018-483/2006 Ministrstvo za finance

Številka: 018-483/2006-45-3968

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana in članice Vide Kostanjevec kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za varovanje poslovnih prostorov, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Valina Varovanje, družba za varovanje d.o.o., Litijska cesta 45, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.12.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 08.11.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Javni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 117-118, z dne 17.11.2006, pod številko objave Ob-32061/06.

Vlagatelj je dne 29.11.2006 (t.j. pred rokom za oddajo ponudb) vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da naj bi naročnik z določitvijo prekratkega roka za oddajo ponudb (ponudbe naj bi se oddale do dne 30.11.2006) od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS vlagatelju onemogočil pripravo kvalitetne ponudbe. S tem naj bi naročnik kršil 58. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1) v povezavi z 59. in 60. členom ZJN-1 in 7. členom Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (v nadaljevanju: Direktiva 2004/18/ES). Vlagatelj meni, da bi naročnik moral za oddajo predmetnega javnega naročila uporabiti Direktivo 2004/18/ES, saj vrednost razpisanega javnega naročila presega 137.000 EUR, kar je na podlagi 7. člena Direktive 2004/18/ES vrednostni prag, nad katerim je potrebno za oddajo javnih naročil uporabiti omenjeno direktivo, in bi moral razpis objaviti tudi v Uradnem listu Evropskih skupnosti, česar pa ni storil. Vlagatelj še navaja, da je naročnik tudi napačno ocenil vrednost naročila, saj je glede na najcenejšo uro varnostnika na trgu, za katero je še možno ekonomsko upravičeno izvajati storitev, celotna vrednost naročila najmanj 35.311.350,00 SIT. Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da naj bi naročnik z zahtevo razpisne dokumentacije, v kateri navaja, da mora imeti vsak ponudnik, ki nastopa v skupni ponudbi, po tri reference nad 20.000.000,00 SIT, kršil 47. člen ZJN-1, ki določa, da se pri skupnih ponudbah izpolnjevanje pogojev po 42.a in 43. členu ZJN-1 ugotavlja, skladno s predmetom javnega naročila, za vse izvajalce skupaj. Smisel skupne ponudbe več izvajalcev je, kot trdi vlagatelj, ravno v tem, da lahko zadostijo višjim zahtevam naročnika, kot lahko to stori posamezni ponudnik, naročnik pa je s postavljeno zahtevo dejansko preprečil, da bi ponudniki z eno ali dvema referencama za vrednost posla nad 20.000.000,00 SIT tudi s skupno ponudbo lahko zadostili zahtevam naročnika. Vlagatelj predlaga razveljavitev razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, podrejeno pa razveljavitev razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo v delu, kjer je določeno, da se reference v ponudbi ne seštevajo, kadar gre za ponudnike, ki nastopajo s skupno ponudbo. Vlagatelj je tudi priglasil stroške revizijskega postopka.

Naročnik je s sklepom, z dne 07.12.2006, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik najprej navaja, da je objavil v Uradnem listu RS javni razpis za storitev varovanja, ki sodi v kategorijo 23 iz priloge I B ZJN-1, in za katero se na podlagi drugega odstavka 101. člena ZJN-1 uporabljajo le določbe od 31. do 40. člena ter 102. člen ZJN-1. Kljub temu pa je naročnik zaradi zagotovitve in spoštovanja temeljnih načel gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, zagotavljanja konkurence med ponudniki, enakopravnosti ponudnikov ter načela transparentnosti porabe javnih sredstev izvedel postopek oddaje naročila po odprtem postopku in se s tem zavezal k uporabi in spoštovanju postopkovnih določb odprtega postopka po ZJN-1. Ob tem je, kot pravi naročnik, upošteval tudi 7. člen Direktive 2004/18/ES, ki v drugem in tretjem odstavku določa, da se za storitve varovanja upošteva prag 211.000 EUR. Tako kot v prilogi I B ZJN-1 so tudi v prilogi II B direktive storitve varovanja zajete pod kategorijo 23, kar je naročnik navedel tudi v objavi v Uradnem listu RS.
Naročnik prav tako zavrača očitek vlagatelja, da je napačno ocenil vrednost naročila, in navedeno utemeljuje z obrazložitvijo, da je pripravil natančen pregled števila ur opravljanja storitev za leto 2007 in 2008, ki znaša 23.965 ur, za določitev ocenjene vrednosti je uporabil ceno storitve fizičnega varovanja po trenutni pogodbi, jo pomnožil s številom ur, ji prištel znesek za dodatno fizično varovanje ter ob upoštevanju povišanja indeksa cen določil, da vrednost naročila ne sme preseči 45.000.000,00 SIT brez DDV (187.781,67 EUR). Naročnik zatrjuje, da z jasno določeno vrednostjo naročila ni kršil 7. člen direktive, in ker ni presegel praga za objavo razpisa v Uradnem listu Evropskih skupnosti, za izvedbo naročila ni bil zavezan upoštevati 59. in 60. člen ZJN-1. Naročnik še dodaja, da prav tako ni kršil 58. člena ZJN-1, saj je z rokom za oddajo ponudb in upoštevajoč, da razpisna dokumentacija ni preobsežna, da ne vsebuje obširnih tehničnih specifikacij in da lahko ponudniki v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente uradnih institucij predložijo tudi kot fotokopije, v skladu s 64.b členom ZJN-1 vsem potencialnim ponudnikom omogočil dovolj dolg rok za pripravo pravilne ponudbe.
V zvezi z vlagateljevim očitkom glede kršitve 4. odstavka 47. člena ZJN-1 naročnik poudarja, da je za izvedbo tega naročila dolžan upoštevati le določbe od 31. do 40. člena ZJN-1, zato so vlagateljevi očitki na tej podlagi brezpredmetni. Naročnik razloži, da gre v konkretnem primeru za varnostne zahteve, saj bo moral izbrani ponudnik pri izvajanju svojih storitev zagotavljati ne le varovanje samih objektov, ampak tudi varnostno zelo občutljivih sistemov in varnostnih con za hranjenje tajnih podatkov. Ker je odgovornost za varovanje teh sistemov na strani naročnika, je njegova dolžnost, da na trgu 75 podjetij z licenco za varovanje premoženja pridobi ponudnike, ki so sposobni kvalitetno in odgovorno opravljati fizično in tehnično varovanje, določitev pogoja najmanj treh referenčnih naročil v vrednosti 20.000.000,00 SIT za vsakega ponudnika pa je kazalec kontinuitete njegove sposobnosti, da zagotavlja tovrsten obseg zahtevnosti fizičnega in tehničnega varovanja. Če naročnik take zahteve ne bi postavil, bi se lahko zgodilo, da bi se povezali ponudniki, ki bi imeli zgolj po eno zahtevano referenco nad 20.000.000,00 SIT, kar pa naročniku glede na specifične varnostne zahteve objektov v nobenem primeru ne zagotavlja, da bi dobil izvajalca, ki je sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu oziroma je nesprejemljivo, da bi objekte varovalo več izvajalcev, katerih reference na potrjujejo, da so sposobni izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu. Zato naročnik ugotavlja, da je ob upoštevanju specifičnih varnostnih zahtev predmeta javnega naročila iz priloge I B postavil pogoj, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom javnega naročila, s čimer je spoštoval tudi načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki.

Vlagatelj je dne 08.12.2006 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka revizije javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 12.12.2006 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V zvezi z vlagateljevo navedbo, da je naročnik napačno ocenil vrednost javnega naročila, gre ugotoviti, da iz sklepa o začetku postopka izhaja, da je naročnik vrednost javnega naročila določil v okviru zagotovljenih sredstev za izvedbo predmetnega javnega naročila in jo ocenil v višini 45.000.000,00 SIT brez DDV. Iz navedenega izhaja, da je tudi vrednost v višini 35.311.350,00 SIT, ki jo vlagatelj navaja kot domnevno najmanjšo možno ocenjeno vrednost, že zajeta v naročnikovi oceni. Ker Državna revizijska komisija iz vlagateljevih navedb tudi ne more ugotoviti, na kakšen način bi ocenjena vrednost vlagatelja postavila v neutemeljeno slabši položaj v primerjavi z drugimi ponudniki, oziroma kako bi mu zaradi domnevne napačno ocenjene vrednosti lahko nastala škoda, Državna revizijska komisija zahtevka za revizijo v tem delu ni vsebinsko obravnavala.

Vlagatelj naročniku nadalje očita, da je določil prekratek rok za oddajo ponudb, saj bi moral naročnik glede na vrednost predmetnega javnega naročila uporabiti Direktivo 2004/18/ES in javni razpis objaviti tudi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V zvezo s to navedbo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v Direktivi 2004/18/ES, v 7. členu, med drugim določeno:
"Ta direktiva se mora uporabljati za javna naročila, ki niso izključena v skladu z izjemami iz členov 10 in 11 ter členov 12 do 18 in katerih vrednost je brez davka na dodano vrednost (DDV) enaka ali večja od naslednjih pragov:
(a) 137000 eurov za javna naročila blaga in storitev, razen tistih iz tretje alinee točke (b), ki jih oddajo naročniki, navedeni kot centralni državni organi na seznamu v Prilogi IV; â??;
(b) 211000 eurov
- â??,
- â??,
- za javna naročila, ki jih odda kateri koli naročnik v zvezi s storitvami kategorije 8 iz Priloge II A, telekomunikacijskimi storitvami kategorije 5, katerih postavke v nomenklaturi CPV so enakovredne referenčnim številkam CPC 7524, 7525 in 7526, in/ali s storitvami s seznama v Prilogi II B;
(c) â??"

Priloga II B k Direktivi 2004/18/ES pod kategorijo 23 določa področje "Preiskovalne in varnostne storitve, z izjemo storitev oklepnih vozil", znotraj katerega se uvrstijo vse storitve, ki imajo referenčno številko CPV od 74600000-5 do 74620000-1.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila so predmet javnega naročila varovanje poslovnih prostorov, ki so v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2151/2003 z dne 16. decembra 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV), uvrščene pod referenčno št. CPV 74613000-9 - storitve varovanja z varnostniki. Navedena storitev je tako uvrščena v kategorijo 23 Priloge II B Direktive 2004/18/ES.

Glede na zgoraj zapisano to pomeni, da je pri presoji, kateri vrednostni prag se upošteva glede uporabe direktive za predmetno javno naročilo, potrebno upoštevati vrednost 211000 EUR iz odstavka b) 7. člena Direktive 2004/18/ES (ki v skladu s Sporočilom komisije "Ustrezne vrednosti pragov direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta" (Uradni list Evropske unije C 325/17, z dne 22.12.2005) znaša 50.371.431 SIT).

Ker iz sklepa o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, z dne 08.11.2006, izhaja, da je ocenjena vrednost naročila 45.000.000,00 SIT brez DDV in ta vrednost ne dosega ali presega vrednosti, določene v b) odstavku 7. člena Direktive 2004/18/ES, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v predmetnem postopku ni dolžan uporabiti omenjene direktive.

Državna revizijska komisija podobno ugotavlja tudi glede objave javnega naročila v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti. Tako kot v prilogi II B Direktive 2004/18/ES so tudi v prilogi I B ZJN-1 storitve varovanja zajete pod kategorijo 23, v 95. členu ZJN-1 pa je določeno, da mora biti spodnja ocenjena vrednost teh storitev za objavo javnega naročila v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti 200.000 EUR. Ker je tudi ta vrednost višja od ocenjene vrednosti predmetnega javnega naročila, Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik ni bil dolžan javnega naročila objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti. V posledici navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljev očitek zavrnila kot neutemeljen.

Glede vlagateljeve navedbe, da je naročnik kršil 58. člen ZJN-1 v povezavi z 59. in 60. členom ZJN-1 in 7. členom Direktive 2004/18/ES, Državna revizijska komisija ugotavlja, da se na podlagi 2. odstavka 101. člena ZJN-1 za storitev varovanja, ki sodi v kategorijo 23 v prilogi I B, uporabljajo le določbe 31. do 40. člena ZJN-1. To pomeni, da naročnik ni bil dolžan postopati po ostalih določbah ZJN-1, zato mu tudi kršitev 58., 59. in 60. člen ZJN-1 ni mogoče očitati. Državna revizijska komisija je enak zaključek sprejela tudi glede naročniku očitane kršitve 47. člena ZJN-1.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi s postopkom revizije, v višini 100.000,00 SIT za plačano takso ter nagrado odvetniku v višini 3000 odvetniških točk, povečano za DDV.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija skladno s 3. odstavkom 22. člena ZRPJN, ki po načelu uspeha povrnitev stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega zahtevka zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 27.12.2006


Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana