018-466/2006 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Številka: 018-466/2006-45-3782

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11.a člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po predsedniku Samu Červeku, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "citološke preiskave v ginekologiji" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SIZE, diagnostični center za ginekološko citopatologijo, d.o.o., Ulica Fani Grumove 25, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Milan Vajda, Dalmatinova ulica 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi predloga naročnika za izdajo sklepa po tretjem odstavku 11.a člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži predmetnega postopka oddaje javnega naročila, in sicer zaradi ogroženosti zdravja ljudi, dne 11.12.2006

ODLOČILA

Na podlagi naročnikove ugotovitve, da bi bilo lahko v primeru zadržanja postopka oddaje javnega naročila zaradi vloženega revizijskega zahtevka ogroženo zdravje ljudi, ter na podlagi soglasja Vlade Republike Slovenije, podanega v Sklepu, številka 43001-2/2006/6, z dne 28.11.2006, vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 26.10.2006, ne zadrži postopka oddaje javnega naročila "citološke preiskave v ginekologiji", javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 76-77, z dne 21.07.2006, pod številko objave Ob-20998/06.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.07.2006 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Javni razpis, pod opisom "citološke preiskave v ginekologiji", je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 76-77, z dne 21.07.2006, pod številko objave Ob-20998/06.

Dne 16.10.2006 je naročnik izdal odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila.

Z vlogo, z dne 26.10.2006, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo.

Z vlogo, z dne 03.11.2006, je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, v kateri v skladu z 11. a členom predlaga, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila kljub vloženemu zahtevku za revizijo nadaljuje; naročnik namreč ugotavlja, da bi bilo z zadržanjem postopka ogroženo življenje in zdravje ljudi. Naročnik v vlogi pojasnjuje, da se je v Dispanzerju za ženske nabralo že veliko nepregledanih brisov materničnega vratu, zato bi pomenilo vsako nadaljevanje zadržanja postopka oddaje javnega naročila resno grožnjo za zdravje (in morda celo za življenje) naročnikovih pacientk.

Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 06.11.2006, naročnika pozvala k čimprejšnji predložitvi oziroma pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije, kot ga ob podaji predloga po 11. a členu ZRPJN zahteva drugi odstavek tega člena.

V prilogi dopisa, s katerim je naročnik Državni revizijski komisiji dne 04.12.2006 sicer odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila, je slednji predložil tudi Sklep Vlade Republike Slovenije, številka 43001-2/2006/6, z dne 28.11.2006, s katerim slednja na podlagi ugotovitve, da bi bilo lahko ogroženo zdravje ljudi, soglaša z naročnikovim predlogom, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila nadaljuje navkljub vloženemu zahtevku za revizijo. Dodatno, s podanim predlogom povezano vlogo, je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil še dne 11.12.2006.

Po preučitvi naročnikovega predloga ter pregledu s strani slednjega predložene dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 11.a člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Iz določil 11.a člena ZRPJN izhaja, da Državna revizijska komisija svojo odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo zaradi ogroženosti življenj ali zdravja ljudi ne zadrži postopka oddaje javnega naročila, sprejme na podlagi ugotovitve, da sta v postopku kumulativno izpolnjena naslednja pogoja:
1. da je naročnik ugotovil, da so ali bi lahko bila v primeru zadržanja postopka oddaje javnega naročila (kot posledica vloženega zahtevka za revizijo) ogrožena življenja ali zdravje ljudi (prvi odstavek 11.a člena ZRPJN),
2. da je Vlada Republike Slovenije podala predhodno soglasje, da naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovi predlog, da se postopek javnega naročanja nadaljuje iz razloga ogroženosti življenj ali zdravja ljudi (drugi odstavek 11. člena ZRPJN).

V primeru, ko naročnik uporabi možnost iz 11.a člena ZRPJN, Državna revizijska komisija pri odločanju o (ne)zadržanju postopka oddaje javnega naročila (za razliko od primerov iz 11. člena ZRPJN) torej ne presoja razmerja med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, temveč predstavlja podlago za njeno odločitev (izključno) ugotovitev naročnika (potrjena s strani Vlade RS), da so v konkretnem primeru ter v danem trenutku nastopile okoliščine, v katerih so ali bi lahko bila ogrožena življenja ali zdravje ljudi.

V predmetni zadevi Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta izpolnjena oba zgoraj opredeljena in zakonsko predvidena pogoja za ugoditev naročnikovemu predlogu; slednji je namreč ugotovil, da bi lahko bilo v primeru zadržanja predmetnega postopka oddaje javnega naročila (kot posledica vloženega zahtevka za revizijo) ogroženo zdravje ljudi, Vlada Republike Slovenije pa je s svojim sklepom, številka 43001-2/2006/6, z dne 28.11.2006, na podlagi ugotovitve, da bi bilo lahko ogroženo zdravje ljudi, podala soglasje k naročnikovemu predlogu, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila nadaljuje navkljub vloženemu zahtevku za revizijo.

Izhajajoč iz zgornjih ugotovitev je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 11.a ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 11.12.2006


Samo Červek, univ. dipl. prav.,
Predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, Maribor,
- Odvetnik Milan Vajda, Dalmatinova ulica 7, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.