018-436/2006 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.

Številka: 018-436/06-42-3920

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek-šinko, kot predsednice senata, ter članice Vide Kostanjevec in predsednika Državne revizijske komisije Sama Červeka, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila "javno naročilo - prva faza omejenega postopka za priznanje usposobljenosti za področje izvajanja gradbenih del" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila gospodarska družba Primorje, d. d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, ki jo zastopa odvetnica Eva Lavtar, Pod hribom 12, 1235 Radomlje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 21. decembra 2006 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 06. oktobra 2006 se v prvi alinei predloga ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v "ODLOČITVI O PRIZNANJU SPOSOBNOSTI" brez številke, izdani dne 12. septembra 2006, v delu, v katerem naročnik vlagateljevo prijavo kot neustrezno zavrača ter ugotavlja, da se zato â??"kandidatu ne prizna sposobnosti za razpisana dela." (prva podtočka pod rubriko "Zavrnjene prijave:" točke "3 IZID POSTOPKA" izpodbijanega sklepa).

2. Vlagateljevo sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 03. novembra 2006 se v delu, v katerem vlagatelj â??"od Državne revizijske komisije zahteva, da se opredeli tudi do ostalih zatrjevanih nepravilnosti prijav obeh prijaviteljev, ki jima je bila priznana sposobnost, za katere naročnik meni, da niso kršitve"â??, zavrže.

3. Naročnik je dolžan vlagatelju na podlagi naročnikovega sklepa številka 418-003/00046-100016/06, izdanega dne 24. oktobra 2006, povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 365.000,00 SIT, pa tudi nadaljnje stroške v višini 436.280,00 SIT, v roku 15. dni po prejemu tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 03. julija 2006 sprejel "SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA" (številka 418-0003/00006-100002/06) za predmet javnega naročila "Javni razpis za izbiro usposobljenih ponudnikov za gradnjo poslovne stavbe Kontrole zračnega prometa Slovenije na Brniku" po omejenem postopku (prva faza), pri čemer
- je bilo v Uradnem listu EU številka 2006/S 110, z dne 13. junija 2006, pod številko objave 118020 objavljeno periodično informativno obvestilo,
- je bilo v Uradnem listu Republike Slovenije številka 62-63/2006, z dne 16. junija 2006, pod številko objave Ob-17164/06 objavljeno periodično informativno obvestilo, ki se ne šteje kot povabilo k oddaji ponudbe,
- je bil v Uradnem listu Republike Slovenije številka 73-74/2006, z dne 14. julija 2006, pod številko objave Ob-20561/06 objavljen javni razpis za predmetno javno naročilo "javno naročilo - prva faza omejenega postopka za priznanje usposobljenosti za področje izvajanja gradbenih del" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo),
- je bil v Uradnem listu EU številka 2006/S 133, z dne 15. julija 2006, pod številko objave 143154 objavljen javni razpis za predmetno javno naročilo (kasneje pa še popravki),
- je bil v Uradnem listu Republike Slovenije številka 85-86/2006, z dne 11. avgusta 2006, pod številko objave Ob-23076/06 objavljen popravek javnega naročila,
- je bil v Uradnem listu Republike Slovenije številka 88/2006, z dne 18. avgusta 2006, pod številko objave Ob-23438/06 objavljen popravek javnega naročila.

Iz zapisnika o odpiranju prijav izhaja, da so na predmetno javno naročilo pravočasno prispele štiri prijave, med katerimi je tudi vlagateljeva. Naročnik je dne 07. septembra 2006 izdal in na vlagatelja naslovil dokument "ZAHTEVA ZA DODATNA POJASNILA PONUDBE" glede reference pod zaporedno številko 1, dne 12. septembra 2006 pa izdal
- "ODLOČITEV O PRIZNANJU SPOSOBNOSTI" brez številke, iz katere izhaja, da je naročnik sposobnost priznal kandidatoma SCT, d. d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: kandidat SCT, d. d.) in Strabag AG, Ortenburgarstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau Avstrija (v nadaljnjem besedilu: kandidat Strabag AG), ter
- "OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA NAROČILA" številka 418-0003/00026-100016/06.

Vlagatelj je dne 20. septembra 2006 priporočeno s povratnico na pošto oddal dokument "ZAHTEVA ZA DODATNO OBRAZLOŽITEV ODLOČITVE O PRIZNANJU SPOSOBNOSTI in ZAHTEVA ZA VPOGLED V PRIJAVE KANDIDATOV, KI JIM JE BILA PRIZNANA SPOSOBNOST", ki ga je naročnik prejel dan kasneje. Kakor je razvidno iz naročnikove štampiljke, je naročnik dne 27. septembra 2006 vlagatelju odposlal "Odgovor na zahtevo po dodatni obrazložitvi odločitve o priznanju sposobnosti in Zahtevi za vpogled v prijave kandidatov, ki jim je bila priznana sposobnost" številka 418-0003/0034-100016/06, izdan dne 26. septembra 2006, ki ga je vlagatelj prejel dne 28. septembra 2006. Dne 02. in 03. oktobra 2006 je vlagatelj pri naročniku opravil tudi ogled prijav.

Vlagatelj je dne 06. oktobra 2006 priporočeno s povratnico na pošto oddal zahtevek za revizijo, izdan istega dne (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo (točka IV.) predlaga, da naročnik ali Državna revizijska komisija:
- POD PRVO ALINEO: vlagatelju prizna sposobnost v javnem razpisu za prvo fazo omejenega postopka;
- POD DRUGO ALINEO: razveljavi sklep o priznanju sposobnosti prijavitelju Strabag AG (v nadaljnjem besedilu: kandidat Strabag AG),
- POD TRETJO ALINEO: razveljavi sklep o priznanju sposobnosti prijavitelju SCT, d. d. (v nadaljnjem besedilu: kandidat SCT, d. d.),
- POD ČETRTO ALINEO pa tudi, da se vlagatelju povrnejo vsi stroški revizijskega postopka, kakor so navedeni v stroškovniku ter morebitno dodatno nastali stroški v postopku odločanja.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo v točki I. najprej na kratko povzema dosedanji potek oddaje predmetnega javnega naročila in utemeljuje aktivno legitimacijo, v II. točki utemeljuje pravilnost njegove prijave, v III. točki pa nepravilnost prijave prijaviteljev (kandidatov; dodala Državna revizijska komisija), ki jima je bila priznana sposobnost (kandidata Strabag AG in kandidata SCT, d. d.).

Glede utemeljevanja pravilnosti lastne prijave vlagatelj navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v podtočki 4. (referenčni pogoji) točke 8. Navodil za prijavo (obrazec A-3) predvidel, da so referenčni pogoji med drugim sestavljeni tudi iz referenc, ki dokazujejo, da je kandidat v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa uspešno izvedel GOI dela na vsaj enem zahtevnem objektu, katerega skupna končna pogodbena vrednost uspešno zaključenega posla brez davka na dodano vrednost je bila vsaj enaka ali višja od 500 milijonov SIT, objekt pa mora biti v skladu z Uredbo o navedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena okvalificiran kot objekt 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe ali 2130 Letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski objekti. Vlagatelj poudarja, da je za predmetno referenco priložil referenco investitorja Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, za izgradnjo Mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje (v nadaljnjem besedilu: MMP Gruškovje). Da navedena referenca ustreza zahtevanemu pogoju gre po mnenju vlagatelja nedvoumno razbrati iz navedbe v gradbenem dovoljenju (v njem se navajajo "mejne ploščadi" in "telekomunikacijsko omrežje"). Vlagatelj meni, da je naročnik pri pregledu predloženih referenc napačno ocenil reference ter nepravilno domneval, da izpolnjevanje spornega pogoja vlagatelj izkazuje z referenco naročnika Hit, d. d., adaptacija in izgradnja igralnice in hotela Perla v Novi Gorici. Vlagatelj zaključuje, da je v prijavi predložil ustrezno referenco, kar pomeni, da je njegova prijava pravilna, naročnik pa bi mu moral priznati sposobnost za izvedbo javnega naročila.

Vlagatelj glede prijave kandidata Strabag AG ugotavlja naslednje nepravilnosti:
- NEPRAVILNOST 1: naročnik je določil, da se kot listine, ki dokazujejo izpolnjevanje referenčnih pogojev, predloži referenčno potrdilo, ki se vsebinsko sklada s predloženim vzorcem iz razpisne dokumentacije, jezik prijave pa mora biti slovenščina. Kandidat Starbag AG je kot dokaz izpolnjevanja referenčnih pogojev za referenco pod številko 2 v prijavi predložil referenčno potrdilo v češkem jeziku, ki ni prevedeno v slovenski jezik, oblika obrazca potrdila pa je drugačna od vzorca, ki ga je predlagal naročnik. Referenčni potrdili za referenci pod številko 3 in 4 sta predloženi v nemškem jeziku (brez prevoda v slovenski jezik), prevoda pa ni niti za referenčna potrdila pod točkami 5, 6 in 15. Pri referencah pod številkami 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in 14 po mnenju vlagatelja kandidat Strabag AG sploh ni priložil nobenega referenčnega potrdila, temveč je parafiral prazen, neizpolnjen in s strani investitorja nepodpisan vzorec referenčnega potrdila naročnika, za potrdilom pa priložil fotografije in tehnični opis objekta, ki naj bi domnevno potrjeval priglašeno referenco;
- NEPRAVILNOST 2: naročnik je v podtočki 10. točke 8. Navodil za prijavo zahteval, da oseba, ki bo opravljala funkcijo odgovornega vodje del, izpolnjuje pogoj vsaj dveh osebnih referenc kot odgovorni vodja del pri gradnjah, pri čemer pa je kandidat Strabag AG za svojega odgovornega vodjo del sicer izpolnil obrazec referenc, ki formalno ustrezajo zahtevam naročnika, vendar pa referenca številka 2 ne vsebuje referenčnega potrdila investitorja. Referenčno potrdilo za referenco številka 1 pa po mnenju vlagatelja ni sestavljeno v skladu z vzorcem naročnika, temveč je na njem zgolj opisan avtocetni odsek s parafo kandidata;
- NEPRAVILNOST 3: kandidat Strabag AG po mnenju vlagatelja ni izkazal izpolnjevanja pogoja, da ima sklenjeno redno delovno razmerje z osebo, ki opravlja funkcijo odgovornega vodje izvajanja instalacije nadzornih in varnostnih sistemov, ter z osebo, ki bo opravljala funkcijo odgovornega vodje izvajanja instalacij telekomunikacijske ter računalniške mreže, saj za omenjena delavca ni priložil njunih CV-jev, kakor je bilo to zahtevano, oziroma teh dveh kadrov v svoji prijavi sploh ni omenil;
- NEPRAVILNOST 4: kandidat Strabag AG kljub zahtevi naročnika, da v obrazec vnese vse podatke, ki so v njem zahtevani, v tabelo številka 5 na 296. strani prijave ni vpisal procentualnega deleža, ki ga bo od skupnega posla opravil posamezni podizvajalec, temveč je navedel, da bodo opravili dela po projektu (projekta pa ni priložil prijavi);
- NEPRAVILNOST 5: kandidat Strabag AG v prijavi ni predložil obrazca BON, s katerim bi izkazal izpolnjevanje pogoja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov in na dan izstavitve obrazca ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Kandidat Strabag AG je priložil le izjave določenih bank, da pri njih nima blokiranega računa, pri čemer sta izjavi Bank Austria ter RZB Bank brez pečata banke, iz vsebine pa je razvidno samo to, da kandidat nima težav s plačili. Kandidat Strabag AG v prijavi tudi ni predložil seznama, pri katerih bankah ima odprte poslovne račune. Tudi v primeru, da bi naročnik predvidel dodatno možnost dokazovanja izpolnjevanja pogojev, kandidat s predložitvijo izjav bank brez pečata ne bi uspel izkazati izpolnjevanja predmetnega pogoja, saj vlagatelj ali naročnik nista mogla preveriti, ali je kandidat predložil izjave vseh bank, pri katerih ima odprt poslovni račun;
- NEPRAVILNOST 6: naročnik je v točki 2.4. (Prijava - obrazec A-4), podtočki 1.3., zahteval, da ponudnik izpolni tabelo s finančnimi podatki na način, da ocenjene številke (ki ne izhajajo iz uradnih bilanc) vpiše v poševni obliki. Kandidat Strabag AG je v sporno tabelo Ekonomsko in finančno stanje (tabela 1.3. obrazca A-4) za leto 2006 in 2007 vnesel številke, ki se po izpisu ne razlikujejo od številk v stolpcih finančnega stanja za leto 2004 in 2005. Tako iz kandidatove tabele po mnenju vlagatelja tudi ni razvidno, da so finančni podatki za leto 2006 in 2007 ocenjeni in da ne izhajajo iz uradnih bilanc. Prav tako je na podlagi vnesenih finančnih podatkov kandidat Strabag AG izračunal povprečje za 4 leta, ki je ocenjeno, kar pa iz tabele ni razvidno;
- NEPRAVILNOST 7: kandidat Strabag AG je v prijavi predložil terminski plan (izvedbe), vendar pa ta ne vsebuje navedbe angažiranega kadra in opreme, zaradi česar pogoj iz razpisne dokumentacije ni v celoti izpolnjen;
- NEPRAVILNOST 8: naročnik je zahteval, da obrazec "Ovojnice" izpolni ponudnik, poslovodeči partner ali glavni izvajalec, iz ovojnice kandidata Strabag AG pa je razvidno, da je prijavo oddal Strabag AG - podružnica Ljubljana, pa čeprav kot ponudnik v prijavi nastopa družba Strabag AG, Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spitall an der Drau iz Nemčije. Po določbah Zakona o gospodarskih družbah podružnica ni pravna oseba in lahko nastopa v imenu in za račun tujega podjetja, pri čemer pa mora uporabljati firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svoje ime. Podružnica po mnenju vlagatelja v konkretnem postopku oddaje javnega naročila ni ponudnica, temveč je ponudnik njena matična družba;
- NEPRAVILNOST 9: naročnik je v razpisni dokumentaciji predvidel, da se točka 2.2. v obrazcu A-4 prijave izpolnjuje le v primeru konzorcija, kandidat Strabag AG pa je tabelo 2.2. v obrazcu A-4 izpolnil poleg identične tabele 1.3. obrazca A-4 (kljub temu, da ne nastopa v konzorciju, temveč kot samostojni ponudnik) in s tem ravnal v nasprotju z navodili naročnika;
- NEPRAVILNOST 10: naročnik je zahteval, naj bodo strani zložene po vrstnem redu in oštevilčene, vsaka pa naj vsebuje zaporedno stran in skupno število strani v ponudbi. Kandidat Strabag AG je prijavo nepravilno oštevilčil, saj za stranjo 239 sledi stran 239a namesto 240, ter navedel, da končno število strani v prijavi znaša 297, prijava pa ima v resnici 298 strani. Ob navedenem vlagatelj še dodaja, da naročnik ni izkoristil možnosti, ki jo je predvidel v razpisni dokumentaciji, da lahko pomanjkljivosti glede oštevilčevanja strani odpravi;
- NEPRAVILNOST 11: naročnik je od kandidatov zahteval, da v prijavah predložijo tehnično poročilo ter predvidel, kaj mora poročilo vsebovati, kandidat Strabag AG pa je v prijavi tehnično poročilo sicer priložil, vendar pa to ni podpisano s strani odgovorne osebe oziroma osebe, ki je pripravljala tehnično poročilo.

Vlagatelj glede prijave kandidata SCT, d. d., ugotavlja naslednje nepravilnosti:
- NEPRAVILNOST 1: kandidat SCT, d. d., je na strani 0003 in 268 prijave naredil napako, ki jo je prečrtal, zraven pa izpisal popravljeno besedilo, brez da bi mesti napak označil z inicialkami osebe, ki je podpisala prijavo, čeprav je bila takšna zahteva razpisne dokumentacije;
- NEPRAVILNOST 2: kandidat SCT, d. d., po mnenju vlagatelja ni izkazal izpolnjevanja pogoja, da ima sklenjeno redno delovno razmerje z osebo, ki opravlja funkcijo odgovornega vodje izvajanja instalacije nadzornih in varnostnih sistemov, ter z osebo, ki bo opravljala funkcijo odgovornega vodje izvajanja instalacij telekomunikacijske ter računalniške mreže, saj za omenjena delavca ni predložil njunih CV-jev, kakor je bilo to zahtevano, oziroma teh dveh kadrov v svoji prijavi sploh ni omenil;
- NEPRAVILNOST 3: naročnik je v razpisni dokumentaciji predložil vzorec obrazca referenc (točka 1.6., obrazec A-4), v katerega je bilo potrebno v tretji koloni vpisati "skupno vrednost posla". Kandidat SCT, d. d., je po mnenju vlagatelja obrazec referenc pod zaporedno številko 1, 2, 7, 8 in 9 izpolnil nepravilno, saj je v kolono "skupna vrednost posla" vnašal več vrednosti, pri čemer ni razvidno, kaj od vnesenih vrednosti je skupna vrednost posla;
- NEPRAVILNOST 4: naročnik je v razpisni dokumentaciji predložil vzorec obrazca referenc (točka 1.6., obrazec A-4), v katerega je bilo potrebno v prvi koloni vpisati "ime pravne ali fizične osebe", ki je investitor predmetne reference. Kandidat SCT, d. d., je v vseh referencah v navedeno kolono vpisal fizično osebo, ki ni investitor priglašenih referenc (brez da bi zraven navedel ime pravne osebe, ki pa je investitor). Po mnenju vlagatelja se investitorji iz obrazca reference in referenčnih potrdil ne ujemajo, kar ima za posledico, da nobeno od referenčnih potrdil ne potrjuje izpolnjevanja zahtevanih referenčnih pogojev. Vlagatelj še opozarja, da je kandidat SCT, d. d., za podizvajalca Vodi Gorica predložil pravilno izpolnjene obrazce referenc, koder je bil v koloni "ime pravne ali fizične osebe" pravilno navedena firma pravne osebe investitorja, kar kaže na to, da je kandidat pri izpolnjevanju obrazca za lastne reference naredil napako;
- NEPRAVILNOST 5: kandidat SCT, d. d., je ravnal v nasprotju z navodili naročnika, ki je določil, da mora prijava vsebovati vse v celoti ustrezno izpolnjene obrazce, saj je med obrazci referenc predložil tudi parafiran in oštevilčen list, na katerem je bil v celoti neizpolnjen obrazec tabele referenc številka 1.6.. Takšen prazen obrazec bi po mnenju vlagatelja kandidatu omogočil, da bi lahko prijavo spremenil po roku za oddajo prijav;
- NEPRAVILNOST 6: naročnik je določil, da lahko kandidat skupno vnese največ 15 referenc, kandidat pa je samo zase predložil 24 referenc, za prvega podizvajalca 27 referenc, za drugega podizvajalca 15 referenc ter dodatnih 12 referenc za tretjega podizvajalca, skupno torej kar 78 referenc;
- NEPRAVILNOST 7: naročnik je po stališču vlagatelja predvidel, da se v prvi del obrazca A-4 (skupni podatki o udeležencih) vpisujejo "podatki za ponudnika kot celoto, če ponudnik nastopa samostojno, pa samo zanj" (v slednjem primeru bi moral kandidat ostale vrstice v tabeli 1.1. Udeleženci izbrisati). Po trditvi vlagatelja je kandidat SCT, d. d., omenjeno tabelo izpolnil na način, da je prvo kolono spremenil tako, da je namesto partnerjev navedel tri podizvajalce, na strani 7 prijave pa isto tabelo (v celoti neizpolnjeno) priložil še enkrat, pa čeprav je naročnik v točki 1.4.1. Splošnih pogojev javnega naročanja izrecno zahteval, da kandidat "v celoti izpolni obrazce". Neizpolnjen obrazec po mnenju vlagatelja kandidatu teoretično omogoča, da po roku za oddajo prijav spremeni prijavo, kar je v izrecnem nasprotju z 2. odstavkom 25. člena ZJN-1.
Kandidat je nato tabelo 1.1. Udeleženci priložil v prijavi še tretjič (tokrat izpolnjeno le v tretji vrstici), koder je navedeno: Partner 2: MPGE. Kandidat SCT, d. d., je po mnenju vlagatelja podjetje MPGE v prvi tabeli 1.1. navedel kot podizvajalca, v tej tabeli pa ga je okvalificiral kot partnerja v skupni prijavi, s čimer je prišel v nasprotje z drugimi deli svoje prijave. Vlagatelj tako ne more zanesljivo sklepati ali je podjetje MPGE kandidatov podizvajalec ali partner v skupni prijavi, zaradi česar je prijava kandidata SCT, d. d., nepravilna (naročnik je namreč na več mestih v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora biti prijava konzorcija drugačna od prijave samostojnega kandidata);
- NEPRAVILNOST 8: naročnik je po stališču vlagatelja v točki 2.11. (Kapacitete, obrazec A-11) Splošnih pogojev javnega naročanja zahteval, da kandidat v obrazec A-11 vnese vse podatke, ki so v njem zahtevani. Kandidat SCT, d. d., je po trditvi vlagatelja v tabelo št. 5 vpisal, da bodo podizvajalci IMP, Vodi Gorica in MPGE sodelovali vsak v 7 % deležu od skupnega posla. Po trditvi vlagatelja je kandidat SCT, d. d., za omenjeno tabelo priložil še dodatni dokument, ki ga je pripravil sam, z njim pa je kandidat SCT, d. d., prišel v nasprotje s tabelo št. 5, kjer je navajal drugačna razmerja, ki naj bi jih od skupnega posla opravili podizvajalci.
V prijavi je tabelo št. 5 izpolnil tudi podizvajalec Vodi Gorica, ki je navedel, da bodo pri izvedbi posla sodelovali podizvajalci B klima, s. p., s 15 % deležem ter razni manjši kooperanti z montažnimi deli z 12 % deležem. Vlagatelj opozarja, da je izpolnjevanje te tabele s strani podizvajalca v nasprotju z navodili naročnika iz razpisne dokumentacije, saj naročnik ni predvidel, da lahko podizvajalci vlagatelja prijavijo svoje podizvajalce. Tabela je po drugi strani tudi v nasprotju s tabelo, ki jo je izpolnil kandidat SCT, d. d., saj v tabeli kandidata SCT, d. d., ni navedenih podizvajalcev, ki jih je priglasil podizvajalec Vodi Gorica. Kandidat SCT, d. d., bi moral namreč v tabelo vnesti VSE podizvajalce, ki bodo sodelovali na projektu, podizvajalci pa ne bi smeli prijavljati svojih podizvajalcev. Iz prijave vlagatelj ne more ugotoviti, kateri podizvajalci bodo dejansko sodelovali na projektu, ter v kakšnem deležu skupnega posla, zaradi česar je prijava kandidata SCT, d. d., nepravilna;
- NEPRAVILNOST 9: naročnik je po mnenju vlagatelja v točki 2.1. (podtočka 4) Splošnih pogojev javnega naročanja zahteval, da prijavitelj (kandidat) znotraj znaka < , > napiše ustrezno besedilo, v primeru, ko pa je znotraj teh znakov ponujenih več možnosti, pa je moral ponudnik izbrati možnost, ki mu ustreza, ostale možnosti pa zbrisati. Kandidat SCT, d. d., je prilogo 2.0. v obrazcu A-4 po mnenju vlagatelja izpolnil nepravilno, saj v drugi točki izjave ni označil, ali gre za prijavo ali za ponudbo, temveč je v tekstu izjave pustil obe možnosti. Isto napako je vlagatelj naredil v četrti točki (zaradi česar iz obrazca ni razvidno ali kandidat daje izjavo za prijavo ali za ponudbo), pa tudi v obrazcu A-4 (v izjavi 3 - zadnja vrstica prvega odstavka in drugi odstavek).
Kandidat SCT, d. d., prav tako ni odstranil zadnjega odstavka izjave, ki velja samo v primeru skupnega nastopa, kakor je to zahteval naročnik iz točke 2.4. Splošnih pogojev javnega naročanja v zadnjem odstavku;
- NEPRAVILNOST 10: kandidat SCT, d. d., po mnenju vlagatelja ni sledil zahtevi naročnika iz točke 2.4. (Prijava - obrazec A-4) v podtočki 1.3., da morajo kandidati ocenjene številke (ki ne izhajajo iz uradnih bilanc) vpisati v poševni obliki (italics), saj je v tabelo Ekonomsko in finančno stanje za leto 2006 in 2007 vnesel številke, ki se po izpisu ne razlikujejo od številk v stolpcih finančnega stanja za leto 2004 in 2005. Tako po mnenju vlagatelja iz tabele kandidata SCT, d. d., ni razvidno, da so finančni podatki za leto 2006 in 2007 ocenjeni in da ne izhajajo iz uradnih bilanc. Prav tako je na podlagi vnesenih finančnih podatkov kandidat izračunal povprečje za 4 leta, ki je ocenjeno, kar pa iz tabele ni razvidno, kakor je to zahteval naročnik;
- NEPRAVILNOST 11: kandidat SCT, d. d., je po mnenju vlagatelja nepravilno oštevilčil strani v prijavi, saj poleg zaporedne številke strani ni dopisal skupnega števila strani, kakor je bilo to zahtevano v točki 1.4.6. Splošnih pogojev javnega naročanja. Za stranjo 17 je tako označena stran 19, za njo pa stran 18; za stranjo 47 sledi stran 49, njej pa stran 48; za stranjo 167 je stran 169, tej strani pa sledi stran 168. Kandidat SCT, d. d., ni označil strani, ki se nahaja za stranjo 0003, za stranjo 204 in stranjo 211, pri čemer je hrbtna stran lista št. 314 podpisana, ni pa oštevilčena.
Naročnik po mnenju vlagatelja kljub pravici, ki si jo je pridržal v točki 3.2. Navodil za prijavo, pomanjkljivosti na javnem odpiranju ni odpravil, zaradi česar je prijava kandidata SCT, d. d., nepravilna. Za odpravo pomanjkljivosti v tem delu prijave bi moral naročnik možnost, ki si jo je pustil dejansko izkoristiti ter prijavo popraviti.

Vlagatelj še dodaja, da sta prijavi obeh kandidatov, ki jima je bila priznana sposobnost v I. fazi predmetnega javnega naročila nepravilni v takšnem obsegu, da jima naročnik ne bi smel priznati sposobnosti, saj nobena od njih ne izpolnjuje niti osnovnih pogojev, ki jih je postavil naročnik, vlagatelj pa bi bil v primeru zavrnitve obeh prijav edini kandidat, ki je oddal pravilno prijavo.

Naročnik je vlagatelja z dokumentom "Poziv na dopolnitev revizijskega zahtevka" številka 418-0003/00039-100016/06, izdanim dne 10. oktobra 2006, ki ga je vlagatelj prejel dne 16. oktobra 2006, pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu takse, vlagatelj pa je dne 17. oktobra 2006 na pošto priporočeno s povratnico oddal dokument "Potrdilo o plačilu" (številka vlagatelja: L-5-VV/vv), izdan istega dne, s prilogo o plačilu takse v višini 400.000,00 SIT.

Dne 16. oktobra 2006 je vlagatelj izdal in na naročnika naslovil tudi "POPRAVEK STROšKOVNIKA ZAHTEVKA ZA REVIZIJO" ter ga na pošto priporočeno s povratnico oddal dne 17. oktobra 2006. V njem v stroškovnik, ki ga je priglasil v zahtevku za revizijo, priglaša dodatnih 300.000,00 SIT takse za zahtevek za revizijo.

Naročnik je dne 24. oktobra 2006 izdal sklep številka 418-003/00046-100016/06, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo delno ugodil in razveljavil odločitev o priznanju usposobljenosti (sposobnosti) številka 418-00003/0026-100016/08, s katero je bila priznana usposobljenost kandidatu SCT, d. d., in kandidatu Strabag AG (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V navedeni odločitvi o zahtevku za revizijo je naročnik vlagatelju priznal tudi stroške v višini 200.000,00 SIT za vplačano takso in 1500 odvetniških točk za stroške odvetniškega zastopanja. Vlagatelj je odločitev o zahtevku za revizijo prejel dne 27. oktobra 2006, vlagateljeva pooblaščenka pa je bila (po njenem zatrjevanju) o naročnikovi odločitvi o oddaji naročila s strani vlagatelja obveščena (šele) dne 03. novembra 2006.

V uvodnem delu obrazložitve odločitve o zahtevku za revizijo naročnik najprej na kratko povzema dotedanji potek revizijskega postopka, glede vsebinskih navedb v zahtevku za revizijo pa naročnik odgovarja:
1. Glede točke I. zahtevka za revizijo vlagatelju priznava aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo;
2. Glede točke II. zahtevka za revizijo ugotavlja, da gre za strokovno vprašanje (ali prijavljena referenca pod zaporedno številko 3, ki se nanaša na izgradnjo MMP Gruškovje, ustreza vsebini postavljenega pogoja iz točke 4.b) poglavja 9.1 obrazca A-3 Prijava. Naročnik ob tem poudarja, da je vlagatelj kot edini dokaz za svoje navedbe predložil kopijo gradbenega dovoljenja iz katerega pa ni razvidno, da predmetni objekt ustreza kvalifikaciji objekta 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe ali 2130 Letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski objekti. Glede na to, da je MMP Gruškovje cestni mejni prehod po točki 1.1. Ceste s pripadajočimi objekti in napravami (Priloge 2) Uredbe o navedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena, še dodaja naročnik, katerega del je tudi mejna ploščad, le te ni moč šteti v del točke 1.3. Letališča s pripadajočimi objekti in napravami. Poleg tega po trditvi naročnika tudi Zakon o letalstvu iz leta 2001 v 88. členu podrobneje določa letališko infrastrukturo, kamor spada med drugim vzletno pristajalna in vozna steza ter ploščadi.
Skladno z načelom dokaznega bremena je naročnik odločil, da vlagatelju zatrjevanega dejstva ni uspelo dokazati, zato je naročnik zahtevek za revizijo v tej točki zavrnil kot neutemeljen. Ob tem naročnik vlagatelja še opozarja, da vlagatelju tudi sicer z odločitvijo o zahtevku za revizijo ne more priznati usposobljenosti, saj je potrebno ločiti med fazo vložitve zahtevka za revizijo in obravnave vloženega zahtevka za revizijo in fazo ocenjevanja prispelih prijav. Naročnik poudarja, da se s tem, ko je delno ugodil zahtevku za revizijo in razveljavil sklep o priznanju sposobnosti, s katerim je bila priznana usposobljenost kandidatu SCT, d. d., ter kandidatu Strabag AG postopek oddaje javnega naročila vrača v fazo ocenjevanja prispelih prijav. Zaradi navedenega je naročnik mnenja, da je zahteva vlagatelja na način kot je bila postavljena, preuranjena;
3. Glede navedb vlagatelja, ki se nanašajo na prijavo kandidata Strabag AG (točka III. zahtevka za revizijo) naročnik odgovarja:
- NEPRAVILNOST 1: glede očitkov, ki se nanašajo na reference pod številkami 2, 3, 4, 5, 6 in 15 navedbe vlagatelja po mnenju naročnika ne držijo, saj je vlagatelj (pravilno: kandidat Strabag AG; opomba Državne revizijske komisije) predložil referenčna potrdila investitorjev in njihove prevode. Glede navedb vlagatelja, ki se nanašajo na reference pod številkami 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in 14 pa naročnik ugotavlja, da je kandidat Strabag AG predložil zgolj prevode referenčnih potrdil brez potrdil investitorjev in opise referenčnih objektov. Vsi obrazci so podpisani in žigosani s strani kandidata Strabag AG. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da so reference razvidne iz obrazca A-4 in s strani investitorja (naročnika) podpisanih referenčnih potrdil, ki so vsebinsko skladna s predloženim vzorcem referenčnega potrdila;
- NEPRAVILNOST 2: Vlagatelj je po mnenju naročnika napačno zaključil, da se izpolnjevanje referenčnega pogoja, ki se nanaša na odgovornega vodjo del dokazuje "s strani investitorja (naročnika) podpisanim referenčnim potrdilom". Kot dokazilo o izpolnjevanju postavljenega pogoja je naročnik namreč predvidel, da se vpišejo vsi zahtevani podatki v obrazec A-11 kapacitete in organigram ključnih kadrov. Med vlagateljem in naročnikom pa tudi ni spora, da sta prijavljeni referenci Stara hidroelektrarna Doblar II na reki Soči in Viadukt Črni kal ustrezni in da je prijavljen kader na prijavljenih projektnih opravljal naloge odgovornega vodje del;
- NEPRAVILNOST 3: navedbe vlagatelja po mnenju naročnika nimajo osnove v prijavi, saj je iz prijave jasno razvidno, da je prijavljen kader zaposlen pri kandidatu. Naročnik ni nikjer v razpisni dokumentaciji zahteval izpolnitve CV za ta kader, ampak zgolj izpolnitev obrazca A-11 na način, da je razvidno izpolnjevanje postavljenega referencnega pogoja;
- NEPRAVILNOST 4: postavljena zahteva je bila v prvi fazi omejenega postopka postavljena v smislu, da kandidati predstavijo (prijavijo) podizvajalce s katerimi nameravajo izvesti javno naročilo. Po mnenju naročnika je razumljivo, da v fazi, ko naročnik še ni predložil končnih projektov, od kandidatov ni mogoče zahtevati, da v odstotkih opredelijo deleže posameznih podizvajalcev, saj še ni znan obseg posameznih del. Vlagateljev očitek je v prvi fazi omejenega postopka brez končnih projektov nemogoče izpolniti. Pri tem naročnik še ugotavlja, da tudi vlagatelj navedenega obrazca ni izpolnil na način, kot ga zatrjuje v zahtevku za revizijo;
- NEPRAVILNOST 5: naročnik ugotavlja, da gre v predmetnem primeru za tujega kandidata ter da je potrebno ravnati skladno s 44. členom ZJN-1. Kandidat je postavljen pogoj izpolnil s predložitvijo letnih bilanc, potrdil bank in drugih podatkov;
- NEPRAVILNOST 6: naročnik zaključuje, da je oblikovne pomanjkljivosti v vseh prijavah razlagal skladno s petim odstavkom točke 1.4.6 Splošnih pogojev javnega naročanja, ki določa, da si v primeru, da listi ne bodo povezani z vrvico, da listi ponudbe ne bodo parafirani z inicialkami ali če bo imela ponudba druge oblikovne napake, naročnik pridržuje pravico, da ponudniku dovoli odpravo takih napak, če se s tem ne spreminja vsebina ponudbe ali zavlačuje postopek. Očitana oblikovna napaka po mnenju naročnika ne vpliva na vsebino ponudbe, zato jo je naročnik v fazi ocenjevanja ponudb ugotovil, medtem ko njena odprava ni bila potrebna, saj ni vplivala na ocenjevanje prispelih prijav;
- NEPRAVILNOST 7: navedba vlagatelja je brezpredmetna, saj je po mnenju naročnika nesporno, da je kandidat Strabag AG predložil terminski plan, ki ustreza zahtevam razpisne dokumentacije, angažiranost kadrov in opreme pa je razvidna tako iz tehničnega poročila kot iz obrazca A-11;
- NEPRAVILNOST 8: obrazec ovojnica je bil po mnenju naročnika v celoti izpolnjen na predpisan način. Med naročnikom in kandidatom Strabag AG ni nobenega dvoma, kdo je kandidat Strabag AG ter da kandidat Strabag AG nastopa preko podružnice za katero je v prijavi tudi predložil vsa potrebna dokazila ter za katero prijavo se prijava ne nanaša;
- NEPRAVILNOST 9: naročnik ugotavlja, da je iz prijave jasno in nesporno razvidno, da kandidat Strabag AG nastopa s podružnico. Vpisani podatki o podružnici so za naročnika koristni. Dejstvo je, da niso bili zahtevani, če pa kandidat poda več podatkov kot je zahtevano tega ni mogoče šteti kot izločitven razlog;
- NEPRAVILNOST 10: naročnik zaključuje, da je pomanjkljivosti glede številčenja prijave kandidata Strabag AG spregledal in nepravilnosti ni saniral na odpiranju ponudb. Zatorej gre po stališču naročnika ugotovitev šteti za kršitev po 1.4.6. točki Splošnih pogojev javnega naročanja;
- NEPRAVILNOST 11: navedba vlagatelja je po mnenju naročnika neresnična, saj je vsaka stran tehničnega poročila po mnenju naročnika podpisana in žigosana.

Glede navedb vlagatelja, ki se nanašajo na prijavo kandidata SCT, d. d (točka III. zahtevka za revizijo), naročnik odgovarja:
- NEPRAVILNOST 1: naročnik zaključuje, da je to pomanjkljivost glede številčenja prijave kandidata SCT, d. d., spregledal in nepravilnosti ni saniral na odpiranju ponudb. Zatorej gre po stališču naročnika ugotovitev šteti za kršitev po 1.4.7. točki Splošnih pogojev javnega naročanja;
- NEPRAVILNOST 2: navedbe vlagatelja po mnenju naročnika nimajo osnove v prijavi, saj je iz prijave jasno razvidno, da je prijavljen kader zaposlen pri kandidatu SCT, d. d.. Naročnik ni nikjer v razpisni dokumentaciji zahteval izpolnitve CV za ta kader, ampak zgolj izpolnitev obrazca A-11 na način, da je razvidno izpolnjevanje postavljenih pogojev (konkretno zaposlitev);
- NEPRAVILNOST 3: naročnik je mnenja, da je kandidat SCT, d. d., določila obrazca očitno razumel na način, da je vpisal skupno vrednost posla ločeno za GOI in za posamezne instalacije, kar ni skladno zahtevami razpisne dokumentacije;
- NEPRAVILNOST 4: argumentacija je enaka kot za nepravilnost 3;
- NEPRAVILNOST 5: vlagatelj po mnenju naročnika ne trdi, da je kandidat SCT, d. d., spreminjal prijavo po roku za oddajo ponudb, pa tudi ne, da je kandidat SCT, d. d., spreminjal prijavo v nasprotju z določili ZJN-1. Iz navedbe vlagatelja po mnenju naročnika ni razvidno, katere določbe razpisne dokumentacije ali ZJN-1 so bile kršene, vlagatelj pa govori zgolj o hipotetični možnosti, da bi kršitev nastala (naročnik še poudarja, da do takšne kršitve ne bi moglo priti brez izrecnega soglasja naročnika);
- NEPRAVILNOST 6: naročnik ugotavlja, da SPJN določa da primarno veljajo pravila za pripravo prijave, ki so določena v obrazcu A-3 Navodila za prijavo. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval število referenc, ki presega število 15, zato so kandidati morali predložiti toliko referenc, da so lahko izpolnili postavljene referenčne pogoje. Naročnik poudarja, da prijava kandidata SCT, d. d., zaradi prevelikega števila referenc ne bi bila nepravilna, saj bi bila takšna razlaga razpisne dokumentacije absurdna (naročnik si namreč želi usposobiti ponudnike, ki imajo ustrezne reference, če pa pristanemo na vlagateljev očitek, pa bi moral naročnik kandidata s "preveč" referencami izločiti, kar pa je seveda v nasprotju z namenom razpisne dokumentacije;
- NEPRAVILNOST 7: naročnik navaja, da je po pregledu celotne prijave nesporno zaključil, da kandidat SCT, d. d., nastopa brez partnerjev, izključno s podizvajalci, da pa je kandidat SCT, d. d., za podizvajalce podal nekatera dokazila in izpolnil določene podatke, ki jih skladno z določili razpisne dokumentacije ne bi rabil. Pri tem se je naročnik ob ocenjevanju prijav držal osnovnega pravila, da naročnik od ponudnikov v nobenem primeru ne sme zahtevati več, kot od njih terja vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija;
- NEPRAVILNOST 8: zahteva je bila v prvi fazi omejenega postopka po stališču naročnika postavljena v smislu, da kandidati predstavijo (prijavijo) podizvajalce s katerimi nameravajo izvesti javno naročilo. Po mnenju naročnika je razumljivo, da v fazi, ko naročnik še ni predložil končnih projektov od kandidatov ni mogoče zahtevati, da v odstotkih opredelijo deleže posameznih podizvajalcev, saj še ni znan obseg posameznih del. Ob tem naročnik še ugotavlja, da tudi vlagatelj "sporne" kolone ni izpolnil na način, kot ga očita drugima kandidatoma. Vlagateljev očitek je v prvi fazi omejenega postopka brez končnih projektov po mnenju naročnika nemogoče izpolniti;
- NEPRAVILNOST 9: naročnik zaključuje, da je oblikovne pomanjkljivosti glede obrazca A-4 v vseh prijavah razlagal skladno s petim odstavkom točke 1.4.6 Splošni pogoji javnega naročanja, ki določa, da si v primeru, da listi ne bodo povezani z vrvico, da listi ponudbe ne bodo parafirani z inicialkami ali če bo imela ponudba druge oblikovne napake, naročnik pridržuje pravico, da ponudniku dovoli odpravo takih napak, če se s tem ne spreminja vsebina ponudbe ali zavlačuje postopek. Očitana oblikovna napaka po mnenju naročnika ne vpliva na vsebino ponudbe, zato jo je naročnik v fazi ocenjevanja ponudb ugotovil, medtem ko njena odprava ni bila potrebna, saj ni vplivala na ocenjevanje prispelih prijav;
- NEPRAVILNOST 10: naročnik zaključuje, da je oblikovne pomanjkljivosti glede številke v poševni obliki (italics) v vseh prijavah razlagal skladno s petim odstavkom točke 1.4.6 Splošni pogoji javnega naročanja, ki določa, da si v primeru, da listi ne bodo povezani z vrvico, da listi ponudbe ne bodo parafirani z inicialkami ali če bo imela ponudba druge oblikovne napake, naročnik pridržuje pravico, da ponudniku dovoli odpravo takih napak, če se s tem ne spreminja vsebina ponudbe ali zavlačuje postopek. Očitana oblikovna napaka po mnenju naročnika ne vpliva na vsebino ponudbe, zato jo je naročnik v fazi ocenjevanja ponudb ugotovil, medtem ko njena odprava ni bila potrebna, saj ni vplivala na ocenjevanje prispelih prijav;
- NEPRAVILNOST 11: naročnik zaključuje, da je dejstvo glede nepravilnega številčenja prijave spregledal in ga ni saniral na odpiranju ponudb. Zatorej gre po mnenju naročnika ugotovitev šteti za kršitev po 1.4.6. točki Splošnih pogojev javnega naročanja.

Naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo še pojasnjuje, da je glede na to, da je vlagatelju ugodil v eni od dveh zahtev vloženega zahtevka za revizijo, vlagatelju priznal polovico vplačane takse v višini 200.000,00 SIT in 1500 odvetniških točk.

Vlagatelj je dne 03. novembra 2006 izdal dokument "ZAHTEVA ZA VROČITEV SKLEPA O ODLOČITVI ter OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA REVIZIJE ODDAJE JAVNEGA NAROČILA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO" in ga priporočeno s povratnico na pošto oddal dne 04. novembra 2006 (v nadaljnjem besedilu: sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo). V njem vlagateljeva pooblaščenka zahteva, da ji naročnik odločitev o zahtevku za revizijo vroči v roku treh dni od prejema zahtevka, skladno s 137. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list Republike Slovenije, številka 26/1999, 96/2002, 58/2003, 2/2004, 69/2005, 90/2005 in 43/2006; v nadaljevanju: ZPP). Vlagatelj v nadaljevanju sporočila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo podaja svoja stališča do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku in dodaja, da zahteva, da se Državna revizijska komisija opredeli tudi do ostalih zatrjevanih nepravilnosti prijav obeh kandidatov, ki jima je bila priznana sposobnost, za katere naročnik meni, da niso kršitve, s čimer (po mnenju vlagatelja) naročnik predmetnih prijav pri ponovnem pregledu ne bo mogel obravnavati kot pravilnih. Vlagatelj še navaja, da bi mu naročnik moral priznati stroške celotne vplačane takse (in ne samo 200.000,00 SIT), saj je znesek takse neodvisen od uspeha v postopku, prav tako pa bi mu naročnik moral priznati dodatne stroške konference s stranko, zahteve za vpogled ter vpogled v prijavi kandidatov, ki jima je bila priznana sposobnost, ter 2 % materialnih stroškov in 20 % davek na dodano vrednost.

Naročnik je z dopisom številka 418-0003/00048-100016/06, izdanim dne 10. novembra 2006 odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je dne 24. novembra 2006 od naročnika prejela še dokument vlagatelja, številka vlagatelja L100-2562/06-IR-kp, izdan dne 08. septembra 2006.

Državna revizijska komisija je s sklepom številka 018-436/06-42-3502, izdanim dne 21. novembra 2006, vlagateljevo pooblaščenko pozvala, da v roku treh dni po prejemu sklepa zahtevek za revizijo dopolni s predložitvijo pooblastila za vložitev revizijskega zahtevka, vlagateljeva pooblaščenka pa je zahtevek za revizijo v zakonitem roku tudi dopolnila.

Državna revizijska komisija je z dopisom številka 018-436/06-42-3500, izdanim dne 21. novembra 2006, naročnika pozvala na odstop še ne odstopljene dokumentacije (med drugim prijav kandidatov Strabag AG in SCT, d. d.), ki jo je prejemala do dne 27. novembra 2006, z dopisi številka 018-436/06-42-3650 (z dne 29. novembra 2006), številka 018-436/06-42-3686 (z dne 04. decembra 2006) in številka 018-436/06-42-3810 (z dne 13. decembra 2006) pa je Republiko Slovenijo, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN zaprosila še za druge podatke, potrebne za odločitev. Prvo pojasnilo s številko 35101-690/2006/SJ (z dne 30. novembra 2006) je Državna revizijska komisija prejela dne 05. decembra 2006, drugo pojasnilo s številko 35101-690/2006/SJ (z dne 12. decembra 2006) je Državna revizijska komisija na podlagi svoje urgence prejela dne 13. decembra 2006, tretje pojasnilo Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Komisije za izvajanje in usklajevanje enotne klasifikacije vrst objektov, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, s številko 350-01-71/2003 (z dne 21. decembra 2006) pa je Državna revizijska komisija prejela dne 21. decembra 2006.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. členom ZRPJN ter tretjo in prvo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija je uvodoma preizkusila vlagateljev očitek, ki ga je podal v sporočilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo in v katerem vlagatelj zahteva, da mu naročnik odločitev o zahtevku za revizijo vroči v roku treh dni od prejema zahtevka in to skladno s 137. členom ZPP. Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim ugotavlja, da prvi odstavek 137. člena ZPP, katerega določbe se skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, uporabljajo smiselno, določa: "Kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se vročajo pisanja njemu"â?? Iz zahtevka za revizijo pod točko I. nesporno izhaja, da je bila vlagateljeva pooblaščenka o naročnikovi odločitvi o zahtevku za revizijo obveščena dne 03. novembra 2006, saj je vlagatelj (oziroma njegova pooblaščenka) v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo zapisal: "Danes (to je dne 03. novembra 2006 - navedeni datum izdaje namreč nosi vlagateljev zahtevek za revizijo; opomba Državne revizijske komisije) sem bila s strani svoje stranke"â?? â??"ki jo po pooblastilu zastopam v predmetnem postopku"â?? â??"obveščena, da so dne 27.10.2006 prejeli sklep naročnika, ki je vsebinsko odločil o revizijskem zahtevku, ki sem ga kot pooblaščenka vlagatelja vložila dne 6.10.2006.". Državna revizijska komisija ob zapisanem ugotavlja, da domnevna naročnikova kršitev v konkretnem primeru ne vpliva oziroma ne more vplivati na vlagateljev pravni položaj (pooblaščenka vlagatelja namreč sama priznava, da je odločitev o zahtevku za revizijo prejela dne 03. novembra 2006), kar obenem pomeni tudi to, da vlagatelju zaradi očitanega naročnikovega ravnanja ne more nastati škoda. Ob zapisanem je potrebno opozoriti, da izpostavljena (domnevna) nepravilnost sama po sebi ne narekuje sankcije, v kolikor v njeni posledici seveda ni prišlo do kršitve vlagateljevih pravic, ki bi lahko vplivale na njegov pravni položaj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Skladno z navedenim Državna revizijska komisija zahtevka za revizijo v tem delu ni vsebinsko obravnavala.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala vlagateljev očitek, da je v prijavi predložil ustrezno referenco. Državna revizijska komisija je skladno z navedenim vpogledala v točko 1.7.2 "Pogoji za ugotavljanje sposobnosti" "Splošnih pogojev javnega naročanja" in ugotovila, da je naročnik v njej zapisal, da bo "priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo glede na navedbe v ponudbeni dokumentaciji oz. dokumentaciji za prijavo izpolnjevali pogoje določene v Navodilih ponudnikom (obrazec A-5) oz. v Navodilih za prijavo (obrazec A-3) ter ostale razpisne pogoje (vključno z določbami SPJN).
Ponudba/prijava, ki pogojev ne bo izpolnjevala, bo kot nepravilna zavrnjena in kot taka izločena iz nadaljnega obravnavanja.".

Ker je naročnik v dopisu "Pojasnilo glede manjkajočih dokumentov - številka 018-436-2006" številka 418-0003/00052-100016/06, izdanem dne 15. decembra 2006, zapisal, "Obrazec A-5 Navodila ponudnikom se uporablja v odprtem postopku in ni del konkretne razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo", je Državna revizijska komisija vpogledala v Navodila za prijavo (obrazec A-3) na strani 2/9 in ugotovila, da ta v alinei b) točke "4. Referenčni pogoji:" pod poglavjem "8. Preverjanje sposobnosti", podpoglavjem "8.1 Pogoji", določajo: "b) kandidat je v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa uspešno izvedel GOI dela na vsaj enem zahtevnem objektu katerega skupna končna pogodbena vrednost uspešno zaključenega posla (objekta) brez DDV je bila vsaj enaka ali višja od 500 mio SIT, objekt mora biti v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne kvalifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (Ur.l.RS, št.: 33/2003) okvalificiran kot objekt 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe ali 2130 Letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski objekti". V podpoglavju "8.2 Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev" je nadalje določeno: "razvidno iz obrazca A-4 Prijava in s strani investitorja (naročnika) podpisanih referenčnih potrdil, ki so vsebinsko skladna s predloženim vzorcem referenčnega potrdila". V Uradnem listu Republike Slovenije številka 85-86/2006, z dne 11. avgusta 2006, je bil pod številko objave Ob-23076/06 objavljen popravek citirane točke zahteve naročnika (pogoja), iz točke "III.2.1) točka 4. b)" pa izhaja sledeča naročnikova zahteva (pogoj): "b) kandidat je v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa uspešno izvedel GOI dela na vsaj enem zahtevnem objektu katerega skupna končna pogodbena vrednost uspešno zaključenega posla (objekta) brez DDV je bila vsaj enaka ali višja od 100 mio SIT (poudarila Državna revizijska komisija), objekt mora biti v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne kvalifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (Ur. l. RS, št. 33/03) okvalificiran kot objekt 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe ali 2130 Letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski objekti".

Pogoj je v skladu z deseto točko 3. člena ZJN-1 element, ki mora biti v ponudbi (prijavi) v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. Natančneje so pogoji urejeni v poglavju 2.6. (Pogoji za priznanje sposobnosti) in sicer v členih od 41 do 44 ZJN-1. Pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik (kandidat), da lahko sodeluje v postopku, mora naročnik navesti v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji, izpolnjevanje pogojev pa se dokazuje z listinami v pisni ali elektronski obliki (41. člen ZJN-1). Pri tem je naročnik dolžan navesti tiste pogoje, ki jih ZJN-1 opredeljuje kot obvezne (prvi in tretji odstavek 42. člena ZJN-1), ostale pogoje pa lahko naročnik določi avtonomno ob upoštevanju predmeta javnega naročila (četrti odstavek 42. člena in 42.a člen ZJN-1). V skladu s prvim odstavkom 42.a člena ZJN-1 lahko naročnik od ponudnikov (kandidatov) zahteva, da razpolagajo z zadostnimi tehničnimi ali kadrovskimi zmogljivostmi in v ta namen predložijo seznam najpomembnejših dobav ali storitev v zadnjih treh letih oziroma gradenj v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe. Sporni pogoj je eden izmed izbirnih pogojev v smislu 42.a člena ZJN-1, torej pogojev, ki jih določi naročnik po lastni presoji.

Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija vpogledala v vlagateljevo prijavo v delu, koder je vlagatelj "Kot dokaz izpolnjevanja referenčnih pogojev pod točko b)"â?? â??"predložil referenco pod zap. številko 3, investitorja Republike Slovenije, Ministrstva za javno upravo za izgradnjo MMP Gruškovje." (prvi odstavek na četrti strani obrazložitve vlagateljevega zahtevka za revizijo). Državna revizijska komisija je ob vpogledu v navedeni del vlagateljeve prijave ugotovila, da je vlagatelj v njej predložil referenco (stran 8/67) z nekaterimi naslednjimi rubrikami:
- "Zap. št. reference" "3",
- "Ime posla ali projekta" "MMP GRUšKOVJE",
- "Ime pravne ali fizične osebe" "PRIMORJE D.D.",
- "Država izvedbe" "SLOVENIJA",
â??
- "Ime naročnika posla" "RS MIN. ZA JAVNO UPRAVO",
- "Vir sredstev" "INVESTITOR",
â??
- "Podroben opis posla" "G + O + I + ZU",
- "Izvedene aktivnosti" "KOMPLETNO".

Vlagatelj je zahtevku za revizijo v dokaz "izpolnjevanja referenčnih pogojev pod točko b)" Navodil za prijavo (obrazec A-3) na strani 2/9 (točka "4. Referenčni pogoji:" pod poglavjem "8. Preverjanje sposobnosti", podpoglavjem "8.1 Pogoji") priložil tudi
- Delno enotno dovoljenje, izdano dne 01. decembra 2003 s strani Republike Slovenije, Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Ljubljana,
- Delno gradbeno dovoljenje številka 351-247/2004-04-060 (zadnja številka je po vsej verjetnost 0, ne pa zagotovo, saj ni povsem jasno razločna; opomba Državne revizijske komisije), izdano dne 11. avgusta 2004 s strani Republike Slovenije, Upravne enote Ptuj, Oddelka za okolje in prostor, Ptuj,
- Odločbo številka 350-03-16/2003-BB/VML, izdano dne 24. novembra 2004 s strani Republike Slovenije, Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Ljubljana,
ki se nanašajo na MMP Gruškovje. V povezavi z navedenim je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo navedel, da je vlagatelj "kot edini dokaz za svoje navedbe predložil kopijo gradbenega dovoljenja iz katerega pa ni razvidno, da predmetni objekt ustreza kvalifikaciji objekta 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe ali 2130 Letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski objekti. Glede na to, da je Mejni prehod Gruškovje cestni mejni prehod po 1.1. točki Ceste s pripadajočimi objekti in napravami Priloge 2 citirane uredbe, katerega del je tudi mejna ploščad, le te ni moč šteti v del točke 1.3. Letališča s pripadajočimi objekti in napravami. Poleg tega tudi Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/2001 in 79/2006) v 88. členu podrobneje določa letališko infrastrukturo, kamor spada med drugim vzletno pristajalna in vozna steza ter ploščadi. Skladno z načelom dokaznega breme (pravilno: bremena; opomba Državne revizijske komisije) je naročnik odločil, da vlagatelju zatrjevanega dejstva ni uspelo dokazati, zato je naročnik zahtevek za revizijo v tej točki zavrnil, kot neutemeljen.".

Z namenom razjasnitve dejanskega stanja si je Državna revizijska komisija priskrbela pojasnila Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (Komisije za izvajanje in usklajevanje Enotne klasifikacije vrst objektov), pri čemer iz pojasnila s številko 350-01-71/2003 (izdanega dne 21. decembra 2006) izhaja, da se izmed navedenih objektov na MMP Gruškovje, ki so bili predmet gradbenega dovoljenja, â??"tisti del objektov, ki predstavljajo stavbe, nedvomno uvrščajo v razred 1241 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij"â?? in â??"menimo, da se večina stavb na mejnem prehodu Gruškovje uvršča v ta razred"â?? (razred 1241; smiselno pripisala Državna revizijska komisija). Smiselno enak zaključek izhaja tudi iz pojasnil Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, s številko 35101-690/2006/SJ (z dne 30. novembra 2006) oziroma številko 35101-690/2006/SJ (z dne 12. decembra 2006). Državna revizijska komisija skladno z izpostavljenim ugotavlja, da "referenca vlagatelja pod zap. številko 3 ustreza referenčnemu pogoju, ki ga je naročnik postavil pod točko b)" točke "4. Referenčni pogoji:" pod poglavjem "8. Preverjanje sposobnosti", podpoglavjem "8.1 Pogoji", na način, da je MMP Gruškovje v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (Uradni list Republike Slovenije, številka 33/2003 in 78/2005 - popravek) in Metodološkimi pojasnili in navodili za razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) mogoče v pretežnem delu (večina stavb na MMP Gruškovje) okvalificirati kot objekt 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da so vlagateljeve navedbe v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo utemeljene.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija se je v nadaljevanju opredeljevala tudi glede vlagateljevega zahtevka za revizijo v delu, v katerem predlaga, da naročnik ali Državna revizijska komisija razveljavi sklep o priznanju sposobnosti kandidatoma Strabag AG in SCT, d. d., ki jima "je bila z Obvestilom o izidu javnega naročila, številka 418-00003/0026-100016/08 (pravilno: številka 418-0003/00026-100016/06; opomba Državne revizijske komisije), priznana"â?? Ob navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo že ugodil, kar izhaja iz prve točke izreka odločitve o zahtevku za revizijo, v kateri je naročnik zapisal: "Zahtevku za revizijo postopka oddaje javnega naročila - prva faza omejenega postopka za priznanje usposobljenosti za področje izvajanja gradbenih del"â?? â??"se delno ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o priznanju usposobljenosti št. 418-00003/0026-100016/08 s katero je bila priznana usposobljenost prijavitelju SCT d.d. in prijavitelju Strabag AG.". Kljub temu, da je naročnik v navedenem postopku izdal dva dokumenta, to je
- "ODLOČITEV O PRIZNANJU SPOSOBNOSTI" brez številke, z dne 12. septembra 2006,
- "OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA NAROČILA" številka 418-0003/00026-100016/06, z dne 12. septembra 2006,
je smiselno razumeti, da je naročnik v prvi točki izreka odločitve o zahtevku za revizijo (delno) razveljavil "ODLOČITEV O PRIZNANJU SPOSOBNOSTI" brez številke, z dne 12. septembra 2006, v povezavi z dokumentom "OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA NAROČILA" številka 418-0003/00026-100016/06, z dne 12. septembra 2006.

Državna revizijska komisija skladno z navedenim ugotavlja tudi, da vlagatelj v sporočilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo navaja: "Čeprav je naročnik ugodil vlagateljevemu revizijskemu zahtevku v točkah, kjer je vlagatelj zahteval razveljavitev sklepa o priznanju sposobnosti obema prijaviteljema, ki jima je bila priznana sposobnost, pa iz obrazložitve izhaja, da je kot kršitev opredelil nebistven del zatrjevanih kršitev. To naročniku omogoča, da kršitve, ki jih je opredelil kot takšne, v ponovnem pregledu prispelih prijav popravi, prijavi obeh prijaviteljev, ki jima je bila priznana sposobnost, pa ponovno opredeli kot pravilne, ter obema prijaviteljema ponovno prizna sposobnost.
Iz zapisanega razloga vlagatelj od Državne revizijske komisije zahteva, da se opredeli tudi do ostalih zatrjevanih nepravilnosti prijav obeh prijaviteljev, ki jima je bila priznana sposobnost, za katere naročnik meni, da niso kršitve, s čimer predmetnih prijav naročnik pri ponovnem pregledu na bo mogel obravnavati kot pravilnih.". Državna revizijska komisija ugotavlja, da v izpostavljenem besedilu vlagatelj od Državne revizijske komisije zahteva, da se opredeli tudi do ostalih zatrjevanih nepravilnosti prijav obeh kandidatov, ki jima je bila priznana sposobnost, zgolj na podlagi domneve, da bi naročnik lahko v ponovnem pregledu prispelih prijav le-ti popravil, prijavi obeh kandidatov, ki jima je bila priznana sposobnost, pa ponovno opredelil kot pravilni ter obema kandidatoma ponovno priznal sposobnost. Državna revizijska komisija ponovno poudarja, da je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo v alineah 2 in 3 predloga že ugodil in (delno) razveljavil odločitev o priznanju usposobljenosti (sposobnosti). Z (delno) razveljavitvijo odločitve o priznanju usposobljenosti (sposobnosti) se tako postopek oddaje javnega naročila vrne pri naročniku v fazo pregleda že predloženih prijav, naročnik pa mora (ponovno) sprejeti eno izmed možnih odločitev po ZJN-1. Zoper navedeno odločitev bo lahko vsak izmed doslej sodelujočih kandidatov uveljavljal pravno varstvo. Na podlagi prvega odstavka 9. člena ZRPJN je mogoče s postopkom revizije pred Državno revizijsko komisijo nadaljevati zgolj v primeru, ko ima oseba interes za dodelitev naročila in če oseba verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. V obravnavanem primeru vlagatelj obstoj slednjega pogoja (nastanka škode z naročnikovim protipravnim ravnanjem) v delu zahtevka za revizijo, v katerem predlaga, da naročnik ali Državna revizijska komisija razveljavi sklep o priznanju sposobnosti kandidatoma Strabag AG in SCT, d. d., ni izkazal (naročnik je namreč, kot že večkrat poudarjeno, vlagateljevemu zahtevku za revizijo v alineah 2 in 3 predloga že ugodil in (delno) razveljavil odločitev o priznanju usposobljenosti (sposobnosti) kandidatoma Strabag AG in SCT, d. d.), zato je bilo potrebno sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo v delu, v katerem vlagatelj â??"od Državne revizijske komisije zahteva, da se opredeli tudi do ostalih zatrjevanih nepravilnosti prijav obeh prijaviteljev, ki jima je bila priznana sposobnost, za katere naročnik meni, da niso kršitve"â??, zavreči.

Čeprav to, kar je navedeno v predmetnem odstavku, ni vplivalo na odločitev Državne revizijske komisije, Državna revizijska komisija naročnika vseeno opozarja, da iz nekaterih njegovih opredelitev do posameznih vlagateljevih navedb, zapisanih v obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo, dejansko ni mogoče z gotovostjo razbrati ali je naročnik posamezne vlagateljeve navedbe po nekaterih točkah zavrnil ali pa jim je ugodil. Zapisano še posebej velja za točko "3.1", iz katere sicer jasno izhaja, da "glede očitkov, ki se nanašajo na reference pod številkami 2, 3, 4, 5, 6 in 15 navedbe vlagatelja ne držijo", iz ostalih treh stavkov pa ni povsem jasno ali je naročnik vlagateljeve navedbe "ki se nanašajo na reference pod številkami 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in 14" zavrnil ali pa jim je ugodil.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Tretji odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, peti odstavek 22. člena ZRPJN pa, da mora stranka v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo, pri čemer je povrnitev stroškov mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva povračilo naslednjih stroškov:
- stroške sestave zahtevka za revizijo (v višini 3000 odvetniških točk);
- stroške konference s stranko (v višini 100 odvetniških točk);
- stroške zahteve za vpogled v prijavi prijaviteljev (kandidatov), ki jima je bila priznana sposobnost in zahteva po dodatni obrazložitvi (v višini 100 odvetniških točk);
- stroške vpogleda v prijavi prijaviteljev (kandidatov), ki jima je bila priznana sposobnost (v višini 500 odvetniških točk);
- materialne stroške (v višini 2 %);
- stroške takse za zahtevek za revizijo (v višini 100.000,00 SIT);
- davek na dodano vrednost,
v "POPRAVKU STROšKOVNIKA ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", izdanem dne 16. oktobra 2006, pa vlagatelj "v stroškovnik priglaša dodatnih 300.000,00 SIT takse za zahtevek za revizijo".

Ker je naročnik vlagatelju že priznal stroške
- v višini 200.000,00 SIT (za vplačano takso),
- v višini 1500 odvetniških točk (za stroške odvetniškega zastopanja),
Državna revizijska komisija vlagatelju na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN priznava še nadaljnje stroške, nastale z revizijo, to je:
- stroške sestave zahtevka za revizijo v višini 198.000,00 SIT (protivrednost 1500 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % davek na dodano vrednost);
- 20 % davek na dodano vrednost v višini 33.000,00 SIT (na protivrednost 1500 točk po veljavni Odvetniški tarifi);
- materialne stroške v višini 5.280,00 SIT (2 % od protivrednosti 1000 točk in 1 % od protivrednosti 2000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % davek na dodano vrednost),
- stroške takse za zahtevek za revizijo v višini 200.000,00 SIT,
skupaj torej 436.280,00 SIT.

Naročnik je dolžan vlagatelju na podlagi naročnikovega sklepa številka 418-003/00046-100016/06, izdanega dne 24. oktobra 2006, povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 365.000,00 SIT, pa tudi nadaljnje stroške v višini 436.280,00 SIT, v roku 15. dni po prejemu tega sklepa. Stroške za sestavo revizijskega zahtevka je Državna revizijska komisija priznala skladno s tarifno številko 18 Odvetniške tarife (Uradni list Republike Slovenije, številka 67/03 in 70/2003 - popravek), materialne stroške pa po 13. členu Odvetniške tarife. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Odločitev Državne revizijske komisije je skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN izvršilni naslov, zato je Državna revizijska komisija odločitev naročnika o zahtevi za povrnitev stroškov v znesku 365.000,00 SIT (200.000,00 SIT za vplačano takso in 165.000,00 SIT za stroške odvetniškega zastopanja) prevzela v svojo odločitev.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21. decembra 2006


Predsednica senata
Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana
- odvetnica Eva Lavtar, Pod hribom 12, 1235 Radomlje
- Strabag AG Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Republika Avstrija, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana
- SCT, d. d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana