018-498/2006 Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-498/06-41-3959

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) in prvega odstavka 29. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05), po predsedniku Samu Červeku, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku revizije oddaje javnega naročila nabavo opreme tehničnega varovanja, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja PROTECT INFRA d.o.o., Partizanska 36, Maribor, ki ga zastopa odvetnik mag. Bojan Peče, Partizanska 13/a, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi predloga naročnika, da zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, dne 27.12.2006

ODLOČILA

Naročnikovemu predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo z dne 19.12.2006 ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se ugodi.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za dobavo opreme tehničnega varovanja objavil dne 18.8.2006 v Uradnem listu RS št. 88/06 pod številko objave Ob-23400/06. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 20.9.2006 je razvidno, da je naročnik prejel 9 pravočasnih ponudb. Naročnik je s sklepi z dne 11.12.2006 ponudnike obvestil, katere ponudbe je v posameznih sklopih izbral kot najugodnejše. Iz obrazložitve sklepov je razvidno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nepravilno, in sicer z obrazložitvijo, da bančna garancija za resnost ponudbe ne ustreza zahtevi razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je z vlogo z dne 19.12.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da so bile zahteve razpisne dokumentacije glede roka veljavnosti ponudbe ter roka izvedbe del nejasne. Vlagatelj navaja, da je bančno garancijo predložil v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije ter v skladu s Pravilnikom o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila. Iz ponudbene dokumentacije vlagatelja je razvidno, da daje svojo ponudbo za 140 dni, iz predložene bančne garancije pa izhaja, da velja vse dotlej, dokler izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči druge bančne garancije. Bančna garancija vlagatelja velja ves postavljeni rok za veljavnost ponudbe (140 dni), v njej pa je tudi potrjeno, da velja do trenutka, ko izbrani ponudnik naročniku ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Vlagatelj predlaga, da se v revizijskem postopku odpravi kršitev iz sklepov naročnika o oddaji naročila tako, da njegova ponudba ne bo izločena iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je dne 22.12.2006 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo v sklopih 1, 2, 4, 6, 9 in 13 zavrnil kot neutemeljen, v sklopih 3, 5, 7, 8, 10, 11 in 12 pa ga je zavrgel. V obrazložitvi sklepa navaja, da bi moral vlagatelj, če je menil, da so zahteve razpisne dokumentacije glede roka veljavnosti ponudbe in izvedbe del nejasne, v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN vložiti zahtevek za revizijo do poteka roka za predložitev ponudb. Glede bančne garancije za resnost ponudbe naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji izrecno določil, da mora biti rok veljavnosti garancije za resnost ponudbe 6.2.2007. Ker vlagateljeva bančna garancija velja do 30.1.2007, ne ustreza zahtevi, naročnik pa je moral vlagateljevo ponudbo izločiti kot nepravilno. V sklopih, v katerih je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo, naročnik pojasnjuje, da tudi v primeru, če bi bil vlagateljev zahtevek utemeljen, njegova ponudba ne bi bila izbrana kot najugodnejša, zaradi česar tudi v tem primeru ne bi bil upravičen do dodelitve naročila.

Naročnik je z vlogo z dne 22.12.2006 podal predlog za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila. V obrazložitvi predloga navaja, da se predmetno naročilo financira iz evropskih sredstev. Pogoj za uporabo teh sredstev je sklenitev pogodb do 31.12.2006, v nasprotnem ta sredstva zapadejo in je treba zagotoviti finančna sredstva iz proračuna Republike Slovenije ali pa javno naročilo preklicati. Gre za sredstva v višini 129.043.323,20 SIT, zato bo v primeru nekoriščenja le-teh nastala velika škoda.

Po preučitvi navedb naročnika je Državna revizijska komisija njegovemu predlogu, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, ugodila, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V drugem odstavku 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je prepuščena Državni revizijski komisiji, ki mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Pri presoji obstoja okoliščin mora Državna revizijska komisija tako ugotoviti, ali obstaja dejanska nevarnost resne in nepopravljive škode ter nujnost preprečitve škode. Pri tehtanju interesov vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila in ocenjevanju razmerja med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, morajo biti razlogi za nezadržanje postopka močnejši od razlogov za zadržanje. Ob tem mora Državna revizijska komisija upoštevati, da je namen določbe prvega odstavka 11. člena ZRPJN, v skladu s katero ima vložen zahtevek za revizijo ex lege suspenzivni učinek, ponudnikom zagotoviti učinkovito pravno varstvo, zato mora ob odločanju o predlogu za nezadržanje postopka oceniti tudi, na kakšen način bi morebitno nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila vplivalo na pravico ponudnika do zagotavljanja učinkovitega pravnega varstva.

Iz sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 430-322/2006 je razvidno, da se predmetno javno naročilo financira iz postavke 1649-4202 PSF 0611 schengenskega izvedbenega načrta. Predmetno javno naročilo se torej sofinancira iz sredstev EU, konkretno iz schengenskega vira, skladno s 35. členom Akta o pogojih pristopa novih članic (Uradni list EU, št. 236/05 z dne 23.09.2003) za vzpostavitev evropskega vizumskega informacijskega sistema - nadzor zunanje meje. Skladno z navedeno določbo se kot začasni instrument ustanovi schengenski vir za pomoč upravičenim državam članicam med dnem pristopa in koncem leta 2006 pri financiranju ukrepov na novih zunanjih mejah Unije za izvajanje schengenskega pravnega reda in kontrole na zunanjih mejah. Da se odpravi pomanjkljivosti, ki so bile identificirane med pripravami za sodelovanje v Schengenu, so do financiranja iz schengenskega vira upravičene vrste ukrepov, med katerimi so tudi naložbe v kakršnokoli opremo (npr. laboratorijsko opremo, naprave za odkrivanje, strojno in programsko opremo za schengenski informacijski sistem-SIS 2, prevozna sredstva). Evropska komisija je v letu 2006 sprejela odločitev, v okviru katere je določila, da morajo biti pogodbe, ki se bodo financirale iz začasnega schengenskega vira, podpisane najkasneje do 31.12.2006 in plačila izvedena do 31.12.2007. Naročnik je Državni revizijski komisiji predložil dokumentacijo, iz katere izhaja upravičenost do financiranja iz schengenskih virov in iz katere je razvidno, da je v okviru navedenega financiranja predviden tudi predmetni nakup opreme tehničnega varovanja.

Na podlagi navedenega je mogoče ugotoviti, da obstaja dejanska nevarnost nastanka škode, in sicer, kot izhaja iz s strani naročnika predložene dokumentacije, če pogodba o izvedbi predmetnega javnega naročila ne bo sklenjena do 31.12.2006, to pomeni izgubo sredstev financiranja tega naročila, ki so zagotovljena iz sredstev schengenskega vira. Javni interes za izvedbo postopka oddaje javnega naročila se zato kaže v cilju zagotovitve gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev. Po mnenju Državne revizijske so zato razlogi za nezadržanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila močnejši od razlogov za zadržanje le-tega; razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, je namreč v korist nezadržanja postopka. Ob zapisanem gre pripomniti, da bi v primeru, če bi se v okviru revizijskega postopka ugotovilo, da je vlagateljev revizijski zahtevek utemeljen in bi mu bilo treba ugoditi, to utegnilo pomeniti neveljavnost sklenjene pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, obenem pa tudi morebitno odškodninsko odgovornost Republike Slovenije proti vlagatelju in/oziroma izbranemu ponudniku. Navedeno gre zato upoštevati ob pripravi vsebine in sklenitvi pogodbe za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Iz vseh navedenih razlogov je Državna revizijska komisija odločila, da se naročnikovemu predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika, ugodi. Naročnik sme v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, kljub vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, z izbranimi ponudniki skleniti pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 27.12.2006

Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:

- RS, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova 2, Ljubljana
- Odvetnik mag. Bojan Peče, Partizanska 13/a, Maribor
- ISKRA SISTEMI d.d., Stegne 21, Ljubljana
- VTZ d.o.o., Koprska 96, Ljubljana
- TSE d.o.o., Tržaška 126, Ljubljana
- ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o., Polčeva pot 1, Kamnik
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana