018-297/2006 Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije

Številka: 018-297/2006-41-2491

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata, ter članov Nataše Jeršič in Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Skeniranje in optično prepoznavanje obrazcev razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb" in na podlagi zahtevka za revizijo podjetja MFC.2 d.o.o., Litostrojska 44b, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.08.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 427.964,00 SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Po tem roku pa vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

Vlagatelj je še pred potekom roka za oddajo ponudb dne 19.07.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita kršitev drugega in tretjega odstavka 50. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) v povezavi s kršitvijo 5. člena ZJN-1.

Naročnik je s sklepom, šifra 43000-20/2006-23 z dne 02.08.2006 vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil ter odločil, da razveljavi predmetni razpis in vlagatelju povrne stroške postopka. Svojo odločitev je naročnik oprl na tretji odstavek 50. člena ZJN-1, skladno s katerim naročnik ne more le odpraviti pomanjkljivosti s popravkom k razpisni dokumentaciji, kakor zahteva vlagatelj, saj naročnik po objavi naročila ne sme več spreminjati meril, zaradi česar lahko naročnik postopek le razveljavi.

Po pregledu dokumentacije iz spisa, navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija pritožbi ugodila in razveljavila odločitev naročnika, v 3. točki Sklepa, šifra 43000-20/2006-23 z dne 02.08.2006

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, v višini 3000 odvetniških točk (za pripravo revizijskega zahtevka) in 3% materialnih stroškov upoštevaje 20% DDV. Glede povračilo stroškov se smiselno uporablja določba 3. odstavka 22. člena ZRPJN, ki določa, da v primeru, ko se zahtevku za revizijo ugodi, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti stroške, nastale z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, je skladno s 3. odstavkom 22. člena ZRPJN in 6. odstavkom 32. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05) odločila, da mora naročnik povrniti vlagatelju tiste priglašene stroške, ki so bili za zahtevek za revizijo potrebni potrebni. Državna revizijska komisija, na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN upoštevaje vrednost spora (42.000.000,00 SIT) vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:

- v višini 200.000,00 SIT za takso za revizijo,
- v protivrednosti 1.700 točk po veljavni Odvetniški tarifi (glede na vrednost spornega predmeta), povečano za 20% DDV, za stroške priprave revizijskega zahtevka, skupaj tako v višini 224.400,00 SIT,
- v protivrednosti 27 točk po 13. členu veljavne Odvetniške tarife, povečano za 20% DDV, za materialne stroške, skupaj tako v višini 3.564,00 SIT.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 427.964,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1. izreka sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 22.08.2006

Predsednik senata:

Samo Červek, univ.dipl.prav.
Predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana