018-345/2006 Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja

Številka: 018-345/2006-41-2754

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3, 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) po Samu Červeku, predsedniku Državne revizijske komisije, ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila za II. fazo omejenega postopka za oddajo storitve za "Izgradnjo, implementacijo in vzdrževanje programske opreme za izvajanje ukrepov kmetijske politike v obdobju 2007 do 2013 v Sloveniji", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika MAOP d.o.o. Ljubljana, Litijska cesta 64, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi predloga naročnika z dne 05.09.2006, za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, dne 12.09.2006

ODLOČILA

Predlog naročnika z dne 05.09.2006 za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika za sklope 2, 3 in 4, v postopku oddaje javnega naročila, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14.08.2006 v okviru II. faze omejenega postopka za oddajo storitve za "Izgradnjo, implementacijo in vzdrževanje programske opreme za izvajanje ukrepov kmetijske politike v obdobju 2007 do 2013 v Sloveniji" sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, št. 403-1-49/2006/76, na podlagi katere je oddal naročilo ločeno za sklope 1 do 4 od skupno štirih sklopov.

Vlagatelj je dne 30.08.2006 vložil zahtevek za revizijo, katerega utemeljuje z neizpolnjevanjem pogoja izbranega ponudnika za sklop 1, Hermes SoftLab d.d., Litijska cesta 51, Ljubljana, zahtevanem v točki 6. poglavja 5.1.11.1 razpisne dokumentacije. Vlagatelj predlaga delno razveljavitev odločitve naročnika z dne 14.08.2006, in sicer v delu, kjer je naročnik oddal naročilo za sklop 1 ponudniku Hermes SoftLab d.d., Litijska cesta 51, Ljubljana.


Naročnik je dne 05.09.2006 podal predlog za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila za II. fazo oddaje naročila za sklope 2, 3 in 4. Predlog utemeljuje z dejstvom, da vlagatelj v zahtevku za revizijo izpodbija le odločitev naročnika o oddaji naročila za sklop 1. Z zadržanjem nadaljnjih aktivnosti v preostalih sklopih od 2 do 4 naročniku nastaja nesorazmerna škoda, ker ne more izvajati naročila na navedenih sklopih. Prav tako nastaja škoda vlagatelju, ker le-ta ne more izvajati naročila za sklop 4, za katerega je bil izbran in kjer odločitev ni sporna. Z zadržanjem je tudi prizadet javni interes. Odločitev naročnika z dne 14.08.2006 je glede oddaje naročila za sklope 2, 3 in 4 pravnomočna in zahtevek za revizijo zoper odločitev v delu navedenih sklopov ni mogoča.

Vlagatelj je dne 07.09.2006 podal mnenje, da se s predlogom naročnika za nezadržanje nadaljnjih aktivnosti z dne 05.09.2006 strinja.

Po preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija predlog naročnika, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zavrgla, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uvodoma gre ugotoviti, da je naročnik predmetno javno naročilo razdelil na štiri sklope. Skladno s prvim odstavkom 26. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) lahko naročnik, ob upoštevanju načela gospodarnosti, predmet javnega naročila oblikuje v smiselno sklenjene celote (sklope) tako, da jih je mogoče oddajati ločeno. Navedeno pomeni, da so posamezni sklopi samostojni deli javnega naročila, znotraj katerih je praviloma dopustno predložiti samostojne oz. ločene ponudbe, pri čemer naročnik ponudbe oceni za vsak sklop posebej in tudi izbere najugodnejše ponudnike za vsak posamezen sklop. Naročnik lahko v vsakem posameznem sklopu izda (časovno in vsebinsko) različne odločitve, ki se lahko razlikujejo glede na trenutek nastopa pravnomočnosti in zoper katere lahko aktivno legitimirane osebe sprožijo ločene postopke pravnega varstva. V skladu s prvim odstavkom 11. člena ZRPJN ima zato lahko zahtevek za revizijo, ki je vložen zoper odločitev naročnika v posameznem sklopu, suspenzivni učinek samo znotraj le-tega, medtem ko na potek postopka oddaje javnega naročila v ostalih sklopih praviloma ne more imeti vpliva.

Ker je iz vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 30.08.2006 razvidno, da je bil vložen le zoper naročnikovo odločitev v delu, ki se nanaša na oddajo naročila za sklop 1 predmetnega javnega naročila, gre ugotoviti, da je bil zahtevek za revizijo vložen le v 1. sklopu, zaradi česar ima v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZRPJN suspenzivni učinek le znotraj tega sklopa, medtem ko na postopke v ostalih sklopih ne more imeti vpliva. Glede sklopov 2 do 4 gre tako ugotoviti, da vloženi zahtevek za revizijo v tem delu ni mogel zadržati nadaljnjih aktivnosti naročnika, zaradi česar naročnik niti nima pravnega interesa za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN za sklope od 2 do 4.


Državna revizijska komisija glede na vse navedeno ugotavlja, da je odločanje o naročnikovemu predlogu, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v predmetnem postopku oddaje naročila za sklope 2, 3 in 4, brezpredmetno oziroma da naročnik za izdajo takega sklepa nima pravnega interesa.


Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija naročnikov predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 30.08.2006, ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila storitve za "Izgradnjo, implementacijo in vzdrževanje programske opreme za izvajanje ukrepov kmetijske politike v obdobju 2007 do 2013 v Sloveniji" za sklope 2, 3 in 4, zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 12.09.2006Samo Červek, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana
- MAOP d.o.o. Ljubljana, Litijska cesta 64, Ljubljana
- Hermes SoftLab d.d., Litijska cesta 51, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana