018-476/2006 Pošta Slovenije, d. o. o.

Številka: 018-476/2006-41-3720

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3 in 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata, članice Nataše Jeršič kot članice senata in članice Sonje Drozdek šinko kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo naprav za nemoteno napajanje (UPS) in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja TOS Celje, d. o. o., Ulica XIV. divizije 14, Celje, ki ga zastopa odvetnik doc. dr. Konrad Plauštajner, Gledališki trg 8, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 6. 12. 2006 soglasno

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je 10. 8. 2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 6/36-8540/ /06, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 90/2006 z dne 25. 8. 2006, pod številko objave Ob-23837/06.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb št. 6/36-8540/ /06 z dne 21. 9. 2006 je razvidno, da je naročnik prejel sedem pravočasnih ponudb.

Naročnik je 3. 10. 2006 izdal dokument "odločitev št. 71-2006/JNB/10-1" št. 6/36-8540/6/06, v katerem je navedel, da javno naročilo odda ponudniku Socomec Sicon UPS, d. o. o., Savlje 89, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom z dne 13. 10. 2006 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, z dopisom z dne 18. 10. 2006 pa dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je vlagatelju omogočil vpogled, dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila št. 6/36-8540/06 pa je izdal 27. 10. 2006.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 7. 11. 2006, v katerem podrobno razlaga, zakaj meni, da je ponudba izbranega ponudnika tehnično neustrezna, in naročniku očita tudi kršitev tretjega odstavka 50. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 âˆ" ZJN-1-UPB1; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj med drugim navaja, da, ker v kratkem opisu UPS-ov, ki jih ponuja izbrani ponudnik pod točko 1 in 2 (UPS-i nazivne moči 1.000 VA in 2.000 VA), ni opisan in ponujen model z večjim številom baterij, močnejšimi baterijami ali dodaten baterijski kabinet, ponudba izbranega ponudnika ne odgovarja razpisnim pogojem, poleg tega pa, ker je naročnik že po objavi javnega razpisa izločil kriterij P/T 19 - galvanska ločitev bremena in izbral ponudnika po novem, naknadno izbranem kriteriju, ki ga je predlagal izbrani ponudnik, predlaga, da naročnik razveljavi svojo odločitev št. 71-2006/JNB/10-1 in izbere ponudnika, ki izpolnjuje tehnični kriterij P/T 19, ali pa ponovi razpis.

Naročnik je 23. 11. 2006 sprejel odločitev št. 6/36-12851/06, da zahtevek za revizijo zavrne, vlagatelju pa ni priznal povračila stroškov. Naročnik najprej podrobno zavrača vlagateljevo navedbo glede tehnične neustreznosti ponudbe izbranega ponudnika, poleg tega pa pojasnjuje, da merila (najnižja cena) ni spremenil. Naročnik navaja, da P/T 19 predstavlja tehnični pogoj, v odločitvi o zahtevku za revizijo pa podrobno opisuje postopek, kako je dokumentiral vprašanja ponudnikov in svoje odgovore v zvezi s tem tehničnim pogojem. Naročnik tudi ugotavlja, da je vlagateljeva ponudba bila po razpisanem naročnikovem merilu uvrščena na peto mesto, ob tem pa navaja, da je vlagateljev interes za dodelitev naročila naročniku jasen, saj ga je vlagatelj izkazal z dvigom razpisne dokumentacije in oddajo ponudbe, ni pa izkazal, da mu je bila z naročnikovo odločitvijo povzročena določena škoda.

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 29. 11. 2006 obvestil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 6/36-12851/2-06 z dne 4. 12. 2006 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Vlagateljev pooblaščenec je Državni revizijski komisiji posredoval vlogo "stališče vlagatelja revizije do zavrnilne odločbe naročnika z dne 23.11.2006 opt. št. 6/36-12851/01" z dne 30. 11. 2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 6. 12. 2006. V tej vlogi vlagatelj navaja, da "tudi s to vlogo vztraja in želi pojasniti svoje stališče do naročnikovega zavrnilnega sklepa z dne 23.11.2006". Vlagatelj med drugim pojasnjuje, da ponudba izbranega ponudnika formalno in vsebinsko ne ustreza razpisnim pogojem in bi zato morala biti izločena, poleg tega pa navaja, da je ena temeljnih pravic naročnika, da ob pogoju nediskriminatornosti sam postavi pogoje, ki jih mora izpolnjevati vsaka pravilna ponudba. Če slednje drži, potem mora naročnik pri ocenjevanju ponudb postavljene pogoje spoštovati in jih nima pravice spreminjati ter tolmačiti v korist ponudnika.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V prvem odstavku 9. člena ZRPJN (Aktivna legitimacija v postopku revizije) je določeno, da zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Iz prvega odstavka 9. člena ZRPJN tako izhaja, da morata biti za priznanje procesnega upravičenja za vodenje postopka revizije hkrati (kumulativno) izpolnjena dva pogoja: (1) interes za dodelitev naročila in (2) realna stopnja verjetnosti nastanka škode, ki jo je mogoče pripisati naročnikovemu ravnanju, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev (obstajati mora torej vzročna zveza med realno stopnjo verjetnosti nastanka škode in zatrjevano naročnikovo kršitvijo). Aktivno legitimirana oseba iz prvega odstavka 9. člena ZRPJN z vložitvijo zahtevka za revizijo zavaruje svoj pravni položaj, ne more pa uveljavljati objektivnih naročnikovih kršitev pravil javnega naročanja, ki ne vplivajo neposredno na njen pravni položaj oziroma ji ne morejo povzročiti konkretne škode. Zato mora oseba, da bi se ji priznalo upravičenje za vodenje postopka revizije, poleg interesa za dodelitev naročila izkazati, da je zatrjevana kršitev vplivala na njen pravni položaj tako, da ji je ali bi ji lahko zaradi tega nastala škoda.

Medtem ko v obravnavanem primeru vlagatelju ni mogoče odreči interesa za dodelitev javnega naročila, pa je mogoče ugotoviti, da je možnost nastanka škode vlagatelju zaradi domnevnih kršitev, očitanih naročniku oziroma ki se nanašajo zgolj na ponudbo izbranega ponudnika, izključena. Kot je ugotovil naročnik v fazi formalnega pregleda vseh predloženih ponudb, je bilo v tem postopku izmed sedmih pravočasnih ponudb šest tudi pravilnih, vlagatelj pa je bil, upoštevaje merilo za ocenitev ponudb âˆ" tj. merilo "najnižja cena" in ugotovitve cen po zapisniku o odpiranju ponudb št. 6/36-8540/ /06 z dne 21. 9. 2006, uvrščen na peto mesto. Ker je bila vlagateljeva ponudba izmed šestih pravilnih ponudb uvrščena šele na peto mesto in ker vlagatelj v zahtevku za revizijo hkrati ni izpodbijal tudi pravilnosti ponudbe drugo-, tretje- in četrtouvrščenega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj tako ni izkazal možnosti, da bi bila v tem postopku njegova ponudba izbrana kot najugodnejša celo v primeru, če bi se vlagateljeve revizijske navedbe izkazale kot utemeljene, saj bi naročniku še vedno ostale pravilne tri ponudbe, ki so po razpisanem merilu ugodnejše od vlagateljeve ponudbe. Glede na navedeno je treba ugotoviti, da v konkretnem primeru ni podan eden izmed elementov, ki jih določa prvi odstavek 9. člena ZRPJN za priznanje aktivne legitimacije, in sicer vlagatelj ni (verjetno) izkazal, da mu je bila ali da bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev, zaradi česar v obravnavanem primeru vlagatelju ni mogoče priznati aktivne legitimacije za vodenje postopka revizije. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Ob navedenem pa Državna revizijska komisija pripominja, da "tehničnega kriterija" P/T 19 v tem postopku oddaje javnega naročila ni mogoče šteti kot merilo, kot je njegov pomen po 9. točki 3. člena ZJN-1 (element za vrednotenje, primerjanje ali presojanje ponudb), saj je bilo merilo "najnižja cena" (prvi odstavek točke 8.11, stran 12 razpisne dokumentacije), ampak zgolj kot tehnično zahtevo oziroma pogoj po 10. točki 3. člena ZJN-1 (element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave). Iz točke P/T 19 (stran 9 razpisne dokumentacije) pa je sicer tudi razvidno, da ga je naročnik uvrstil v poglavje "Tehnični pogoji". Nenazadnje tudi vlagateljev pooblaščenec v svoji vlogi ugotavlja, da je "v razpisni dokumentaciji postavljen tehnični pogoj (galvanska ločitev bremena), popolnoma jasen" (poudarila Državna revizijska komisija), zaradi česar ni mogoče utemeljeno trditi, da točka P/T 19 (stran 9 razpisne dokumentacije) predstavlja merilo, kot je njegov pomen po 9. točki 3. člena ZJN-1.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 6. 12. 2006

Predsednik senata
Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
- odvetnik doc. dr. Konrad Plauštajner, Gledališki trg 8, 3001 Celje,
- Socomec Sicon UPS, d. o. o., Savlje 89, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.