018-447/2006 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-447/2006-42-3898

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter članov Jožefa Kocuvana in Vide Kostanjevec kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo pohištvene in splošne opreme, medicinske splošne opreme, vizualnih komunikacij ter specialne medicinske opreme in aparatov za ORL in cervikofacialni kirurški oddelek in oddelek za očesne bolezni Splošne bolnišnice Maribor ter na podlagi zahtevkov za revizijo vlagatelja MEDICOENGINEERING d.o.o., Prevale 1, Trzin, ki ga zastopa odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 5, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) ter vlagatelja MOLLIER d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.12.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo prvega vlagatelja (vlogi z dne 7.9.2006 in 12.9.2006) se zavrže kot preuranjen.

2. Zahtevek za revizijo drugega vlagatelja (vloga z dne 26.10.2006) se zavrže kot preuranjen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 5.10.2005 sprejel sklep št. 3531-23/2003-20 o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS št. 108/2005 z dne 2.12.2005 pod št. objave Ob-33678/05. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 28.2.2006 je razvidno, da je naročnik prejel 13 pravočasnih ponudb. Naročnik je dne 4.7.2006 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila št. 3531-23/2003-257, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejše ponudnike izbral: za sklop 1 in 2 podjetje Lesnina MG oprema d.d., Ljubljana, za sklop 3 in 5 podjetje Medicoengineering d.o.o., Trzin, za sklop 4 podjetje Sanolabor d.d., Ljubljana in za sklop 6 podjetje Mollier d.o.o., Celje.

Po prejeti dodatni obrazložitvi je drugi vlagatelj z vlogo z dne 16.8.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je zatrjeval, da so ponudbe ponudnikov Lesnina MG oprema d.d., Ljubljana, Medicoengineering d.o.o., Trzin in Sanolabor d.d., Ljubljana v sklopih 2, 3, 4 in 5 nepravilne zaradi neizpolnjevanja tehničnih zahtev, hkrati pa je zatrjeval, da njegova ponudba v sklopu 4 izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije. Drugi vlagatelj je v zahtevku za revizijo predlagal, da naročnik razveljavi svojo odločitev iz obvestila o oddaji javnega naročila št. 3531-23/2003-257 z dne 4.7.2006, in sicer v sklopih 2, 3, 4 in 5 ter ugotovi, da je njegova ponudba v sklopu 4 pravilna in mu odda naročilo v sklopih 2, 3 in 4.

Naročnik je dne 31.8.2006 na podlagi 16. člena ZRPJN izdal sklep št. 3531-23/2003-286 z naslovom "odločitev o delni razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila ter zavrnitvi vseh ponudb v sklopih 4 in 5". Iz 1. točke izreka sklepa je razvidno, da je naročnik z njim odločil o zahtevku za revizijo drugega vlagatelja (vloga z dne 16.8.2006), in sicer tako, da je zahtevku ugodil v sklopih 2, 3, 4 in 5 ter v teh sklopih razveljavil obvestilo o oddaji javnega naročila št. 3531-23/2003-257 z dne 4.7.2006. Hkrati je naročnik navedel, da se vse ponudbe v sklopih 4 in 5 zavrne ter da se v sklopih 2 in 3 predmetno javno naročilo odda drugemu vlagatelju. Iz 2. točke izreka sklepa "odločitev o delni razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila ter zavrnitvi vseh ponudb v sklopih 4 in 5" je še razvidno, da je naročnik ugodil zahtevi drugega vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Zoper naročnikov sklep z dne 31.8.2006 "odločitev o delni razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila ter zavrnitvi vseh ponudb v sklopih 4 in 5" je prvi vlagatelj z vlogo z dne 7.9.2006 vložil zahtevek za revizijo. Prvi vlagatelj navaja, da zahtevek za revizijo vlaga zoper naročnikovo odločitev z dne 31.8.2006 v delih, ki se nanaša na sklop 3, 4 in 5, saj naj bi bila v teh delih nezakonita. Po mnenju prvega vlagatelja sta izrek naročnikove odločitve in njena obrazložitev v nasprotju, saj ni razvidno, v katerem delu je naročnik ugodil zahtevku za revizijo drugega vlagatelja, niti ni razvidno, ali bo naročnik v sklopu 2 in 3 javno naročilo oddal drugemu vlagatelju ali bo nadaljeval postopek s pogajanji. Izpodbijana odločitev je nerazumljiva tudi zato, ker naročnik ni navedel nobenih razlogov za odločitev o izbiri drugega vlagatelja niti ni zavrnil ponudbe prvega vlagatelja kot nepravilne. Prvi vlagatelj tudi zatrjuje, da je njegova ponudba v sklopih 3, 4 in 5 pravilna oz. da izpolnjuje vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije, na podlagi česar predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo ugodi in "odločitev o delni razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila ter zavrnitvi vseh ponudb v sklopih 4 in 5" z dne 31.8.2006 v izpodbijanem delu razveljavi, da kot najugodnejšega ponudnika v sklopu 3, 4 in 5 izbere njega ter da mu povrne stroške revizijskega postopka.

Prvi vlagatelj je z vlogo z dne 12.9.2006 dopolnil zahtevek za revizijo. V vlogi navaja, da je naročnikova odločitev o delni razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila ter zavrnitvi vseh ponudb v sklopih 4 in 5 z dne 31.8.2006 nejasna, nezakonita in zavajajoča. Navaja tudi, da je ponudba ponudnika Mollier d.o.o., Celje v sklopih 2, 3, 4 in 5 nepravilna ter da so nepravilne tudi ponudbe ponudnikov Lesnina MG d.o.o., Mikro + Polo d.o.o., Sanolabor d.o.o. in Atlas oprema d.o.o.. Prvi vlagatelj zato predlaga, da naročnik svojo odločitev o delni razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila ter zavrnitvi vseh ponudb v sklopih 4 in 5 z dne 31.8.2006 razveljavi v delu, ki se nanaša na sklop 2, 3, 4 in 5, da ugotovi nepravilnost ponudbe ponudnika Mollier d.o.o., Celje, da predmetno javno naročilo v sklopu 3, 4 in 5 odda njemu ter da mu povrne stroške revizijskega postopka.

Naročnik je dne 29.9.2006 izdal sklep št. 3531-23/2003-321, v izreku katerega je zapisal, da je zahtevku za revizijo prvega vlagatelja delno ugodil in razveljavil svojo odločitev z dne 31.8.2006, hkrati pa je delno ugodil tudi zahtevi prvega vlagatelja za povrnitev revizijskih stroškov.

Prvi vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 6.10.2006 obvestil, da bo revizijski postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi navaja, da je izrek sklepa z dne 29.9.2006 v 1. točki napačen, saj naj bi iz odločitve naročnika o tem, da se razveljavi odločitev z dne 31.8.2006, izhajalo, da je naročnik zahtevku ugodil v celoti, v izreku pa je napačno navedeno, da je naročnik zahtevku za revizijo ugodil delno. Izrek sklepa tudi ne vsebuje zavrnilnega dela.

Drugi vlagatelj je z vlogo z dne 5.10.2006 od naročnika zahteval dodatno obrazložitev sklepa št. 3531-23/2003-321 z dne 29.9.2006, ki jo je naročnik izdal dne 12.10.2006. V dodatni obrazložitvi naročnik navaja, da je s sklepom št. 3531-23/2003-321 z dne 29.9.2006 delno ugodil zahtevku za revizijo prvega vlagatelja in razveljavil svojo odločitev št. 3531-23/2003-286 z dne 31.8.2006. Naročnik pojasnjuje, da je v sklepu št. 3531-23/2003-321 z dne 29.9.2006 ugodil zahtevku za revizijo v tistem delu, kjer je prvi vlagatelj zahteval razveljavitev odločitve št. 3531-23/2003-286 z dne 31.8.2006, zavrnil pa ga je v delu, v katerem je prvi vlagatelj zahteval, da mu naročnik odda predmetno javno naročilo v sklopih 3, 4 in 5, ter v delu, kjer je prvi vlagatelj zahteval povrnitev vseh stroškov postopka. S sklepom št. 3531-23/2003-321 z dne 29.9.2006 je naročnik vrnil postopek v stanje, kot je bilo dne 4.7.2006, ko je naročnik z obvestilom o oddaji javnega naročila št. 3531-23/2003-257 oddal predmetno naročilo v sklopu 2 ponudniku Lesnina MG oprema d.d., sklopih 3 in 5 ponudniku Medicoengineering d.o.o. ter v sklopu 4 ponudniku Sanolabor d.d..

Drugi vlagatelj je z vlogo z dne 26.10.2006 vložil zahtevek za revizijo, ki je vsebinsko enak njegovemu zahtevku za revizijo z dne 16.8.2006 in v katerem zatrjuje, da so ponudbe ponudnikov Lesnina MG oprema d.d., Ljubljana, Medicoengineering d.o.o., Trzin in Sanolabor d.d., Ljubljana v sklopih 2, 3, 4 in 5 nepravilne zaradi neizpolnjevanja tehničnih zahtev, hkrati pa zatrjuje, da njegova ponudba v sklopu 4 izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije. Drugi vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da naročnik razveljavi svojo odločitev iz obvestila o oddaji javnega naročila št. 3531-23/2003-257 z dne 4.7.2006, in sicer v sklopih 2, 3, 4 in 5 ter ugotovi, da je njegova ponudba v sklopu 4 pravilna in mu odda naročilo v sklopih 2, 3 in 4.

Naročnik je dne 6.11.2006 sprejel sklep št. 3531-23/2003-345, s katerim je zahtevek za revizijo drugega vlagatelja zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik zavrača navedbe drugega vlagatelja glede nepravilnosti ponudb ponudnikov Lesnina MG oprema d.d., Ljubljana, Medicoengineering d.o.o., Trzin in Sanolabor d.d., Ljubljana ter navaja, da ponudba drugega vlagatelja v sklopu 4 ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev.

Drugi vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 14.11.2006 obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Po pregledu dokumentacije postopka oddaje predmetnega javnega naročila in revizijskih postopkov je Državna revizijska komisija ugotovila, da sta tako zahtevek za revizijo prvega vlagatelja (vloga z dne 7.9.2006) kot tudi zahtevek za revizijo drugega vlagatelja (vloga z dne 26.10.2006) preuranjena, saj naročnik po razveljavitvi svoje odločitve o oddaji javnega naročila z dne 4.7.2006 še ni sprejel nove odločitve v postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je oba revizijska postopka, začeta z vložitvijo zahtevkov za revizijo prvega in drugega vlagatelja (dokumenta z dne 7.9.2006 in 26.10.2006), v skladu s prvim odstavkom 300. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, združila za skupno obravnavanje in izdala skupno odločitev.

Kot je razvidno iz dokumentacije, je naročnik dne 4.7.2006 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika za sklop 1 in 2 izbral podjetje Lesnina MG oprema d.d., Ljubljana, za sklop 3 in 5 prvega vlagatelja, za sklop 4 podjetje Sanolabor d.d., Ljubljana in za sklop 6 drugega vlagatelja. Zoper to odločitev je drugi vlagatelj dne 16.8.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je zahteval razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila v sklopih 2, 3, 4 in 5.

Na podlagi vloženega zahtevka za revizijo drugega vlagatelja (vloga z dne 16.8.2006) je naročnik dne 31.8.2006 izdal sklep št. 3531-23/2003-286 "odločitev o delni razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila ter zavrnitvi vseh ponudb v sklopih 4 in 5". Iz tega sklepa je razvidno, da je naročnik z njim odločil o zahtevku za revizijo drugega vlagatelja, in sicer tako, da mu je ugodil v sklopu 2, 3, 4 in 5 ter v tem delu v celoti razveljavil svojo odločitev o oddaji naročila z dne 4.7.2006. Naročnik je sicer v 1. točki izreka sklepa št. 3531-23/2003-286 z dne 31.8.2006 navedel, katere točke iz zahtevka za revizijo, v katerih je drugi vlagatelj navajal kršitve, dejstva in dokaze, je obravnaval kot utemeljene. Vendar zapisano ne more vplivati na ugotovitev, da je naročnik v izreku tega sklepa v sklopih 2, 3, 4 in 5 v celoti razveljavil svojo odločitev o dodelitvi naročila z dne 4.7.2006, s čimer je v celoti ugodil (prvotnemu) zahtevku za revizijo drugega vlagatelja. Naročnik namreč v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN po preverjanju odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Pri tem v izreku svoje odločitve ne odloča o utemeljenosti posameznih navedb, dejstev ali dokazov, s katerimi vlagatelj v zahtevku za revizijo utemeljuje svoj kasatorični pravovarstveni zahtevek, temveč odloča o pravovarstvenem zahtevku samem, torej o tem, ali in v katerem delu bo razveljavil postopek oddaje javnega naročila.

Iz 1. točke izreka sklepa št. 3531-23/2003-286 z dne 31.8.2006 je nadalje razvidno, da je naročnik ob tem, ko je v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN sprejel odločitev v postopku revizije in v celoti ugodil zahtevku za revizijo drugega vlagatelja tako, da je v sklopih 2, 3, 4 in 5 razveljavil svojo odločitev o oddaji naročila z dne 4.7.2006, navedel tudi, da je v sklopih 4 in 5 zavrnil vse ponudbe, v sklopih 2 in 3 pa je kot najugodnejšega ponudnika izbral drugega vlagatelja. Čeprav tako naročnik kot tudi prvi in drugi vlagatelj ta del izreka sklepa z dne 31.8.2006 obravnavajo kot novo odločitev o oddaji javnega naročila, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik, ko na podlagi prvega odstavka 16. člena ZRPJN odloča o zahtevku za revizijo, ne more hkrati sprejeti tudi nove odločitve v postopku oddaje javnega naročila, s katero bodisi izbere (novega) najugodnejšega ponudnika bodisi sprejme kakšno drugo vsebinsko odločitev v skladu z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). V skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN lahko namreč naročnik o zahtevku za revizijo odloči tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Gre za odločitev o vloženem zahtevku za revizijo, ki je sprejeta v revizijskem postopku kot postopku pravnega varstva in ki učinkuje inter partes, saj jo je naročnik v skladu z določbami ZRPJN dolžan vročiti le vlagatelju zahtevka za revizijo. Novo vsebinsko odločitev v postopku oddaje javnega naročila (npr. izbira novega najugodnejšega ponudnika) pa lahko naročnik sprejme šele po zaključku revizijskega postopka, saj gre za ravnanje naročnika v postopku oddaje javnega naročila, ki je v skladu z določbo prvega odstavka 11. člena ZRPJN zadržano do odločitve Državne revizijske komisije. Naročnik bi torej v primeru, če bi hkrati s sprejemom odločitve o zahtevku za revizijo sprejel tudi novo odločitev v postopku oddaje javnega naročila, kršil pravilo suspenzivnosti vloženega zahtevka za revizijo. Hkrati bi se v tem primeru postavilo vprašanje zagotavljanja pravnega varstva vsem tistim aktivno legitimiranim osebam, katerim naročnik v skladu z določbami ZRPJN ni dolžan pošiljati odločitve o zahtevku za revizijo, imajo pa nedvomno pravico vložiti zahtevek za revizijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika. Navedeno pomeni, da lahko naročnik opravi ponoven postopek vrednotenja in ocenjevanja ponudb in v postopku oddaje javnega naročila sprejme novo odločitev na podlagi določb ZJN-1 šele po tem, ko je revizijski postopek zaključen in ko preneha učinkovati suspenzivnost vloženega zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s sklepom št. 3531-23/2003-286 z dne 31.8.2006 odločil o prvem zahtevku za revizijo drugega vlagatelja tako, da je mu v celoti ugodil in v sklopih 2, 3, 4 in 5 razveljavil svojo odločitev o oddaji naročila z dne 4.7.2006, medtem ko nove odločitve o dodelitvi naročila oz. zavrnitvi ponudb še ni sprejel. Kot v zahtevku za revizijo z dne 7.9.2006 in dopolnitvi z dne 12.9.2006 upravičeno opozarja prvi vlagatelj, bi bil sklep naročnika št. 3531-23/2003-286 z dne 31.8.2006, kolikor bi naročnik z njim sprejel tudi novo odločitev o oddaji javnega naročila, nejasen in nezakonit, saj je kot pravna podlaga za njegov sprejem navedena določba 16. člena ZRPJN, ne pa ustrezne določbe ZJN-1, napačen pa bi bil tudi pravni pouk, kot ga sicer za odločitev o oddaji javnega naročila predvidevata drugi odstavek 78. člena ZJN-1 in prvi odstavek 12. člena ZRPJN. Kot je razvidno iz sklepa št. 3531-23/2003-286 z dne 31.8.2006 naročnik le-tega tudi ni vročil vsem ponudnikom, temveč le prvemu in drugemu vlagatelju ter ponudnikoma Lesnina MG oprema d.d. in Sanolabor d.d.. Ob tem velja pripomniti, da iz dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, ki jo je Državni revizijski komisiji posredoval naročnik, ni razvidno, da se je revizijski postopek, začet na podlagi zahtevka za revizijo drugega vlagatelja (vloga z dne 16.8.2006), sploh zaključil v skladu z določbami ZRPJN. Na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN mora namreč naročnik o svoji odločitvi o zahtevku za revizijo v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije, zoper katerega je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa. Iz dokumentacije ni razvidno, da bi drugi vlagatelj naročniku posredoval obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka, začetega na podlagi zahtevka za revizijo z dne 16.8.2006, niti ni razvidno, da bi naročnik izdal sklep o ustavitvi postopka revizije.

Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s sklepom št. 3531-23/2003-286 z dne 31.8.2006 v sklopih 2, 3, 4 in 5 razveljavil svojo odločitev o oddaji naročila z dne 4.7.2006. Oba vlagatelja bosta imela možnost uveljavljati pravno varstvo v skladu z določbami ZRPJN, ko bo naročnik, kot to določa prvi odstavek 17. člena ZRPJN, najprej zaključil revizijski postopek, začet na podlagi zahtevka za revizijo drugega vlagatelja z dne 16.8.2006, in ko bo za tem v skladu z določbami ZJN-1sprejel vsebinsko odločitev v postopku oddaje javnega naročila ter jo vročil vsem sodelujočim ponudnikom.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 20.12.2006predsednica senata
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje