018-438/2006 Dijaški dom Ptuj

Številka: 018-438/2006-42-3630

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3 in 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo prehrambenega blaga in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Ptujske pekarne in slaščičarne âˆ" Pekarne Ptuj, d. d., Rogozniška cesta 2, Ptuj (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Dijaški dom Ptuj, Arbajterjeva 6, Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 12. 2006

ODLOČILA

1. Zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo se kot preuranjena zavrže.

2. Odločitev o stroških se pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je za izvedbo postopka oddaje tega javnega naročila po omejenem postopku s pooblastilom z dne 22. 6. 2006 pooblastil Zavod za tehnično izobraževanje, Ptujska cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščenec). Naročnik je javno naročilo razdelil na devet sklopov, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 67-68/2006 z dne 30. 6. 2006, pod številko objave Ob-18787/06. V razpisni dokumentaciji oziroma javnem razpisu je bilo določeno, da je treba prijave predložiti na naslov pooblaščenca do 17. 7. 2006 do 15. ure.

Naročnik je po pooblaščencu 24. 7. 2006 sprejel odločitev, katerim "prijavljenim ponudnikom za posamezne sklope je priznana usposobljenost". Iz tega dokumenta z dne 24. 7. 2006 je med drugim razvidno, da je bila v 3. sklopu (kruh) in 4. sklopu (slaščičarski izdelki) "priznana usposobljenost" (tj. status kandidata) le vlagatelju. Naročnik je po pooblaščencu tudi navedel, da bodo vsi usposobljeni ponudniki prejeli povabilo za drugo fazo s predračuni. Vlagatelj je ta dokument prejel 25. 7. 2006.

Naročnik je po pooblaščencu s povabilom z dne 8. 8. 2006 pozval "ponudnike", da v drugi fazi postopka oddaje javnega naročila predložijo svoje ponudbe za dobavo prehrambenega blaga, in sicer do 23. 8. 2006 do 12. ure na naslov pooblaščenca. Iz tega povabila je razvidno, da je bila v 3. in 4. sklopu k predložitvi ponudbe povabljena tudi Pekarna Postojna, d. o. o., PE Kruhek Ptuj (v nadaljevanju: Pekarna Postojna). Vlagatelj je povabilo prejel 9. 8. 2006.

Vlagatelj je 9. 8. 2006 pooblaščencu po elektronski pošti poslal sporočilo "opozorilo", v katerem je med drugim navedel: "Sporočamo vam, da smo 25.7.2006 prejeli obvestilo, da nam je priznana usposobljenost za izvedbo javnega naročila JR-270, za Dijaški dom Ptuj. V obvestilu nas obveščate, da smo se za sklop 3 in 4 prijavili samo mi (PPS-Pekarne Ptuj d.d.). V povabilu k oddaji ponudbe, ki smo ga prejeli 9.8.2006, pozivate k oddaji ponudbe tudi Pekarno Postojna d.o.o. âˆ" PE Pekarna Kruhek Ptuj. Obveščamo vas, da bomo v primeru, da boste njihovo ponudbo sprejeli in upoštevali, vložili postopek za revizijo. Njihova ponudba ni prispela pravočasno, kar je razvidno iz vašega obvestila z dne 24.7.2006. ... Revizijski postopek bomo pričeli takoj po prejetju zapisnika o odpiranju ponudb v primeru, da bo obravnavana tudi ponudba Pekarne Postojna d.o.o. âˆ" PE Pekarna Kruhek Ptuj."

Naročnik je po pooblaščencu 23. 8. 2006 odprl predložene ponudbe, kar je dokumentiral z zapisnikom št. JR-270/06. V tem zapisniku je za 3. in 4. sklop evidentirana le vlagateljeva ponudba.

Naročnik je po pooblaščencu 14. 9. 2006 sprejel obvestilo z odločitvijo o oddaji javnega naročila. Iz obvestila je med drugim razvidno, da je v 3. in 4. sklopu evidentiran le vlagatelj, poleg tega pa je glede teh dveh sklopov tudi navedeno, da bo "naročnik podpisal pogodbo z edinim ponudnikom". Vlagatelj je to obvestilo prejel 18. 9. 2006 (razvidno iz izpiska prejetih dokumentov).

Naročnik je po pooblaščencu 3. 10. 2006 izdal "popravek obvestila z dne 14.09.2006 za sklop 3 âˆ" kruh in za sklop 4 âˆ" slaščičarski izdelki", v katerem je navedel, da je komisija ponudbo Pekarne Postojna "zavrnila kot nepravočasno, ker je prispela na sedež pooblaščenca po javnem odpiranju dne 23. 8. 2006. Po pritožbi ponudnika in naknadnem preverjanju je po zbranih informacijah prišlo do očitne napake Pošte Slovenije. Ponudbo je komisija odprla in vnesla podatke ter odločila", da bo naročnik v 3. sklopu podpisal pogodbo tako z vlagateljem, od katerega bo nabavljal 40 % blaga, kot Pekarno Postojna, od katere bo nabavljal 60 % blaga, in da bo naročnik v 4. sklopu podpisal pogodbo tako z vlagateljem kot Pekarno Postojna, od obeh pa bo nabavljal 50 % blaga. Vlagatelj in Pekarna Postojna sta "popravek obvestila z dne 14.09.2006 za sklop 3 âˆ" kruh in za sklop 4 âˆ" slaščičarski izdelki" prejela 4. 10. 2006 (razvidno iz poštnih povratnic).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 12. 10. 2006, v katerem opisuje potek postopka oddaje javnega naročila in glede na sam potek postopka ugotavlja, da je bil kršen 55. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 âˆ" ZJN-1-UPB1; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj navaja, da pravočasna predložitev ponudbe pomeni, da mora ponudnik ponudbo predložiti do roka, ki je določen v objavi, torej je pri javnih naročilih glede oddaje ponudb uveljavljena čista prejemna teorija. Vlagatelj utemeljuje vložitev zahtevka za revizijo s tem, da je Pekarna Postojna navedeni člen nedvomno kršila, kar je tudi razvidno iz priložene dokumentacije. Naročnik oziroma pooblaščenec sta zahtevek za revizijo prejela 13. 10. 2006 (razvidno iz poštnih povratnic).

Vlagatelj je z dopisom z dne 2. 11. 2006 obvestil Državno revizijsko komisijo, da je vložil zahtevek za revizijo, k temu obvestilu pa je predložil tudi obvestilo naročniku oziroma pooblaščencu, da, ker ni še prejel nobenega odgovora glede zahtevka za revizijo, šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnjen, zaradi česar nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija je ta dopis prejela 3. 11. 2006.

Državna revizijska komisija je z dopisom št. NVD-1912/2006-3370 z dne 8. 11. 2006 naročnika pozvala k odstopu dokumentacije. Pooblaščenec je Državni revizijski komisiji kot prilogo k dopisu z dne 13. 11. 2006 odstopil dokumentacijo. Državna revizijska komisija je 16. 11. 2006 pooblaščenca zaprosila za posredovanje še dodatne dokumentacije. Dodatno zaprošeno dokumentacijo je Državna revizijska komisija prejela 17. 11. 2006. Državna revizijska komisija je vlagatelja 21. 11. 2006 zaprosila za posredovanje povratnice o vložitvi zahtevka za revizijo. Vlagatelj je navedeno povratnico posredoval Državni revizijski komisiji še isti dan po telefaksu. Državna revizijska komisija je nato vlagatelja pozvala k posredovanju še nekaterih drugih dokumentov. Vlagatelj je dodatno zaprošene dokumente posredoval po telefaksu 22. 11. 2006. Državna revizijska komisija je tudi Pekarno Postojna zaprosila za posredovanje nekaterih pojasnil. Pekarna Postojna je Državni revizijski komisiji 11. 12. 2006 posredovala po telefaksu kopijo "popisa oddanih pošiljk". Državna revizijska komisija je pooblaščenca zaprosila za posredovanje še nekaterih drugih dokumentov. Pooblaščenec je navedene dokumente posredoval, Državna revizijska komisija pa jih je prejela 13. 12. 2006.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je uvodoma preverila, ali so izpolnjene procesne predpostavke za vsebinsko odločanje o zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 12. 10. 2006, naročnik (kot tudi pooblaščenec) pa ga je prejel 13. 10. 2006 (razvidno iz poštne povratnice). Vlagatelj je nato Državni revizijski komisiji 2. 11. 2006 poslal dopis "obvestilo o zahtevi za revizijo postopka". Državna revizijska komisija je ta dopis prejela 3. 11. 2006. Vlagatelj je o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo z dopisom z dne 2. 11. 2006 obvestil tudi naročnika oziroma pooblaščenca, ker "do danes nismo dobili nobenega odgovora glede našega zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila, kar pomeni, da je naš zahtevek zavrnjen". Slednji dopis je naročnik oziroma pooblaščenec prejel 3. 11. 2006.

V prvem odstavku 16. člena ZRPJN je določeno, da "po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Svojo odločitev mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo. Če naročnik ne odloči v navedenem roku, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil.", v drugem odstavku 16. člena ZRPJN pa "V primeru, da vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prejšnjega odstavka, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. O nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo mora vlagatelj zahtevka za revizijo obvestiti tudi naročnika." Iz 16. člena ZRPJN sta tako razvidna dva roka, določena po dnevih (15 oziroma 20 dni).

ZRPJN ne vsebuje pravil o štetju rokov, zato je v tem primeru treba na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabiti določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZPP-UPB2, 69/2005 - odl. US: U-I-145/03, 90/2005 - odl. US: Up-258/03, 43/2006 âˆ" odl. US: U-I-55/04; v nadaljevanju: ZPP). V drugem odstavku 111. člena ZPP je določeno, da "če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan", v četrtem odstavku 111. člena ZPP pa "če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika". Ker je naročnik oziroma pooblaščenec prejel zahtevek za revizijo 13. 10. 2006 (petek), je rok skladno z drugim odstavkom 111. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN začel teči naslednji dan po vročitvi, torej 14. 10. 2006 (sobota). Petnajsti dan za sprejem odločitve o zahtevku za revizijo bi bil tako 28. 10. 2006 (sobota). V skladu s četrtim odstavkom 111. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN pa se je ta rok za sprejem odločitve o zahtevku za revizijo, ker je bil zadnji dan roka sobota, iztekel s pretekom prvega prihodnjega delavnika, torej s pretekom ponedeljka 30. 10. 2006. Ob tem je treba tudi ugotoviti, da je bil 20. dan iz drugega odstavka 16. člena ZRPJN 2. 11. 2006 (četrtek).

Vlagatelj je podal zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo 2. 11. 2006, torej na dan, ko se še ni iztekel 20-dnevni rok iz drugega odstavka 16. člena ZRPJN.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je bila vložitev zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo 2. 11. 2006 preuranjena, saj ni še potekel rok, določen v drugem odstavku 16. člena ZRPJN, zaradi česar zahtevka za revizijo zaradi domneve naročnikovega molka iz procesnih razlogov ni dopustno še vsebinsko obravnavati. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz prve točke izreka tega sklepa.

Če vlagatelj še vedno ni prejel naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo (drugi odstavek 16. člena ZRPJN) in če še naprej želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora vložiti novo zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo in se o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo ponovno izjasniti. Vlagatelj mora z morebitno novo zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika v skladu z drugim odstavkom 16. člena ZRPJN obvestiti tudi (znova) naročnika. Glede na navedeno Državna revizijska komisija vlagatelja poziva, da se v takem primeru in v skladu s temeljnimi načeli, ki veljajo v postopku revizije, zlasti načela hitrosti in učinkovitosti (3. člen ZRPJN), v čim krajšem roku pisno izjasni, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer povračilo stroškov za vplačano takso v višini 100.000 tolarjev. Ker v trenutku, ko je vlagatelj vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, še niso bili izpolnjeni pogoji za meritorno odločanje o zahtevku za revizijo, se odločanje o stroških, nastalih z revizijo, pridrži do odločanja o zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 13. 12. 2006

Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Dijaški dom Ptuj, Arbajterjeva 6, 2250 Ptuj,
- Ptujske pekarne in slaščičarne âˆ" Pekarne Ptuj, d. d., Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj,
- Pekarna Postojna, d. o. o. âˆ" PE Pekarna Kruhek Ptuj, Obrtniška ulica 10, 2250 Ptuj,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.