018-479/2006 Elektro Ljubljana d.d.

Številka: 018-479/2006-43-4813

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti z opisom "Dobava odvodnikov prenapetosti s.n. za montažo v SF6 blok" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Eltima d.o.o., šlandrova ulica 8a, Ljubljana-Črnuče, ki ga zastopa odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.12.2006

ODLOČILA

1. Pritožba se zavrže kot prepozna.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.08.2006 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti.

Po vložitvi zahtevka za revizijo (vloga z dne 14.11.2006), v katerem je vlagatelj izpodbijal pravilnost ponudbe ponudnika MR Export-Import d.o.o., Glavni trg 17b, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), je naročnik dne 27.11.2006 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik je v obrazložitvi navedel, da vlagatelj ni aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo, saj je bila njegova ponudba kot nepravilna in nesprejemljiva izločena iz ocenjevanja ponudb, zato vlagatelju zaradi izbora izbranega ponudnika ne bi bila povzročena škoda.

Zoper navedeni sklep je vlagatelj z vlogo, z dne 04.12.2006, na naročnika naslovil pritožbo, v kateri v celoti nasprotuje naročnikovi odločitvi o zavrženju zahtevka za revizijo. Vlagatelj tudi opozarja, da je naročnik v izpodbijanem sklepu, s katerim je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo, navedel napačni pravni pouk, saj bi moral v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN zapisati, da lahko vlagatelj, v kolikor meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 06.12.2006, odstopil zahtevek za revizijo ter pritožbo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v predmetnem postopku revizije odločala o pritožbi, s katero vlagatelj izpodbija zakonitost naročnikovega sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo.

Iz določil drugega odstavka 13. člena ZRPJN izhaja, da se v primeru, če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, pa lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh.

Z vpogledom v sklep, z dne 27.11.2006, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v sklepu, s katerim je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo, navedel napačen pravni pouk. Naročnik je namreč vlagatelja pozval, da ga v treh dneh od prejema odločitve obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika, namesto da bi ga v skladu z zgoraj opredeljeno pravno podlago in zavrženjem zahtevka za revizijo zaradi domnevnega pomanjkanja aktivne legitimacije poučil, da lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Vendar pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da napačen pravni pouk v naročnikovem sklepu ni vplival na vložitev pravilnega pravnega varstva vlagatelja. Z vložitvijo pritožbe (in ne zahteve po nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, kot ga je o tem napačno poučil naročnik), z dne 04.12.2006, in z opozorilom v njej naročniku glede podanega napačnega pravnega pouka, gre šteti, da je bil vlagatelj seznanjen s pravilno pravno podlago v zvezi s uveljavitvijo pravice do pravnega sredstva (ki jo je tudi uporabil) in mu napačni pravni pouk ni šel v škodo.

Vlagatelj pa je pravno varstvo v postopku revizije uveljavljal tako, da je pritožbo, v nasprotju z določilom drugega odstavka 13. člena ZRPJN, vložil pri naročniku. Pritožba je bila torej poslana pravočasno, z dne 04.12.2006, vendar nepristojnemu organu (naročniku), istega dne se je iztekel rok za vložitev pritožbe na Državno revizijsko komisijo kot na pristojni organ (torej tri dni od prejema sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo, ki ga je vlagatelj prejel dne 01.12.2006). Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevo pritožbo prejela dne 06.12.2006, ko ji je naročnik odstopil pritožbo skupaj s preostalo dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila, torej po izteku roka, na katerega je bila pritožba vezana, se je v tem postopku revizije zastavilo vprašanje, ali je pritožba, z dne 04.12.2006, vložena pravočasno.

Državna revizijska komisija je presojala, ali so izpolnjeni pogoji za uporabo instituta (pravne) nevednosti oziroma očitne pomote vlagatelja iz šestega odstavka 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 69/05, 90/05, 150/05, 43/06; v nadaljevanju: ZPP), ki se v skladu z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja. šesti odstavek 112. člena ZPP določa: "Če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, se šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka 87. člena tega zakona, ali očitni pomoti vložnika.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelja v predmetnem postopku revizije zastopa odvetnik, zato ga ni mogoče obravnavati kot prava neuko stranko, prav tako pa po mnenju Državne revizijske komisije ni mogoče govoriti o očitni pomoti vložnika, saj je bil slednji (vlagatelj) kljub napačnemu pravnemu pouku v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo seznanjen, kako mora postopati v primeru njegovega nestrinjanja z naročnikovim sklepom. še več, vlagatelj je v pritožbi sam opozoril naročnika, da mora vložiti pritožbo, ki mora biti naslovljena na Državno revizijsko komisijo. Kljub temu, da je vlagatelju pravo znano, pa le-temu ni sledil, saj je tako na sami pritožbi kot tudi na ovojnici, v kateri je pritožbo pošiljal, le-to naslovil na naročnika. To potrjuje tudi vsebina pritožbe, v kateri je vlagatelj na več mestih predlagal naročniku, da naj pritožbo prepusti v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je iz zgoraj navedenih razlogov ravnala skladno s prvo alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN in vlagateljevo pritožbo kot prepozno zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbi zahteval tudi povrnitev stroškov, in sicer 1000 točk za sestavo pritožbe, 2% od seštevka odvetniških storitev za administrativne stroške, povračilo plačane takse in 20% DDV.

Državna revizijska komisija je vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi s pritožbo v skladu z načelom krivde, upoštevaje določilo prvega odstavka 156. člena ZPP, zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 13.12.2006

Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana
- Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana
- MR Export-Import d.o.o., Glavni trg 17b, Maribor
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana