018-468/2006 Vodovod-kanalizacija, Javno podjetje, d.o.o.

Številka: 018-468/2006-45-3793

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za prevoz blata na dehidracijo in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Rudolf Vičič, s.p., Zarečica 25, Ilirska Bistrica, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Vodovod-kanalizacija, Javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.12.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 02.02.2006 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Javni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 13, z dne 10.02.2006, pod številko objave Ob-2937/06.

Dne 05.04.2006 je naročnik izdal sklep o oddaji predmetnega javnega naročila, iz katerega izhaja, da se kot najugodnejšega ponudnika izbere vlagatelja. V nadaljevanju je naročnik na podlagi vloženega zahtevka za revizijo s strani neizbranega ponudnika Ceste-Kanalizacija Storitve d.o.o. celotni postopek oddaje javnega naročila s sklepom, z dne 03.05.2006, razveljavil.

Vlagatelj je dne 05.06.2006 zoper naročnikov sklep o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila vložil zahtevek za revizijo, ki ga je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-210/2006-34-1888, z dne 29.06.2006, zavrgla kot preuranjenega, saj naročnik še ni sprejel odločitve v postopku oddaje javnega naročila, zoper katero bi bilo dopustno pravno varstvo.

Naročnik je dne 18.10.2006 izdal dokument "Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb", št. JNST01/2006, iz katerega je razvidno, da je naročnik zavrnil vse ponudbe in zaključil postopek. V obrazložitvi je naročnik razložil potek postopka oddaje javnega naročila in kot razloge za to odločitev navedel sprejem sklepa o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila zaradi diskriminatorne zahteve razpisne dokumentacije po predložitvi potrdila Agencije RS za okolje, da so ponudniki vpisani v evidenco prevoznikov odpadkov št. 19 08 05.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 17.10.2006, zahteval dodatno obrazložitev naročnikove odločitve, ki jo je naročnik izdal dne 23.10.2006.

Vlagatelj je dne 03.11.2006 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj naročniku očita kršitve 76., 77. in 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1) ter kršitev petega odstavka 12. člena ZRPJN. V obrazložitvi vlagatelj navaja, da med strankama (vlagateljem in naročnikom) ni sporno, da je ponudba vlagatelja pravilna, primerna in sprejemljiva ter glede na postavljena merila najugodnejša, kar je naročnik potrdil tudi z obvestilom o izboru z dne 05.04.2006, tega pa v nobenem kasnejšem dokumentu ni problematiziral. Nadalje vlagatelj navaja, da je naročnik ravnal v nasprotju s petim odstavkom 12. člena ZRPJN, ko je ugodil prepoznemu in neutemeljenemu zahtevku za revizijo neizbranega ponudnika Ceste-Kanalizacija Storitve d.o.o.. Po mnenju vlagatelja je naročnik protipravno ugoditev zahtevku za revizijo uporabil kot pravno podlago za izdajo nove odločitve, s katero je razveljavil celoten postopek oddaje javnega naročila. Vlagatelju naj bi z novo odločitvijo, ki je brez zakonite pravne podlage, nastala škoda, saj ni več izbrani ponudnik. Vlagatelj tudi navaja, da je naročnik kršil 77. člen ZJN-1, saj ni navedel utemeljenih razlogov za zavrnitev vseh ponudb in razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj zatrjuje, da je v fazi ocenjevanja ponudb naročnikova izključna pristojnost, da oceni, ali so pravočasno prispele ponudbe pravilne, primerne in sprejemljive ter da izmed takšnih ponudb v skladu z merili v razpisni dokumentaciji izbere najugodnejšo. Po poteku roka za oddajo ponudb in po prejemu odločitve se lahko neizbrani ponudniki pritožijo le na postopek ocenjevanja prispelih ponudb, ne pa več na domnevno diskriminatorna določila razpisne dokumentacije. Na koncu vlagatelj poudarja, da pri naročniku ne obstajajo nobeni drugi razlogi, ki bi lahko bili podlaga za razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila, zato predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija odpravi obvestilo o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila in obdrži v veljavi obvestilo o izboru vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika, z dne 05.04.2006. Vlagatelj zahteva povračilo stroškov, nastalih v zvezi s postopkom revizije, v višini 100.000,00 SIT za plačano takso, stroške odvetniškega zastopanja in priprave revizijskega zahtevka v višini 3000 odvetniških točk in DDV ter 3% materialnih stroškov.

Naročnik je dne 17.11.2006 sprejel sklep (vlagatelj ga je prejel dne 21.11.2006), s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen. Naročnik je mnenja, da ni ravnal v nasprotju s petim odstavkom 12. člena ZRPJN, ko je zahtevku za revizijo neizbranega ponudnika Ceste-Kanalizacija Storitve d.o.o. ugodil. Naročnik meni, da je z zahtevo po predložitvi omenjenega potrdila Agencije RS za okolje kršil načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo enakopravnosti ponudnikov ter določila prvega odstavka 42. člena ZJN-1, kar je naročnik ugotovil šele po vložitvi zahtevka za revizijo neizbranega ponudnika Ceste-Kanalizacija Storitve d.o.o.. Naročnik še navaja, da na podlagi vloženega revizijskega zahtevka in obstoječe razpisne dokumentacije subjektivno ocenjevanje prispelih ponudb ni bilo možno, zato je revizijskemu zahtevku v celoti ugodil in razveljavil postopek v celoti. Naročnik je tudi mnenja, da je svojo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-1, pisno utemeljil v obrazložitvi obvestila o zavrnitvi vseh ponudb, kjer je navedel, da je kršil načelo enakopravnosti ponudnikov, o zavrnitvi je obvestil tudi svoj nadzorni organ, navedeno obvestilo pa so prejeli tudi vsi ponudniki, ki so sodelovali v postopku oddaje obravnavanega javnega naročila, s čimer je izpolnil svojo dolžnost, ki mu jo nalaga ZJN-1 v prvem in drugem odstavku 77. člena. Naročnik vlagatelju ni priznal stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je po prejemu vlagateljevega obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 23.11.2006, z dopisom, z dne 27.11.2006, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom Državni revizijski komisiji v odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je naročnik ravnal v nasprotju s petim odstavkom 12. člena ZRPJN, ko je ugodil prepoznemu in neutemeljenemu zahtevku za revizijo neizbranega ponudnika Ceste-Kanalizacija Storitve d.o.o.

Glede te navedbe Državna revizijska komisija ugotavlja, da se nanaša na odločitev, sprejeto v pravnomočno končanem postopku revizije, in o njej v obravnavanem postopku ni več mogoče razpravljati. Namreč, naročnik je na podlagi vloženega zahtevka za revizijo neizbranega ponudnika Ceste-Kanalizacija Storitve d.o.o. dne 03.05.2006 izdal sklep, s katerim je, v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN, razveljavil postopek oddaje javnega naročila. Ker ponudnik Ceste-Kanalizacija Storitve d.o.o. (kot vlagatelj revizijskega postopka) naročnika najkasneje v treh dneh po prejemu njegove odločitve ni obvestil, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali pa bo zahtevek za revizijo umaknil, je odločitev naročnika o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila po preteku tega roka postala pravnomočna. Pravnomočnost odločitve pomeni, da v nadaljnjih dejanjih v okviru postopka oddaje javnega naročila in morebitnega uveljavljanja pravnega varstva znotraj le-tega, niti naročnik niti Državna revizijska komisija ne smeta presojati, ali je pri njenem sprejetju prišlo do nepravilnosti, pač pa taka odločitev veže tako ponudnike, naročnika kot tudi Državno revizijsko komisijo. Vsi udeleženci postopka (tudi vlagatelj) pa lahko uveljavljajo pravno varstvo v skladu z določbami ZRPJN zoper novo vsebinsko odločitev naročnika, sprejeto v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila in na podlagi ugotovitev iz revizijskega postopka. V konkretnem primeru predstavlja novo odločitev naročnika, sprejeto po končanem revizijskem postopku, naročnikova odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, zoper katero je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo in tako uveljavil pravno varstvo, kot mu ga dopušča ZRPJN.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala vlagateljeve očitke, da naročnik za sprejem odločitve o zavrnitvi vseh ponudb ni imel zakonite pravne podlage, naročnik pa bi naj s svojo odločitvijo, s katero je zavrnil vse ponudbe, kršil 77. člen ZJN-1, saj v njej ni navedel utemeljenih razlogov za zavrnitev vseh ponudb in razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila.

V tem sklepu je Državna revizijska komisija že ugotovila (glej zgoraj), da je naročnikova pravnomočna odločitev o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila, sprejeta v prejšnjem (zaključenem) revizijskem postopku, upoštevna pravna podlaga za sprejem nove odločitve naročnika v postopku oddaje javnega naročila, t.j. Obvestila o zavrnitvi vseh ponudb, zato vlagateljevemu očitku, da naročnik za sprejem odločitve o zavrnitvi vseh ponudb ni imel zakonite pravne podlage, ni mogla slediti.

Kot zadnjo je Državna revizijska komisija presojala vlagateljevo navedbo glede vprašanja zakonitosti naročnikovega ravnanja glede zavrnitve vseh ponudb.

Naročnik je z odločitvijo, sprejeto v dokumentu "Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb", št. JNST01/2006, sprejetega dne 18.10.2006, v skladu z 77. členom ZJN-1 v predmetnem postopku oddaje javnega naročila zavrnil vse ponudbe. Razlog za sprejem te odločitve pa naj bi izviral iz diskriminatorno postavljene zahteve razpisne dokumentacije po predložitvi potrdila Agencije RS za okolje, da so ponudniki vpisani v evidenco prevoznikov odpadkov št. 19 08 05, s katero je naročnik kršil 7. člen ZJN-1.
Naročnik je torej javni razpis razveljavil na osnovi 77. člena ZJN-1; ta naročniku dopušča, da kljub pravilnosti prejetih ponudb postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejše ponudbe. ZJN-1 to možnost poimenuje kot "zavrnitev vseh ponudb". V omenjenem členu so v zvezi z zavrnitvijo vseh ponudb določene še dodatne formalnosti. Tako mora naročnik svojo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb pisno utemeljiti, pri tem mora posebej natančno navesti razloge za zavrnitev ter mora o zavrnitvi vseh ponudb obvestiti tudi svoj nadzorni organ (1. odstavek 77. člena), nadalje mora ponudnike takoj pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe in o tem, ali bo začel nov postopek (2. odstavek 77. člena ZJN-1). V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik zadostil naštetim formalnostim. Naročnik je svojo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb pisno utemeljil v obrazložitvi Obvestila o zavrnitvi vseh ponudb, kjer je navedel, da je po prejemu zahtevka za revizijo neizbranega ponudnika Ceste-Kanalizacija storitve d.o.o. ponovno preveril zakonitost pripravljene razpisne dokumentacije in ugotovil, da so bili ponudniki z zahtevo po predložitvi omenjenega potrdila Agencije RS za okolje diskriminirani, zato je postopek razveljavil in ga z zavrnitvijo vseh ponudb zaključil. Obvestilo o oddaji javnega naročila s takšno vsebino je poslal vsem ponudnikom, s čimer je izpolnil zahtevo iz 2. odstavka 77. člena ZJN-1. Naročnik je o sprejeti odločitvi obvestil tudi svoj nadzorni organ. Državna revizijska komisija na podlagi ugotovljenega nima relevantnih razlogov, da bi naročniku očitala, da svoje odločitve ni utemeljil, zato tudi tej vlagateljevi navedbi ni sledila. Pri tem Državna revizijska komisija še dodaja, da 77. člen ZJN-1 naročniku dopušča, da kljub pravilnosti vlagateljeve ponudbe odloči, da postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, kar je naročnik v konkretnem primeru tudi storil, in to na način, kot ga dopušča ZJN-1.
Na podlagi navedenega je bilo zato potrebno vlagateljev zahtevek v celoti zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi s postopkom revizije, v višini 100.000,00 SIT za plačano takso, stroške odvetniškega zastopanja in priprave revizijskega zahtevka v višini 3000 odvetniških točk in DDV ter 3% materialnih stroškov.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija skladno s 3. odstavkom 22. člena ZRPJN, ki po načelu uspeha povrnitev stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega zahtevka zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 12.12.2006


Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- Vodovod-kanalizacija, Javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana