018-391/2006 DARS,d.d.

Številka: 018-391/06-42-3300

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999; 90/1999 - popravek; 110/2002; 42/2004; 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek-šinko, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila male vrednosti za interventno dobavo elementov jeklene varovalne ograje in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila gospodarska družba Kveder, d. o. o., Zadobrova 135, 3211 škofja vas (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 23. oktobra 2006

ODLOČILA

Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 14. septembra 2006 se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 02. avgusta 2006 na podlagi 27. člena svojega Navodila o oddaji javnih naročil male vrednosti (v nadaljnjem besedilu: Navodilo o oddaji javnih naročil male vrednosti) sprejel Sklep o pričetku postopka oddaje naročila, identifikacijska oznaka naročila: 000094/2006/XIV/B, za interventno dobavo elementov jeklene varovalne ograje (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo male vrednosti). Naročnik je "Povabila k oddaji ponudbe za interventno dobavo elementov jeklene varovalne ograje" številka 402-8/06-094-Ik, izdana dne 03. avgusta 2006, istega dne poslal (potencialnim) ponudnikom, na podlagi prejetih povabil k oddaji ponudbe pa so svoje ponudbe naročniku pravočasno oddali:
- ponudnik LOS OPREMA, d. o. o., Slovenska cesta 22, 1234 Mengeš;
- ponudnik KVEDER, d. o. o., Zadobrova 135, 3211 škofja vas;
- ponudnik LIKO, d. d., Liboje, Liboje 26 a, 3301 Petrovče;
- ponudnik PETRIČ, d. o. o., Ajdovščina, Goriška 57, 5270 Ajdovščina.

Naročnik je dne 21. avgusta 2006 sprejel "Sklep o oddaji naročila male vrednosti", dne 22. avgusta 2006 pa "OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI" številka 402-8/06-094 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o oddaji naročila male vrednosti). Iz obvestila o oddaji naročila male vrednosti izhaja, da je naročnik kot najcenejšega ponudnika izbral ponudnika LOS OPREMA, d. o. o., Slovenska cesta 22, 1234 Mengeš (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik), vse preostale tri ponudbe pa je zavrnil z obrazložitvijo "ponudba presega dovoljeno vrednost za naročilo male vrednosti, to je 10 mio SIT.".

Vlagatelj je obvestilo o oddaji naročila male vrednosti prejel dne 23. avgusta 2006, dne 26. avgusta 2006 pa je priporočeno s povratnico na pošto oddal zahtevo po vpogledu v vsebino vseh prispelih ponudb, ki jo je naročnik prejel dne 28. avgusta 2006. Vlagatelju je naročnik omogočil vpogled v prispele ponudbe dne 13. septembra 2006.

Vlagatelj je dne 15. septembra 2006 priporočeno s povratnico na pošto oddal "ZAHTEVO ZA REVIZIJO ODDAJE RAZPIS ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI "Interventna dobava elementov jeklene varovalne ograje" Izbira izvajalca: LOS OPREMA d.o.o.( št. Dopisa DARS : 402-8/06-094 )" z dne 14. septembra 2006 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je v tehničnih značilnostih elementov odbojne ograje zahteva po elementih JVO, ki imajo poročilo o opravljenem poskusnem trku za nivo zadrževanja N2 (drugi odstavek točke 1 tehničnih značilnosti), druga alinea točke 7 tehničnih značilnosti pa zahteva certifikat o tehnični ustreznosti ponujenega blaga, ki se mora pridobiti od za to pooblaščene organizacije v Republiki Sloveniji. Vlagatelj še dodaja, da je na zahtevo po pojasnilu kaj to pomeni, odgovor naročnika kontradiktoren. Pojasni še, da je naročnik odgovoril, da se v razpisni dokumentaciji ne zahteva Crash testov, še vedno pa zahteva certifikat o ustreznosti blaga, ki ga zahtevajo tehnične značilnosti. Po mnenju vlagatelja vse tehnične službe, ki sodelujejo pri izgradnji AC v Republiki Sloveniji vedo, da v Republiki Sloveniji ni institucije - pooblaščene organizacije, ki bi lahko izdala potrdilo - certifikat - poročilo o ustreznosti jeklenih varnostnih ograj oziroma njihovih sestavnih delov za kakršen koli nivo vzdrževanja (N2, H1, H2â??), ki se zahteva v tehničnih značilnostih.

Naročnik je po mnenju vlagatelja vedel, da so za potrditev katerega koli nivoja zadrževanja potrebni Crash testi, saj je to omenil v pojasnilu št. 1, Crash test pa po mnenju vlagatelja ni nič drugega kot opravljen poskusni trk vozil, ki ga predpisuje SIST EN 1317 standard za določeni nivo vzdrževanja. Poročilo, ki potrjuje, da je ograja skladna s predpisanimi pogoji po SIST EN 1317 pa je potrdilo ali kot zahtevano v razpisni dokumentaciji CERTIFIKAT o tehnični ustreznosti ponujenega blaga. Tehnično neustrezno blago je po mnenju vlagatelja lahko dosti cenejše, zato se lahko dobi večje količine. Tu pa je po mnenju vlagatelja še ena kršitev naročnika, ki je glede na zahtevano kvaliteto blaga zahteval prekomerne količine blaga "(neusklajena sta tako po mnenju vlagatelja specifikacija predračuna s količinami in kvaliteta blaga in posredno s pojasnili zavajanje ponudnikov, ki so bili povabljeni k razpisu)". Vlagatelj na koncu še dodaja, da je pri vpogledu v ponudbe ugotovil, da razen njega samega nihče od ponudnikov ni imel potrdil o ustreznosti blaga z zahtevanim nivojem zadrževanja N2.

Vlagatelj zahtevku za revizijo prilaga posamezne dokumente, izdane v dosedanjem teku postopka, pa tudi fotokopije tehničnih značilnosti (kot "dokaz 1") in pojasnila št. 1 k razpisni dokumentaciji (kot "dokaz") ter potrdilo o plačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo prejel dne 18. septembra 2006, dne 05. oktobra 2006 pa je izdal Sklep številka 402-8/06-094/Ik-R1, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik uvodoma povzema dotedanji potek oddaje javnega naročila, nato pa povzema (domnevno) kršitev, ki jo v svojem zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj, ter:
- dodaja, da je izbrani ponudnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti oddal pravilno ponudbo, ki izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in je pripravljena v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list Republike Slovenije, številka 39/2000; 102/2000 - popravek in 2/2004; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1);
- poudarja, da je predmet javnega naročila dobava elementov jeklene varovalne ograje, kar pomeni, da naročnik naroča samo določene elemente varovalne ograje, ki pa jih ni možno testirati po testu crash in zato naročnik le-teh testov tudi ni zahteval kot dokazilo v razpisni dokumentaciji, kar je izrecno navedel tudi v Pojasnilih št. 1 k razpisni dokumentaciji. V kolikor je prišlo do nerazumevanja določenih zahtev iz razpisne dokumentacije, bi moral potencialni ponudnik kontradiktornost navesti v času oddaje ponudb;
- ugotavlja, da na podlagi navedenih dejstev, ob ponovnem pregledu ponudbe izbranega ponudnika in temeljiti analizi zahtev razpisne dokumentacije, zlasti predmeta javnega naročila in pravnih podlag, ne bi sprejel drugačne odločitve, kot jo je sprejel prvič.

Vlagatelj je odločitev o zahtevku za revizijo prejel dne 06. oktobra 2006, še istega dne pa je priporočeno na pošto oddal dokument "NADALJEVANJE POSTOPKA REVIZIJE "Interventna dobava elementov jeklene varovalne ograje" Izbira izvajalca: LOS OPREMA d.o.o. ( Vlagatelj zahtevka revizije KVEDER d.o.o. z dne 14.09.2006 )", ki ga je šteti za sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je vlagateljevo sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo prejel dne 09. oktobra 2006, istega dne pa je izdal dopis "Zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila "Interventna dobava elementov jeklene varovalne ograje"" številka 402-8/2006-094-Ik, s katerim je odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Dne 12. oktobra 2006 je naročnik po telefaksu Državni revizijski komisiji posredoval tudi njegovo Navodilo o oddaji javnih naročil male vrednosti, Navodilo o oddaji javnih naročil male vrednosti pa je Državna revizijska komisija prejela tudi po pošti in sicer dne 13. oktobra 2006.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s prvo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma izpostavlja, da naročnik predmetno naročilo oddaja po postopku za oddajo naročil male vrednosti. Postopek za oddajo naročila male vrednosti je postopek oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (prvi odstavek 124. člena ZJN-1). Če je torej vrednost konkretnega javnega naročila nižja od z zakonom določenega vrednostnega praga, se naročilo ne odda po splošnih pravilih zakona, ampak po pogojih, določenih v 3.5. poglavju ZJN-1 (Oddaja naročila male vrednosti). Namen posebne ureditve naročil male vrednosti je (iz razlogov ekonomičnosti) razbremeniti naročnika vrste formalnosti, ki sicer veljajo v postopkih javnega naročanja. Pri oddaji javnih naročil male vrednosti zato zakon načeloma ne posega v notranja razmerja naročnikov, oziroma ta razmerja ureja le v toliko, kolikor je to nujno potrebno zaradi varstva javnih koristi. Ob zapisanem pa je potrebno opozoriti, da je naročnik ne glede na to, ali vodi postopek oddaje javnega naročila ali pa postopek oddaje javnega naročila male vrednosti, dolžan spoštovati temeljna načela javnega naročanja, kot so opredeljena v 4., 5., 6. in 7. členu ZJN-1, to je načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti porabe javnih sredstev ter načelo enakopravnosti ponudnikov. Zapisano izhaja tudi iz določil prvega odstavka 125. člena ZJN-1, ki določa, da "naročnik za oddajo naročil male vrednosti s svojim notranjim aktom določi način oddaje javnega naročila, upoštevajoč temeljna načela tega zakona".

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da prvi odstavek 13. člena ZRPJN določa, da "naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali je pravočasen in ali ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena tega zakona.", prva alinea prvega odstavka 23. člena ZRPJN pa, da "Državna revizijska komisija lahko s sklepom:
- zahtevek za revizijo zavrže v primeru, ko je zahtevek za revizijo oziroma obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vloženo nepravočasno, če ga je vložila oseba, ki ne more izkazati aktivne legitimacije, ali če vlagatelj zahtevka ni dopolnil v roku oziroma v skladu z zahtevo za dopolnitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 21. člena tega zakona".

Državna revizijska komisija ob vpogledu v spisovno dokumentacijo ugotovila, da je vlagatelj, skladno z določbo 35. člena (internega) "Navodila o oddaji javnih naročil male vrednosti", sprejetih dne 24. avgusta 2006, ki določa: "Pred sklenitvijo pogodbe je naročnik dolžan pisno obvestiti ponudnike o svoji odločitvi in jo na njihovo zahtevo tudi obrazložiti", obvestilo o oddaji naročila male vrednosti izdal dne 22. avgusta 2006. Predmetno obvestilo o oddaji naročila male vrednosti je vlagatelj prejel dne 23. avgusta 2006, kar nedvoumno izhaja tako iz naročniku vrnjene poštne povratnice, kakor tudi iz
- vlagateljevega dokumenta "RAZPIS ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI "Interventna dobava elementov jeklene varovalne ograje" Izbira izvajalca: LOS OPREMA d.o.o.(št. dopisa DARS : 402-8/06-094 )", izdanega dne 25. avgusta 2006, v katerem je vlagatelj zapisal: "Glede na prejeto obvestilo ( dne 23.08.2006 ) o oddaji naročila male vrednosti"â??,
ter
- vlagateljevega zahtevka za revizijo, v katerem je prav tako vlagatelj zapisal: "Glede na prejeto obvestilo ( dne 23.08.2006 ) o oddaji naročila male vrednosti"â??

Iz spisovne dokumentacije nadalje izhaja, da je vlagatelj dne 26. avgusta 2006 priporočeno na pošto oddal dokument "RAZPIS ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI "Interventna dobava elementov jeklene varovalne ograje" Izbira izvajalca: LOS OPREMA d.o.o.(št. dopisa DARS : 402-8/06-094 )", izdan dne 25. avgusta 2006, katerega je razumeti kot zahtevo po vpogledu v vsebino vseh prispelih ponudb na predmetno javno naročilo male vrednosti, saj je
- v njegovem uvodnem stavku vlagatelj zapisal: "Glede na prejeto obvestilo ( dne 23.08.2006 ) o oddaji naročila male vrednosti ( razpis z vašim prejetim vabilom na sodelovanje z dne 03.08.2006- oddaja ponudb 11.08.2006 do 11 ure ), bi želeli - zahtevamo vpogled v vsebino vseh prispelih ponudb",
- v obrazložitvi predmetnega dokumenta vlagatelj zapisal: "V ta poročila o ustreznosti ali neustreznosti elementov JVO za nivo zadrževanja N2, nam mora biti omogočen vpogled."
(v nadaljnjem besedilu: zahteva za vpogled v ponudbe). Da gre pri navedenem dokumentu dejansko za zahtevo za vpogled v ponudbe, nadalje izhaja tako iz same vsebine dokumenta (zahteve za vpogled v ponudbe) kakor tudi iz naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, v katere obrazložitvi je naročnik navedel: "Z dopisom z dne 25. 8. 2006 je ponudnik Kveder d.o.o., Zadobrova 135, škofja vas, zahteval vpogled v razpisno dokumentacijo vseh ponudnikov v navedenem postopku.".

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik vlagatelju omogočil vpogled v ponudbe v sredo, dne 13. septembra 2006. Navedeno izhaja tako iz spisovne dokumentacije, kakor tudi iz zapisnikov o ogledu ponudb, sestavljenih
- dne 13. septembra 2006 ob 10.00 uri;
- dne 13. septembra 2006 ob 11.00 uri;
- dne 13. septembra 2006 ob 11.30 uri.
Vlagatelj je zahtevek za revizijo priporočeno (s povratnico) na pošto oddal dne 15. septembra 2006, naročnik pa je zahtevek za revizijo prejel v ponedeljek, dne 18. septembra 2006.

Na podlagi vsega doslej zapisanega Državna revizijska komisija kot nesporno ugotavlja, da je vlagatelj obvestilo o oddaji naročila male vrednosti prejel dne 23. avgusta 2006, zahtevek za revizijo pa je priporočeno (s povratnico) na pošto oddal dne 15. septembra 2006, to je 23. dan po prejemu obvestila o oddaji naročila male vrednosti. Prvi odstavek 12. člena ZRPJN določa: "Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon (torej ZRPJN; opomba Državne revizijske komisije), ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen."

Skladno s pravili o računanju rokov iz drugega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list Republike Slovenije, številka 26/1999, 96/2002, 58/2003, 2/2004, 69/2005, 90/2005 in 43/2006; v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se (skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) smiselno uporabljajo v reviziji postopkov oddaje javnih naročil glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, je rok za vložitev zahtevka za revizijo začel teči naslednji dan po vročitvi obvestila o oddaji naročila male vrednosti (torej v četrtek, dne 24. avgusta 2006), iztekel pa se je dne 04. septembra 2006 (torej v ponedeljek). Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se namreč rok izteče s pretekom prvega prihodnjega delavnika (četrti odstavek 111. člena ZPP). Skladno s prvim in drugim odstavkom 112. člena ZPP se šteje, da je vloga, če je vezana na rok, vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče. Če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena. Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz kuverte (oziroma poštne nalepke na njej), v kateri je vlagatelj naročniku poslal zahtevek za revizijo, izhaja, da je vlagatelj zahtevek za revizijo priporočeno (s povratnico) na pošto oddal dne 15. septembra 2006. Državna revizijska komisija je tako prišla do zaključka, da je bil zahtevek za revizijo vložen po preteku z zakonom določenega roka, torej prepozno (kot že zapisano je namreč po odločitvi o dodelitvi naročila rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila).

Prvi odstavek 274. člena ZPP, katerega določbe se (skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) smiselno uporabljajo v reviziji postopkov oddaje javnih naročil glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, določa, da po predhodnem preizkusu tožbe izda (predsednik senata) sodišče sklep, s katerim se tožba zavrže, če ugotovi, da je bila tožba vložena prepozno (in je s posebnimi predpisi določen rok za tožbo). Ker torej procesne predpostavke niso podane, zahtevka za revizijo ni dopustno vsebinsko obravnavati, temveč ga je potrebno kot nepravočasno (prepozno) vloženega zavreči.

Čeprav to, kar bo navedeno v nadaljevanju, ni vplivalo na odločitev Državne revizijske komisije, Državna revizijska komisija še opozarja naročnika, da bi moral ob prejemu vlagateljevega zahtevka za revizijo slediti zahtevam prvega in drugega odstavka 13. člena ZRPJN (Predhodni preizkus zahtevka za revizijo), ki določata, da "Naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali je pravočasen in ali ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena tega zakona. Če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, se zahtevek za revizijo zavrže s sklepom", ter vlagateljev zahtevek za revizijo kot nepravočasno (prepozno) vloženega zavreči. Vlagatelj bi lahko, v kolikor bi menil, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, (še vedno) v treh dneh od prejema sklepa (s katerim je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel) vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo, slednja pa bi o njej odločila v osmih dneh.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 23. oktobra 2006


Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
- Kveder, d. o. o., Zadobrova 135, 3211 škofja vas
- LOS OPREMA, d. o. o., Slovenska cesta 22, 1234 Mengeš
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana