018-454/2006 Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje

Številka: 018-454/2006-45-3699

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec in ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za "Nakup kombiniranih fotokopirnih strojev ter vzdrževanje" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Birosistemi, Čebela Bojan s.p., Sinja gorica 3, Vrhnika, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetnica Lina Nagode Gogala, Robova cesta 6, Vrhnika (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 05.12.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja z dne 26.10.2006 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 07.08.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za "Nakup kombiniranih fotokopirnih strojev ter vzdrževanje". Naročnik je dne 13.10.2006 izdal Sklep o oddaji naročila, št. 43016-64/2006, na podlagi katerega je naročilo oddal ponudniku Biring d.o.o., Motnica 9, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 26.10.2006 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev celotnega postopka oddaje predmetnega naročila. Vlagatelj meni, da je sklep naročnika z dne 13.10.2006 nezakonit in v nasprotju z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj meni, da niso bili podani pogoji za ponovno odločanje o oddaji predmetnega naročila zaradi predhodno vloženega zahtevka za revizijo s strani izbranega ponudnika, ampak bi moral naročnik v celoti razveljaviti postopek o oddaji naročila. Navaja, da je bilo kršeno načelo enakopravnosti po 7. členu ZJN-1 ter prvi odstavek 23. člena ZJN-1. Iz obrazložitve izpodbijanega sklepa izhaja, da naj ponudba vlagatelja ne bi bila pravilna, ker ponujeni fotokopirni stroj tipa Canon iR2020 ne more delovati kot lokalni ali mrežni skener, niti z dodatno opremo. Vlagatelj zatrjuje nasprotno, da je njegova ponudba skladna z razpisno dokumentacijo. Naročnik je v dopisu z dne 12.10.2006 neutemeljeno pojasnil, da naj bi med osnovnimi karakteristikami za vse fotokopirne stroje navedel, da zahteva tudi funkcijo skeniranja. Vlagatelj je ponudil več tipov digitalnih ČB fotokopirnih strojev in vsi imajo vgrajen interni skener, ki služi za preslikavo dokumentov. Brez skeniranja se dokumentov ne more preslikavati. Od kvalitete internega skenerja je odvisna tudi kvaliteta kopiranja in izpisovanja. Za funkcijo tiskanja pa je bila zahtevana le možnost dvostranskega in mrežnega tiskanja. Posredovanje skeniranih dokumentov preko računalniške mreže pa omogoča posebni tiskalniški vmesnik, ki ima vgrajen trdi disk in ni bil zahtevan v razpisni dokumentaciji. Prav tako ni bila zahtevana funkcija mrežnega skeniranja. Vlagatelj pa je za fotokopirne stroje in laserske mrežne tiskalnike - tip B in C pod zahtevano dodatno opremo ponudil tudi trdi disk in mrežni tiskalni kit. Ponujena oprema v edini možni kombinaciji PCL mrežnega tiskanja podpira tudi mrežno skeniranje. Ponudba vlagatelja za tip A je bila tako v skladu z razpisno dokumentacijo, saj ni bila zahtevana funkcija mrežnega skeniranja. Kolikor je naročnik želel funkcijo skeniranja za vse fotokopirne stroje, torej tudi za digitalni kopirni stroj in laserski mrežni tiskalnik tipa A, bi moral to jasno navesti v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj nadalje navaja, da naročnik ni imel podlage za podaljšanje roka v ZJN-1 za oddajo ponudb z dne 21.08.2006 na 25.08.2006 ter da mu ni bil vročen sklep naročnika z dne 18.09.2006, zoper katerega je izbrani ponudnik vložil zahtevek za revizijo, čeprav je vlagatelj kot eden izmed ponudnikov imel pravni interes.

Naročnik je dne 06.11.2006 s sklepom, št. 43016-64/2006 vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi naročnik navaja, da je iz tehničnih specifikacij fotokopirnih strojev in tiskalnikov, ki so jo ponudniki prejeli kot del razpisne dokumentacije, razvidno, da je naročnik pri vseh naročenih fotokopirnih strojih, pri tipu A, B in C zahteval funkcijo mrežnega skeniranja. Ponujeni fotokopirni stroj Canon iR2020 ne podpira navedene funkcije, kar je potrdil tudi vlagatelj sam v dopisu, ki ga je naročnik prejel dne 09.10.2006. V zvezi s podaljšanjem roka za oddajo ponudb naročnik pojasnjuje, da je ravnal skladno s 4. členom Uredbe o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS, št. 84/04), ki določa, da mora biti zainteresiranemu ponudniku omogočeno sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila ne glede na to, ali ga je naročnik povabil k oddaji ponudbe ali ne. Podobno je zapisano v naročnikovem internem aktu za oddajo naročil male vrednosti. Glede vročitve sklepa z dne 18.09.2006 je naročnik ravnal skladno z 78. členom ZJN-1.

Vlagatelj je dne 10.11.2006 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 20.11.2006 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu in proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.
V konkretnem primeru je naročnik naročilo oddal po postopku za oddajo naročila male vrednosti. Postopek za oddajo naročila male vrednosti je postopek oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (prvi odstavek 124. člena ZJN-1), od katere dalje je potreben javni razpis. Če je torej vrednost konkretnega javnega naročila nižja od z zakonom določenega vrednostnega praga, se naročilo ne odda po splošnih pravilih zakona, ampak po pogojih, določenih v 3.5. poglavju ZJN-1 (Oddaja naročila male vrednosti). ZJN-1 v zvezi z naročili male vrednosti določa, da naročnik s svojim notranjim aktom uredi način oddaje javnega naročila, upoštevajoč temeljna načela tega zakona. Ker so v zakonu za oddajo javnih naročil male vrednosti predvidene posebne določbe, ki za tovrstna naročila iz razlogov ekonomičnosti ne zahteva posebnih formalnosti, Državna revizijska komisija v postopku revizije oddaje naročil male vrednosti ugotavlja, ali je naročnik ravnal v tem postopku v skladu z notranjim aktom naročnika za oddajo naročil male vrednosti in temeljnimi načeli ZJN-1.

V obravnavanem primeru gre za postopek oddaje javnega naročila z ocenjeno vrednostjo 10.000.000,00 SIT (brez DDV), ki ne presega z zakonom določenega vrednostnega praga 10.000.000,00 SIT za storitve, od katerega dalje je potrebno izvesti javni razpis, zato je treba ugotoviti, da je oddaja obravnavanega javnega naročila po postopku za oddajo naročil male vrednosti zakonita. Naročnik je pravila za oddajo naročil male vrednosti uredil v Navodilu o oddaji javnih naročil male vrednosti (v nadaljevanju: navodilo), ki ga je sprejel dne 25.04.2006, in s katerimi je uredil oddajo javnih naročil male vrednosti, kot mu to nalaga 124. člen ZJN-1. Za javna naročila z vrednostjo nad 1.000.000,00 SIT do 10.000.000,00 SIT je v 3. poglavju navodila določil, da se uporablja postopek zbiranja ponudb. Iz vpogleda v dokumentacijo izhaja, da je naročnik izbral ustrezni postopek skladno z navodilom, saj je vrednost naročila v okviru navedenega razpona.

1. Državna revizijska komisija je v okviru ugotovljenega najprej presojala vlagateljev očitek, da niso bili podani pogoji za ponovno odločanje o oddaji predmetnega naročila, ker bi moral naročnik po mnenju vlagatelja v celoti razveljaviti postopek zaradi predhodno vloženega zahtevka za revizijo s strani izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija je vpogledala v dokumentacijo predmetnega naročila in ugotovila, da je izbrani ponudnik dne 27.09.2006 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev sklepa o oddaji naročila z dne 18.09.2006, na podlagi katerega je naročnik naročilo oddal vlagatelju. Naročnik je s sklepom št. 43016-64/2006 z dne 04.10.2006 zahtevku za revizijo ugodil in razveljavil sporni sklep z dne 18.09.2006. Naročnik je nato sprejel nov sklep o oddaji naročila z dne 13.10.2006, katerega vlagatelj izpodbija s tem zahtevkom za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu neutemeljen. Naročnik je ravnal skladno s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN, ki mu daje podlago za delno razveljavitev postopka o oddaji naročila, torej odločitve o oddaji naročila; prav tako je odločal v mejah zahtevka za revizijo izbranega ponudnika, ki je zahteval le razveljavitev odločitve o oddaji naročila in ne celotnega postopka. Kolikor bi naročnik razveljavil celotni postopek oddaje naročila, kakor zatrjuje vlagatelj, bi s tem prekoračil zahtevek za revizijo izbranega ponudnika in prav s takim ravnanjem ravnal v nasprotju z določili ZRPJN in Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 69/05, 90/05 in 43/06; v nadaljevanju: ZPP), iz katerih izhaja obveznost odločanja v mejah zahtevka za revizijo.

2. Nadalje je Državna revizijska komisija presodila očitek vlagatelja, da naj bi naročnik neupravičeno izločil ponudbo vlagatelja kot nepravilno, ker naj bi fotokopirni stroj tipa Canon iR2020 ne deloval kot lokalni ali mrežni skener, niti z dodatno opremo, kakor izhaja iz obrazložitve spornega sklepa z dne 13.10.2006.

Državna revizijska komisija je vpogledala v dopis vlagatelja z dne 12.10.2006 z zadevo: "Pojasnilo k revizijskemu zahtevku" (katerega vsebino vlagatelj oporeka), v katerem je naročnik pojasnil, da je v razpisni dokumentaciji pri vseh zahtevanih fotokopirnih strojih (tip A, B in C) zahteval določeno ločljivost skeniranja in osnovno ločljivost izpisa, hkrati pa je med osnovnimi zahtevanimi karakteristikami, ki veljajo za vse fotokopirne stroje, navedel, da zahteva tudi funkcijo skeniranja. Nadalje naročnik navaja, da je vlagatelj v dopisu (ki ga je naročnik prejel dne 09.10.2006), sam navedel, da stroj tipa iR2020 ne podpira funkcije mrežnega skeniranja. Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v navedeni dopis vlagatelja z zadevo: "Pojasnilo na pritožbo razpisa opr. štev.: 43016-64/2006"; v njem vlagatelj med drugim navaja, da je iz priloge tehničnih podatkov za digitalni fotokopirni stroj iR2020 razvidno, da se pri opisu tehničnih lastnostih uporablja podatek kvalitete skeniranja dokumentov, čeprav stroj ne podpira funkcije mrežnega skeniranja dokumentov. Razpisne zahteve za opremo tip A pri opisu dodatne opreme ne omenjajo potrebe po mrežnem skeniranju. Digitalni fotokopirni stroji z opremo, ki jih vlagatelj navaja v skladu s pogoji tipa B in C, imajo ustrezne vmesnike za tiskanje, ki že v osnovi podpirajo mrežno skeniranje.

Naročnik je v pozivu k oddaji ponudbe z dne 07.08.2006 zahteval od ponudnikov tudi tehnične specifikacije (naročnikov dokument), podpisana in žigosana vsaka stran posebej ter natančne tehnične specifikacije za fotokopirne stroje (ponudnikov lastni dokument), ki jih ponudnik dejansko ponuja. V tehničnih specifikacijah naročnika je naročnik zahteval pod točko "A) Osnovne zahtevane karakteristike" za vse tipe opreme (A, B in C) tudi skaner. V nadaljevanju je navedel, da so podane minimalne zahteve, ponujena oprema pa ima lahko boljše lastnosti. Pod točko "B) Specifikacija opreme" pa je za vse tipe opreme zahteval ločljivost skeniranja in osnovno ločljivost izpisa 600x600 dpi.

Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le-ta kot tip A ponudil fotokopirni stroj Canon iR2020, iz katerega tehničnih podatkov ni razvidno, da bi oprema vsebovala oziroma delovala tudi kot skaner, torej kot optični čitalec, ki zagotavlja mrežno skeniranje (torej preslikavo dokumenta in njegovo posredovanje v računalniško mrežo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja: "Posredovanje skeniranih dokumentov preko računalniške mreže pa omogoča poseben tiskalniški vmesnik, ki ima vgrajen trdi disk in v povpraševanju oz. razpisni dokumentaciji za digitalni ČB fotokopirni stroj in laserski mrežni tiskalnik - tip A ni bil naveden. Ponudnik pa je za fotokopirne stroje in laserske mrežne tiskalnike - tip B in C pod zahtevano dodatno opremo ponudil tudi trdi disk (mrežni tiskalni kit A1 HD20GB/128 in mrežni tiskalni kit E2 UFR/PCL. Ponujena oprema v edini možni kombinaciji PCL mrežnega tiskanja obenem slučajno podpira tudi mrežno skeniranje." Iz navedenega izhaja, da vlagatelj dejansko potrjuje, da ponujena oprema pod tipom A ne deluje kot mrežni skaner, torej ne omogoča preslikave dokumenta in njegovo posredovanje preko računalniške mreže, kakor to omogoča ponujena oprema tipa B in C.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da ponujena oprema vlagatelja pod tipom A "Canon iR2020" ni izpolnila osnovne zahtevane karakteristike, to je "funkcije skeniranja", katero je naročnik izrecno zahteval za vse tipe opreme, zaradi česar jo je naročnik utemeljeno izločil iz nadaljnjega postopka kot nepravilno. Naročnik je namreč v pozivu k oddaji ponudb zapisal, da v kolikor ponudnik ne bo izpolnil vseh zahtev naročnika, bo naročnik ponudbo štel za nepravilno in jo izločil iz nadaljnjega postopka. Vlagateljeva ponudba je v spornem delu nepravilna, posledično pa njegov zahtevek za revizijo v tem delu neutemeljen.

3. Državna revizijska komisija v zvezi z očitkom vlagatelja o nezakonitem podaljšanju roka za oddajo ponudbe uvodoma izpostavlja, da gre v konkretnem primeru za oddajo naročila male vrednosti, glede katerih se določila ZJN-1 uporabljajo le glede temeljnih načel, ostala določila pa le, kolikor tako določa notranji akt naročnika za oddajo naročil male vrednosti. Naročnik v navodilu ni prepovedal oziroma omejil podaljšanje roka za oddajo ponudb, ampak je v 8. členu navedel le, da mora skrbnik zainteresiranemu ponudniku omogočiti sodelovanje v kateremkoli aktualnem postopku oddaje naročila male vrednosti, tudi če ni bil povabljen k oddaji ponudbe. Naročnik v navodilu tudi ni zapisal, da se glede roka za oddajo ponudb uporablja ZJN-1, četudi pa bi se določila ZJN-1 uporabljala, pa le ta v četrtem odstavku 25. člena dovoljujejo podaljšanje roka. Vlagateljev zahtevek za revizijo je tako tudi v tem delu neutemeljen.

4. Vlagatelj zatrjuje tudi, da mu ni bil vročen sklep naročnika z dne 18.09.2006, zoper katerega je izbrani ponudnik vložil zahtevek za revizijo.

Po vpogledu v dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da sklep z dne 18.09.2006 predstavlja dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila skladno z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1, ki jo je zahteval ponudnik Biring d.o.o. z dopisom z dne 14.09.2006. Ker ZJN-1 ne določa, da bi moral naročnik dodatno obrazložitev o oddaji naročila posredovati vsem ponudnikom, je naročnik ravnal pravilno, ko je navedeni sklep vročil le ponudniku, ki je zahteval dodatno obrazložitev.

Glede na vse ugotovljeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku predlagal povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, Â"Â"Â"Â"05.12.2006

Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana
- Odvetnica Lina Nagode Gogala, Robova cesta 6, Vrhnika
- Biring d.o.o., Motnica 9, Trzin
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana