018-408/2006 Psihiatrična klinika

Številka: številka:018-408/06-44-3573

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za "nakup konvektomata za potrebe kuhinje" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje PUC d.o.o., Proletarska ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Psihiatrična klinika, Studenec 48, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.11.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je na podlagi Povabila k oddaji ponudbe, z dne 11.9.2006, izdal Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti, št. JNMV-38/2006-B-Hš, z dne 5.10.2006, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Slorational d.o.o. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), vlagateljevo ponudbo pa kot nepravilno iz razloga nepredložitve seznama serviserjev v RS za konvektomat zavrnil.

Vlagatelj je dne 12.10.2006 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da se ne strinja z izbiro izbranega ponudnika, saj ta v skladu z ZJN-1 ne bi smel sodelovati na predmetnem javnem razpisu. Vlagatelj meni, da naročnik pri izbiri najugodnejšega ponudnika predmetnega naročila ni upošteval vseh zahtev in kriterijev za izbiro, ki jih je postavil sam. Vlagatelj je namreč pri pregledu ponudb ugotovil, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev in zahtev v zvezi s kapacitetami, čeprav jih je pisno potrdil. Izbrani ponudnik tako v svoji ponudbi pečice ne nudi vrtenja ventilatorja levo in desno, marveč se ventilator vrti zgolj v eno smer. Glede na naročnikovo zahtevano kapaciteto pečice in glede na ventilator, ki se vrti le v eno smer, po vlagateljevem mnenju naročnik ne bo zmogel enakomerno porazdeliti kroženja zraka po celotni notranjosti pečice. Kar po vlagateljevih navedbah pomeni, da bodo produkti v pečici neenakomerno zapečeni. Nadalje je naročnik zahteval kapaciteto peči v delovanju 20 pekačev 1/1 GN 65 mm globine. Po vlagateljevih podatkih je razmak med pekači pri peči Rational scc 201 63 mm. Naročnik je prav tako po vlagateljevih navedbah zahteval vodila na konvektomatu, ki dvignejo voziček od tal in izravnajo voziček s pečjo tako, da sta oba v enakem položaju. Pri tem je vlagatelj predložil dokaz, iz katerega je po njegovem mnenju razvidno, da izbrani ponudnik ne razpolaga z zahtevanimi vodili na kovektomatu. Na podlagi navedenega vlagatelj meni, da naročnik ni upošteval lastnih navodil in meril, saj bi moral ponudbo izbranega ponudnika zavrniti. S tem pa je bilo po vlagateljevem mnenju kršeno načelo enakopravnosti ponudnikov iz 7. člena ZJN-1, zato vlagatelj predlaga, da se ugodi zahtevku za revizijo in razveljavi sklep o izbiri ponudnika, izloči izbranega ponudnika in ponovno izbere najugodnejšega ponudnika med pravilnimi ponudbami.

Naročnik je 20.10.2006 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrniti zahtevka za revizijo naročnik navaja, da sta kršitvi pod drugo in tretjo alinejo povsem neutemeljeni. Naročnik je namreč v obrazcu OBR-B1 razpisne dokumentacije zahteval, da je kapaciteta konvektomata 20 kuhalnih nivojev za posodo GN 1/1 (globina 65 mm) in sistem za izravnavo višine vstavljenega vozička s konvektomatov. Na dodatno vprašanje glede slednje zahteve, ki jo je podal eden izmed ponudnikov pred rokom oddaje ponudb, je naročnik posredoval vsem ponudnikom dodatna pojasnila, in sicer da gre pri zahtevi za izravnavo višine vstavljenega vozička s kovenktomatov za posebna vodila, ki so vgrajena v konvektomatu, njihova naloga pa je izravnavanje vozička - voziček postavljajo v pravilno lego. Ob pregledu ponudbe izbranega ponudnika naročnik ugotavlja, da je v svojih predloženih tehničnih specifikacijah zapisal, da je kapaciteta ponujenega konvektomata 20 GN 1/1, pod dodatno opremo pa naštel tudi Gastro posodo RF polno GN 1/1 65 mm, s čimer je po naročnikovem mnenju zagotovo izkazal izpolnjevanje razpisnih zahtev glede kapacitete. Poleg tega je izbrani ponudnik tudi podpisal in žigosal tako OBR-B1 kot vse ostale obrazce, s čimer je potrdil, da se z zahtevami strinja. Kajti na obrazcu predračuna izrecno piše, da mora ponudnik ponuditi blago, kot izhaja iz zahtev naročnika za izvedbo naročila (OBR-B1). Naročnik tako ugotavlja, da izbrani ponudnik izpolnjuje zahteve na podlagi pisnih dokazil, zato ne more slediti navedbam vlagatelja, da je njemu znano, da izbrani vlagatelj ne izpolnjuje zahtev. Ker za neizpolnjevanje zahtev izbranega ponudnika vlagatelj ni predložil nobenih oprijemljivih dokazov in ker tudi iz same ponudbe izbranega ponudnika ne izhaja kršitev naročnikovih zahtev, naročnik vlagateljeve očitke zavrača kot popolnoma neupravičene. Poleg navedenega pa naročnik kot neutemeljeno zavrača tudi trditev vlagatelja, da je izbrani ponudnik kršil zahteve naročnika v delu, ki se nanaša na zahtevo po kroženju ventilatorja. Izbrani ponudnik je namreč glede naročnikove zahteve v ponudbi navedel: "â??ventilatorji s sistemom enakomernega kroženja zraka in segrevanja celotnega kuhalnega prostora". Naročnik je ob pregledu ponudb sicer opazil, da izbrani ponudnik ni navedel iste dikcije, kot jo je imela zahteva, vendar je presodil, da je bil sam namen zahteve, to je kroženja zraka in segrevanja celotnega kuhalnega prostora, izpolnjen. Ker je izbrani ponudnik v svoji ponudbi izrecno navedel, da ponujeni konvektomat vsebuje ventilatorje s sistemom enakomernega kroženja zraka in segrevanja celotnega kuhalnega prostora, je naročnik presodil, da je izbrani ponudnik s tem v celoti izpolnil zahtevo naročnika, ki se je nanašala na ventilacijo, ki omogoča enakomerno segrevanje zraka. Na podlagi navedenega je naročnik revizijski zahtevek zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 25.10.2006, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 26.10.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 26.8.2006, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 8.11.2006 skladno z določbo 2. odstavka 21. člena ZRPJN od izbranega ponudnika zahtevala dodatna pojasnila, ki jih je 15.11.2006 tudi prejela.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.
Glede očitanih kršitev Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik predmetno naročilo oddal po postopku za oddajo naročil male vrednosti. Postopek za oddajo naročila male vrednosti je postopek oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (1. odstavek 124. člena ZJN-1); v tem primeru se naročilo ne odda po splošnih pravilih zakona, ampak po pogojih, določenih v 3.5. poglavju ZJN-1 (Oddaja naročila male vrednosti). Namen posebne ureditve naročil male vrednosti je (iz razlogov ekonomičnosti) razbremeniti naročnika vrste formalnosti, ki sicer veljajo v postopkih javnega naročanja. Pri naročilih male vrednosti zakon odstopa od splošnih načel - predvsem javnosti in s tem povezanega zagotavljanja konkurence med ponudniki. Odstopanje je utemeljeno z ekonomskimi razlogi, saj bi pri nakupih blaga, storitev in gradenj manjše vrednosti skupni stroški izvedbe postopka oddaje javnega naročila lahko dosegli ali celo presegli vrednost samega nakupa. Pri oddaji javnih naročil male vrednosti zato zakon načeloma ne posega v notranja razmerja naročnikov, oziroma ta razmerja ureja le v toliko, kolikor je to nujno potrebno zaradi varstva javnih koristi. ZJN-1 v zvezi z naročili male vrednosti določa le, da mora naročnik, upoštevajoč temeljna načela ZJN-1, sprejeti notranji akt o oddaji tovrstnih naročil (125. člen ZJN-1). Iz navedenega izhaja, da se dopustnost naročnikovih ravnanj v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti preverja v okviru sprejetega notranjega akta (in na njegovi podlagi sprejete razpisne dokumentacije), upoštevanje oziroma usklajenost naročnikovih ravnanj z določbami ZJN-1 pa je mogoče preverjati le v obsegu spoštovanja temeljnih načel javnega naročanja.

V obravnavnem primeru je med strankama sporno, ali ponudba izbrana ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije in ali je bilo pri tem kršeno načelo enakopravnosti (7. člen ZJN-1). Državna revizijska komisija zatrjevanih kršitev v predmetnem postopku oddaje naročila male vrednosti ni ugotovila, zaradi česar je vlagateljev zahtevek tudi v celoti zavrnila.

Tako Državna revizijska komisija glede vlagateljevih ugovorov o neizpolnjevanju razpisnih zahtev o vrtenju ventilatorja levo in desno na podlagi predložene dokumentacije ugotavlja, da je naročnik v Zahtevah za izvedbo naročila pod opisom opreme in zahtev za konvektomat 20/1 navedel, da mora obravnavani predmet naročila vsebovati "obračanje ventilatorja levo ali desno (kroženje zraka in enakomerno segrevanje prostora)". Na podlagi predložene ponudbe izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudba izbranega ponudnika sicer izpolnjuje naročnikove zahteve po enakomernem kroženju zraka, ne pa tudi glede vrtenja ventilatorja levo ali desno, vendar pri tem iz razpisne dokumentacije ni moč jasno razvideti, ali sta obe zahtevi postavljeni bodisi alternativno bodisi kumulativno. Pri tem pa je izbrani ponudnik v dodatnih pojasnilih prepričljivo obrazložil, da je mogoče kroženje zraka doseči tudi na drugačen način, kot le s kroženjem ventilatorja v levo in desno. Izbrani ponudnik namreč razpolaga z novim patentiranim sistem ventilatorjev, ki poleg enakomernosti kroženja zraka omogočajo tudi bolj optimalno in hitrejše delovanje termičnih postopkov, kar je mogoče razvideti tudi iz prospekta, ki ga je moral izbrani ponudnik na podlagi razpisne dokumentacije k svoji ponudbi predložiti. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da obe postavljeni zahtevi nista le nejasno postavljeni, temveč sta si lahko tudi nasprotujoči, navedeno pa na podlagi načela enakopravnosti (7. člen ZJN-1) ne more iti v breme izbranega ponudnika, zaradi česar je bilo potrebno v nadaljevanju vlagateljev zahtevek v tem delu zavrniti.

Glede vlagateljevih očitkov, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje naročnikove zahteve po določeni kapaciteti konvektomata, je Državna revizijska komisija v celoti sledila navedbam naročnika, ki meni, da je izbrani ponudnik s predložitvijo tehničnih specifikacij, v katerih je zapisna kapaciteta ponujenega konvektomata (20 GN 1/1) in pod dodatno opremo navedena Gastro posoda (GN 1/1 65 mm), v celoti izpolnil naročnikove zahteve. Iz predloženih vlagateljevih prospektov je sicer razvidno, da je razmak med pekači 63 mm z možnostjo razmaka 85 mm, vendar je Državna revizijska komisija pri tem v celoti sledila navedbam izbranega ponudnika, ki je prepričljivo pojasnil, da vlagateljevi prospekti predstavljajo proizvod, ki ga proizvajalec Rational AG pogodbeno izdeluje po naročilu za podjetje METOS. Slednje je mogoče tudi razvideti iz ponudbe izbranega ponudnika, kjer so pod tipom 201 konvektomata (na strani 11) našteti vstavni vozički z 20, 15 ali pa 14 vodili, medtem ko so v vlagateljevem prospektu za isti model konvektomata na voljo zgolj vstavni vozički z 20 ali 15 vodil (stran 38). Pri tem pa je potrebno še upoštevati dejstvo, da je v vlagateljevem prospektu poimensko naveden drugačen model (Metos selfcooking center 2001) kot pri ponudbi izbranega ponudnika (Selfcooking center 2001). Izbrani ponudnik je tudi prepričljivo pojasnil, da omenjeni proizvajalec za isto velikost aparata izdeluje različne variante vstavnih vozičkov z vodili, pri tem pa se je s podpisom obrazca OBR-B1 tudi zavezal, da bo ponudil takšno blago, kot izhaja iz naročnikovih zahtev za izvedbo naročila. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da vlagatelj ni uspel dokazati, da izbrani ponudnik predmetnega javnega naročila na podlagi zahtev iz razpisne dokumentacije ne more izpolniti, zaradi česar je bilo potrebno revizijski zahtevek tudi v tem delu zavrniti.

Glede vlagateljevih zatrjevanj, da izbrani ponudnik ne razpolaga z vodili na kovektomatu, ki dvignejo voziček od tal in izravnajo voziček s pečjo, tako da sta oba v enakem položaju, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v dodatni obrazložitvi dokumentacije, z dne 22.9.2006, natančno pojasnil, kakšen sistem za izravnavo višine vstavnega vozička z kovektomatom morajo ponudniki predložiti, "...vodila so vgrajena v konvektomatu, njihova naloga je izravnavanje vozička oz. voziček postavljo v pravilno lego." Državna revizijska komisija na podlagi predložene ponudbe izbranega ponudnika ugotavlja, da je slednji skladno z naročnikovimi zahtevami ponudil sistem za izravnavo vstavnega vozička z aparatom, pri čemer so vodila že vgrajena v aparatu. Navedeno je prav tako mogoče razvideti tudi iz priloženega prospekta (na straneh 36 in 37), kjer iz splošnega opisa opreme aparatov jasno izhaja, da izbrani ponudnik z zahtevanimi vodili razpolaga. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel izkazati, da izbrani ponudnik ne razpolaga z zahtevanim sistemom za izravnavo višine vstavljenega vozička z konvektomatom, zaradi česar je bilo potrebno revizijski zahtevek tudi v tem delu zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj stroškov ni priglasil, zato Državna revizijska komisija v nadaljevanju o stroških ni odločala.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 27.11.2006Jožef Kocuvan, univ.dipl.prav.
Član Državne revizijske komisije

Vročiti:

- PUC d.o.o., Proletarska ulica 4, 1110 Ljubljana
- Psihiatrična klinika, Studenec 48, Ljubljana
- Slorational d.o.o., Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.