018-313/2006 Javna agencija za železniški promet RS

Številka: 018-313/2006-43-2705

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič kot predsednice senata, ter člana Jožefa Kocuvana in članice Vide Kostanjevec kot članov senata v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "modernizacijo SV naprav na progi Divača-Koper" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje ALCATEL SEL AG, Holderaeckerstrasse 10, 70499 Stuttgart, ki ga zastopa odvetniška pisarna Avbreht, Zajc & Partnerji, Slomškova ulica 12a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.9.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljeva pritožba, z dne 28.8.2006, se zavrne kot neutemeljena.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi s pritožbo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za izvedbo projekta "modernizacija SV naprav na progi Divača-Koper" objavil v Uradnem listu RS, št. 39-42, z dne 23.4.2004, pod številko objave Ob-10261/04 in v Uradnem listu EU št. 2004/S 80.

Naročnik je 7.4.2006 v skladu s 32.4 točko razpisne dokumentacije sprejel odločitev o razveljavitvi postopka oddaje predmetnega javnega naročila za izbor gradbenih del: modernizacija SV naprav na progi Divača-Koper. Omenjeno odločitev je naročnik sprejel iz razloga, ker nobena od prejetih ponudb ni izpolnjevala zahtevane kriterije in ker so vse prejete ponudbe presegle razpoložljiva sredstva.

Vlagatelj je zoper omenjeno odločitev 21.8.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je navedel, da mu je zaradi naročnikovega ravnanja nastala gospodarska škoda, saj je vlagateljevo ponudbo neupravičeno in neutemeljeno ocenil kot nesprejemljivo. Vlagatelj je zato podal zahtevo, da se razveljavi odločitev o razveljavitvi postopka javnega naročanja, št. 268011-6/2004 ZP116-07207 in da se izbere vlagateljevo ponudbo kot edino pravilno, sprejemljivo in kot najugodnejšo.

Naročnik je dne 24.8.2006 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je zoper postopek oddaje javnega naročila vlagatelj že 27.7.2006 vložil pravočasen zahtevek za revizijo, dne 22.8.2006 pa je vlagatelj pri naročniku vložil ponovni zahtevek za revizijo. Pri tem naročnik opozarja, da je vloženi zahtevek za revizijo, ki je bil vložen 22.8.2006 identičen zahtevku z dne 24.5.2006 tako v izkazu aktivne legitimacije kot v navajanju dejanskega stanja in dokazov. Na podlagi navedenega je zato naročnik skladno s 3. členom ZJN-1, ki napotuje na subsidiarno uporabo določb Zakona o pravdnem postopku, in 274. člena Zakona o pravdnem postopku, ki v prvem odstavku določa, da se v primeru visečnosti pravde izda sklep o zavrnitvi zahtevka, izdal predmetni sklep.

Zoper navedeno odločitev ja vlagatelj dne 28.8.2006 vložil pritožbo, v katerem naročnika opozarja, da iz sklepa izreka ni mogoče razvideti, ali je naročnik s sklepom zavrgel prvotni vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 26.7.2006 ali z dne 21.8.2006. Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da obrazložitev sklepa napeljuje na zaključek, da je naročnik s sklepom zavrgel revizijski zahtevek z dne 21.8.2006. Pri tem pa naročnika opozarja, da lahko svoje pravice, določene v ZRPJN, efektivno izvršuje zgolj v primeru, če je iz naročnikovega sklepa jasno razvidno, na kateri zahtevek se naročnikova odločitev sploh nanaša. Vlagatelj navaja, da je 19.4.2006 skladno s pravili PRAG vložil pritožbo, ker v roku ni prejel dodatne obrazložitve odločitve naročnika o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj opozarja, da je 10-dnevni rok za vložitev zahtevka pričel teči po tem, ko se je naročniku skladno s pravili PRAG iztekel 90-dnevni rok za sprejem odločitve o vlagateljevi pritožbi. Po vloženi pritožbi je vlagatelj 4.5.2006 prejel dodatno obrazložitev odločitve s strani naročnika o razveljavitvi postopka, vlagatelj pa je svojo pritožbo, vloženo na podlagi PRAG, dne 15.5.2006 dopolnil. Vlagatelj opozarja, da je 10-dnevni rok za vložitev prvega zahtevka za revizijo vlagatelju začel teči z dnem, ko se je naročniku iztekel 90-dnevni rok za sprejem odločitve o vlagateljevi pritožb, to je 90 dni štetih od 19.4.2006. Zaradi navedenega je vlagatelj 27.7.2006 vložil prvi revizijski zahtevek. Dne 4.5.2006 je vlagatelj pritožbe prejel dodatno obrazložitev naročnikove odločitve in pritožbo 15.5.2006 dopolnil. Vlagatelj pri tem poudarja, da ima pravico do vložitve dveh zahtevkov za revizijo, saj temeljita na različnih dejanskih stanjih. Prvega je vlagatelj vložil v 10 dneh po izteku 90-dnevnega roka za sprejem odločitve o vlagateljevi pritožbi, vloženi na podlagi pravil PRAG dne 19.4.2006, preden je prejel dodatno naročnikovo obrazložitev. Zaradi navedenega je vlagatelj 27.7.2006 vložil zahtevek za revizijo. Drugi zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil dne 21.8.2006 in ki ga je naročnik s sklepom zavrgel, pa je vlagatelj vložil po izteku 10-dnevnega roka, ki je začel teči z dnem izteka 90-dnevnega roka za sprejem odločitve o vlagateljevi dopolnjeni pritožbi, vloženi na podlagi pravil PRAG. Na podlagi navedenega vlagatelj meni, da zahtevka za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil 21.8.2006, na podlagi 274. ZPP ni mogoče zavreči. Vlagatelj zato Državni revizijski komisiji predlaga, da ta pritožbi ugodi, ter naročniku naloži meritorno odločanje o revizijskem zahtevku z dne 21.8.2006. Pri tem zahteva povrnitev stroškov postopka, in sicer povrnitev takse v višini 400.000,00 SIT, povrnitev stroškov za konferenco s stranko v višini 200 točk po odvetniški tarifi, sestavo zahtevka za revizijo 3.000 točk po odvetniški tarifi, ter materialne stroške v višini 2%.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija ugotovila, da pritožba ni utemeljena, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru presojala zakonitost naročnikovega ravnanja, in sicer glede zavrnitve pritožbe. Državna revizijska komisija v zvezi s tem ugotavlja, da je vlagateljeva pritožba neutemeljena, saj je bil vlagateljev zahtevek z dne 21.8.2006 prepozno vložen.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se projekt "Modernizacija SV naprav na progi Divača - Koper" sofinancira iz sredstev EU (ISPA), zaradi česar je naročnik pri oddaji javnega naročila zavezan ravnati po posebnih pravilih PRAG (Practical Guide to contract procedures financed from the General Budget of the European Communities, poglavje 2.4.12. - Appeals).

Državna revizijska komisij nadalje ugotavlja, da je vlagatelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila skladu s pravili PRAG že 19.4.2006 vložil pritožbo. Po vlagateljevih navedbah naj bi vlagatelj po prejemu dodatne obrazložitve s strani naročnika z dne 4.5.2006, prvotno pritožbo 15.5.2006 dopolnil, nato pa po izteku 10-dnevnega roka, ki je začel teči po tem, ko se je naročniku skladno s pravili PRAG iztekel 90-dnevni rok za sprejem odločitve o vlagateljevi dopolnjeni pritožbi z dne 15.5.2006, vloženi na podlagi pravil PRAG, dne 21.8.2006 vložil zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija na podlagi preložene dokumentacije še enkrat ugotavlja, da se vloga (Completion of the appeal) z dne 15.5.2006 nanaša na dopolnitev pritožbe z dne 19.4.2006, kar v predmetni vlogi priznava tudi vlagatelj sam. Omenjena dopolnitev se namreč sklicuje na isti pritožbeni predlog, ki je vsebovan že v pritožbi z dne 19.4.2006. Vlagatelj v dopolnitvi pritožbe sicer navaja, da je potrebno v primeru, če naročnik na pritožbo z dne 19.4.2006 odgovori (kar je naročnik v obravnavanem primeru tudi storil), dopolnitev pritožbe z dne 15.5.2006 šteti kot novo pritožbo, vendar Državna revizijska komisija omenjenemu predlogu ni mogla slediti. Iz vsebine vloge z dne 15.5.2006 je namreč jasno razvidno, da gre v obravnavanem primeru za dopolnitev prvotne pritožbe, na kar kaže tudi vlagateljevo navajanje (Completion of the appeal, z dne 15.5.2006, stran 7), da vztraja pri prvotnem pritožbenem predlogu, vsebovanem v pritožbi z dne 19.4.2006. Poleg tega tudi pravila PRAG v točki 2.4.12 nove pritožbe v zvezi z naročnikovimi kršitvami postopka, zoper katera se je vlagatelj že pritožil, ne predvidevajo, ampak v primeru neuspele rešitve spora napotujejo na pravno varstvo po pravilih nacionalne zakonodaje.

Državna revizijska komisija je v obravnavnem postopku oddaje predmetnega javnega naročila že zavzela stališče, da se je z naročnikovim odgovorom z dne 3.5.2006 postopek reševanja spora po pravilih PRAG že izčrpal in da je od 4.5.2006 dalje vlagatelju pričel teči 10-dnevni rok za vložitev zahtevka (uveljavitev pravnega varstva) po nacionalni zakonodaji, to je po 12. členu ZRPJN. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v okviru preverjanja procesnih predpostavka ocenila, da je tudi vlagateljev zahtevek z dne 21.8.2006 vložen prepozno, zaradi česar je naročnikov sklep o zavrženju zahtevka iz tega vidika ocenila za ustreznega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je povrnitev stroškov revizijskega postopka vezana na utemeljenost zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija pa je zahtevek za revizijo zavrgla, je bilo potrebno o stroških odločiti, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 7.09.2006


Predsednica senata:
Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, Maribor
- Odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ul. 12a, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana