018-499/2006 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Številka: 018-499/2006-45-3979

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena ZRPJN in 154. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZPP-UPB2, 69/2005 - odl. US: U-I-145/03, 90/2005 - odl. US: Up-258/03, 43/2006 âˆ" odl. US: U-I-55/04; v nadaljevanju: ZPP), ki se smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za nabavo klasičnega instrumentarija in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj AMS Meding, d. o. o., Ljubljanska cesta 6a, šentjur (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: naročnik), dne 29. 12. 2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je 26. 6. 2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje obravnavanega javnega naročila male vrednosti - s pogajanji št. JNMV/P. Naročnik je javno naročilo razdelil na 16 sklopov, znotraj 16. sklopa pa še na več podsklopov.

Naročnik je 24. 10. 2005 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti, iz katere izhaja, da je v sklopih 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 in 16 (prijemalka ukrivljena Maier 265, prijemalke za tampone 265, prijemalka Berger, prijemalka atraumat. Babcock 220, aspirator Yankauer 285, aspirator, aspirator, prijemalka Babcock, prijemalka Mikulicz 185, prijemalka za pobiranje tujkov Stieglitz 140 in ekstraktor za komedone Saalfeld 100) javno naročilo oddal ponudniku Mollier, d. o. o., Celje, v sklopu 10 ponudniku J.S.EVRO - Medical Company, d. o. o., Maribor, v sklopu 16 (prijemalka po Mikulicz 205 in prijemalka močna ukrivljena Wertheim 250) ponudniku Mevi, d. o. o., Maribor ter v sklopih 3, 4, 11 in 16 (prijemalke za tampone 260 in prijemalka Maier ravna - zaklep 265) vlagatelju.

Vlagatelj je z dopisom z dne 30. 10. 2006 zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, z drugim dopisom z dne 30. 10. 2006 pa vpogled v ponudbe.

Naročnik je vlagatelju posredoval elektronsko sporočilo z dne 2. 11. 2006, ki vsebuje dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila kot "primerjalno tabelo vseh ponudnikov", vpogled pa je omogočil 3. 11. 2006.

Vlagatelj je z dopisom z dne 7. 11. 2006 znova zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila izdal 20. 11. 2006, vlagatelju pa jo je vročil 23. 11. 2006.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 1. 12. 2006, v katerem predlaga "razveljavitev odločitve o oddaji naročila za sklope 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 v celoti in sklop 16 delno razveljavi (v sklopu 16 delno, kjer so izbrani ponudniki Mollier d.o.o. in Mevi d.o.o.), razvrstitev ponudbe ponudnikov Sanolabor d.d., Mikro + Polo d.o.o. in Mevi d.o.o. kot nepravilne, neprimerne in nesprejemljive, na novo v skladu z merili oceni preostale ustrezne ponudbe, dodelitev naročila za sklope 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 ponudniku AMS Meding d.o.o. (vlagatelj)". Vlagatelj v nadaljevanju pojasnjuje razloge za tako naročnikovo odločitev, zahteva pa tudi povrnitev stroškov vplačane takse v višini 100.000 tolarjev.

Naročnik je 13. 12. 2006 sprejel sklep, s katerim je zahtevku za revizijo "delno ugodil in v celoti razveljavil postopek oddaje obravnavanega javnega naročila male vrednosti", delno pa je ugodil tudi vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov.

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 19. 12. 2006 obvestil, da zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. V tem dopisu vlagatelj tudi navaja, da zahteva povrnitev stroškov v celoti in ne zgolj polovice.

Naročnik je kot prilogo dopisu z dne 22. 12. 2006 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo. Državna revizijska komisija je dokumentacijo prejela 27. 12. 2006. Naročnik je Državni revizijski komisiji posredoval še dodatno zaprošeno dokumentacijo 28. 12. 2006 in 29. 12. 2006.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik obravnavano javno naročilo oddal po postopku za oddajo javnih naročil male vrednosti. Postopek za oddajo javnega naročila male vrednosti je postopek oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (prvi odstavek 124. člena ZJN-1), zato se v tem primeru naročilo ne odda po splošnih pravilih zakona, ampak po pogojih, določenih v poglavju 3.5. ZJN-1 (Oddaja naročila male vrednosti). Namen posebne ureditve javnih naročil male vrednosti je (iz razlogov ekonomičnosti) v razbremenitvi naročnika vrste formalnosti, ki sicer veljajo v postopkih javnega naročanja. Pri oddaji javnih naročil male vrednosti zakon načeloma ne posega v notranja razmerja naročnikov oziroma ta razmerja ureja le, kolikor je to nujno potrebno zaradi varstva javnih koristi. V 125. členu ZJN-1 je tako določeno, da v primerih oddaje naročil male vrednosti "mora naročnik, upoštevajoč temeljna načela ZJN-1, sprejeti notranji akt o oddaji tovrstnih naročil". Iz navedenega izhaja, da se dopustnost naročnikovih ravnanj v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti preverja v okviru sprejetega notranjega akta (in na njegovi podlagi sprejete razpisne dokumentacije), usklajenost naročnikovih ravnanj z določbami ZJN-1 pa je mogoče preverjati v obsegu spoštovanja temeljnih načel javnega naročanja.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je naročnik interni akt, kot ga zahteva prvi odstavek 125. člena ZJN-1, sprejel, in sicer Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti (v nadaljevanju: Pravilnik). Naročnik je Državni revizijski komisiji posredoval svoj interni akt, sprejet 31. 5. 2005.

Državna revizijska komisija je pred vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo preizkusila, ali so podane vse procesne predpostavke za meritorno odločanje, pri tem pa je ugotovila, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil formalno prepozno.

Iz naročnikove spisne dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila dvakrat, in sicer prvič z dopisom z dne 30. 10. 2006 (naročnik ga je prejel po telefaksu 30. 10. 2006 in po pošti 2. 11. 2006), drugič pa z dopisom z dne 7. 11. 2006 (naročnik ga je je prejel po telefaksu in elektronski pošti 8. 11. 2006 ter po pošti 9. 11. 2006). Iz dokumentacije je tudi razvidno, da je vlagatelj zahtevo za izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila drugič poslal po telefaksu 8. 11. 2006, istega dne pa je poslal ta dokument tudi po elektronski pošti in pošiljko oddal priporočeno na pošto.

Naročnik je v drugem odstavku 18. člena Pravilnika določil, da "naročnik po zaključenem postopku pisno obvesti ponudnike o svoji odločitvi in jo na zahtevo obrazloži", v prvem odstavku 3. člena pa tudi, da mora naročnik "pri oddaji javnih naročil male vrednosti delovati v skladu z Zakonom â??". Naročnik je torej v Pravilniku uredil možnost, da ponudnik zahteva tudi dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Ker pa naročnik v Pravilniku ni določil posebnega roka za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, je ob upoštevanju dejstva, da mora naročnik "pri oddaji javnih naročil male vrednosti delovati v skladu z Zakonom â??" in ob upoštevanju temeljnih načel, ki veljajo v postopkih oddaje javnih naročil, v tem primeru treba smiselno uporabiti določbo drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 âˆ" ZJN-1-UPB1; v nadaljevanju: ZJN-1), ki določa, da se zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila lahko vloži v "osmih dneh od dneva prejema pisnega odpravka odločitve naročnika". V skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 pa tudi velja, da "od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila â?? teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega naročanja", zato upoštevajoč tudi prvi odstavek 12. člena ZRPJN velja, da je 10-dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo začel teči naslednji dan po vročitvi dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila z dne 2. 11. 2006. Med strankama sicer niti ni spora, da bi vlagatelj ne prejel dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila z dne 2. 11. 2006, saj v dopisu z dne 7. 11. 2006 navaja, da "â?? iz posredovanega dodatnega obrazložitve (posredovano v e-mailu dne 02.11.2006) â??".

Glede na to, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo šele 1. 12. 2006 (kar je torej po roku 10 dni), je treba ugotoviti, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil prepozno, zaradi česar ga iz procesnih razlogov vsebinsko ni mogoče obravnavati. Na odločitev Državne revizijske komisije ne more vplivati niti dejstvo, da je vlagatelj po prejemu prvotne dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila zahteval izdajo nove dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, ker naj prva dodatna obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila ni vsebovala vseh podatkov (iz tehničnega dela ponudb). Ne ZJN-1 ne ZRPJN namreč ne predvidevata možnosti večkratnega vlaganja zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila (ki jo je vlagatelj sicer vložil tudi po preteku osmih dni od prejema odločitve o oddaji javnega naročila, saj je odločitev o oddaji javnega naročila prejel že 30. 10. 2006, novo zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila pa je vložil šele 8. 11. 2006). Če je vlagatelj v obravnavanem primeru po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila z dne 2. 11. 2006 menil, da je ta iz kakršnihkoli razlogov nepravilna, bi lahko takšno domnevno kršitev uveljavljal le v postopku pravnega varstva z vložitvijo zahtevka za revizijo zoper izdano prvotno dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, ne pa, da je naročnika znova pozival k izdaji dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, saj takšen poziv ni mogel prekiniti teka prekluzivnega roka za vložitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN.

Ob vsem navedenem je treba ugotoviti, da je vlagatelj zahtevek za revizijo z dne 1. 12. 2006 vložil formalno prepozno, zato bi ga moral naročnik na podlagi 13. člena ZRPJN kot prepoznega zavreči. Ker tega ni storil že naročnik, je morala Državna revizijska komisija na podlagi prve alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, je v skladu s 154. členom ZPP, ki se smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 29. 12. 2006


Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,
- AMS Meding, d. o. o., Ljubljanska cesta 6a, 3230 šentjur,
- J.S.EVRO - Medical Company, d. o. o., Jarnikova 7, 2000 Maribor,
- Mevi, d. o. o., Vodovodna 20, 2000 Maribor,
- Mollier, d. o. o., Opekarniška 3, 3000 Celje,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.