018-459/2006 Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

Številka: 018-459/2006-45-3704

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "nakup računalniške opreme po sklopih: a) osebni računalniki (namizni, delovne postaje, notesniki), monitorji, tiskalniki, skenerji in projektorji in b) industrijski dlančniki" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Infotim Ržišnik Perc, d.o.o., Delavska cesta 24, šenčur (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi predloga naročnika za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN dne 04.12.2006

ODLOČILA

1. Vlagateljeva "Pritožba na sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo", z dne 24.11.2006, se zavrže.

2. Vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 17.11.2006, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15.09.2006 sprejel sklep o pričetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Naročilo se oddaja po sklopih "a) osebni računalniki (namizni, delovne postaje, notesniki), monitorji, tiskalniki, skenerji in projektorji" ter "b) industrijski dlančniki". Javni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 108, z dne 20.10.2006, pod številko objave Ob-29354/06.

Kot rok za oddajo ponudb, je naročnik določil 09.11.2006, do 9.00 ure.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 09.11.2006, je razvidno, da je naročnik do roka za oddajo ponudb prejel ponudbe skupno treh ponudnikov. Vlagatelj, ki je sicer prevzel razpisno dokumentacijo, do roka za oddajo ponudb svoje ponudbe ni oddal.

Z vlogo, datirano z datumom 17.11.2006, odposlano dne 20.11.2006, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem navaja, da je prevzel razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila, po njenem pregledu in po posvetovanju z drugimi strokovnjaki za to področje pa je ugotovil, da ponudbe ne more oddati. Tehnična specifikacija za sklop b) industrijski dlančniki naj bi bila namreč sestavljena tako, da samo en model, dobavljiv na trgu, popolnoma ustreza le-tej. To naj bi potrjeval tudi odgovor naročnika, z dne 07.11.2006. Po vlagateljevem mnenju razpisni pogoji favorizirajo omenjeni terminal in so diskriminatorni. Vlagatelj naročnika zato poziva, da "razveljavi razpis in postavi nediskriminatorno tehnično specifikacijo, brez favoriziranja določene blagovne znamke".

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom, z dne 23.11.2006, s katerim je le-tega zavrnil "kot prepoznega", odločil pa je tudi, da vlagatelj sam nosi stroške postopka. V obrazložitvi sklepa je naročnik izpostavil določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN, ob čemer je pojasnil, da vlagatelj svoje ponudbe ni oddal, je pa naročniku dne 03.11.2006 poslal zahtevo za obrazložitev pogojev razpisa. Naročnik je odgovoril na vlagateljevo sporočilo in dne 07.11.2006, to je dva dni pred potekom roka za predložitev ponudb in odpiranjem le-teh, vsem potencialnim ponudnikom, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo, posredoval Pojasnilo št. 1 k razpisni dokumentaciji št. PSP 56/06. Vlagatelj zahtevka se ni odločil za podajo ponudbe, temveč je na podlagi njemu že znanih ter predhodno ugovarjanih domnevnih kršitev naročnika že po izteku roka, določenega za predložitev ponudb, "šele dne 21.11.2006 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo". Naročnik je vlagateljev revizijski zahtevek zato zavrnil kot prepozen.

Dne 24.11.2006 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo "Pritožba na sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo". V vlogi navaja, da je dne 24.11.2006 prejel sklep o zavrnitvi njegovega revizijskega zahtevka, na katerega vlaga pritožbo. Razlago, ki jo naročnik navaja kot razlog za zavrnitev zahtevka za revizijo, vlagatelj namreč sprejema kot neutemeljeno. Vlagatelj pojasnjuje, da je dne 07.11.2006 prejel pojasnilo, kjer naročnik trdi, da je na trgu kar nekaj ročnih računalnikov, ki naj bi izpolnjevali zahtevane razpisne pogoje. Njegovo trditev je želel vlagatelj takoj po prejemu odgovora preveriti, glede na to, da na trgu obstaja vsaj 30 različnih proizvajalcev, od katerih imajo nekateri po 150 različnih modelov ročnih računalnikov, in da je potrebno preveriti tehnične specifikacije, kontaktirati dobavitelje in voditi druge poizvedbe, je bilo objektivno časovno nemogoče pričakovati, da bi preverbo morebitnih kršitev končali do 09.11.2006, ko je potekel rok za oddajo ponudb. Tehnično preverbo, ki naj bi potrjevala kršitev, je vlagatelj končal dne 16.11.2006 in takoj za tem vložil zahtevek za revizijo. Iz navedenega razloga vlagatelj meni, da kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred rokom za predložitev ponudb.

Z vlogo z istega dne je vlagatelj naročnika obvestil, da je na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo na Sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo, z dne 23.11.2006.

V prilogi dopisa, z dne 28.11.2006, je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Ob tem pa je na Državno revizijsko komisijo naslovil tudi naslednji predlog: "Glede na to, da je iz besedila zahtevka za revizijo razvidno, da je zahtevek vložen za sklop b) in da naročnik oddaja javno naročilo po sklopih, vas v skladu z 11. členom, drugi odstavek Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja prosimo za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila za sklop a).".

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN in 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v okviru revizijskega postopka najprej obravnavala dopustnost vlagateljeve vloge "Pritožba na sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo", z dne 24.11.2006.

Državna revizijska komisija izpostavlja, da lahko vlagatelj, skladno z ZRPJN, pritožbo zoper naročnikovo odločitev o njegovem zahtevku za revizijo vloži zgolj v treh primerih, kot jih urejajo 12., 13. in 17. člen ZRPJN, v katerih naročnik vložen revizijski zahtevek (iz različnih razlogov) zavrže.

V konkretnem primeru je naročnik o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil tako, da ga je zavrnil, zoper takšno odločitev pa ZRPJN vložitve pritožbe ne predvideva (temveč predvideva možnost podaje obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo- prvi odstavek 17. člena ZRPJN).

Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija vlagateljevo "Pritožbo na sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo", z dne 24.11.2006, zavrgla kot nedopustno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Kot že omenjeno, je vlagatelj dne 24.11.2006 na naročnika naslovil dopis, s katerim ga seznanja, da je na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo zoper naročnikov sklep o zavrnitvi njegovega zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre omenjeni dokument šteti kot vlagateljevo pravočasno obvestilo po prvem odstavku 17. člena ZRPJN, s katerim naročniku sporoča, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Takšno naravo je vlagateljevemu dopisu priznal tudi naročnik, ki je po njegovem prejemu, v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Izhajajoč iz zgoraj navedenega je Državna revizijska komisija prešla k obravnavanju vlagateljevega revizijskega zahtevka.

ZRPJN v petem odstavku 12. člena določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da v obravnavanem primeru med strankama ni spora o tem, da je bil vlagatelj z zatrjevano kršitvijo (domnevna diskriminatornost tehnične specifikacije v sklopu b - industrijski dlančniki) seznanjen še pred pretekom roka, določenega za predložitev ponudb (09.11.2006). Obe stranki se namreč strinjata, da je bil vlagatelj ves čas postopka seznanjen z vsebino razpisne dokumentacije (vključno z naročnikovim pisnim pojasnilom, z dne 07.11.2006) ter da je vlagatelj svoj zahtevek za revizijo (datiran z datumom 17.11.2006), v katerem naročniku očita domnevne nepravilnosti v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije, vložil šele dne 20.11.2006 - torej enajst dni po preteku roka za predložitev ponudb. Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo obenem ne zatrjuje nobenega ravnanja naročnika in/ali drugih objektivno opravičljivih okoliščin, zaradi katerih domnevnih kršitev objektivno ne bi bilo mogoče ugotoviti pred potekom tega roka, je morala Državna revizijske komisija pritrditi naročniku v tem, da je v obravnavanem primeru potrebno šteti, da so navedeni očitki vlagatelja v smislu določila petega odstavka 12. člena ZRPJN formalno prepozni, oziroma da je njegov zahtevek za revizijo v tem smislu zamujen ter da vlagateljevih očitkov iz tega razloga po vsebini ni več mogoče meritorno obravnavati.

Na zgornji zaključek ne bi mogli vplivati niti razlogi, ki jih vlagatelj navaja v vlogi z dne 24.11.2006 (t.im. "Pritožba na sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo"). Navkljub nedopustnosti omenjene vloge (in posledično pravni neupoštevnosti v njen navedenih argumentov) Državna revizijska komisija pripominja, da "tehnične preverbe", na katero se vlagatelj v omenjeni vlogi sklicuje, ni mogoče šteti kot opravičljiv razlog, zaradi katerega v obravnavanem primeru zatrjevanih kršitev objektivno ne bi bilo mogoče ugotoviti pred 09.11.2006 - torej pred potekom roka za odpiranje ponudb. Iz predložene spisovne dokumentacije namreč izhaja, da je bil vlagatelj z domnevno sporno tehnično specifikacijo seznanjen že dne 30.11.2006, ko je od naročnika prevzel izvod razpisne dokumentacije (katere vsebine naročnikovo pojasnilo, z dne 07.11.2006, sicer v ničemer ne spreminja) ter da je imel vlagatelj potemtakem (v kolikor je menil, da je to nujno potrebno) na voljo vsaj teden dni časa za zbiranje informacij (dejstev in dokazov), s katerimi je kasneje utemeljil svoj zahtevek za revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


V zvezi z naročnikovim predlogom za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v predloženo spisovno dokumentacijo ugotavlja, da v njej ni izkazano, da bi naročnik izvod omenjenega predloga posredoval tudi vlagatelju (tretji odstavek 11. člena ZRPJN). Ker za obravnavo naročnikovega predloga za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN v danem trenutku torej niso izpolnjene predpostavke iz tretjega odstavka 11. člena ZRPJN, dopolnjevanje podanega predloga pa bi pomenilo nadaljnji odmik zaključka revizijskega postopka, Državna revizijska komisija o naročnikovem predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN ni odločala, temveč je, upoštevaje temeljni načeli hitrosti in učinkovitosti revizijskega postopka (3. člen ZRPJN), pristopila neposredno k obravnavi vlagateljevega revizijskega zahtevka.


Državna revizijska komisija o stroških revizijskega postopka ni odločala, ker teh v postopku ni priglasila nobena od strank.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 04.12.2006


Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana,
- Infotim Ržišnik Perc, d.o.o., Delavska cesta 24, šenčur,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.