018-178/2006 Mestna občina Ljubljana

Številka: 018-178/06-31-1696

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič kot predsednice senata, članice Vesne Cukrov in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za "izbiro kandidatov svetovalnega inženiringa za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v Mestni občini Ljubljana", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik USZ INŽENIRING d.o.o., Malgajeva 13, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Aleš Kovač, Dalmatinova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.06.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu z naslovom "Obvestilo o priznanju usposobljenosti", št. 351-273/2005-49, z dne 04.04.2006, v delu, ki se nanaša na vlagateljevo ponudbo oziroma prijavo za podsklopa 3B - nizke gradnje in 4A - visoke gradnje.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 284.150,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.07.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "izbiro kandidatov svetovalnega inženiringa za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v Mestni občini Ljubljana", v Uradnem listu RS, št. 116-117/05, z dne 23.12.2005, pod št. objave Ob-36043/05 pa je za oddajo predmetnega javnega naročila po sklopih objavil javni razpis po omejenem postopku. Naročnik je javni razpis objavil tudi v Uradnem listu EU, št. S 248, z dne 24.12.2005, št. obvestila 2005/S 248-245341.

Naročnik je dne 04.04.2006 izdal dokument z naslovom "Obvestilo o priznanju usposobljenosti", s katerim je za predmetno javno naročilo priznal usposobljenost več kandidatom za posamezni sklop, pri čemer je v obrazložitvi navedel glede ponudbe oziroma prijave vlagatelja, da je le-to strokovna komisija ocenila kot nepravilno, skladno z določbami Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04; v nadaljevanju: Pravilnik) in jo kot formalno neustrezno zavrnila, pri čemer se komisija v tej svoji odločitvi sklicuje na točko 2.4. - Priprava ponudb razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je dne 12.04.2006 na naročnika naslovil zahtevo za izročitev zapisnika o odpiranju ponudb ter zahtevo za dodatno obrazložitev obvestila o priznanju usposobljenosti.

Naročnik je dne 26.04.2006 vlagatelju posredoval obrazloženo obvestilo o priznanju usposobljenosti po I. fazi omejenega postopka - JN-05/312001, v katerem pojasni podrobnejše razloge za nepravilnost njegove ponudbe oziroma prijave, in sicer v sklopu 1, podsklopu 2A - visoke gradnje, podsklopu 2B - nizke gradnje, podsklopu 3A - visoke gradnje, podsklopu 3B - nizke gradnje, podsklopu 4A - visoke gradnje in podsklopu 4B - nizke gradnje. Naročnik je z obrazloženim obvestilom vlagatelju posredoval tudi fotokopijo zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 10.02.2006, ter fotokopijo popravka zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 20.02.2006.

Vlagatelj je na naročnika dne 12.05.2006 naslovil revizijski zahtevek, v katerem uvodoma očita naročniku kršitev 7., 25., 43. in 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1).
V obrazložitvi očitanih kršitev vlagatelj najprej navaja, da je naročnikova odločitev oprta na 2. člen Pravilnika ter na točko 2.4. razpisne dokumentacije. Vlagatelj pojasnjuje, da je Pravilnik izdan zgolj v zvezi s postopki oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave in po predhodni objavi, v konkretnem primeru pa gre za omejeni postopek, zato je naročnikovo sklicevanje na Pravilnik napačno. Nadalje vlagatelj graja določbo 2.4. razpisne dokumentacije, ki je po njegovem mnenju nezakonita, saj meni da naročnik ne more zahtevati, da mora ponudba vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce ter zahtevane priloge v vrstnem redu kot je navedeno v navodilih za pripravo ponudb. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik navedeno domnevno sporno oziroma nesprejemljivo zahtevo razpisne dokumentacije bistveno spremenil z obvestilom vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije, z dne 19.01.2006, s tem ko je izrecno potrdil, da ponudnik lahko, kadar se prijavlja za več sklopov, pri katerih se ponavljajo kadri ali pogodbe, dokazila priloži le enkrat in v nadaljevanju napiše, da so dokazila že priložena.
Vlagatelj v nadaljevanju revizijskega zahtevka opozarja na kršitve naročnika pri posameznih sklopih. Vlagatelj pojasnjuje, da je oddal ponudbo za vsa področja oziroma podsklope, po njegovi oceni pa je naročnik napačno ravnal pri zavrnitvi iz formalno neustreznih razlogov pri naslednjih podsklopih:
1. podsklop 3B - nizke gradnje:
- naročnik je ponudbo vlagatelja za ta podsklop zavrnil kot formalno neustrezno, ker naj vlagatelj ne bi predložil treh pogodb v vrednosti 3 mio SIT; vlagatelj pojasnjuje, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval predložitve pogodb, temveč je zahteval dokazilo v obliki originalnih potrdil za vsak posel - pogodbo posebej, zato ne more od ponudnika zahtevati predložitve pogodb;
2. podsklop 4A - visoke gradnje:
- naročnik pojasnjuje, da vlagatelj v ponudbi ni predložil pogodbe o zaposlitvi in dokazila o izpolnjevanju pogoja, skladno z ZGO-1, vendar je na obrazcu "seznam kadrov" pripisano, da so dokazila o kadrovski usposobljenosti priložena v podsklopu 3B; vlagatelj pojasnjuje, da je ravnal izrecno v skladu s pojasnilom naročnika, z dne 19.01.2006, odgovor v zvezi s točko II/2, kjer je naročnik sam izrecno pojasnil, da je dopuščena možnost, da se dokazila priložijo le enkrat in v nadaljevanju napiše, kje se nahajajo;
- vlagatelju naročnik očita, da ni predložil treh pogodb; vlagatelj očitek izpodbija smiselno iz enakih razlogov kot očitek naročnika iz podsklopa 3B, saj naročnik kot dokazilo zahteva potrdila v obliki originalnih potrdil za vsak posel - pogodbo posebej in ne pogodbe same;
- naročnik očita, da so izjave - potrditve referenc priložene, pri čemer sta dve brez žiga potrjevalca reference; vlagatelj pojasnjuje, da sta izjavi - potrditvi referenc brez žiga zato, ker sta ju izdali fizični osebi, ki žiga ne posedujeta;
3. podsklop 4B - nizke gradnje:
- naročnik pojasnjuje, da vlagatelj v ponudbi ni predložil pogodbe o zaposlitvi in dokazila o izpolnjevanju pogoja, skladno z ZGO-1, vendar je na obrazcu "seznam kadrov" pripisano, da so dokazila o kadrovski usposobljenosti priložena v podsklopu 3B; vlagatelj pojasnjuje, da je ravnal izrecno v skladu s pojasnilom naročnika, z dne 19.01.2006, odgovor v zvezi s točko II/2, kjer je naročnik sam izrecno pojasnil, da je dopuščena možnost, da se dokazila priložijo le enkrat in v nadaljevanju napiše, kje se nahajajo;
- naročnik vlagatelju očita, da ni predložil 10 pravnomočnih gradbenih dovoljenj, skupaj s potrdili naročnika, za katerega je pridobil gradbena dovoljenja ter hkrati ugotavlja, da ima na obrazcu "seznam kadrov" pripis "Reference: potrdila in fotokopije prvih strani gradbenih dovoljenj so priložene v podsklopu 2B - nizke gradnje"; vlagatelj pojasnjuje, da je ravnal smiselno v skladu s pojasnilom naročnika, z dne 19.01.2006, odgovor v zvezi s točko II/2, kjer je naročnik sam eksplicitno pojasnil, da ni potrebno, da se dokazila podvajajo, temveč je dovolj, če so dokazila priložena v enem izmed podsklopov, ter da ponudnik v nadaljevanju označi, kje se dokazila nahajajo;
- vlagatelju naročnik očita, da ni predložil treh pogodb; vlagatelj očitek izpodbija smiselno iz enakih razlogov kot očitek naročnika iz podsklopa 3B in 4A (vezan na nepredložitev treh pogodb), saj naročnik kot dokazilo zahteva potrdila v obliki originalnih potrdil za vsak posel - pogodbo posebej in ne pogodbe same.
Vlagatelj vsled navedenega zahteva, da se zahtevku za revizijo ugodi in v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila, podrejeno pa zahteva, da se zahtevku ugodi in delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila, in sicer v delu, ki se nanaša na vlagatelja.
Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je vlagatelja dne 15.05.2006 pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo, in sicer v skladu s 1. točko (pravilno: prvim odstavkom) 22. člena ZRPJN, kar je vlagatelj dne 16.05.2006 tudi storil.

Naročnik je dne 24.05.2006 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.
Naročnik v obrazložitvi odločitve podrobneje pojasni razloge za zavrnitev vseh očitkov vlagatelja v zvezi s kršitvami tako 7., 25., 43. kot tudi 76. člena ZJN-1.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 26.05.2006, naročnika obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.
Naročnik je z dopisom, z dne 30.05.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 31.05.2006, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije o naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v predmetnem revizijskem postopku najprej presojala navedbo vlagatelja, da je Pravilnik izdan zgolj v zvezi s postopki oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave in po predhodni objavi, v konkretnem primeru pa gre za omejeni postopek, zato je naročnikovo sklicevanje na Pravilnik napačno.
Državna revizijska komisija v zvezi s tem očitkom ugotavlja, da je naročnik ponudbo vlagatelja zavrnil, ker je le-ta ni predložil v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. Naročnik se namreč v obrazloženem obvestilu sklicuje na 2. člen Pravilnika, in sicer na tretjo alinejo, ki določa, da je ponudba nepravilna, če se po odpiranju na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Navedeni pravilnik je izdan na podlagi šestega odstavka 20. člena ZJN-1 (oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave in po predhodni objavi), vendar pa kljub takšni umestitvi (v 20. člen ZJN-1) to ne pomeni, da je uporaba Pravilnika v drugih postopkih oddaje (odprti, omejeni) nedopustna. Verjetno gre razlog za nekoliko nerodno umestitev podlage za izdajo Pravilnika v 20. člen ZJN-1 iskati v dejstvu, da je definicija nepravilnosti, nesprejemljivosti oziroma neprimernosti ponudbe uporabljiva pri določitvi ustrezne pravne podlage za izvedbo postopka s pogajanji na podlagi predhodnega neuspešno izvedenega odprtega oziroma omejenega postopka. Navedeno stališče (da je uporaba Pravilnika dopustna v vseh postopkih oddaje) potrjuje tudi prvi odstavek 76. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Citirani člen dolžnostnega ravnanja naročnika v zvezi z neprimernimi, nesprejemljivimi in nepravilnimi ponudbami v ničemer ne omejuje naročnika zgolj na določeno vrsto postopka oddaje javnega naročila, temveč mu nalaga v postopku oddaje javnega naročila obveznost zavrnitve vseh ponudb, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.
Glede na navedeno Državna revizijska komisija ne more slediti vlagateljevi predmetni navedbi, iz česar tudi sledi, da naročniku v tem delu tudi ni mogoče očitati kršitve 7., 25., 43. in 76. člena ZJN-1.

Nadalje je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, da je določba 2.4. razpisne dokumentacije po njegovem mnenju nezakonita, saj meni da naročnik ne more zahtevati, da mora ponudba vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce ter zahtevane priloge v vrstnem redu kot je navedeno v navodilih za pripravo ponudb.
Državna revizijska komisija v zvezi s predmetnim očitkom poudarja, da se zahtevek za revizijo v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, in ZRPJN ne določata drugače. Nadalje Državna revizijska komisija v zvezi s predmetnim očitkom poudarja, da predstavlja peti odstavek 12. člena ZRPJN odmik od pravila prvega odstavka 12. člena ZRPJN glede možnosti vlaganja zahtevka za revizijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, saj določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Ker se zainteresirani ponudnik z določili razpisne dokumentacije oziroma z vsebino povabila k oddaji ponudbe seznani praviloma ob prejemu le-tega za posamezen konkreten postopek oddaje javnega naročila, skuša ZRPJN s predhodno navedeno določbo preprečiti situacije, ko ponudnik ob pregledu sicer opazi sporna oziroma domnevno nezakonita določila razpisne dokumentacije oziroma povabila k oddaji ponudbe, vendar zoper njih ne reagira takoj, ker pričakuje ugoden izid, zahtevek za revizijo pa vloži šele potem, ko spozna, da se postopek oddaje javnega naročila zanj ne bo končal ugodno oziroma se ne konča ugodno.
Na podlagi vpogleda v spis o predmetnem javnem naročilu je Državna revizijska komisija ugotovila, da se je vlagatelj z domnevno sporno določbo razpisne dokumentacije seznanil pred rokom, določenim za predložitev ponudb, to je pred rokom 27.01.2006 do 10:00 ure. V nadaljevanju je Državna revizijska ugotovila, da vlagatelj pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, ni vložil zahtevka za revizijo iz naslova domnevno sporne 2.4. točke razpisne dokumentacije. Vsebinska presoja revizijskih navedb o domnevni sporni določbi razpisne dokumentacije torej v konkretnem primeru ni več mogoča, saj bi moral vlagatelj v skladu z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN vložiti zahtevek za revizijo iz naslova tega očitka že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb. Domnevno sporna točka 2.4. razpisne dokumentacije je tako postala po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, aksiom, vlagatelj pa je postal prekludiran v možnosti navajanja kršitev iz tega naslova.
Ne glede na gornjo ugotovitev pa Državna revizijska komisija hkrati poudarja, da ima naročnik vsekakor pravico določiti način priprave ponudb kot je to storil tudi naročnik v izpodbijani točki 2.4. razpisne dokumentacije (za katero vlagatelj najprej ugotavlja, da je nezakonita, kasneje pa ugotavlja, da jo je naročnik z odgovorom dne 19.01.2006 bistveno spremenil). Pregled ponudb oziroma prijav je zahteven proces, v katerem si naročnik praviloma ne more privoščiti, da bi bile ponudbe oziroma prijave pripravljene tako, da bi moral obrazce oziroma priloge iskati, ker bi bili le-ti zloženi brez na primer vrstnega reda oziroma po nekem drugem oziroma naključnem vrstnem redu. Naročnik je v konkretnem primeru z odgovorom št. 2 dne 19.01.2006 na vprašanje pod zap. št. 2 zgolj olajšal večkratno prilaganje določenih istih dokumentov, pri čemer je še vedno obdržal zahtevo po vrstnem redu, saj je moral ponudnik navesti, kje (v ponudbi oziroma prijavi se ustrezna dokazila nahajajo).
Glede na navedeno Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevi predmetni navedbi, iz česar sledi, da naročniku v tem delu tudi ni mogoče očitati kršitve 7., 25., 43. in 76. člena ZJN-1.

Zatem je Državna revizijska komisija presojala navedbe vlagatelja, vezane na domnevne kršitve, ki naj bi jih storil naročnik v izrecno navedenih podsklopih (vlagatelj glede na vsebino revizijskih navedb napada razloge za zavrnitev njegove ponudbe kot so navedeni v posameznih alinejah obrazloženega obvestila o priznanju usposobljenosti po I. fazi omejenega postopka - JN-05/312001, z dne 26.04.2006, vezanih na podsklope 3B, 4A in 4B).

Najprej je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, vezano na podsklop 3B, da je naročnik ponudbo vlagatelja za ta podsklop neupravičeno zavrnil kot formalno neustrezno, ker naj vlagatelj ne bi predložil treh pogodb v vrednosti 3 mio SIT.
V ta namen je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v točki 3.8.8. le-te glede referenc odkazal na poglavje 5, pri čemer kot dokazilo navaja referenčno listo (seznami pogodb) s priloženimi pisnimi potrdili. Naročnik je v poglavju 5 razpisne dokumentacije za podsklop 3B - nizke gradnje navedel "reference s področja nizkih gradenj: minimalno 3 pogodbe, sklenjene in zaključene v zadnjih 5 letih v vrednosti najmanj 3 mio (samo vrednost strokovnega in finančnega nadzora). Priloga: Seznam pogodb", kot dokazila pa najmanj 3 dokazila v obliki originalnih potrdil za vsak posel - pogodbo posebej, ki so obvezni sestavni del priloge (tabele). Naročnik je na strani 61 razpisne dokumentacije predvidel obrazec "Seznam pogodb - podsklop 3B - nizke gradnje", na strani 62 razpisne dokumentacije pa obrazec "Izjava - potrdilo reference", z opombo "Ta obrazec po potrebi fotokopirajte".
Glede na navedeno Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da naročnik ne more zahtevati glede referenc predložitve pogodb, saj slednjih ni zahteval v razpisni dokumentaciji, temveč je zahteval zgolj "seznam pogodb" in originalna potrdila referenc za vsak posel - pogodbo posebej. Zatorej izločitev vlagatelja iz razloga nepredložitve treh pogodb v vrednosti 3 mio SIT v konkretnem primeru ne more biti utemeljena. Naročnik lahko uporabi zgolj tiste izločilne kriterije, ki jih je ustrezno navedel v razpisni dokumentaciji, nepredložitev pogodb v konkretnem primeru ne sodi med izločilne kriterije. Vlagateljeva predmetna navedba je torej utemeljena. Naročnik je v konkretnem primeru ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 in lastno razpisno dokumentacijo, ni mu pa mogoče očitati kršitve 7., 25. in 43. člena ZJN-1.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala navedbe vlagatelja, vezane na podsklop 4A - visoke gradnje.
Najprej je presojala navedbo vlagatelja, da je naročnik neutemeljeno izločil njegovo ponudbo, ker ni predložil pogodbe o zaposlitvi in dokazila o izpolnjevanju pogoja, skladno z ZGO-1.
V ta namen je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v točki 3.8.7. le-te glede kadrovske usposobljenosti ponudnika odkazal na poglavje 5, pri čemer kot dokazilo navaja, da mora ponudnik izpolniti priložene sezname delavcev in predložiti dokazila, ki so zahtevana. Naročnik je v poglavju 5 razpisne dokumentacije za podsklop 4A - visoke gradnje določil kot kadrovski pogoj vsaj en zaposlen, ki ima izpolnjen pogoj za odgovornega nadzornika za manj zahtevne objekte skladno z ZGO-1, kot dokazilo pa "pogodbo o zaposlitvi" ter "dokazila o izpolnjevanju pogoja skladno z ZGO-1". Naročnik je na strani 64 razpisne dokumentacije predvidel obrazec "Seznam kadrov - podsklop 4A - visoke gradnje". V nadaljevanju je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo vlagatelja in ugotovila, da je slednji na obrazcu "Seznam kadrov - podsklop 4A - visoke gradnje" navedel Rakun Igorja ter pripisal tekst "Dokazila o kadrovski usposobljenosti so priložena v podsklopu 3B". Vlagatelj je v ponudbi v delu, ki se nanaša na podsklop 3B, predložil individualno pogodbo o poslovodenju in zaposlitvi, z dne 03.04.2002, za Rakun Igorja ter izpisek iz imenika pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije, Jarška cesta 10b, Ljubljana, z dne 09.01.2006, za Rakun Igorja (evidenčna številka 06452, št. inženirja G-9023, z navedbo pooblastila med drugim za "odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte"). Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik na izrecno vprašanje enega od zainteresiranih ponudnikov (vprašanje št. 2: "V primeru, da se ponudnik prijavlja za več sklopov, pri katerih se kadri ponavljajo, ali lahko dokazila priložimo le enkrat in v nadaljevanju napišemo, da smo dokazila priložili že v prvem poglavju. Enako velja za pogodbe, ki sklepamo s podizvajalci"") odgovoril dne 19.01.2006 z "DA". Naročnik je torej dopustil, upoštevajoč navedeni odgovor na citirano vprašanje, predložitev določenih dokazil le enkrat, pri čemer je bilo potrebno navesti, kje so priložena ta dokazila, kar je vlagatelj v konkretni zadevi tudi storil.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija presodila, da je vlagateljeva predmetna navedba utemeljena. Naročnik je v konkretnem primeru ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 in lastno razpisno dokumentacijo oziroma svojim citiranim relevantnim odgovorom na zastavljeno vprašanje, ni mu pa mogoče očitati kršitve 7., 25. in 43. člena ZJN-1.
Zatem je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, da je naročnik ponudbo vlagatelja za predmetni podsklop (4A - visoke gradnje) neupravičeno zavrnil kot formalno neustrezno, ker naj vlagatelj ne bi predložil treh pogodb v vrednosti 0,3 mio SIT.
Kot je že predhodno ugotovljeno v tem sklepu je naročnik v točki 3.8.8. razpisne dokumentacije glede referenc odkazal na poglavje 5, pri čemer kot dokazilo navaja referenčno listo (seznami pogodb) s priloženimi pisnimi potrdili. Naročnik je v poglavju 5 razpisne dokumentacije za podsklop 4A - visoke gradnje navedel "reference s področja visokih gradenj: minimalno 3 pogodbe, sklenjene in zaključene v zadnjih 5 letih, vsaka v vrednosti vsaj 0,3 mio SIT, s katerimi dokazuje, da je ponudnik izvajal svetovalni inženiring na strokovnem in finančnem nadzoru. Priloga: Seznam pogodb", kot dokazila pa najmanj 3 dokazila v obliki originalnih potrdil za vsak posel - pogodbo posebej, ki so obvezni sestavni del priloge (tabele). Naročnik je na strani 65 razpisne dokumentacije predvidel obrazec "Seznam pogodb - podsklop 4A - visoke gradnje", na strani 66 razpisne dokumentacije pa obrazec "Izjava - potrdilo reference", z opombo "Ta obrazec po potrebi fotokopirajte".
Glede na navedeno Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da naročnik ne more zahtevati glede referenc predložitve pogodb, saj slednjih ni zahteval v razpisni dokumentaciji, temveč je zahteval zgolj "seznam pogodb" in originalna potrdila referenc za vsak posel - pogodbo posebej. Zatorej izločitev vlagatelja iz razloga nepredložitve treh pogodb v vrednosti 0,3 mio SIT v konkretnem primeru ne more biti utemeljena. Naročnik lahko uporabi zgolj tiste izločilne kriterije, ki jih je ustrezno navedel v razpisni dokumentaciji, nepredložitev pogodb v konkretnem primeru ne sodi med izločilne kriterije. Vlagateljeva predmetna navedba je torej utemeljena. Naročnik je v konkretnem primeru ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 in lastno razpisno dokumentacijo, ni mu pa mogoče očitati kršitve 7., 25. in 43. člena ZJN-1.
Kot zadnjo vlagateljevo navedbo, vezano izrecno na podsklop 4A - visoke gradnje, je Državna revizijska komisija presojala navedbo, da je naročnik ponudbo vlagatelja za predmetni podsklop neupravičeno zavrnil kot formalno neustrezno, ker naj bi vlagatelj predložil dve izjavi - potrditev referenc brez žiga potrjevalca reference.
Na podlagi vpogleda v ponudbo vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da je slednji predložil tri izjave - potrdila referenc, in sicer potrjevalca reference CP INŽENIRING d.o.o., Stolpniška 10, Ljubljana, skupaj z INVESTA ING d.o.o., Vojkova 57, Ljubljana (potrdilo opremljeno z žigom obeh skupnih potrjevalcev), potrjevalca reference Stanko Petrič, Blatna Brezovica 29, Vrhnika (potrdilo ni opremljeno z žigom potrjevalca) ter potrjevalca reference Helena Plut, Zvonarska 9, Ljubljana, skupaj s Tadeja Plut Grad, šmartinska 194, Ljubljana (potrdilo ni opremljeno z žigom od nobenega od obeh skupnih potrjevalcev). Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta obe potrdili referenc, ki sta brez žiga potrjevalca, potrdili od fizičnih oseb, za katere pa ne obstoji predpis, ki bi jim nalagal dolžnost posedovati žig, zato sta navedeni potrdili utemeljeno brez žiga.
V posledici navedenega je Državna revizijska komisija presodila, da je vlagateljeva predmetna navedba utemeljena. Naročnik je v konkretnem primeru ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1, saj je neutemeljeno izločil ponudbo vlagatelja iz razloga, ker naj dve potrdili referenc od treh ne bi bili opremljeni z žigom, ni mu pa mogoče očitati kršitve 7., 25. in 43. člena ZJN-1.

Zatem je Državna revizijska komisija presojala navedbe vlagatelja, vezane na podsklop 4B - nizke gradnje.
Najprej je presojala navedbo vlagatelja, da je naročnik neutemeljeno izločil njegovo ponudbo, ker ni predložil pogodbe o zaposlitvi in dokazila o izpolnjevanju pogoja, skladno z ZGO-1.
Kot sledi že iz predhodnih izvajanj Državne revizijske komisije je naročnik v točki 3.8.7. razpisne dokumentacije glede kadrovske usposobljenosti ponudnika odkazal na poglavje 5, pri čemer kot dokazilo navaja, da mora ponudnik izpolniti priložene sezname delavcev in predložiti dokazila, ki so zahtevana. Naročnik je v poglavju 5 razpisne dokumentacije za podsklop 4B - nizke gradnje določil kot kadrovski pogoj vsaj en zaposlen, ki ima izpolnjen pogoj za odgovornega nadzornika skladno z ZGO-1, kot dokazilo pa "pogodbo o zaposlitvi" ter "dokazila o izpolnjevanju pogoja skladno z ZGO-1". Naročnik je na strani 67 razpisne dokumentacije predvidel obrazec "Seznam kadrov - podsklop 4B - nizke gradnje". V nadaljevanju je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo vlagatelja in ugotovila, da je slednji na obrazcu "Seznam kadrov - podsklop 4B - nizke gradnje" navedel Rakun Igorja ter pripisal tekst "Dokazila o kadrovski usposobljenosti so priložena v podsklopu 3B". Vlagatelj je v ponudbi v delu, ki se nanaša na podsklop 3B, predložil individualno pogodbo o poslovodenju in zaposlitvi, z dne 03.04.2002, za Rakun Igorja ter izpisek iz imenika pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije, Jarška cesta 10b, Ljubljana, z dne 09.01.2006, za Rakun Igorja (evidenčna številka 06452, št. inženirja G-9023, z navedbo pooblastila med drugim za "odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte"). Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik na izrecno vprašanje enega od zainteresiranih ponudnikov (vprašanje št. 2: "V primeru, da se ponudnik prijavlja za več sklopov, pri katerih se kadri ponavljajo, ali lahko dokazila priložimo le enkrat in v nadaljevanju napišemo, da smo dokazila priložili že v prvem poglavju. Enako velja za pogodbe, ki sklepamo s podizvajalci"") odgovoril dne 19.01.2006 z "DA". Naročnik je torej dopustil, upoštevajoč navedeni odgovor na citirano vprašanje, predložitev določenih dokazil le enkrat, pri čemer je bilo potrebno navesti, kje so priložena ta dokazila, kar je vlagatelj v konkretni zadevi tudi storil.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija presodila, da je vlagateljeva predmetna navedba utemeljena. Naročnik je v konkretnem primeru ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 in lastno razpisno dokumentacijo oziroma svojim citiranim relevantnim odgovorom na zastavljeno vprašanje, ni mu pa mogoče očitati kršitve 7., 25. in 43. člena ZJN-1.
Zatem je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, da je naročnik ponudbo vlagatelja za predmetni podsklop (4B - nizke gradnje) neupravičeno zavrnil kot formalno neustrezno, ker naj vlagatelj ne bi predložil 10 pravnomočnih gradbenih dovoljenj, skupaj s potrdili naročnika, za katerega je pridobil gradbena dovoljenja.
Kot sledi že iz predhodnih izvajanj Državne revizijske komisije je naročnik v točki 3.8.8. razpisne dokumentacije glede referenc odkazal na poglavje 5, pri čemer kot dokazilo navaja referenčno listo (seznami pogodb) s priloženimi pisnimi potrdili. Naročnik je v poglavju 5 razpisne dokumentacije za podsklop 4B - nizke gradnje navedel pod točko a) "minimalno 10 pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenj v zadnjih treh letih" kot dokazilo pa fotokopije prvih strani gradbenega dovoljenja skupaj s potrdilom naročnika, za katerega je pridobil gradbeno dovoljenje. Naročnik je na strani 68 razpisne dokumentacije predvidel obrazec za predmetni podsklop "Seznam pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenj". Vlagatelj navaja v zahtevku za revizijo, da je ravnal smiselno v skladu s pojasnilom naročnika, z dne 19.01.2006, točneje odgovorom v zvezi z vprašanjem št. 2. V zvezi s tem odgovorom (predhodno je v tem sklepu citirano tako vprašanje št. 2 kot tudi pripadajoč odgovor naročnika) Državna revizijska komisija poudarja, da se le-ta nanaša zgolj na dokazila v zvezi s kadrovsko usposobljenostjo ter na pogodbe, ki jih sklepajo potencialni ponudniki s podizvajalci, zato smiselna uporaba citiranega odgovora oziroma pojasnila v primeru referenc v konkretnem primeru ne more priti v poštev. Ne glede na zapisano pa gre ugotoviti, da je naročnik na strani 63 razpisne dokumentacije, ki se nanaša na sklop 4 (kadrovska usposobljenost in reference) zapisal opombo, ki glasi: "V kolikor je ponudnik predložil sezname pogodb in dokazila za sklop 1, 2a, 2b, 3a in 3b, dokazil ni potrebno ponovno prilagati. Ponudnik izpolni seznam pogodb in navede v katerem sklopu oz. podsklopu je priložil dokazila". V nadaljevanju je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo vlagatelja in ugotovila, da je slednji na obrazcu "Seznam kadrov - podsklop 4B - nizke gradnje" pripisal tekst "reference: potrdila in fotokopije prvih strani gradbenih dovoljenj so priložene v podsklopu 2B nizke gradnje" ter na obrazcu za podsklop 4B "Seznam pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenj" navedel 11 (enajst) gradbenih dovoljenj z datumi pravnomočnosti. Vlagatelj je v ponudbi v delu, ki se nanaša na podsklop 2B, navedel na obrazcu "Seznam pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenj - podsklop 2B - nizke gradnje" 11 (enajst) istih gradbenih dovoljenj (kot v seznamu le-teh za podsklop 4B), kateremu je priložil fotokopije prvih strani gradbenih dovoljenj s potrdili naročnikov, za katere je pridobil gradbeno dovoljenje. Vlagatelj je torej reference pod točko a) podsklopa 4B s področja nizkih gradenj predložil na način, predviden z razpisno dokumentacijo, pri čemer pa gre v kontekstu dikcije v razpisni dokumentaciji "minimalno 10 pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenj v zadnjih treh letih", glede na dejstvo, da sta dve gradbeni dovoljenji od enajstih postali pravnomočni 09.10.2002 (št. 351-920/2001-06/LK12) oziroma 12.11.1999 (št. 351-816/99-34203), ugotoviti, da vlagatelj ni zadostil zahtevi po najmanj 10 pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenjih v zadnjih treh letih.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija presodila, da vlagateljeva predmetna navedba ni utemeljena in naročniku iz tega razloga ni mogoče očitati kršitve 7., 25., 43. in 76. člena ZJN-1.
Kot zadnjo vlagateljevo navedbo, vezano izrecno na podsklop 4B - nizke gradnje, je Državna revizijska komisija presojala navedbo, da je naročnik ponudbo vlagatelja za predmetni podsklop (4B - nizke gradnje) neupravičeno zavrnil kot formalno neustrezno, ker naj vlagatelj ne bi predložil treh pogodb v vrednosti 5 mio SIT.
Kot sledi že iz predhodnih izvajanj Državne revizijske komisije je naročnik v točki 3.8.8. razpisne dokumentacije glede referenc odkazal na poglavje 5, pri čemer kot dokazilo navaja referenčno listo (seznami pogodb) s priloženimi pisnimi potrdili. Naročnik je v poglavju 5 razpisne dokumentacije za podsklop 4B - nizke gradnje v točki b) navedel "reference s področja nizkih gradenj: minimalno 3 pogodbe, sklenjene in zaključene v zadnjih 5 letih, vsaka v vrednosti vsaj 5 mio SIT, s katerimi dokazujejo tudi, da je ponudnik izvajal svetovalni inženiring na strokovnem in finančnem nadzoru. Priloga: Seznam pogodb", kot dokazila pa najmanj 3 dokazila v obliki originalnih potrdil za vsak posel - pogodbo posebej, ki so obvezni sestavni del priloge (tabele). Naročnik je na strani 69 razpisne dokumentacije predvidel obrazec "Seznam pogodb - podsklop 4B - nizke gradnje", na strani 70 razpisne dokumentacije pa obrazec za podsklop 4B "Izjava - potrdilo reference" z opombo "Ta obrazec po potrebi fotokopirajte".
Glede na navedeno Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da naročnik ne more zahtevati glede referenc predložitve pogodb, saj slednjih ni zahteval v razpisni dokumentaciji, temveč je zahteval zgolj "seznam pogodb" in originalna potrdila referenc za vsak posel - pogodbo posebej. Zatorej izločitev vlagatelja iz razloga nepredložitve treh pogodb v vrednosti 5 mio SIT v konkretnem primeru ne more biti utemeljena. Naročnik lahko uporabi zgolj tiste izločilne kriterije, ki jih je ustrezno navedel v razpisni dokumentaciji, nepredložitev pogodb v konkretnem primeru ne sodi med izločilne kriterije. Vlagateljeva predmetna navedba je torej utemeljena. Naročnik je v konkretnem primeru ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 in lastno razpisno dokumentacijo, ni mu pa mogoče očitati kršitve 7., 25. in 43. člena ZJN-1.

Vlagatelj je podal v zahtevku za revizijo, kot je že predhodno navedeno v tem sklepu, primarno zahtevo za razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v celoti, podrejeno pa zahtevo za delno razveljavitev postopka oddaje javnega naročila, in sicer v delu, ki se nanaša na vlagatelja. Ker vlagateljeve navedbe niso utemeljene v takšnem obsegu, ki bi narekoval razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila v celoti, je Državna revizijska komisija na temelju 182. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05 in 43/06), ki se skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, obravnavala vlagateljev podrejeni zahtevek in mu glede na njene ugotovitve v tem revizijskem postopku ugodila v delu, ki se nanaša na vlagatelja kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- strošek v višini 200.000,00 SIT za takso za revizijo,
- stroške odvetniških storitev v protivrednosti 625 točk, povečano za 20% DDV, za sestavo zahtevka za revizijo,
- stroške odvetniških storitev v protivrednosti 200 odvetniških točk, povečano za 20% DDV, za pripravo zahtevka za dodatno obrazložitev,
- strošek v višini 50 odvetniških točk po tar. št. 39/točka 1a Odvetniške tarife,
- strošek v višini 50 odvetniških točk po tar. št. 39/točka 2 Odvetniške tarife,
- materialne stroške v višini 15 odvetniških točk,

Državna revizijska komisija na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 200.000,00 SIT za takso za revizijo,
- v zahtevani višini protivrednosti 625 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za odvetniške stroške priprave zahtevka za revizijo postopka, skupaj tako v višini 82.500,00 SIT,
- v višini 2% od protivrednosti 625 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za materialne stroške, skupaj tako v višini 1.650,00 SIT.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 284.150,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 15.06.2006


Predsednica senata:

Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
- Odvetnik Aleš Kovač, Dalmatinova 5, Ljubljana,
- Slovenska cestna podjetja d.o.o., Dunajska 56, Ljubljana,
- GEAS d.o.o., Kotnikova 34, Ljubljana,
- Savaprojekt d.d., Cesta Krških žrtev 59, Krško,
- P.U.Z. d.o.o., Slovenčeva 97, Ljubljana,
- ZIL INŽENIRING d.d., Kersnikova 10, Ljubljana,
- LUZ d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana,
- SIPLAN inženiring d.o.o., Knezova 11, Ljubljana,
- Gradbena družba Vič d.o.o., Tbilisijska 81, Ljubljana,
- I.P.S.O. d.o.o., Trubarjeva 52, Ljubljana,
- PROFI K2 inženiring d.o.o., Trbeže 5, Ljubljana-Polje,
- GENERA d.o.o., Podmilščakova 18, Ljubljana,
- LOKAINVEST d.o.o., Kapucinski trg 7, škofja Loka,
- KAINVEST d.o.o., Cesta na Ozare 10, Ljubljana-Polje,
- DIS CONSULTING d.o.o., Letališka c. 33, Ljubljana,
- Arheja d.o.o., Gregorčičeva 11a, Ljubljana,
- LOKA INŽENIRING d.o.o., Kidričeva c. 57, škofja Loka,
- PUNTA d.o.o., Volavje 1b, Ljubljana,
- SIRIUS AP d.o.o., V Murglah 66, Ljubljana,
- IMOVINA d.o.o., Gosposvetska 10, Ljubljana,
- INTERM d.o.o., Kidričeva 14d, Trzin,
- IN.CO invest d.o.o., Tbilisijska 85, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.