018-338/2006 Klinični center Ljubljana

Številka: 018-338/06- 42-3094

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata, ter člana Jožefa Kocuvana in članice Nataše Jeršič, kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup koronarnih stentov - sklop 3, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje AUREMIANA d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 09.10.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi Odločitev o oddaji naročila, št. 01-484/14-05, z dne 07.07.2006, v delu, ki se nanaša na sklop 3.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 183.320,00 SIT, v skladu z naročnikovim sklepom, št. 01-484/21-05, z dne 23.08.2006 in nadaljnje stroške v višini 337.968,00 (skupaj tako 521.288,00 SIT), v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14.02.2006 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za nakup koronarnih stentov. Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 23, z dne 03.03.2006, pod številko objave Ob-5466/06 ter v Uradnem glasilu EU, št. S 41, z dne 01.03.2006.
Naročnik je dne 07.07.2006 sprejel Odločitev o oddaji naročila (dokument št. 01-484/14-05), s katerim je ponudnike obvestil o izbiri najugodnejših ponudnikov v 6. sklopih. V 3. sklopu (koronarni stenti iz nerjavečega jekla) je naročnik predmetno javno naročilo oddal v izvedbo podjetju PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 19.07.2006 je vlagatelj zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. Naročnik mu je zahtevan dokument posredoval dne 03.08.2006.

Vlagatelj je dne 10.08.2006 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot pravilno, primerno in sprejemljivo, kljub temu, da je izbrani ponudnik kot dokazilo pod točko 8d) predložil fotokopijo potrdila proizvajalca za sodelovanje na predmetnem razpisu. Upoštevaje predmetno točko razpisne dokumentacije, še zatrjuje vlagatelj, naročnik za izpolnjevanje predmetnega pogoja ponudnikom ni dovolil predložitve fotokopije temveč original oziroma je za alternativno dokazilo (torej za pogodbo s proizvajalcem o pravici trženja in ponujanja blaga na trgu SLO) zahteval vsaj notarsko overjeno kopijo ali original. Na podlagi navedenega, zaključuje vlagatelj, bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika zavrniti kot nepravilno.
Vlagatelj še navaja, da je na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika tudi ugotovil, da pri ponujenem artiklu povezave med celicami niso prožne, temveč so spoji na ponujenem stentu ravni, kar ni skladno z zahtevami naročnika iz točke b) razpisne dokumentacije (stran 17). Prav tako, še zatrjuje vlagatelj, je Crossing profil 0,95 mm (0,037"), s strani proizvajalca podan le za stent premera 2 mm, ki ni predmet obravnavanega sklopa 3, s čimer je izbrani ponudnik ravnal v nasprotju z naročnikovimi zahtevami iz točke d) razpisne dokumentacije (stran 17).
Vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi odločitev naročnika v delu, ki se nanaša na 3. sklop in izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo, in sicer povrnitev stroškov za plačano revizijsko takso (100.000,00 SIT), 3000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, DDV ter 3% materialnih stroškov.

Naročnik je dne 23.08.2006 zahtevku za revizijo "delno ugodil". Naročnik je vlagatelju delno ugodil tudi glede povračila stroškov, in sicer mu je priznal povračilo le-teh v znesku 50.000,00 SIT za plačilo revizijske takse, 1000 točk ter DDV za sestavo revizijskega zahtevka ter 10 točk za materialne stroške (skupaj tako 183.320,00 SIT).
Naročnik se strinja z vlagateljem v tem, da je izbrani ponudnik, kot dokazilo za izpolnjevanje zahteve iz točke 8d) Obrazca 01 priložil fotokopijo proizvajalca za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu. Naročnik zatrjuje, da izbrani ponudnik z navedenim ni ravnal v nasprotju z razpisno dokumentacijo, saj iz le-te ne izhaja, da bi moralo biti navedeno potrdilo priloženo v originalu (niti ne izhaja, da je lahko priloženo v kopiji).
Naročnik se v nadaljevanju strinja z vlagateljem v tem, da ponudba izbranega ponudnika v sklopu 3 ne izpolnjuje strokovnih zahtev iz točk 3b) in 3d) razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 28.08.2006, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da naročnik v sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo ni razveljavil odločitve naročnika v delu, ki se nanaša na 3. sklop temveč zgolj zapisal, da se zahtevku za revizijo ugodi. Iz navedenega razloga, navaja vlagatelj, vztraja pri vseh očitanih kršitvah, kot tudi pri postavljenemu zahtevku.
Naročnik je dne 14.08.2006 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Državna revizijska komisija je od naročnika dne 17.09.2006 zahtevala dodatno dokumentacijo. Naročnik je dodatno dokumentacijo posredoval dne 18.09.2006.

Državna revizijska komisija je vlagatelja dne 21.09.2006 pozvala k doplačilu revizijske takse. Vlagatelj je takso doplačal dne 25.09.2006 in potrdilo o (do)plačilu takse še istega dne posredoval Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je dne 27.09.2006 posredoval dopis "Sprememba revizijskega zahtevka", s katerim je zahteval povračilo celotne vplačane revizijske takse (v znesku 200.000,00 SIT).

Po pregledu dokumentacije ter po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Kot izhaja iz zgornjih navedb, se stranki v tem postopku strinjata v tem, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna (v 3. sklopu - koronarni stenti iz nerjavečega jekla).
Naročnik je namreč v sklep, s katerim je odločil o vlagateljevemu zahtevku za revizijo zapisal (oziroma se v celoti strinjal z vlagateljem v tem), da s strani izbranega ponudnika ponujeni stenti ne ustrezajo njegovim (strokovnim) zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik je v zvezi s tem navedel, da ponudba izbranega ponudnika "za sklop 3 ne ustreza, ker ponujeni stent ne izpolnjuje pogojev 3b in 3d strokovnih zahtev" (kar pomeni, da se je strinjal z vlagateljevimi očitki o tem, da pri ponujenem artiklu povezave med celicami niso prožne, temveč so spoji na ponujenem stentu ravni, kar ni skladno z zahtevami naročnika iz točke b) razpisne dokumentacije ter da je Crossing profil 0,95 mm (0,037"), s strani proizvajalca podan le za stent premera 2 mm, ki ni predmet obravnavanega sklopa 3, s čimer je izbrani ponudnik ravnal v nasprotju z naročnikovimi zahtevami iz točke d) razpisne dokumentacije). Z navedenim je torej naročnik nedvomno ugotovil, da ponudba izbranega ponudnika v 3. sklopu ni pravilna (v smislu 13. točke 3. člena Zakona o javnih naročilih - Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, ki določa, da je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije).

Prvi odstavek 16. člena ZRPJN določa: "Po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročilaâ??". Ob upoštevanju navedenega iz predhodnega odstavka Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik zahtevku za revizijo ugodil, vendar pa iz 1. točke izreka citiranega sklepa ("Zahtevku za revizijo se delno ugodi"), ne izhaja jasno in nedvoumno, da je s tem razveljavil (svojo) odločitev v izpodbijanem sklopu. Kot ugotavlja Državna revizijska komisija gre navedeno pripisati dejstvu, da naročnik očitno ne loči med postavljenim zahtevkom za revizijo oz. predlogom odločitve, ki ga le-ta vsebuje in med navedenimi kršitvami (naročnik se je namreč, od skupno dveh očitkov, s katerima mu je vlagatelj očital, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, strinjal le z enim). Ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo (vlagatelj je zahteval razveljavitev odločitve v sklopu 3) ter zlasti iz razloga, ker se je naročnik strinjal z vlagateljevim očitkom o tem, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna, je Državna revizijska komisija nesporno vsebino naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo vnesla v izrek tega sklepa.

Čeprav navedeno v nadaljevanju ne vpliva na odločitev v obravnavani revizijski zadevi (ponudba izbranega ponudnika v 3. sklopu je nepravilna, kar med strankama v tem postopku ni več sporno) pa Državna revizijska komisija kljub temu še ugotavlja, da iz naročnikove zahteve, ki se nanaša na predložitev "potrdila proizvajalca za sodelovanje na tem razpisu" (za razliko od notarsko overjene kopije pogodbe s proizvajalcem o pravici do trženja ponujenega blaga na trgu SLO), ki ju je naročnik zahteval v 8d) točki točke 8 Obrazca 01 (Obrazec za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnik) ne izhaja, da bi moral biti predmetni dokument predložen v originalu. Naročnik je namreč v zvezi s tem, zapisal, da mora ponudnik v ponudbo priložiti " potrdilo proizvajalca za sodelovanje na tem razpisu ali notarsko overjeno kopijo pogodbe s proizvajalcem o pravici do trženja ponujenega blaga na trgu SLO". Ker je izbrani ponudnik od obeh alternativno zahtevanih listin priložil "potrdilo proizvajalca za sodelovanje na tem razpisu" v kopiji (kar med strankama v tem postopku ni sporno) in ker naročnik ni zahteval, da bi moral biti predmetni dokument priložen v originalu, se Državna revizijska komisija strinja z naročnikom v tem, da iz obravnavanega razloga ponudba izbranega ponudnika ni nepravilna, saj, kot je Državna revizijska komisija zapisala že večkrat, od ponudnikov v nobenem primeru ni mogoče zahtevati več kot je od njih terjala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1 izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer povračilo stroškov plačane revizijske takse v višini 200.000,00 SIT, 3000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 3% materialnih stroškov in 20% DDV.

Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN stroške odmerila po priglašenih stroških, pri čemer je upoštevala priglašene in opredeljene stroške vlagatelja, ki so bili potrebni za vodenje tega revizijskega postopka. Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel mu pripadajo naslednji stroški: za sestavo zahtevka za revizijo (glede na vrednost javnega naročila, ki jo je v 3. sklopu ponudil izbrani ponudnik) 2400 odvetniških točk s pripadajočimi materialnimi stroški, povečano za 20 % DDV (321.288,00 SIT) ter 200.000,00 SIT za plačano revizijsko takso, skupaj tako 521.288,00 SIT.
Ker je naročnik vlagatelju že priznal stroške v višini 183.320,00 SIT, mu Državna revizijska komisija priznava še nadaljnjih 337.968,00 SIT. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, v roku 15-ih dni od dneva prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2 izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 09.10.2006


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana