018-460/2006 Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Številka: 018-460/06-42-3828

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek šinko in ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka za "izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2007 in 2008", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje G.Z.S. d.o.o., Picerija & špagetarija Bežigrajski dvor, Dunajska 56, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Matej Verce, Dunajska 41, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.12.2006

ODLOČILA

Pritožba se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 09.10.2006 izdal sklep o pričetku postopka za "izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2007 in 2008" ter nato na podlagi 2. člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 85/02; v nadaljevanju: ZSšP), 101. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) in 2. člena Navodila za izvajanje subvencionirane študentske prehrane (Uradni list RS, št. 115/02 in 107/04; v nadaljevanju: Navodilo) v Uradnem listu RS, št. 110-111, z dne 27.10.2006, pod številko objave Ob-30239/06 objavil javni razpis.

Vlagatelj je dne 15.11.2006, po roku določenem za predložitev ponudb (v objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji je določeno: "Vloge morajo biti predložene do vključno dne 09.11.2006 - velja poštni žig do vključno 09.11.2006") za prvo odpiranje vlog 13.11.2006 (drugo odpiranje vlog je naročnik predvidel za 15.10.2007 oziroma predložitev vlog zanj do vključno 11.10.2007 - velja poštni žig do vključno 11.10.2007) vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita kršitev 5., 59. in 60. člena ZJN-1. Vlagatelj predlaga razveljavitev celotnega postopka za izbiro, podrejeno pa spremembo 6. točke javnega razpisa tako, da se prvo odpiranje vlog namesto dne 13.11.2006 opravi v rokih, ki so skladni z določili ZJN-1, ter zadržanje postopka do odločitve o zahtevku za revizijo. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki jih je imel v zvezi z zahtevkom za revizijo, in sicer stroške plačane takse ter odvetniške stroške v višini 2000 odvetniških točk, 2% materialnih stroškov in 20% DDV.
Naročnik je s sklepom, št. 66305-56/2006/12, z dne 22.11.2006, odločil o zahtevku za revizijo tako, da ga je zavrgel na temelju petega odstavka 12. člena ZRPJN, ker naj bi bil le-ta vložen prepozno.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo dne 24.11.2006 naslovil pritožbo zoper sklep naročnika, št. 66305-56/2006, z dne 22.11.2006, ki jo je le-ta prejela 27.11.2006.
Vlagatelj v pritožbi obrazloži razloge za nestrinjanje z naročnikovo odločitvijo o zahtevku za revizijo. Vlagatelj navaja, da si naročnik napačno razlaga peti odstavek 12. člena ZRPJN, pri čemer ponovi tudi navedbe glede kršitev kot jih navaja v zahtevku za revizijo.
Vlagatelj predlaga Državni revizijski komisiji, da ugodi pritožbi in naročniku naloži, da mora odločati o zahtevku za revizijo na podlagi določil 16. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-460/2006-42-3663, z dne 30.11.2006, pozvala, da ji posreduje relevantno dokumentacijo v zvezi s predmetnim postopkom za izbiro.
Državna revizijska komisija je dne 05.12.2006 od naročnika prejela zahtevano dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je vlagateljevega pooblaščenca z dopisom, št. 018-460/2006-42-3661, z dne 30.11.2006, pozvala, da ji posreduje ustrezno pooblastilo o zastopanju vlagatelja v predmetnem revizijskem postopku, kar je le-ta storil z dopisom, z dne 01.12.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 04.12.2006.

Po pregledu predložene dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Glede na to, da je predmet konkretnega javnega razpisa subvencioniranje, je Državna revizijska komisija pred odločanjem o pritožbi najprej preverila, ali gre v predmetni zadevi za postopek izbire ponudnikov po predpisih o javnih naročilih, ter ali je ponudnik v tem postopku upravičen do pravnega varstva po ZRPJN.

Pri tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da ZSšP v tretjem odstavku 2. člena med drugim določa: "Ponudnike subvencionirane študentske prehrane izbere ministrstvo na javnem razpisu, v skladu s predpisi o javnih naročilih.". Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedena določba ZSšP naročnika glede postopka izbire ponudnikov subvencionirane študentske prehrane dejansko napotuje na uporabo predpisov o javnih naročilih. Materialni predpis, ki ureja javna naročila, je ZJN-1.

Sam postopek pravnega varstva ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil je urejen z ZRPJN, ki v 1. členu določa: "S tem zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, določa organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in javnega interesa, in postopek revizije po tem zakonu.". Glede na navedeno Državna revizijska komisija posebej poudarja, da je očiten namen citirane zakonske določbe omejiti pravno varstvo (v obliki revizije postopkov oddaje javnih naročil pred naročniki in Državno revizijsko komisijo) zgolj na postopke oddaje javnih naročil, in ne na morebitne druge postopke, vodene v skladu s predpisi o javnih naročilih.

Javno naročilo je po svoji vsebini namreč, skladno s 1. točko prvega odstavka 3. člena ZJN-1, "celotni skupek dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje storitev ali gradenj po tem zakonu". Iz citirane definicije je nedvoumno razvidno, da med taksativno določenimi predmeti javnih naročil ni subvencij. Državna revizijska komisija zato opozarja, da v predmetnem postopku očitno ne gre za javno naročilo, zato za konkreten primer tudi ni predvideno pravno varstvo v smislu postopka revizije postopka oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija se je zatorej v konkretnem postopku dolžna izreči za nepristojno, vlagateljevo vlogo pa je posledično dolžna zavreči kot nedopustno. Državna revizijska komisija v zaključku še pripominja, da se je v podobni zadevi že s sklepom, št. 018-4/05-34-37, z dne 06.01.2005, smiselno enako izrekla za nepristojno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 13.12.2006Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav. Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana,
- Odvetnik Matej Verce, Dunajska 41, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 4, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.