018-464/2006 Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.

Številka: 018-464/06-43-3735

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Nataši Jeršič in ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo električne energije v obdobju 2007-2009 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d., Poljubinj 89h, Tolmin (v nadaljevanju: naročnik), dne 06.12.2006

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 16.11.2006, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, kot izhaja iz dokumenta "Obvestilo o oddaji javnega naročila po odprtem postopku", z dne 26.10.2006.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 100.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 18.09.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Javni razpis je pod opisom "dobava električne energije za obdobje 2007-2009" objavil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 100, pod številko objave Ob-27076/06.

Dne 26.10.2006 je naročnik izdal dokument "Obvestilo o oddaji javnega naročila po odprtem postopku", iz katerega izhaja, da je naročnik pravočasno prejel tri ponudbe, ki so ustrezale pogojem iz razpisne dokumentacije (med njimi tudi ponudbo vlagatelja). Iz obvestila še izhaja, da je bil kot najugodnejši ponudnik izbran Istrabenz - Gorenje d.o.o., Dunajska ulica 106, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Z vlogo, z dne 03.11.2006, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za izdajo obrazloženega obvestila v skladu z 78. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1) in zahtevo za vpogled v ponudbeni dokumentaciji ostalih dveh ponudnikov. Naročnik je dodatno obrazložitev izdal dne 06.11.2006, vpogled v ponudbe pa je bil vlagatelju omogočen dne 10.11.2006.

Vlagatelj je dne 16.11.2006 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem vlagatelj navaja, da je naročnik v nasprotju z navodili iz razpisne dokumentacije kot pravilni ponudbi ocenil ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Elektro Prodaja d.o.o., Preradovičeva ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: Elektro Prodaja d.o.o.). Vlagatelj navaja, da v ponudbi ponudnika Elektro Prodaja d.o.o. vrstni red dokumentov ni v skladu s 3. točko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe; menica z menično izjavo (kot zavarovanje ponudbe) je na koncu ponudbe, čeprav bi morala biti vložena takoj za izpolnjenim in parafiranim vzorcem pogodbe, izjava o predložitvi menice zaradi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa je tik za pogodbo, čeprav bi morala biti vložena na koncu ponudbe, tik za dokazilom o poravnanih davkih in prispevkih kot točka 4.6. Nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika pa se po vlagateljevih navedbah kaže v tem, da je izjava o predložitvi menice zaradi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti nepravilno vložena, saj se nahaja za pogodbo, čeprav bi morala biti vložena na koncu ponudbe, kot točka 4.6. Ker iz razpisne dokumentacije izhaja, da mora vsak ponudnik za pravilnost ponudbe predložiti zahtevano dokumentacijo po točno določenem vrstnem redu, izbrani ponudnik in ponudnik Elektro Prodaja d.o.o. pa tega nista storila, bi moral naročnik, kot pravi vlagatelj, njuni ponudbi kot nepravilni izločiti iz postopka ocenjevanja ponudb. Vlagatelj še dodaja, da naročnik s tem, ko je ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Elektro Prodaja d.o.o., sprejel in ocenjeval, tudi ni upošteval načela enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1). Naročnik naj bi s tem vlagatelja spravil v neenakopravni položaj v primerjavi z ostalima dvema ponudnikoma, saj je bila njegova ponudba pravilna. Vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo v celoti ugodi in razveljavi naročnikovo odločitev o izbiri, vsebovano v Obvestilu o oddaji predmetnega javnega naročila po odprtem postopku. Vlagatelj priglaša povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer v višini 100.000,00 SIT za plačano takso ter morebitne stroške v zvezi z revizijo.

Naročnik je dne 20.11.2006 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je ponovno pregledal ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Elektro Prodaja d.o.o. in potrjuje pomanjkljivosti njunih ponudb, ki jih navaja vlagatelj, vendar pa je pred odločitvijo o revizijskem zahtevku naročnik ponovno preveril tudi ponudbo vlagatelja. Pri tem je ugotovil, da vlagateljeva ponudba nima v celoti izpolnjenega vzorca pogodbe, kar je v nasprotju z navodili za izdelavo ponudbe. Ker je glede na navedeno naročnik ugotovil, da ponudba vlagatelja ni pravilna, ni ugodil njegovemu zahtevku za revizijo. Naročnik nadalje navaja, da nobena ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zato vse ponudbe ocenjuje kot nepravilne. Vendar pa glede na to, da se napake ponudnikov enakovredne in takega značaja, da je javno naročilo vseeno možno oddati, naročnik vse tri ponudbe ocenjuje kot primerne in sprejemljive in zato svoje odločitve o oddaji javnega naročila ne spreminja.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 23.11.2006, naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 20.10.2006, skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, odstopil zahtevek za revizijo skupaj s predmetno dokumentacijo Državni revizijski komisiji v odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je potrebno ugotoviti, ali sta ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Elektro Prodaja d.o.o. nepravilni, in ali je naročnik z vidika 13. točke 3. člena ZJN-1 in prvega odstavka 76. člena ZJN-1 pravilno postopal, ko je ti dve ponudbi ocenjeval in ju upošteval pri izbiri najugodnejšega ponudnika.

ZJN-1 v 13. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. V skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

Ob vpogledu v naročnikovo razpisno dokumentacijo za dobavo električne energije v obdobju 2007-2009 gre ugotoviti, da je naročnik v poglavju 2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, v točki 3. zapisal: "Ponudnik mora za pravilnost ponudbe predložiti dokumentacijo po sledečem vrstnem redu:
a) izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe,
b) izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe,
c) menica za resnost ponudbe,
d) vsi zahtevani dokumenti iz tč 4. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe"
V točki 4. je naročnik navedel, da: "Ponudnik je dolžan kot dokazila o sposobnosti ponudnika predložiti naslednje dokumente po sledečem vrstnem redu:
4.1. izpisek iz sodnega registraâ??
4.2. â??
â??
4.6. Izjava o predložitvi menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti."
Naročnik je nadalje v točki 8. Ocenjevanje ponudb ter merila in postopki pri ocenjevanju zapisal, da je izločitveni faktor ob analizi ponudbe med drugim tudi, da "...ponudba ne ustreza razpisu".

V obravnavanem primeru med strankama ni sporno, da sta ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Elektro Prodaja d.o.o. nepravilni, saj vrstni red dokumentov v ponudbi obeh ponudnikov ni v skladu s točko 3. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Iz sklepa naročnika, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, namreč izhaja, da naročnik tem vlagateljevim navedbam pritrjuje; s strani vlagatelja navedene nepravilnosti pa je mogoče tudi ugotoviti ob vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in ponudnika Elektro Prodaja d.o.o.. V ponudbah obeh je namreč "Izjava o predložitvi menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti" iz točke 4.6. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki bi v skladu z razpisno dokumentacijo morala biti v ponudbi vložena kot zadnji zahtevani dokument točke 4. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, vložena tik za izpolnjenim in parafiranim vzorcem pogodbe, kjer bi se morala nahajati menica za resnost ponudbe.

Na podlagi zgoraj navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudbi izbranega ponudnika in ponudba ponudnika Elektro Prodaja d.o.o. ne izpolnjujeta zahtev, ki jih je naročnik zapisal v točki 3. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in posledično nista pravilni, naročnik pa bi ju moral v skladu s točko 8. (Ocenjevanje ponudb ter merila in postopki pri ocenjevanju razpisne dokumentacije) zavrniti oziroma izločiti. Ker naročnik tega ni storil, je ravnal v neskladju z 76. členom ZJN-1 kot tudi v neskladju z načelom enakopravnosti med ponudniki, kot izhaja iz 7. člena ZJN-1, saj je ponudnikoma (izbranemu ponudniku in ponudniku Elektro Prodaja d.o.o.) z upoštevanjem nepravilnih ponudb, ki sta jih predložila, dajal neupravičeno prednost v primerjavi z vlagateljem, ki je predložil pravilno ponudbo.

Na to ugotovitev tudi ne more vplivati v revizijskem postopku podana ugotovitev naročnika, da je ob ponovnem pregledovanju ponudb vseh ponudnikov ugotovil tudi nepravilnost vlagateljeve ponudbe, zaradi česar so vse prejete ponudbe nepravilne, vendar pa so napake vseh ponudnikov enakovredne in takega značaja, da je javno naročilo vseeno mogoče oddati. Naročnik je namreč dolžan v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb le-te popolno pregledati in v notifikaciji odločitve o dodelitvi naročila oz. dodatni obrazložitvi navesti vse razloge, zaradi katerih je ponudbo določenega ponudnika zavrnil kot nepravilno. Učinkovito pravno varstvo (4. točka prvega odstavka 3. člena ZRPJN) je namreč lahko v postopkih oddaje javnih naročil zagotovljeno le, če ima ponudnik možnost v revizijskem postopku izpodbijati vse naročnikove ugotovitve, ki se nanašajo na nepravilnost njegove ponudbe. Ker v obvestilu o nadaljevanju postopka praviloma ni dopustno navajati novih kršitev, tudi naročnik v sklepu, s katerim odloči o zahtevku za revizijo, ne sme navajati novih razlogov za nepravilnost ponudbe ali razlogov, ki bi ponudbo, ki je bila v fazi pregledovanja in vrednotenja ponudb ocenjena kot pravilna, spremenili v nepravilno, če tega ni storil že v odločitvi o dodelitvi naročila ali dodatni obrazložitvi svoje odločitve in v kolikor domnevne nepravilnosti posamezne ponudbe v zahtevku za revizijo niso izpostavljene kot sporne. Upoštevajoč zapisano, Državna revizijska komisija naročnikove ugotovitve o nepravilnosti ponudbe vlagatelja ni upoštevala.

Državna revizijska komisija je na podlagi zgoraj zapisanega in na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugodila in je razveljavila naročnikovo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, kot izhaja iz dokumenta "Obvestilo o oddaji javnega naročila po odprtem postopku", z dne 26.10.2006.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v revizijskem postopku priglasil stroške plačane takse v višini 100.000,00 SIT in morebitne stroške v zvezi z revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe dalje.

Skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Ker je vlagatelj s svojim zahtevkom za revizijo uspel, mu Državna revizijska komisija kot potreben strošek v predmetnem postopku revizije priznava strošek vplačane takse v višini 100.000,00 SIT. Državna revizijska komisija vlagatelju ni sledila pri predlaganem pričetku teka zakonskih zamudnih obresti od izdaje odločbe dalje, saj za upoštevanje takšnega predloga podlage ni najti.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN lahko da Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik mora, v kolikor po ponovnem pregledu ponudb ugotovi, da le-te niso primerne, sprejemljive ali pravilne, vse ponudbe skladno z določilom 76. člena ZJN-1 zavrniti, svojo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb pa mora pisno utemeljiti in posebej natančno navesti razloge za zavrnitev.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 06.12.2006


Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica
- Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d., Poljubinj 89h, Tolmin
- Istrabenz - Gorenje d.o.o., Dunajska ulica 106, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana