018-449/2006 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-449/2006-45-3745

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter članice Sonje Drozdek šinko in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Dobavo blaga po omejenem postopku: II. Faza - Povabilo k oddaji ponudbe za dobavo zobozdravstvenega materiala - sklop 23: Potrošni material", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Interdent d.o.o., Opekarniška c. 26, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 8.12.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je z Obvestilom o oddaji naročila, štev. 502-16/2004-112, z dne 11.9.2006, vlagatelja obvestil, da je na podlagi izvedene II. Faze - prvo obdobje oddaje javnega naročila po omejenem postopku (javni razpis za oddajo javnega naročila blaga za dobavo zobozdravstvenega materiala, objavljen v Ur.l. RS, štev. 24/2005 pod štev. objave Ob 6551/05), javno naročilo v 7. skupini, Sklop 23 (Materiali za zobotehnični laboratorij) oddal podjetju Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je na podlagi opravljenega vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika (dne 3.10.2006) naročnika pisno zaprosil za določena pojasnila v zvezi z zadevno ponudbo (dopis vlagatelja z dne 11.10.2006). Naročnik je na vlagateljevo vlogo odgovoril z dopisom štev. 502-16/2004-114 z dne 17.10.2006 (Odgovor naročnika na zahtevek za dodatno obrazložitev obvestila o oddaji javnega naročila št. 502-16/2004-114).

Vlagatelj je z dopisom z dne 24.10.2006 ponovno zaprosil za možnost vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika. Ponovni vpogled je bil opravljen dne 25.10.2006.

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj naročniku očita, da dodatna obrazložitev obvestila o dodelitvi naročila ni bila izdana v skladu z 2. odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, štev. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), saj v njej ni navedena prednost ponudbe izbranega ponudnika do ponudbe vlagatelja, zaradi česar obrazložitev ne vsebuje vseh podatkov, ki so zahtevani v 1. odstavku cit. člena. Vlagatelj dodaja, da je v svoji zahtevi za dodatno obrazložitev postavil še nekaj vprašanj, vendar naročnik nanje ni odgovoril vsebinsko, ampak je navedel le, kakšne so bile zahteve iz razpisa, ne pa tudi, ali je izbrani ponudnik te zahteve izpolnil. S takšnim ravnanjem je naročnik po vlagateljevem mnenju prekršil določilo 2. odstavka 78. člena ZJN-l in načelo enakopravnosti ponudnikov kot tudi temeljno načelo transparentnosti postopkov.
Vlagatelj naročniku tudi očita, da je izbral ponudbo izbranega ponudnika, čeprav le-ta po njegovem prepričanju ni pravilna. Dejstvo je, navaja vlagatelj, da gre v predmetnem postopku oddaje javnega naročila za drugo fazo postopka, v kateri so morali ponudniki glede na naročnikove zahteve iz prve faze, podati le ceno za posamezne artikle. Vlagatelj trdi, da izbrani ponudnik ni sledil naročnikovi zahtevi, in ni podal cene za vse artikle, ki jih je ponudil v prvi fazi (pri tem vlagatelj izrecno poudarja, da predmet zahtevka ni prva, ampak druga faza postopka in posledično nepravilno ravnanje naročnika, ki je izbral ponudbo izbranega ponudnika), zaradi česar bi moral naročnik v postopku ocenjevanja ugotoviti, da ponudba izbranega ponudnika zaradi podanih cen ni primerljiva z drugimi ponudbami in ni pravilna v smislu 13. točke 3. člena ZNJ-1, kajti cene za vse ponujene artikle niso podane za tiste količine, kot jih je naročnik navedel v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelj navaja, da je naročnik na vprašanje vlagatelja pod št. 6 v dodatni obrazložitvi navedel: "Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je zahtevana enota mere za artikel 054 1 liter. Ponudnik je moral ponuditi ceno za omenjeni artikel na enoto mere, to je za 11", na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika pa je vlagatelj ugotovil, da je izbrani ponudnik za artikel pod zap. št. 0054, Fosfatna vlažna masa posebnih lastnosti za precizno vlivanje - hitro segrevanje kot npr. Prestowest NG ipd. - ekspanzijska tek. (l liter) ponudil ceno v višini 1.550,40 SIT brez DDV. Vlagatelj poudarja, da je ta podatek pomemben, saj bo na podlagi analiz cen izbranega ponudnika za artikle pod zap. št. 0054, 0055 in 0056 dokazal, da izbrani ponudnik za vse artikle sploh ni ponudil cen za količine, kot so bile zahtevane in so bile v prvi fazi tudi ponujene.
Vlagatelj navaja, da je naročnik na vprašanje vlagatelja pod št. 7 navedel: "Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je zahtevana enota mere za artikel pod zap. št. 0055 1 škatla, ki vsebuje 30x160 g omenjenega artikla", na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika pa je vlagatelj ugotovil, da izbrani ponudnik za artikel pod zap. št. 0055 (Fosfatna vložna masa posebnih lastnosti za precizno vlivanje - hitro segrevanje kot npr. Prestowest NG ipd. - prah. pak. cca 30x160 g) ni ponudil cene za pakiranje 30x160 g, kot je bilo zahtevano v razpisu, ampak je ponudil ceno le za 1x160 g, in sicer v višini 272,00 SIT brez DDV (oz. ceno v višini 326,40 SIT z DDV), zaradi česar njegova ponudba ni primerljiva. Vlagatelj zaključuje, da je naročnik z izbiro ponudbe izbranega ponudnika kršil lastna pravila iz razpisne dokumentacije, poleg tega pa je ostale ponudnike postavil v neenakopraven položaj in s tem kršil temeljno načelo enakopravnosti.
Da je vlagatelj lahko prišel do takšnega zaključka in da ga lahko tudi dokaže, pa po njegovem mnenju izhaja iz analize do sedaj navedenih artiklov pod zap. št. 0054 in 0055 in upoštevajoč ceno izbranega ponudnika za artikel pod zap. št. 0056. Vlagatelj navaja, da je naročnik na vprašanje vlagatelja pod zap. št. 8 v dodatni obrazložitvi navedel: "Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je zahtevana enota mere za artikel 0056 1 komplet". Pod zap. št. artikla 0056 je naročnik zahteval Fosfatno vlažno maso posebnih lastnosti za precizno vlivanje - hitro segrevanje kot npr. Prestowest NG ipd. - klp (30x160g+1 liter), na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika pa je vlagatelj ugotovil, da je izbrani ponudnik skupno pakiranje tako praha kot tekočine ponudil po ceni 8.864,65 SIT brez DDV, oziroma z DDV po ceni 10.637,58 SIT. Vlagatelj zaključuje, da preprost matematični izračun, opravljen na podlagi naročnikovih zahtev, ki se nanašajo na artikel 0054, 0055 in 0056 ter cen, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, pokaže, da le-ta ni sledil naročnikovi zahtevi, saj za artikel pod zap. št. 0055 ni ponudil cene za 30 "vrečk" po 160 g, kot je bilo nedvomno zahtevano v razpisni dokumentaciji. Da je temu tako, vlagatelj dokazuje s ceno izbranega ponudnika, podano za artikel pod zap. št. 0056, kjer je izbrani ponudnik sledil naročnikovi zahtevi in ponudil ceno za pakiranje 30x160g prahu in ceno za 1 liter. Če se od cene za artikel pod zap. št. 0056 odšteje cena za artikel pod zap. št. 0054, zatrjuje vlagatelj, bi morala razlika približno ustrezati ceni za artikel pod zap. št. 0055.
Vlagatelj je prepričan, da je nedvomno dokazal, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, saj le-ta ni sledil naročnikovi zahtevi, da se v drugi fazi postopka oddaje predmetnega javnega naročila za artikle, za katere je bila izbranemu ponudniku priznana sposobnost, poda cena, kot je bila zahtevana po posameznih artiklih, upoštevajoč enoto mere in pakiranje.
Ob vsem navedenem vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in se odpravi odločitev o dodelitvi naročila, naročniku pa se naloži, da ponovno opravi izbiro, v skladu z zahtevami iz razpisa. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka, in sicer: za takso 200.000,00 SIT ter za pripravo zahtevka za revizijo 3000 odvetniških točk ter 20% DDV.

Naročnik je s sklepom, štev. 502-16/2004-119, z dne 8.11.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Glede navedb, da dodatna obrazložitev obvestila o dodelitvi naročila ni bila izdana v skladu z 2. odstavkom 78. člena ZJN-1 naročnik navaja, da je vlagatelju odgovoril na vsa pisno zastavljena vprašanja in mu tudi omogočil, da si ponovno ogleda prispele ponudbe, prav tako pa mu je omogočil ponovni pregled prijav za I. fazo oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti).
Naročnik dalje navaja, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo posega nazaj, torej v prvo fazo oddaje javnega naročila, ki pa je že postala pravnomočna (sklep o priznani sposobnosti št. 502-16/2005-59 z dne 27.9.2005). Naročnik tudi navaja, da je pri analizi vlagateljevega zahtevka za obrazloženo obvestilo in v odgovoru nanj navedel, da je tudi iz primerjave ponudbenih cen mogoče razbrati, da so vsi ponudniki razumeli zahteve iz razpisne dokumentacije, saj so za navedene artikle ponudili primerljive cene. Zaradi navedenega naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrača v smislu določbe 5. odstavka 12. člena ZRPJN.

Vlagatelj je skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj meni, da naročnikova odločitev temelji na nepravilno ugotovljenem dejanskem stanju, saj naročnik, po vlagateljevem mnenju napačno ugotavlja, da vlagatelj izpodbija prvo fazo postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Dejstvo je, navaja vlagatelj, da so ponudniki s priznano sposobnostjo v drugi fazi podali cene in na tej podlagi je naročnik izdal izpodbijani sklep, pri čemer vlagatelj ne izpodbija odločitve o priznanju sposobnosti temveč sklep o izbiri najugodnejše ponudbe.

Naročnik je z dopisom štev. 502-16/2004-33, z dne 16.11.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 20.11.2006, na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 24.11.2006, skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN, naročnika pozvala, naj ji odstopi še vse štiri ponudbe, ki jih je prejel za 23. sklop. Naročnik je dne 27.11.2006 Državni revizijski komisiji posredoval vse štiri ponudbe.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila ni pripravljena v skladu z 2. odstavkom 78. člena ZJN-1 in hkrati zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna.

Pregled dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila pokaže, da vsebina le-te ni pripravljena v skladu z relevantno zakonsko določbo. ZJN-1 v drugem odstavku 78. člena določa, da mora dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila vsebovati naslednje podatke: razloge za zavrnitev (vlagateljeve) ponudbe in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev. V dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila nista vsebinsko zajeti obe vrsti zahtevanih podatkov, saj je naročnik v le-tej zgolj (ponovno) navedel, kakšne so bile zahtevane enote mere za petnajst različnih artiklov, za pet izmed njih (za artikle pod zap. štev. 0011, 0012, 0056, 0058 in 0214) pa pojasnil tudi ponujene cene izbranega ponudnika. Ker pa je bil vlagatelju vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočen celo dvakrat (kot izhaja iz dokumentacije iz spisa je vlagatelj v ponudbo izbranega ponudnika vpogledal dne 10.10.2006 in dne 25.10.2006), kar pomeni, da je bil podrobno seznanjen z vsemi prednostmi ponudbe izbranega ponudnika (kar nenazadnje potrjuje tudi sama vsebina njegovega zahtevka za revizijo, iz katere je nedvomno razvidno, da mu je bil vpogled omogočen tudi v celotno specifikacijo cen, ki jo je za vseh 221 zobozdravstvenih artiklov predložil izbrani ponudnik), Državna revizijska komisija njegovemu očitku v tem delu zahtevka za revizijo ni mogla slediti.

Jedro spora med vlagateljem in naročnikom pa je v tem, ali je izbrani ponudnik oddal pravilno ponudbo (v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1), zato je Državna revizijska komisija v nadaljevanju presojala, ali so vlagateljevi očitki v tem delu utemeljeni. Vlagatelj namreč zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker naj bi cene za vse ponujene artikle ne podal za tiste količine (oz. na enoto mere), ki jih je naročnik navedel v razpisni dokumentaciji oziroma (točneje), ker naj bi izbrani ponudnik za artikel pod zaporedno številko 0055 (Fosfatna vložna masa posebnih lastnosti za precizno vlivanje - hitro segrevanje kot npr. Prestowest NG in podobno - prah) ponudil ceno le za eno pakiranje (za eno pakiranje po 160 g) in ne za 30 pakiranj (za trideset pakiranj po 160 g).

Državna revizijska komisija v zvezi s tem uvodoma ugotavlja, da iz zahtevka za revizijo jasno in nedvomno izhaja, da se nanaša na drugo fazo omejenega postopka (in ne na prvo fazo, kot zmotno zatrjuje naročnik) in da ga je vlagatelj vložil zoper odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika v sklopu 23 (Obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 502-16/2004-112, z dne 11.09.2006).

Kot izhaja iz dokumentacije iz spisa, je naročnik v (obravnavani) drugi fazi omejenega postopka, dne 5.8.2006, kandidate s priznano sposobnostjo povabil k oddaji ponudb. V ta namen so kandidati s priznano sposobnostjo prejeli razpisno dokumentacijo, štev. 502-16/2004-107, z dne 5.8.2006, na podlagi katere so pripravili svoje ponudbe. V skladu z Navodilom kandidatom za izdelavo ponudbe - II. Faza (6. člen - Pravilnost ponudbe) so morali ponudniki (med drugim) priložiti tudi izpolnjeno bazo artiklov s cenami (Specifikacijo ponudbe s cenami), in sicer v tiskanem izvodu in na disketi. V skladu z 12. členom Navodila kandidatom za izdelavo ponudbe (Ponudbena cena) so morali kandidati v predmetni dokument navesti ceno brez DDV, davčno stopnjo in ceno z DDV. Naročnik je v istem členu razpisne dokumentacije še opozoril ponudnike, da morajo biti cene na zahtevano enoto izražene v slovenskih tolarjih, fiksne za 12 (dvanajst) mesečno obdobje in oblikovane po klavzuli DDP (Deliveri Duty Paid, Incoterms 2000), razloženo lokacija dostave, da morajo cene vključevati vse stroške (kot npr. morebitne trošarine, takse, zavarovanja prevoza, vse davke) in morebitne popuste ter jih hkrati obvestil, da so količine posameznih vrst blaga podane le okvirno.

Iz zgoraj navedenih navodil torej izhaja, da so morali ponudniki, da bi se njihove ponudbe štele kot pravilne (v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1), izpolniti tudi s strani naročnika vnaprej pripravljen obrazec (Specifikacija ponudbe s cenami), in sicer za 221 različnih zobozdravstvenih artiklov (v tiskani verziji in na disketi). Pregled zadevnega obrazca pokaže, da vsebuje enajst različnih rubrik, od katerih jih je šest predhodno že izpolnil naročnik, in sicer 1. naziv artikla (v tem stolpcu je naročnik poleg opisa posameznega artikla navedel tudi enoto mere oz. kot navaja vlagatelj "velikost pakiranja", kot npr.: 15 ml, 1l, en komplet, 10 g, 2x500gâ??), 2. obliko le-tega (kot npr.: akrilati, ostalo, fasetirni material, keramikaâ??), 3. vrsto embalaže, 5. okvirno količino in 11. zaporedno številko artikla. Ponudniki pa so morali v predmetno specifikacijo vpisati ceno brez DDV (in posebej ceno z DDV) za eno enoto blaga, ki ga je opisal in količinsko določil naročnik (6. in 8. stolpec), davčno stopnjo (7. stolpec), končno ceno za okvirno količino z DDV-jem (9. stolpec) in naziv proizvajalca (10. stolpec).

Pregled spornega obrazca, ki ga je v ponudbo priložil izbrani ponudnik pokaže, da ga je izpolnil v skladu z vsemi naročnikovimi zahtevami oziroma z vsemi podatki, ki jih je zahteval naročnik. Iz pregleda predmetnega obrazca tako tudi izhaja, da je izbrani ponudnik za artikel pod zaporedno številko 0055 (Fosfatna vložna masa posebnih lastnosti za precizno vlivanje - hitro segrevanje kot npr. Prestowest NG in podobno - prah), v količini 30 x 160 g (takšen opis in velikost pakiranja za predmetni zobozdravstveni material izhajata tudi iz razpisne dokumentacije za prvo fazo predmetnega omejenega postopka oziroma iz dokumenta Specifikacija zahtev naročnika, z dne 27.02.2005), ponudil ceno na enoto pakiranja brez DDV (272,00 SIT), ceno na enoto pakiranja z DDV (326,40 SIT), davčno stopnjo (20%), skupno končno ceno (10.771,20 SIT - torej skupno končno ceno z DDV za 33 takšnih enot) in naziv proizvajalca (ZC). Kot nadalje izhaja iz obrazca znaša končna cena za 12 mesečno obdobje za ves ponujeni zobozdravstveni material v obravnavanem sklopu 50.933.829,77 SIT (skupaj z DDV).

Da bo izbrani ponudnik vse ponujene artikle naročniku dobavil po cenah, ki jih je navedel v Specifikaciji ponudbe s cenami izhaja tudi iz I. člena Vzorca pogodbe (Predmet pogodbe), kamor je slednji vpisal popolnoma enako končno ceno za dvanajst mesečno obdobje (torej ceno v višini 50.933.829,77 SIT z DDV oz. ceno v višini 42.444.858,14 brez DDV) in iz VI. člena pogodbe (Cene), kjer se je izbrani ponudnik hkrati izrecno zavezal, da bo vse artikle dobavljal po cenah, ki izhajajo iz njegove Specifikacije ponudbe s cenami (slednja je, kot izhaja iz II. člena - Količina blaga in iz VI. člena - Cene, sestavni del pogodbe). Iz pogodbe tudi izhaja, da cene blaga vključujejo končno nabavno vrednost blaga z vsemi stroški in vse morebitne popuste (prvi odstavek VI. člena pogodbe), da so cene iz specifikacije ponudbe za čas trajanja pogodbe fiksne oz. da ne smejo biti višje od ponudbene cene (tretji odstavek VI. člena pogodbe) in da se cene, ki so podane v Specifikaciji ponudbe s cenami spremenijo izključno v primeru nastale davčne spremembe (četrti odstavek VI. člena pogodbe). Nenazadnje pa se je izbrani ponudnik s pogodbo tudi obvezal, da bo v roku 10 dni po podpisu pogodbe izstavil naročniku nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV za dobro izvedbo vseh pogodbenih obveznosti in da je izstavitev le-te v predvidenem roku pogoj, da pogodba stopi veljavo.

Iz pregleda dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila izhaja, da naročnik, tekom postopka oddaje predmetnega javnega naročila, nobenemu izmed sodelujočih ponudnikov ni postavil nobenih dodatnih zahtev v zvezi s cenami, ki so jih ponudili na enoto posameznega artikla, kar pomeni, da je sprejel vse ponujene cene (ponudba enega izmed štirih ponudnikov je bila zavrnjena iz razloga, ker ni bila podana za 12 mesečno obdobje pač pa zgolj za polletno obdobje) in da se je zanesel na to, da so le-te podane za vse zahtevane količine oziroma za takšne velikosti pakiranja, kot jih je določil v razpisni dokumentaciji za drugo fazo predmetnega omejenega postopka oziroma v obrazcu Specifikacija ponudbe s cenami in pred tem že v razpisni dokumentaciji za prvo fazo omejenega postopka (kot izhaja iz ponudbene dokumentacije je izbrani ponudnik za sporni artikel ponudil ceno v višini 272,00 SIT, ponudnik Zlatarna Celje d.d., Celje ceno v višini 218,38 SIT, ponudnik Studio 33 d.o.o. Ljubljana, ceno v višini 8.540,00 SIT in vlagatelj ceno v višini 4.950,00 SIT, iz prve rubrike obrazcev, ki so jih priložili ponudniki, pa tudi izhaja, da je predmetni zobozdravstveni material pri vseh štirih udeleženih ponudnikih podan v zahtevanem pakiranju oziroma ob upoštevanju takšne enote mere, kot jo je določil naročnik, torej v količini 30 pakiranj/vrečk po 160g).
Ker ZJN-1 od naročnika ne zahteva, da bi moral podatke, ki so mu jih predložili ponudniki v ponudbeni dokumentaciji posebej preveriti, je potrebno ugotoviti, da sodi odločitev o tem, ali in v katerih primerih ter v kakšnem obsegu bo naročnik preverjal posamezne podatke, ki so mu jih predložili ponudniki v svojih ponudbah, v sfero naročnikove odgovornosti za lastno poslovanje. Ker ZJN-1 torej od naročnika tovrstnega preverjanja ne zahteva, mu tudi Državna revizijska komisija ne more naložiti takšne dolžnosti.

V obravnavanem primeru iz dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila tudi ni razvidno, da bi naročnik podvomil v realnost ponujene cene (ponujenih cen) izbranega ponudnika, saj bi sicer lahko ravnal po postopku, ki ga ZJN-1 ureja v 53. členu (Neobičajno nizka cena).

Ker je Državna revizijska komisija pri presoji vlagateljevega zahtevka za revizijo ugotovila, da naročniku v postopku oddaje javnega naročila ni mogoče očitati kršitev določil ZJN-1 in razpisne dokumentacije, ki jih v zahtevku zatrjuje vlagatelj, je v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot je razvidno iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 8.12.2006


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisij
Vročiti:

- Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana
- Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in
koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana