018-424/2006 Javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d.

Številka: 018-424/06-42-3914

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999; 90/1999 - popravek; 110/2002; 42/2004; 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek-šinko, kot predsednice senata, ter članice Vide Kostanjevec in predsednika Sama Červeka, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila za dobavo kabelske opreme za s. n. in n. n. energetske kable (sklop 1: kabelska oprema s. n. v izvedbi za SF6 postroje) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila gospodarska družba Eltima, d. o. o., šlandrova ulica 8a, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 19. decembra 2006 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 11. oktobra 2006 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu "Obvestilo o zaključku postopka oddaje javnega naročila št. JN 04/06: "Dobava kabelske opreme za s.n. in n.n. energetske kable - sklop št. 1: kabelska oprema s.n. v izvedbi za SF6 postroje" številka 2066/06-IHG, izdanem dne 25. septembra 2006.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 284.800,00 SIT, v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 26. januarja 2006 sprejel "s k l e n i l a: o začetku postopka oddaje javnega naročila in imenovanju strokovne komisije" številka 188/06-IHG (zap. štev. naročila JN 04/06) za dobavo kabelske opreme za s. n. in n. n. energetske kable po odprtem postopku. Javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila je bil oblikovan v tri sklope: sklop 1: kabelska oprema s. n. v izvedbi za SF6 postroje; sklop 2: kabelska oprema nizke napetosti (n. n.) in samokrčni material; sklop 3: zaščitne cevi in pribor za kable. Javni razpis za dobavo kabelske opreme za s. n. in n. n. energetske kable pa je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 19-20/2006, z dne 24. februarja 2006, pod številko objave Ob-4941/06 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Iz "REGISTRA PRISPELIH PONUDB" in "ZAPISNIKA O ODPIRANJU PONUDB", izdanega dne 20. marca 2006, izhaja, da so na predmetno javno naročilo pravočasno prispele štiri ponudbe in sicer:
- ponudnika PETEZE, d. o. o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče (za sklopa 1 in 2),
- vlagatelja (za sklopa 1 in 2),
- ponudnika ELTEZ, d. o. o., šlandrova ulica 10, 1231 Ljubljana-Črnuče (za sklop 3),
- ponudnika VEL KABEL, d. o. o., Abramova 17, 1000 Ljubljana (za sklop 1).

Dne 30. maja 2006 je naročnik izdal Sklep (odločitev) o oddaji naročila, znak naročnika 1101/06-mag. PR (v nadaljnjem besedilu: prva odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se za sklop 1 kot najugodnejši ponudnik izbere ponudnik VEL KABEL, d. o. o., Abramova 17, 1000 Ljubljana, za sklop 2 vlagatelj, za sklop 3 pa ponudnik ELTEZ, d. o. o., šlandrova ulica 10, 1231 Ljubljana-Črnuče. Prvo odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 07. junija 2006, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice.

Vlagatelj je dne 08. junija 2006 na naročnika naslovil zahtevo za vpogled v dokumentacijo o izvedenem postopku ter ponudbe izbranih ponudnikov, ki jo je naročnik prejel dne 09. junija 2006, vlagatelju pa je bil vpogled v ponudbe omogočen dne 13. junija 2006 ob 9.00. uri. Vlagatelj je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila dne 16. junija 2006 priporočeno na pošto oddal (prvi) zahtevek za revizijo (v delu, ki se nanaša na sklop 1), kateremu je naročnik s sklepom (znak naročnika 1312/06-šV/mag.PR), izdanim dne 27. junija 2006, ugodil. Vlagatelj je naročnika obvestil, da postopka pred Državno revizijsko komisijo ne bo nadaljeval, naročnik pa je dne 25. julija 2006 izdal sklep, s katerim je predmetno javno naročilo za sklop 1 oddal vlagatelju (v nadaljnjem besedilu: druga odločitev o oddaji naročila).

Na podlagi prejete druge odločitve o oddaji naročila je ponudnik VEL KABEL, d. o. o., Abramova 17, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ponudnik Vel kabel), zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, nato pa vložil še zahtevek za revizijo (v delu, ki se nanaša na sklop 1), kateremu je naročnik s sklepom (znak naročnika 1947/06-IHG), izdanim dne 06. septembra 2006, ugodil.

Dne 25. septembra 2006 je naročnik izdal sklep (znak naročnika 2066/06-IHG), poimenovan "Obvestilo o zaključku postopka oddaje javnega naročila št. JN 04/06: "Dobava kabelske opreme za s.n. in n.n. energetske kable - sklop št. 1: kabelska oprema s.n. v izvedbi za SF6 postroje"" (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o zaključku postopka oddaje javnega naročila). Iz navedenega obvestila o zaključku postopka oddaje javnega naročila izhaja, da "Naročnik ne izbere najugodnejšega ponudnika"â?? za sklop 1 predmetnega javnega naročila, â??"ker glede na 1. odst. 76. čl. ZJN-1 po ponovno opravljeni evaluaciji ni pridobil niti ene same pravilne ponudbe". Navedeno obvestilo o zaključku postopka oddaje javnega naročila je vlagatelj prejel dne 03. oktobra 2006, dne 11. oktobra 2006 pa je priporočeno na pošto oddal (drugi) zahtevek za revizijo (v delu, ki se nanaša na sklop 1), izdan istega dne (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je njegova ponudba pravilna, naročnik pa je ravnal v nasprotju z razpisno dokumentacijo in Zakonom o javnih naročilih (Uradni list Republike Slovenije, številka 39/2000; 102/2000 - popravek in 2/2004; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), ko je ponudbo predlagatelja (pravilno: vlagatelja; opomba Državne revizijske komisije) spoznal za nepravilno in odločil, da se ne izbere noben ponudnik, ker naročnik ni prejel niti ene same pravilne ponudbe. Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku (podrejeno pa Državni revizijski komisiji) predlaga, da razveljavi obvestilo o zaključku postopka oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na sklop 1 ter vlagatelja izbere kot najugodnejšega ponudnika, vlagatelju pa povrne tudi stroške postopka skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe dalje do plačila. V zahtevku za revizijo vlagatelj v prvi točki podaja povzetek dejanskega stanja, nato pa navaja, kakor sledi:
- v točki II. glede naročnikovega očitka, da ni predloženo dokazilo (pozitivno referenčno potrdilo), da je bila ponujena oprema v zadnjih treh letih že vgrajena v elektroenergetska omrežja, navaja, da je iz razpisne dokumentacije razvidno, da je naročnik zahteval podajo reference za sklop opreme in ne za posamezne artikle opreme. Iz priloge 20 a in 20 b je namreč po mnenju vlagatelja razvidno, da se potrdilo o referencah po vsebini nanaša na sklope in ne na posamezne artikle. Vlagatelj je, kakor navaja, v svoji ponudbi predložil potrdilo o referencah ponujene opreme, iz katerega je razvidno, da je bila oprema proizvajalca Tyco Electronics Raychem Gmbh že vgrajena v elektroenergetsko omrežje v zadnjih treh letih v količini 565 kosov. Navedena količina po mnenju vlagatelja predstavlja veliko večjo količino od tiste, ki jo je naročnik zahteval (50 % razpisane količine) v javnem naročilu. Poleg tega vlagatelj še opozarja, da bi moral v primeru, da je imel naročnik v mislih, da zahteva reference za posamezne artikle opreme, navedeno tudi tako zapisati v razpisno dokumentacijo. Ker tega ni storil je po prepričanju vlagatelja s tem kršil 23. člen ZJN-1, ki določa, da mora naročnik pripraviti razpisno dokumentacijo tako, da ponudnik na njeni osnovi lahko pripravi pravilno ponudbo;
- v točki III. glede očitka, da ne izpolnjuje zahteve iz 3. poglavja Tehnične ponudbe v Tehničnih razpisnih pogojih (Priloga št. 17), navaja, da iz razpisne dokumentacije v prilogi številka 17, tehnični razpisni pogoji, točka 3. Tehnična ponudba, 1.) Kabelska oprema, 6. alinea, in 2.) Prenapetostni odvodniki, 10. alinea, izhaja, da mora ponudba vsebovati poročilo o preizkusih potrebnih za izjavo o skladnosti. Vlagatelj poudarja, da v razpisni dokumentaciji nikjer ni navedeno, da bi moralo biti navedeno poročilo sestavljeno skladno z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (uradno prečiščeno besedilo - Uradni list Republike Slovenije, številka 99/2004; v nadaljnjem besedilu: Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti) ali da jih lahko poda le posamezni organ in podobno. Če je imel naročnik namreč v mislih, da zahteva poročilo s strani akreditiranega organa, bi moral to po mnenju vlagatelja v razpisni dokumentaciji nedvoumno navesti. Ker naročnik ni specificiral, kakšno poročilo je potrebno, bi moral po stališču vlagatelja naročnik sprejeti poročilo Elektroinštituta Milan Vidmar, ki ga je vlagatelj predložil v svoji ponudbi (z njegovo predložitvijo pa je naročnik - pravilno: vlagatelj; opomba Državne revizijske komisije - izpolnil zahtevani pogoj). Tako sedaj, po oddaji ponudb, naročnik po prepričanju vlagatelja ne more interpretirati pogojev drugače, kot je to razvidno iz same razpisne dokumentacije;
- v točki III. glede očitka, da ne izpolnjuje zahteve iz 3. poglavja Tehnične ponudbe v Tehničnih razpisnih pogojih (Priloga št. 17), še opozarja, da je vlagatelj v svoji ponudbi priložil tudi mnenje o ustreznosti, ki ga je izdala Energetska inšpekcija pri Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor, iz katerega je razvidno, da je ponujena oprema ustrezna za uporabo v elektroenergetskem omrežju Republike Slovenije, ker ustrezajo veljavnim evropskim in slovenskim standardom in izpolnjujejo zahteve, ki so predpisane. Pri tem se mnenje o ustreznosti sklicuje ravno na poročila Elektroinštituta Milan Vidmar, za katera naročnik v tem postopku navaja, da niso ustrezna.

Dne 24. oktobra 2006 je naročnik izdal sklep (znak naročnika 2437/06-IHG), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev priglašenih stroškov (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). Naročnik v obrazložitvi uvodoma povzema vlagateljeve navedbe, v nadaljevanju obrazložitve pa:
- glede očitka vlagatelja, ki ga podaja v točki II. zahtevka za revizijo, naročnik ugotavlja, da ponudnik (pravilno: vlagatelj; opomba Državne revizijske komisije) ni predložil zahtevanih referenc za vse tipe opreme, ki jo ponuja za posamezni razpisni sklop. Kot izhaja iz točke 2 - Obseg vgrajene opreme referenčnega potrdila je namreč po mnenju naročnika bilo nesporno potrebno navesti obseg vgrajene opreme (ki mora vsebovati vsaj 50 % razpisane količine) in to natančno po tipu opreme, količini in letu vgradnje. Slednje po prepričanju naročnika pomeni, da je ponudnik zadostil zahtevam iz referenčnega potrdila, v kolikor je imel potrjene reference za vse tipe ponujene opreme za posamezen sklop, ki so morale v skupni količini predstavljati 50 % razpisane količine. Iz vlagateljeve ponudbe pa po mnenju naročnika nesporno izhaja, da ni predložil ustreznega referenčnega dokazila za tip opreme POLT 24 D/1XI-16 A, POLT 24D/3XI-H4-L16A, POLT 24D/3XI-H4-L16B ter RDA 24, ki jo je sicer navedel kot ponujeno blago v ponudbenem predračunu. V primeru, da je vlagatelj po prejemu in proučitvi razpisne dokumentacije podvomil v njeno jasnost, je imel po trditvi naročnika še vedno možnost, da skladno z določbami ZJN-1 naročnika zaprosi za pojasnilo v zvezi z zahtevanimi pogoji, česar pa vlagatelj ni storil;
- glede očitka vlagatelja, ki ga podaja v točki III. zahtevka za revizijo, naročnik poudarja, da je želel pridobiti pisni dokaz, iz katerega bo razvidno, da ponujena oprema ustreza naročnikovim zahtevam. Na podlagi tega dokaza bi naročnik po njegovem zatrjevanju lahko preverjal kvaliteto ponujenega blaga. Iz poročil o preizkusih, predloženih v ponudbi in izdanih s strani EIMV številka V-4117 in V 4116 ni možno primerjati zahtev standardov z rezultati preizkusov.
Skladno z navedenim je naročnik zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi priglašenih stroškov v višini 522.400,00 SIT.

Naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 02. novembra 2006, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, istega dne pa je na pošto priporočeno oddal tudi "Nadaljevanje postopka", v katerem "vlagatelj v roku predlaga, da se nadaljuje s postopkom in o vloženem zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija".

Naročnik je z dopisom "Dokumentacija - javno naročilo št. JN 04/06: "Dobava kabelske opreme za s.n. in n.n. energetske kable"" (znak naročnika 2566/06-MB), izdanim dne 06. novembra 2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 13. novembra 2006 na vlagateljevega pooblaščenca naslovila, obenem pa priporočeno s povratnico na pošto tudi oddala poziv vlagateljevemu pooblaščencu, da v roku petih dni od prejema sklepa Državni revizijski komisiji predloži ustrezno vlagateljevo pooblastilo za vložitev zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, da zahtevek za revizijo dopolni tako, da v njem navede kontaktno osebo (vlagatelja), pa tudi, da zahtevek za revizijo opremi v skladu s 15. člen Zakona o odvetništvu. Navedeni poziv je vlagatelj prejel dne 15. novembra 2006, kar izhaja iz Državni revizijski komisiji vrnjene poštne povratnice, dne 17. novembra 2006 pa je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo pooblastilo za vložitev zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, (dopolnjen) zahtevek za revizijo z navedbo kontaktne osebe (vlagatelja) ter opremljen v skladu s 15. člen Zakona o odvetništvu.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. členom in tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma pojasnjuje, da je vlagateljeve očitke presojala po točkah in/ali zaporedju, kot jih je navedel v zahtevku za revizijo. Najprej je tako Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljev očitek, da je iz razpisne dokumentacije razvidno, da je naročnik zahteval podajo reference za sklop opreme in ne za posamezne artikle opreme, vlagatelj pa je v ponudbi podal referenco, kot je bila s strani naročnika zahtevana v razpisni dokumentaciji. Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim očitkom ugotavlja, da je naročnik v uvodnem stavku razpisne dokumentacije pod poglavjem "4. Vsebina ponudbe in seznam obveznih dokumentov" Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljnjem besedilu: Navodila ponudnikom) zapisal, da mora ponudba obvezno vsebovati tudi "dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a potrdilo/-a), da je bila ponujena oprema vsakega razpisnega sklopa v zadnjih treh letih že vgrajena v elektroenergetska omrežja držav EU ali pozitivno mnenje naročnika razpisa o testni vgradnji ponujene opreme" (alinea 18). V drugem stavku poglavja "11. Način ocenjevanja ponudb, ugotavljanje sposobnosti" je naročnik nadalje določil, da bo sposobnost ponudnikov "ugotavljal na osnovi dokumentov iz 16. in 16a. točke Navodil in navedenih v posebnem obrazcu (Priloga št. 5).", pri čemer je v 16. točki poglavja "16. Ugotavljanje sposobnosti ponudnika" dodal, da bo priznal sposobnost ponudniku na osnovi izpolnjevanja pogoja "da je predložil dokazilo/-a (pozitivno/-a referenčno/-a potrdilo/-a), ki vsebinsko ustreza Prilogi št. 20a,b te RD, da je bila ponujena oprema vsakega razpisnega sklopa v zadnjih treh letih že vgrajena v elektroenergetska omrežja držav EU v količini, ki pomeni vsaj 50 % razpisne količine ali namesto tega dokazila pozitivno mnenje naročnika razpisa (Priloga št. 20c) o testni vgradnji ponujene opreme.". Zadnji odstavek poglavja "16. Ugotavljanje sposobnosti ponudnika" določa, da "Neizpolnjevanje kateregakoli od zgoraj navedenih pogojev pomeni nepravilnost ponudbe, ki bo zato izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.".

TIP OPREME KOLIČINA/KOS LETO VGRADNJE
RICS 5133 51 2003
RICS 5133 24 2004
RICS 5133 87 2005
RICS 5133 6 2006
TIP OPREME KOLIČINA/KOS LETO VGRADNJE
RICS 5139 56 2003
RICS 5139 39 2004
RICS 5139 64 2005
RICS 5139 4 2006
Državna revizijska komisija je skladno z doslej navedenim vpogledala v vlagateljevo ponudbo (za sklop 1) in ugotovila, da je vlagatelj v njej za napovednim dokumentom "DOKAZILO, DA JE BILA PONUJENA OPREMA VSAKEGA RAZPISNEGA SKLOPA V ZADNJIH TREH LETIH ŽE VGRAJENA V ELEKTROENERGETSKA OMREŽJA EU â??" predložil "POTRDILO O REFERENCAH PONUJENE OPREME", v kateri je zapisano: "Potrjujemo, da je bila ponujena oprema"â?? â??"Sklop 1: TYCO ELECTRONICS RAYCHEM GmbH, FINSINGER FELD 1, D-85521 OTTOBRUNN, GERMANY"â?? â??"v zadnjih treh letih že vgrajena v elektroenergetsko omrežje." (Priloga št. 20a). Pod obsegom vgrajene opreme za sklop 1 je vlagatelj navedel:
TIP OPREME KOLIČINA/KOS LETO VGRADNJE
RSES 5227 45 2003
RSES 5227 33 2004
RSES 5227 67 2005
RSES 5227 4 2006
TIP OPREME KOLIČINA/KOS LETO VGRADNJE
RICS 5123 44 2003
RICS 5123 8 2004
RICS 5123 33 2005


Pod tabelo pa je vlagatelj dopisal: "SKUPAJ KOLIČINA OPREME IZ SKLOPA 1 V ZADNJIH TREH LETIH: 565 KOSOV, (OD 24.02.2003 DO 24.02.2006)".

Iz naročnikove razpisne dokumentacije pod poglavjem "T E H N I Č N I R A Z P I S N I P O G O J I" (Priloga številka 17) "Sklop št.: 1 Naziv: KABELSKA OPREMA S.N. V IZVEDBI ZA SF6 POSTROJE" izhaja, da je naročnik v navedenem sklopu razpisal "prenapet. odvodnik, kompatibilen s ponujenim T - adapt. za SF6 postroj" "120 kos". Državna revizijska komisija ugotavlja, da je pogoj je v skladu z deseto točko 3. člena ZJN-1 element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. Naročnik mora pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku, navesti v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji (41. člen ZJN-1). Pri tem je dolžan navesti tiste pogoje, ki jih ZJN-1 opredeljuje kot obvezne (prvi in tretji odstavek 42. člena ZJN-1), ostale pogoje pa določi avtonomno ob upoštevanju predmeta javnega naročila.

Prvi odstavek 23. člena ZJN-1 določa, da mora naročnik pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo lahko ponudnik na njeni osnovi pripravil pravilno ponudbo. Citirana določba med drugim usmerja in sili naročnika k pripravi takšne razpisne dokumentacije, katere vsebina bo jasna, nedvoumna in razumljiva, Državna revizijska komisija pa je v svojih sklepih že večkrat zapisala, da nejasnosti in dvoumnosti razpisne dokumentacije ni mogoče presojati (razlagati) v škodo ponudnikov. Naročnik je v 16. točki poglavja "16. Ugotavljanje sposobnosti ponudnika" določil, da bo priznal sposobnost ponudniku na osnovi izpolnjevanja pogoja "da je predložil dokazilo/-a (pozitivno/-a referenčno/-a potrdilo/-a), ki vsebinsko ustreza Prilogi št. 20a,b te RD, da je bila ponujena oprema vsakega razpisnega sklopa v zadnjih treh letih že vgrajena v elektroenergetska omrežja držav EU v količini, ki pomeni vsaj 50 % razpisne količine ali namesto tega dokazila pozitivno mnenje naročnika razpisa (Priloga št. 20c) o testni vgradnji ponujene opreme.", pri čemer pa iz uvodnega (napovednega) stavka razpisne dokumentacije pod poglavjem "4. Vsebina ponudbe in seznam obveznih dokumentov" Navodil ponudnikom izhaja, da mora ponudba obvezno vsebovati "dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a potrdilo/-a), da je bila ponujena oprema vsakega razpisnega sklopa v zadnjih treh letih že vgrajena v elektroenergetska omrežja držav EU ali pozitivno mnenje naročnika razpisa o testni vgradnji ponujene opreme" (alinea 18).

Državna revizijska komisija ob doslej navedenem ugotavlja, da se vsebina besedila postavljenega pogoja razlikuje od vsebine besedila dokazila, ki ga je naročnik predvidel z namenom izkazovanja izpolnjevanja izpostavljenega pogoja (slednje namreč ne vsebuje besedila â??"v količini, ki pomeni vsaj 50 % razpisne količine"â??). Skladno z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je razpisna dokumentacija že v navedenem delu neusklajena, nejasna in dvoumna, zaradi česar je šteti, da je vlagatelj izpolnil pogoj, določen v 16. točki poglavja "16. Ugotavljanje sposobnosti ponudnika", oziroma mu v celoti zadostil že s predložitvijo dokazila, kakršnega je v razpisni dokumentaciji predvidel naročnik ("Priloga št. 20a"). V prilogi številka 20a je tako naročnik predvidel le besedilo "1) Potrjujemo, da je bila ponujena oprema (navesti proizvajalca za posamezni sklop!):"â?? â??"v zadnjih treh letih že vgrajena v elektroenergetsko omrežje" ter "Obseg vgrajene opreme (po razpisnih sklopih navesti tip opreme, količino in leto vgradnje!):".

Nadaljnja nejasnost oziroma dvoumnost se kaže tudi v
- 16. točki poglavja "16. Ugotavljanje sposobnosti ponudnika" razpisne dokumentacije, koder je naročnik določil, da bo priznal sposobnost ponudniku na osnovi izpolnjevanja pogoja "da je predložil dokazilo/-a (pozitivno/-a referenčno/-a potrdilo/-a), ki vsebinsko ustreza Prilogi št. 20a,b te RD, da je bila ponujena oprema vsakega razpisnega sklopa v zadnjih treh letih že vgrajena v elektroenergetska omrežja držav EU v količini, ki pomeni vsaj 50 % razpisne količine ali namesto tega dokazila pozitivno mnenje naročnika razpisa (Priloga št. 20c) o testni vgradnji ponujene opreme.";
- točki "III.2.1.4) Drugi podatki:" objave v Uradnem listu Republike Slovenije številka 19-20/2006 (z dne 24. februarja 2006), koder je zapisano "dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a potrdilo/-a), da je bila ponujena oprema vsakega razpisnega sklopa v zadnjih treh letih že vgrajena v elektroenergetska omrežja držav EU v količini, ki pomeni vsaj 50 % razpisne količine ali namesto tega dokazila pozitivno mnenje naročnika razpisa o testni vgradnji ponujene opreme".

Pogoj, kot je zapisan, je po ugotovitvi Državne revizijske komisije mogoče logično razumeti vsaj na dva različna načina in sicer na način, kakor ga je razumel vlagatelj, ter način, kakor ga razlaga naročnik. Naročnik namreč v razpisni dokumentaciji pogoja ni zapisal na primer na način, "da je predložil dokazilo/-a (pozitivno/-a referenčno/-a potrdilo/-a), ki vsebinsko ustreza Prilogi številka 20a oziroma 20b te razpisne dokumentacije, da je bil vsak kos ponujene opreme vsakega razpisnega sklopa v zadnjih treh letih že vgrajen v elektroenergetska omrežja držav EU v količini, ki pomeni vsaj 50 % razpisne količine za vsak posamezni kos ponujene opreme vsakega razpisnega sklopa"â?? ali kako podobno. Ob presoji pravilnosti vlagateljeve ponudbe v tem delu zato tudi ni mogoče izhajati iz (morebitnega) namena, ki naj bi ga imel naročnik, to je, "da je ponudnik zadostil zahtevam iz referenčnega potrdila, v kolikor je imel potrjene reference za vse tipe ponujene opreme za posamezen sklop, ki so morale v skupni količini predstavljati 50 % razpisne količine". Čeprav je naročnik na tretji strani odločitve o zahtevku za revizijo zapisal citirani namen, slednjega v primeru, ko le-ta ni hkrati tudi jasno zapisan (implementiran) v razpisno dokumentacijo, ni mogoče upoštevati, saj, kot je Državna revizijska komisija odločila že večkrat doslej,
- presoja (ne)pravilnosti ponudb ne more biti prepuščena arbitrarni presoji naročnika, temveč mora temeljiti na obstoječi razpisni dokumentaciji,
- naročnik od ponudnika v fazi pregleda (in ocenjevanja) ponudb ni upravičen zahtevati izpolnjevanja zahtev (pogojev), ki jih vnaprej ni izrecno in nedvoumno zapisal v razpisno dokumentacijo (od ponudnikov pa v nobenem primeru ni mogoče zahtevati več (ali drugače) kot je od njih terjala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija).

Glede na vse doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da nejasne, dvoumne oziroma neusklajene razpisne dokumentacije ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov (vlagatelja). S tem povezane revizijske navedbe vlagatelja so torej utemeljene.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljev očitek, da v razpisni dokumentaciji nikjer ni navedeno, da bi moralo biti poročilo o preizkusih (potrebnih za izjavo o skladnosti) sestavljeno skladno z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ali da jih lahko poda le posamezni organ in podobno. Ker naročnik ni specificiral, kakšno poročilo je potrebno, bi moral po stališču vlagatelja naročnik sprejeti poročilo Elektroinštituta Milan Vidmar, ki ga je vlagatelj predložil v svoji ponudbi in z njim izpolnil zahtevani pogoj. Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim očitkom ugotavlja, da je naročnik v uvodnem (napovednem) stavku razpisne dokumentacije pod poglavjem "4. Vsebina ponudbe in seznam obveznih dokumentov" Navodil ponudnikom zapisal, da mora ponudba obvezno vsebovati tudi "tehnično ponudbo, izdelano v skladu z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji" (alinea 3) ter "dokazila glede izpolnjevanja drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji" (alinea 20). V drugem stavku poglavja "11. Način ocenjevanja ponudb, ugotavljanje sposobnosti" je naročnik nadalje določil, da bo sposobnost ponudnikov "ugotavljal na osnovi dokumentov iz 16. in 16a. točke Navodil in navedenih v posebnem obrazcu (Priloga št. 5).", pri čemer je v
- 17. točki poglavja "16. Ugotavljanje sposobnosti ponudnika" dodal, da bo priznal sposobnost ponudniku na osnovi izpolnjevanja pogoja "da je za ponujeno blago predložil zahtevane listine o skladnosti, ki so usklajene z oznakami blaga iz ponudbenega predračuna ter se glasijo na ponudnikovo ali proizvajalčevo ime (glej Tehnične razpisne pogoje - Priloga št. 17!)",
- 18. točki poglavja "16. Ugotavljanje sposobnosti ponudnika" pa, da bo priznal sposobnost ponudniku na osnovi izpolnjevanja pogoja "da tehnično ponudbo pripravi v skladu s tehničnimi razpisnimi pogoji, ki so specificirani v Prilogi št. 17 in na način, podan v tem Navodilu".
Zadnji odstavek poglavja "16. Ugotavljanje sposobnosti ponudnika" pri tem določa, da "Neizpolnjevanje kateregakoli od zgoraj navedenih pogojev pomeni nepravilnost ponudbe, ki bo zato izločena iz nadaljnjega ocenjevanja".

Iz naročnikove razpisne dokumentacije pod poglavjem "T E H N I Č N I R A Z P I S N I P O G O J I" (Priloga številka 17) "Sklop št.: 1 Naziv: KABELSKA OPREMA S.N. V IZVEDBI ZA SF6 POSTROJE" "3. TEHNČNA PONUDBA" izhaja, da je naročnik v navedenem sklopu
- pod točko "1) Kabelska oprema" zapisal, da naj ponudba vsebuje tudi "poročilo o preizkusih potrebnih za izjavo o skladnosti".
- pod točko "2) Prenapetostni odvodniki" pa prav tako, naj ponudba vsebuje tudi "poročilo o preizkusih potrebnih za izjavo o skladnosti".
Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo vlagatelja in ugotovila, da je vlagatelj v njej za napovednim dokumentom "LISTINE O SKLADNOSTI ZA PONUJENO BLAGOâ??"â?? predložil:
- "M N E N J E O U S T R E Z N O S T I" številka 3187-14/01-IN-KE, izdano dne 10. julija 2001 s strani Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Energetske inšpekcije, Parmova cesta 33, 1000 Ljubljana;
- "STROKOVNO MNENJE O USTREZNOSTI" (znak izdajatelja: 1233/01-ing MJ) kabelskega pribora za napetosti od 1 kV do 35 kV, izdano dne 08. maja 2001 s strani Elektroinštituta Milan Vidmar;
- "P O R O Č I L O V - 4117" številka 1232/01 o tipskem preskušanju kabelskih zaključkov, spojk in pribora za priključevanje naprav izoliranih s plinom SF6 za srednje napetosti proizvajalca Tyco Electronics Raychem GmbH, Nemčija, izdano dne 08. maja 2001 s strani Elektroinštituta Milan Vidmar (v nadaljnjem besedilu: poročilo V - 4117);
- "STROKOVNO MNENJE O USTREZNOSTI" (znak izdajatelja: 1231/01-ing MJ) prenapetostni odvodniki za napetosti od 1 kV do 35 kV, izdano dne 08. maja 2001 s strani Elektroinštituta Milan Vidmar;
- "P O R O Č I L O V - 4116" številka 1230/01 o tipskem preskušanju prenapetostnih odvodnikov za srednje napetosti na osnovi ZnO nelinearnih uporov proizvajalca Tyco Electronics Raychem GmbH, Nemčija, izdano dne 08. maja 2001 s strani Elektroinštituta Milan Vidmar (v nadaljnjem besedilu: poročilo V - 4116);
- "IZJAVO O SKLADNOSTI" Tyca Electronics Raychem GmbH, Nemčija, za RSES 5227, RICS 5123, RICS 5133, RICS 5139, RDA 24, POLT 24D/1XI - L16A, POLT 24D/3XI - H4 - L16A, POLT 24D/3XI - H4 - L16B,
- lastno "IZJAVO O SKLADNOSTI" za RSES 5227, RICS 5123, RICS 5133, RICS 5139, RDA 24, POLT 24D/1XI - L16A, POLT 24D/3XI - H4 - L16A, POLT 24D/3XI - H4 - L16B.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik
- v prvi alinei obrazložitve na tretji strani obvestila o zaključku postopka oddaje javnega naročila zapisal, da je vlagateljeva ponudba nepravilna, ker â??"ni predloženo poročilo o preizkusih potrebnih za izjavo o skladnosti za 1) Kabelsko opremo in 2) Prenapetostne odvodnike",
- v obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo na strani 4 (drugi odstavek) pa zapisal, da je v zvezi z "zahtevo po izpolnjevanju pogojev iz 3. poglavja Tehnične ponudbe v Tehničnih razpisnih pogojih (Priloga št. 17 v RD) po predložitvi poročila o preizkusih potrebnih za izjavo o skladnosti za 1) Kabelsko opremo in 2) Prenapetostne odvodnike"â?? â??"naročnik želel pridobiti pisni dokaz, iz katerega bo razvidno, da ponujena oprema ustreza naročnikovim zahtevam. Na podlagi tega dokaza bi naročnik lahko preverjal kvaliteto ponujenega blaga. Naročnik ugotavlja, da iz v ponudbi predloženih poročil o preizkusih, izdanih s strani EIMV št. V-4117 in V 4116 ni možno primerjati zahtev standardov z rezultati preizkusov".

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da naročnik pod poglavjem "T E H N I Č N I R A Z P I S N I P O G O J I" (Priloga številka 17) "Sklop št.: 1 Naziv: KABELSKA OPREMA S.N. V IZVEDBI ZA SF6 POSTROJE" "3. TEHNČNA PONUDBA" ni zapisal podrobnejših določb (zahtev) glede pogoja "poročilo o preizkusih potrebnih za izjavo o skladnosti" (na primer o njegovi vsebini, obliki, organih, ki ga izdajajo, pravni podlagi in podobno). Prav tako naročnik v prvi alinei obrazložitve na tretji strani obvestila o zaključku postopka oddaje javnega naročila nedvoumno navaja, da je vlagateljeva ponudba nepravilna, ker â??"ni predloženo poročilo o preizkusih potrebnih za izjavo o skladnosti za 1) Kabelsko opremo in 2) Prenapetostne odvodnike", po drugi strani pa je Državna revizijska komisija ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo, ki jo je predložil v konkretnem javnem naročilu, ugotovila, da je vlagatelj v njej za napovednim dokumentom "LISTINE O SKLADNOSTI ZA PONUJENO BLAGOâ??"â?? predložil med drugim tudi poročilo V - 4116 in poročilo V - 4117, ki se nanašata na tipsko preskušanje kabelskih zaključkov, spojk in pribora za priključevanje naprav izoliranih s plinom SF6 za srednje napetosti proizvajalca oziroma tipsko preskušanje prenapetostnih odvodnikov za napetosti od 1 kV do 35 kV. Ne drži torej ugotovitev naročnika, da â??"ni predloženo poročilo o preizkusih potrebnih za izjavo o skladnosti za 1) Kabelsko opremo in 2) Prenapetostne odvodnike". Ugotovitve, "da iz v ponudbi predloženih poročil o preizkusih, izdanih s strani EIMV št. V-4117 in V 4116 ni možno primerjati zahtev standardov z rezultati preizkusov", pa naročnik v obvestilu o zaključku postopka oddaje javnega naročila sploh ni navedel, prav tako pa naročnik ni navedel niti natančnega razloga oziroma dejstev, zaradi katerih po njegovem mnenju iz predloženih poročil o preizkusih, izdanih s strani EIMV št. V - 4117 in V - 4116, ne bi bilo možno primerjati zahtev standardov z rezultati preizkusov. Glede naročnikove navedbe, da je s postavitvijo sporne zahteve (pogoja) â??"želel pridobiti pisni dokaz, iz katerega bo razvidno, da ponujena oprema ustreza naročnikovim zahtevam", pa Državna revizijska komisija še poudarja, da naročnikovega namena v primeru, ko le-ta ni hkrati tudi jasno zapisan v razpisno dokumentacijo, ni mogoče upoštevati, saj, kot je Državna revizijska komisija odločila že večkrat, presoja (ne)pravilnosti (neprimernosti) ponudb ne more biti prepuščena arbitrarni presoji naročnika, temveč mora temeljiti na obstoječi razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija ob navedenem tudi poudarja, da mora ponudnik pripraviti ponudbo skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, kar po analogiji nasprotja pomeni, da ponudnikom ni potrebno pripraviti nič drugega oziroma nič več od tistega, kar od njih zahteva pripravljena naročnikova razpisna dokumentacija. Tako naročniki kot ponudniki morajo pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi ter v skladu z avtonomnimi pravili, ki jih za oddajo konkretnega javnega naročila postavi naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnikova navodila iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Naročnik v razpisni dokumentaciji v postavljeni zahtevi (pogoju) "poročilo o preizkusih potrebnih za izjavo o skladnosti" ni navedel (akreditiranih) organov, ki naj bi izdajali poročila, na podlagi katerih bo možno primerjati zahteve standardov z rezultati preizkusov. Poleg tega je naročnik pod poglavjem "2. Zakoni in drugi predpisi" v razpisni dokumentaciji izrecno določil, da bodo poleg ZJN-1 med drugim upoštevani še "Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti - ZTZPUS-UPB1 (UL RS št. 99/04)" ter "Vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja področje, kamor sodi naročilo", pri čemer pa naročnik ne izpostavlja nobenega konkretnega (podzakonskega) predpisa, ki bi urejal tehnične zahteve za kabelsko opremo in prenapetostne odvodnike, ki so predmet konkretnega javnega naročila. Iz navedenega razloga tudi ni bilo mogoče pričakovati od ponudnikov, da bodo sami poznali oziroma poiskali vso pozitivno zakonodajo, ki na tako specifičnem področju (kabelska oprema s. n. v izvedbi za SF6 postroje) velja, predvsem v smislu izpolnjevanja v razpisni dokumentaciji zapisanega pogoja. Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti namreč v prvem odstavku 2. člena določa, da ministri v skladu s svojimi pristojnostmi po predpisih o delovnem področju ministrstev lahko izdajo tehnične predpise, s katerimi predpišejo tehnične zahteve za proizvode oziroma družine proizvodov in postopke ugotavljanja skladnosti, 7. člen pa dodaja, da se s tehničnimi predpisi določijo proizvodi, za katere mora dobavitelj, preden so dani v promet oziroma preden se začnejo uporabljati, izdati oziroma zagotoviti izjavo o skladnosti, preskusno poročilo, certifikat ali drugo listino o skladnosti. S tehničnimi predpisi se določijo organi za ugotavljanje skladnosti ali pa predpišejo zahteve, ki jih morajo izpolnjevati organi za ugotavljanje skladnosti (9. člen Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti). Če je naročnik torej â??"želel pridobiti pisni dokaz, iz katerega bo razvidno, da ponujena oprema ustreza naročnikovim zahtevam", bi moral skladno z zaključkom Državne revizijske komisije to zahtevo (pogoj) oblikovati na način, da bi ob njej navedel vsaj pravno podlago (tehnični predpis) za izdajo poročila o preizkusih, potrebnega za izjavo o skladnosti, oziroma organ, katerega izdano poročilo o preizkusih bo štel za ustrezno. Tako zapisanega določila (zahtev) glede pogoja v razpisni dokumentaciji pa ni mogoče razlagati v škodo ponudnikov. Ponovno gre namreč ugotoviti, da naročnik določb (zahtev) glede pogoja "poročilo o preizkusih potrebnih za izjavo o skladnosti" ni natančneje določil, pojasnil oziroma specificiral (na primer po njegovi vsebini, obliki, organih, ki ga izdajajo, pravni podlagi in podobno). Glede na vse doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da so revizijske navedbe v tem delu vlagateljevega zahtevka za revizijo utemeljene.

V zahtevku za revizijo vlagatelj še predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija â??"izbere predlagatelja (pravilno: vlagatelja; opomba Državne revizijske komisije) kot najugodnejšega ponudnika"â??. V zvezi z navedenim predlogom Državna revizijska komisija vlagatelja opozarja, da ima kot neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil v revizijskem postopku zgolj kasatorična pooblastila (in ne reformatoričnih pooblastil), kar pomeni, da s svojim sklepom lahko ugotovi (ne)zakonitost naročnikovega ravnanja, ne more pa nadomestiti naročnikovih odločitev (odločitve naročnika o oddaji naročila ali druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila) ali ravnanj, temveč je (ponovna) izdaja odločitve o oddaji naročila v izključni pristojnosti naročnika.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Tretji odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, peti odstavek 22. člena ZRPJN pa, da mora stranka v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo, pri čemer je povrnitev stroškov mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo naslednjih stroškov:
- stroški sestave zahtevka za revizijo v višini 3000 odvetniških točk;
- stroški sestanka s stranko v višini 200 odvetniških točk;
- stroški takse;
- davek na dodano vrednost v višini 20 % od seštevka odvetniških storitev.

Na podlagi navedenega in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN Državna revizijska komisija vlagatelju priznava stroške, nastale z revizijo, to je
- stroške sestave zahtevka za revizijo v višini 154.000,00 SIT (protivrednost 1400 odvetniških točk);
- stroške vplačane takse v višini 100.000,00 SIT;
- davek na dodano vrednost v višini 30.800,00 SIT (20 % od seštevka odvetniških storitev).

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti priznane stroške, nastale z revizijo, v znesku 284.800,00 SIT in sicer v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 19. decembra 2006


predsednica senata
Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
- odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana