018-478/2006 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-478/2006-42-3774

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3 in 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) in 154. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZPP-UPB2, 69/2005 - odl. US: U-I-145/03, 90/2005 - odl. US: Up-258/03, 43/2006 âˆ" odl. US: U-I-55/04; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN v senatu članice Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata, članice Vide Kostanjevec kot članice senata in predsednika Sama Červeka kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za prenovo službenih stanovanj v lasti MO RS po sklopih št.: 040706, 050706, 060706 in 070706 ter na podlagi pritožbe vlagatelja Tipo investicijske gradnje, d. o. o., Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 12. 2006 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa št. 4430-566/2006-20 z dne 29. 11. 2006.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

3. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale s pritožbo, v višini 198.000 tolarjev.

Obrazložitev

Naročnik je sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 430-566/2006-1 z dne 3. 8. 2006, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006, pod številko objave Ob-23187/06.

Naročnik je 10. 10. 2006 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-566/2006-12, zoper to odločitev pa je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 15. 11. 2006 in predlagal njeno odpravo.

Naročnik je s pozivom št. 430-566/2006-18 z dne 21. 11. 2006 vlagatelja pozval, naj v treh dneh od prejema poziva dopolni zahtevek za revizijo s potrdilom o plačilu takse v višini, kot je predpisana v prvem odstavku 22. člena ZRPJN. Vlagatelj je poziv prejel 23. 11. 2006 (razvidno iz povratnice).

Vlagatelj je kot prilogo dopisu z dne 27. 11. 2006 predložil dokazilo o plačilu takse v višini 200.000 tolarjev. Naročnik je to vlagateljevo vlogo prejel 28. 11. 2006 (razvidno iz prejemne štampiljke).

Naročnik je s sklepom št. 430-566/2006-20 z dne 29. 11. 2006 zahtevek za revizijo zavrgel, ker ga vlagatelj v postavljenem roku ni dopolnil. Naročnik pojasnjuje, da je vlagatelja v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN pozval, naj v roku treh dni od prejema poziva dopolni zahtevek za revizijo s potrdilom o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Naročnik ugotavlja, da je iz povratnice razvidno, da je vlagatelj poziv prejel 23. 11. 2006, torej se je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo iztekel 27. 11. 2006, ker je bila 26. 11. 2006 nedelja. Vlagatelj je sklep o zavrženju zahtevka za revizijo prejel 4. 12. 2006 (razvidno iz povratnice).

Vlagatelj je 5. 12. 2006 priporočeno po pošti poslal pritožbo z dne 4. 12. 2006, s katero predlaga, da Državna revizijska komisija odpravi odločitev iz sklepa 430-566/2006-20 z dne 29. 11. 2006, naročniku naloži, da vsebinsko odloči o zahtevku za revizijo, poleg tega pa vlagatelj priglaša stroške v višini 1.500 odvetniških točk, povečanih za DDV. Vlagatelj navaja, da je poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo prejel 23. 11. 2006, kar je razvidno iz povratnice, in ta datum ni sporen niti naročniku, saj je ta datum naročnik ugotovil tudi v izpodbijanem sklepu. Vlagatelj nadalje navaja, da je naročnik v izpodbijanem sklepu pravilno ugotovil, da se je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo iztekel 27. 11. 2006, saj je bila 26. 11. 2006 nedelja, in se je torej skladno s 111. členom ZPP rok prestavil na prvi [naslednji] delavnik, kar je bil v obravnavanem primeru ponedeljek 27. 11. 2006. Vlagatelj pojasnjuje, da je 27. 11. 2006 naročniku in Državni revizijski komisiji poslal zahtevano dopolnitev zahtevka za revizijo, kot dokazilo pa prilaga fotokopijo potrdila o oddaji priporočene pošiljke na pošto. Vlagatelj se sklicuje na določbo ZPP, da "če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena", in ugotavlja, da je skladno z oddajno teorijo dopolnil zahtevek za revizijo v roku treh dni od prejema poziva za dopolnitev zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom št. 018-478/2006-42-3740 z dne 7. 12. 2006 pozvala, naj ji odstopi dokumentacijo. Naročnik je dokumentacijo odstopil kot prilogo k dopisu št. 430-566/2006-22 z dne 8. 12. 2006. Državna revizijska komisija je naročnika 11. 12. 2006 zaprosila za posredovanje še dodatne dokumentacije, ki jo je naročnik posredoval še isti dan po telefaksu.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da med strankama ni spora o tem, da je vlagatelj poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo prejel 23. 11. 2006, kot tudi, da med strankama ni spora o tem, da se je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo iztekel 27. 11. 2006. Medtem ko naročnik trdi, da vlagatelj v postavljenem roku zahtevka za revizijo ni dopolnil, vlagatelj opozarja na določbo ZPP in trdi, da je zahtevek za revizijo dopolnil pravočasno.

Državna revizijska komisija je vpogledala v naročnikovo spisno dokumentacijo in ugotovila, da je vlagatelj dokazilo o plačilu takse predložil kot prilogo k dopisu z dne 27. 11. 2006, dopis in prilogo pa je vlagatelj poslal naročniku po pošti, kar je razvidno iz ovojnice (kuverte), ki jo naročnik hrani v spisni dokumentaciji. Na ovojnici (kuverti) je nalepljena poštna nalepka, ki vsebuje med drugim podatke "27.11.2006, 15:58, ..., RR 31002 009 5 SI". Vlagatelj je k pritožbi predložil tudi fotokopijo "potrdila o oddaji pošiljke", na tem potrdilu pa je nalepljena poštna nalepka, ki vsebuje enake podatke tistim, ki jih vsebuje poštna nalepka, nalepljena na ovojnici (kuverti), ki jo naročnik hrani v spisni dokumentaciji. Iz vpogleda v dokazilo in podatke iz poštnih nalepk je razvidno, da je vlagatelj dopis in prilogo oddal na pošto 27. 11. 2006, pošiljko pa je poslal priporočeno.

ZRPJN v 1. členu določa, da se z ZRPJN ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, določa organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in javnega interesa, in postopek revizije po tem zakonu, v petem odstavku 3. člena pa, da se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporabljajo določbe ZPP.

ZRPJN ne vsebuje pravil o štetju rokov, zato je v tem primeru treba na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabiti določbe ZPP. V drugem odstavku 111. člena ZPP je določeno, "če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan", v četrtem odstavku 111. člena ZPP pa "če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika". Vlagatelj je prejel poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo 23. 11. 2006 (četrtek), zato je rok skladno z drugim odstavkom 111. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN začel teči naslednji dan po vročitvi tega poziva, torej 24. 11. 2006 (petek). Tretji dan za dopolnitev zahtevka za revizijo bi bil 26. 11. 2006 (nedelja), vendar je v tem primeru treba upoštevati tudi četrti odstavek 111. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, zaradi česar se je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo iztekel s pretekom prvega prihodnjega delavnika (torej s pretekom ponedeljka 27. 11. 2006). Te datume je že ugotovil naročnik, med strankama pa sicer niso sporni.

V drugem odstavku 112. člena ZPP je določeno, "če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena". Iz drugega odstavka 112. člena ZPP je tako razvidna oddajna teorija v primeru odpošiljatve vloge s priporočeno pošto, zato (in upoštevajoč peti odstavek 3. člena ZRPJN) v tem postopku revizije ni relevanten datum naročnikovega prejema vloge, poslane s priporočeno pošto, ampak je relevantno, ali je vlagatelj vlogo, ki jo je poslal priporočeno po pošti, poslal še znotraj roka oziroma pravočasno.

Glede na to, da je vlagatelj dopolnitev zahtevka za revizijo poslal naročniku priporočeno po pošti v ponedeljek 27. 11. 2006, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj dopolnil zahtevek za revizijo znotraj roka, torej pravočasno, zato v tem primeru naročnikov prejem dopolnitve zahtevka za revizijo v torek 28. 11. 2006 ne more pomeniti nepravočasne dopolnitve zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik neupravičeno zavrgel zahtevek za revizijo, zato je pritožbi ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz sklepa št. 4430-566/2006-20 z dne 29. 11. 2006. Tretja alinea drugega odstavka 23. člena ZRPJN določa, da v primeru ugoditve pritožbi Državna revizijska komisija odloči, da mora naročnik odločati o zahtevku za revizijo v skladu s 16. členom ZRPJN. Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v pritožbi zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih s pritožbo, in sicer povračilo stroškov za pripravo pritožbe v višini 1.500 odvetniških točk, povečanih za DDV.

Ker 22. člen ZRPJN govori le o stroških postopka, nastalih z revizijo, se v tem primeru, skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, smiselno uporabljajo določbe ZPP. Vlagatelj je s pritožbo uspel, zato Državna revizijska komisija skladno s 154. členom ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, upoštevajoč Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 67/2003 in 70/2003 - popr.) in izhajajoč iz vrednosti spornega predmeta vlagatelju priznava povračilo stroškov, nastalih z pritožbo, in sicer povračilo stroškov za sestavo pritožbe v višini 1.500 odvetniških točk, povečanih za 20 % DDV, kar preračunano znese 198.000 tolarjev.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale s pritožbo, v višini 198.000 tolarjev.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 11. 12. 2006

predsednica senata
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana,
- odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, 1000 Ljubljana,
- Pil 2 inženiring, d. o. o., Brezje pri Grosupljem 1, 1290 Grosuplje,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.