razpis objavil dne 27.10.2006 v Uradnem listu RS št. 110-111/06 pod številko objave Ob-29802/06.

Po prejemu naročnikove odločitve o oddaji naročila je vlagatelj dne 28.12.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita več različnih kršitev. Navaja, da je naročnik v postopku kršil načelo enakopravnosti, saj je z izbranim ponudnikom Heathside Information Services Ltd v preteklih mesecih že sodeloval, zaradi česar je bil slednji bolje informiran o vsebini predmetnega razpisa. Vlagatelj navaja, da je v svoji ponudbi izhajal iz poznavanja osnovnih pomanjkljivosti naročnikove inšpekcije in je tudi ponudil strokovnjake z ustreznimi referencami, nasprotno pa dvomi o ustreznosti referenc izbranega ponudnika. Naročnik naj bi kršil zakon tudi pri objavi meril, saj je v javnem razpisu navedel, da bo edino merilo najnižja cena, v razpisni dokumentaciji pa je navedel, da bo merilo ekonomsko najugodnejša ponudba tako, da bo ocenjeval tehnični in finančni del ponudbe v razmerju 80/20. Javni razpis in razpisna dokumentacija se tudi ne ujemata v točki 6, kjer je bil zahtevan izpisek iz sodnega registra, v razpisni dokumentaciji pa tega dokumenta ni. Naročnik vlagatelju kljub zahtevi ni izročil zapisnika o odpiranju ponudb, v dodatni obrazložitvi pa tudi ni pojasnil prednosti ponudbe izbranega ponudnika v primerjavi z vlagateljem.

Naročnik je z vlogo z dne 28.12.2006 Državni revizijski komisiji podal predlog za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila. V obrazložitvi predloga navaja, da je predmetno javno naročilo sofinancirano s sredstvi Prehodnega vira, katerih koriščenje je opredeljeno v Finančnem memorandumu 2004, Nacionalni program za prehodni vir za Slovenijo, 2004, št- CRIS 2004/016-710, ki ga je z Evropsko komisijo dne 12.11.2004 podpisala Republika Slovenija. Naročnik je postopek izvajal skladno z določili GGAPPI (Guide on Grants and Public Procurement under Pre-accession Instruments). Končno poročilo, v katerem je kot izbranega ponudnika navedel Heathside Information Services Ltd, Regus House, Victory Way, Admirals Park, Dartford (UK), je naročnik posredoval odgovorni instituciji za porabo sredstev Prehodnega vira v Sloveniji, to je Ministrstvu za finance, ki je poročilo v celoti potrdilo. Naročnik je vlagatelju pojasnil, da je bila njegova ponudba zavrnjena med pregledom administrativne skladnosti, saj je ugotovil, da izkazane reference ne ustrezajo zahtevam javnega razpisa. Naročnik je tudi ugotovil, da ponudnik za izkazane reference ni predložil zahtevanih referenčnih potrdil. Po mnenju naročnika ni mogoče govoriti o prima facie utemeljenem zahtevku za revizijo, saj je ponudba formalno nepopolna, vlagatelj pa ni dokazal popolnosti svoje ponudbe, zato vlagatelju nezadržanje postopka ne more povzročiti škodljivih posledic. Naročnik poudarja, da je koriščenje sredstev Prehodnega vira, s katerim se predmetno naročilo sofinancira, omejeno z dvema rokoma, in sicer s skrajnim rokom za podpis pogodbe (31.12.2006) in skrajnim rokom za koriščenje sredstev. Če pogodba ne bo podpisana do 31.12.2006, naročnik izgubi pravico koriščenja sredstev Prehodnega vira. Izguba evropskih virov financiranja ogroža javni interes, saj pomeni neizpolnitev obveznosti, ki jo je Republika Slovenija prevzela s finančnim memorandumom 2004, ter oškodovanje, saj Republika Slovenija izgubi 210.000 â?? evropskih sredstev. Interes za izvedbo postopka oddaje javnega naročila se po mnenju naročnika kaže tudi v odpravi pomanjkljivosti slovenske inšpekcije pri izvajanju svojih nalog, ki morajo biti usklajene z zahtevami evropske oz. PRE-MRA inšpekcije.

Po preučitvi navedb naročnika je Državna revizijska komisija njegovemu predlogu, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, ugodila, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V drugem odstavku 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je prepuščena Državni revizijski komisiji, ki mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Pri presoji obstoja okoliščin mora Državna revizijska komisija tako ugotoviti, ali obstaja dejanska nevarnost resne in nepopravljive škode ter nujnost preprečitve škode. Pri tehtanju interesov vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila in ocenjevanju razmerja med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, morajo biti razlogi za nezadržanje postopka močnejši od razlogov za zadržanje. Ob tem mora Državna revizijska komisija upoštevati, da je namen določbe prvega odstavka 11. člena ZRPJN, v skladu s katero ima vložen zahtevek za revizijo ex lege suspenzivni učinek, ponudnikom zagotoviti učinkovito pravno varstvo, zato mora ob odločanju o predlogu za nezadržanje postopka oceniti tudi, na kakšen način bi morebitno nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila vplivalo na pravico ponudnika do zagotavljanja učinkovitega pravnega varstva.

Iz točke VI.1) objave javnega razpisa (Uradni list RS št. 110-111/06) je razvidno, da se predmetno javno naročilo nanaša na projekt oz. program, ki se financira iz sredstev skupnosti, in sicer iz prehodnega vira 2004 - Transition Facility Program 2004, projekt št. 2004/016-710.03.03.01 "Izboljšanje kakovosti inšpekcije na področju farmacevtskih izdelkov, kliničnih preskusov in medicinskih pripomočkov". Navedeni projekt je opisan tudi v Finančnem predlogu za izvrševanje prehodnega vira za Slovenijo za leto 2004, kjer je določeno, da je rok za sklepanje pogodb 31.12.2006, rok za izvajanje pogodb pa 31.12.2007. Enako določbo glede roka za podpis in izvedbo pogodb, ki se izvajajo v skladu z Memorandumom o soglasju za izvrševanje prehodnega vira, vsebuje tudi 3. člen odločbe Evropske komisije z dne 12.11.2004.

Iz predložene dokumentacije je torej razvidno, da se predmetno javno naročilo sofinancira iz sredstev skupnosti, konkretno iz prehodnega vira kot projekt št. 2004/016-710.03.03.01 "Izboljšanje kakovosti inšpekcije na področju farmacevtskih izdelkov, kliničnih preskusov in medicinskih pripomočkov", in da mora biti pogodba podpisana najkasneje do 31.12.2006. Na podlagi navedenega je mogoče ugotoviti, da obstaja dejanska nevarnost nastanka škode, in sicer, kot izhaja iz s strani naročnika predložene dokumentacije, če pogodba o izvedbi predmetnega javnega naročila ne bo sklenjena do 31.12.2006, to pomeni izgubo sredstev financiranja tega naročila v višini 210.000 â??. Javni interes za izvedbo postopka oddaje javnega naročila se zato kaže v cilju zagotovitve gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev. Po mnenju Državne revizijske so zato razlogi za nezadržanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila močnejši od razlogov za zadržanje le-tega; razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, je namreč v korist nezadržanja postopka.

Ob zapisanem Državna revizijska komisija naročnika opozarja, da bi v primeru, če bi se v okviru revizijskega postopka ugotovilo, da je vlagateljev zahtevek utemeljen in bi mu bilo treba ugoditi, to utegnilo predstavljati podlago za odškodninsko odgovornost Republike Slovenije proti vlagatelju in/oziroma izbranemu ponudniku. Navedeno gre zato upoštevati ob pripravi vsebine in sklenitvi pogodbe za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Iz vseh navedenih razlogov je Državna revizijska komisija odločila, da se naročnikovemu predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika, ugodi. Naročnik sme v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, kljub vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, z izbranim ponudnikom skleniti pogodbo o izvedbi predmetnega javnega naročila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 29.12.2006

Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:

- RS, Ministrstvo za zdravje, Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Mali trg 6, Ljubljana
- Odvetnik Mitja Zupan, Dunajska 56, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana