018-387/2006 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-387/2006-44-3436 P O P R A V N I

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 328. člena Zakona o pravdnem postopku naročanja (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZPP-UPB2, 69/2005 - odl. US: U-I-145/03, 90/2005 - odl. US: Up-258/03, 43/2006 âˆ" odl. US: U-I-55/04; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3 in 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) po predsedniku senata Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo splošne, medicinske in tehnološke opreme za prostore novogradnje porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota (sklop 1), v zvezi s sklepom Državne revizijske komisije št. 018-387/2006-44-3400, dne 13. 11. 2006

ODLOČILA

Sklep Državne revizijske komisije št. 018-387/2006-44-3400 z dne 8. 11. 2006 se popravi tako, da se v obrazložitvi prej navedenega sklepa na osmi strani popravi datum "24. 4. 2006" z datumom "22. 5. 2006".

Po novem se stavek, ki vsebuje popravljeni datum, glasi: "Naročnik je namreč trenutek zaključka ocenjevanja ustreznosti ponujene opreme vezal na zaključek ogleda, ogled pa se je zaključil 22. 5. 2006, zato naročnikove ugotovitve glede ustreznosti ponujene opreme izbranega ponudnika, do katerih je naročnik prišel šele po že izvedenem ogledu, in sicer na podlagi posredovanih izjav in fotografij izbranega ponudnika, ne morejo biti v tem konkretnem postopku relevantne."

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo splošne, medicinske in tehnološke opreme za prostore novogradnje porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota (sklop 1), začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Mollier, d. o. o., Celje, Opekarniška cesta 3, Celje zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova ulica 5, Ljubljana, 8. 11. 2006 sprejela sklep št. 018-387/2006-44-3400.

Iz 328. člena ZPP, ki se v revizijskem postopku uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja, da lahko predsednik senata kadarkoli popravi napake v imenih in številkah ter druge očitne pisne in računske pomote, pomanjkljivosti glede oblike in neskladnosti prepisa sodbe z izvirnikom. O popravi se izda poseben sklep, ki se zapiše na koncu izvirnika, strankam pa se vroči prepis sklepa.

Ker je pri izdaji sklepa Državne revizijske komisije št. 018-387/2006-44-3400 z dne 8. 11. 2006 v njegovi obrazložitvi (stran 8) pri navedbi datuma ponovljenega ogleda prišlo do očitne pomote, saj je zapisan datum "24. 4. 2006", ne pa datum "22. 5. 2006", Državna revizijska komisija na podlagi ZPP in z namenom odprave ugotovljene pomote v prej navedenem sklepu Državne revizijske komisije izdaja ta popravni sklep.

Po novem se stavek, ki vsebuje popravljeni datum, glasi: "Naročnik je namreč trenutek zaključka ocenjevanja ustreznosti ponujene opreme vezal na zaključek ogleda, ogled pa se je zaključil 22. 5. 2006, zato naročnikove ugotovitve glede ustreznosti ponujene opreme izbranega ponudnika, do katerih je naročnik prišel šele po že izvedenem ogledu, in sicer na podlagi posredovanih izjav in fotografij izbranega ponudnika, ne morejo biti v tem konkretnem postopku relevantne."

S tem je odločitev iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 13. 11. 2006


Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
- Mollier, d. o. o., Celje, Opekarniška cesta 3, 3000 Celje,
- Soča oprema, d. o. o., Linhartova 51, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.