018-397/2006 Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

Številka: 018-397/06-45-3243

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata, članice Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo potrošnega materiala in kuriva in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Johnson Diversey d.o.o., Tržaška cesta 37 a, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, Poljčane (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.10.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povračilo stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Dne 01.08.2006 je naročnik izdal sklep o začetku II. faze omejenega postopka za dobavo potrošnega materiala in kuriva. Naročnik je z Povabilom k oddaji ponudbe, št. JR-1402/2006-CP, z dne 18.08.2006 (v nadaljevanju: Povabilo k oddaji ponudbe) kandidate s priznano sposobnostjo povabil, naj oddajo svoje ponudbe in jim istočasno posredoval razpisno dokumentacijo. Dne 08.09.2006 je naročnik ponudnikom posredoval Obvestilo o oddaji javnega naročila št. JR-1402/2006/5 in Poročilo o oddaji javnega naročila, št. JR-1402/2006-4, iz katerih med drugim izhaja, da je v skupini 2: pralna in pomivalna sredstva (od skupno šestih razpisanih skupin) kot najugodnejšega ponudnika izbral Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik) ter da je bila ponudba vlagatelja v skupini 2: pralna in pomivalna sredstva zavrnjena kot nepravilna.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 12.09.2006, od naročnika zahteval ogled ponudbe izbranega ponudnika ter izdajo obrazloženega obvestila naročnika, iz katerega bo razvidno, v čem vlagateljeva ponudba ne ustreza zahtevam naročnika. Naročnik je vlagatelju zahtevano dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila poslal dne 19.09.2006.

Vlagatelj je dne 28.09.2006 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik v svoji odločitvi o oddaji javnega naročila in v dodatni obrazložitvi pojasnil, da je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot neutemeljeno z razlogom, ker je vlagatelj pri petih postavkah v skupini 2: pralna in pomivalna sredstva ponudil ceno za mersko enoto, skupno vrednost pri vseh petih postavkah pa določil z 0, kar pa ob množenju količine in cene pomeni nepravilno vrednost in netočen izračun. Vlagatelj pa trdi, da je v skladu s 6. točko razpisne dokumentacije, v kateri je bilo zahtevano, da mora kandidat navesti končno ceno na enoto v tolarjih, katera mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate, in končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da cene pomnoži s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje, oddal ponudbo, ki ustreza vsem zahtevam in navodilom naročnika. Ker je vlagatelj v ponudbi navedel ceno vsakega artikla, v petih postavkah je pod rubriko znesek navedel 0 ter za skupno vrednost napisal 0, je jasno izrazil, da ponuja te artikle brezplačno. Vlagatelj v zvezi s tem še dodaja, da dejstvo, da je vlagatelj te artikle ponudil brezplačno v zahtevanih količinah, ni bilo sporno na odpiranju ponudb, saj je komisija pri sestavljanju zapisnika v prilogo zapisnika napisala, da je vlagatelj 5 postavk ponudil brezplačno. Vlagatelj nadalje zatrjuje, da naročnik, v kolikor je menil, da je prišlo pri ponudbi vlagatelja do računske napake, le-te ne bi smel zavrniti, pač pa bi vlagatelja v skladu s 54. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1) moral pozvati na dodatno pojasnilo za odpravo računske napake. Zato vlagatelj naročniku očita kršitev 54. člena ZJN-1, ker ga ni pozval na popravek računske napake, ter kršitev 4. člena ZJN-1, ker je na podlagi prejšnje kršitve naročnik javno naročilo oddal manj ugodnemu ponudniku in zaradi nezakonite in neutemeljene zavrnitve vlagateljeve ponudbe ravnal negospodarno. Vlagatelj zahteva, da naročnik razveljavi poročilo o oddaji javnega naročila št. JR-1402/2006-4, z dne 08.09.2006, za skupino 2: pralna in pomivalna sredstva, opredeli vlagateljevo ponudbo kot pravilno ter ponovno oceni vse prispele ponudbe za skupino 2 skladno z merili iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je s sklepom, z dne 03.10.2006, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik povzame revizijske navedbe vlagatelja in obrazloži, da so zahteve iz 6. člena Povabila k oddaji ponudbe jasno napisana in da vlagateljeva ponudba ni bila v skladu s temi zahtevami.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 12.10.2006, naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo ter dodatno priglasil stroške postopka.

Naročnik je z dopisom, z dne 16.10.2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z relevantno dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V postopku revizije je Državna revizijska komisija preverila vlagateljeve očitke, da je naročnik neupravičeno zavrnil njegovo ponudbo kot nepravilno zaradi neskladja vlagateljeve ponudbe z zahtevami iz 6. člena razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija (6. člen Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe) določa: "Kandidat mora navesti končno ceno na enoto v tolarjih. Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, DDV), popuste in rabate.
Navesti mora tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da cene pomnoži s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje."
Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi obrazec OBR-II/4 - Predračun. Omenjeni obrazec vsebuje tabelo z vnaprej izpolnjenimi stolpci "Naziv artikla", "EM" in "Količina", za stolpca "Cena na mersko enoto" in "Vrednost" pa je predvideno, da ju izpolnijo ponudniki sami. Na podlagi tako izpolnjenih stolpcev ponudniki v zadnji vrstici obrazca pod rubriko "Skupaj" vpišejo končno ponudbeno ceno.

V obravnavanem primeru naročnik upravičeno opozarja na dejstvo, da je v razpisni dokumentaciji natančno določen način izračuna končne ponudbene vrednosti. Ta se izračuna tako, da se cene (na enoto) pomnoži s količinami, potem pa se tako dobljene vrednosti (poudarila Državna revizijska komisija) seštejejo.

Pregled vlagateljeve ponudbene dokumentacije pokaže, da je vlagatelj obrazec OBR-II/4 (Predračun) za skupino 2: pralna in pomivalna sredstva izpolnil tako, da je pri spornih petih artiklih v stolpec "Cena na mersko enoto" vpisal ceno posameznega artikla, v stolpec "Vrednost" pa število "0". Končno vrednost svoje ponudbe je vlagatelj obračunal kot seštevek števil, ki so vpisana v stolpcu "Vrednost" - pri tem pa je spregledal pravilo iz 6. člena Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe, ki izrecno zahteva, da je potrebno zneske iz stolpca "Cene na mersko enoto" predhodno pomnožiti s številom, ki je vpisano v stolpcu "Količina". Ob navedenem je potrebno ugotoviti, da so zneski, ki so v vlagateljevi ponudbi pri spornih petih artiklih vpisani v stolpcu "Vrednost", dejansko obračunani napačno (t.j. v nasprotju s prej omenjenim pravilom iz razpisne dokumentacije) ter da je s tem napačno obračunan tudi znesek, ki predstavlja končno vrednost ponudbe. Vlagateljevemu stališču, da gre pri tem (zgolj) za računsko napako ter da bi moral zato naročnik postopati v skladu s določilom 54. člena ZJN-1, ni mogoče pritrditi. V obravnavanem primeru namreč ne gre le za napako v številčnem zapisu (posameznih elementov) ponudbene cene, ki bi jo bilo mogoče s pravilnim zapisom številke odpraviti, temveč za napako pri obračunavanju (posameznih elementov) cene, popravki takšne napake pa bi privedli do drugačne končne cene in s tem tudi do nedopustne naknadne spremembe skupne ponudbene vrednosti vlagateljeve ponudbe. Prav tako ni mogoče upoštevati vlagateljevega stališča, po katerem naj bi z vpisom števila "0" v stolpcu "Vrednost" zgolj izrazil svojo pripravljenost, da sporne artikle ponudi brezplačno - ob upoštevanju pravila iz 6. člena Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe bi bilo mogoče takšen zaključek sprejeti zgolj v primeru, če bi bila ničelna vrednost vnesena tudi v stolpcu "Cena na mersko enoto". Kot neutemeljeno je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo pojasnjevanje, da se je z vpisom cenovnih zneskov želel le zavarovati za primer morebitnih odstopanj od v obrazcu OBR-II/4 predvidenih količin, saj iz vzorca pogodbe (OBR-II/5-Okvirna pogodba o dobavi blaga) jasno izhaja, da so količine blaga po predračunu le okvirne (4. člen pogodbe), nikjer v pogodbi pa ni predvidena možnost različnega obračunavanja cen za posamezne artikle glede na dejansko naročene količine.

Na podlagi vsega zapisanega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svoji ponudbi ponudbenega predračuna ni izpolnil v skladu z razpisno dokumentacijo, saj je le-ta izpolnjen v nasprotju z zapisano zahtevo v 6. členu Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe. Vlagatelj je namreč končno vrednost svoje ponudbe obračunal kot seštevek števil, ki jih je vpisal v stolpcu "Vrednost", ne da bi predhodno pravilno pomnožil zneske iz stolpca "Cene na mersko enoto" s številom, ki je vpisano v stolpcu "Količina", zato njegove ponudbe ni mogoče šteti kot pravilne v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1. Pravilna ponudba po omenjenem členu je namreč samo tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Obvezno ravnanje naročnika v zvezi s ponudbo, ki ni pravilna, pa jasno izhaja iz prvega odstavka 76. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso pravilne. Ker je ob vsem opisanem potrebno ugotoviti, da v obravnavanem primeru ponudba vlagatelja ni v celoti izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal v nasprotju z določili ZJN-1, ko jo je kot nepravilno zavrnil.

Državna revizijska komisija tudi ni mogla slediti vlagateljevi navedbi, ki se nanaša na naročniku očitano kršitev načela gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (4. člen ZJN-1) iz razloga, ker je naročnik nezakonito in neutemeljeno zavrnil vlagateljevo ponudbo in javno naročilo oddal manj ugodnemu ponudniku. Naročnik lahko namreč kot najugodnejšega ponudnika izbere le tistega, katerega ponudba je pravilna, torej v celoti ustreza vsem zahtevam naročnika. Ker vlagateljeva ponudba ni izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, jo je naročnik upravičeno štel za nepravilno in je tudi ni mogel upoštevati v fazi ocenjevanja ponudb, pač pa je izbiro najugodnejšega ponudnika lahko opravil le na podlagi medsebojne primerjave ugodnosti ponudb, ki ustrezajo zahtevam razpisne dokumentacije in predpisom ter med njimi izbral najugodnejšo ponudbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega zahtevka zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 25.10.2006


Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, Poljčane
- Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana