018-463/2006 Javna agencija za železniški promet RS

Številka: 018-463/06-41-3651

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po predsedniku Samu Červeku in ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Modernizacija SV in TK naprav na progi Pragersko - Ormož" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SCT d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 56, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIšKI PROMET RS, Kopitarjeva ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik) ter na podlagi predloga naročnika z dne 27.11.2006, da zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, dne 29.11.2006

ODLOČILA

Predlogu naročnika z dne 27.11.2006 za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se delno ugodi. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 16.11.2006 v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno sprejema odločitve o oddaji naročila.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.03.2005 sprejel sklep št. 26811-2/2005 o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za "Modernizacijo SV in TK naprav na progi Pragersko - Ormož" in dne 21.09.2005 sklep o spremembi sklepa o začetku postopka št. 26811-2/2005/ZP 8/07205. Naročnik je predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 87/05 z dne 30.09.2005, popravek v Uradnem listu RS, št. 99-101/05 z dne 11.11.2005, popravek v Uradnem listu RS, št. 23/06 z dne 03.03.2006 in popravek v Uradnem listu RS, št. 28/06 z dne 17.03.2006 ter v Uradnem glasilu ES, št. 2005/S, 188-185116 z dne 29.09.2005, popravek v Uradnem glasilu ES, št. 2005/S, 214-210762 z dne 08.11.2005, popravek v Uradnem glasilu ES, št. 2006/S, 40-042294 z dne 28.02.2006 in popravek v Uradnem glasilu ES, št. 2006/S, 52-053808.

Vlagatelj je dne 16.11.2006 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev razpisnih pogojev za oddajo predmetnega javnega naročila. V obrazložitvi zahtevka vlagatelj navaja, da ne more pripraviti konkurenčne ponudbe, ker bo dejansko moral izvesti dela, ki z razpisno dokumentacijo niso predvidena in bo tako njegova ponudbena cena višja. Meni, da je naročnik ravnal v nasprotju z načelom gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev ter načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki. Vlagatelj nadalje navaja, da je sporna zahteva naročnika, da mora izbrani ponudnik vgraditi vmesnik, ki bo omogočal povezavo z obstoječo elektronsko napravo, saj navedeno pomeni, da bo moral izbrani ponudnik, katerega elektronska oprema bo drugačnega tipa od že vgrajene, obvezno vgraditi tudi vmesnik, kar posledično pomeni višjo ponudbeno ceno. Po mnenju vlagatelja je sporno tudi merilo najnižje cene, saj tisti ponudniki, ki ne sodelujejo s proizvajalci že vgrajene opreme, ne morejo oddati konkurenčne ponudbe. Kot zadnje, je po mnenju vlagatelja diskriminatoren pogoj, da morajo biti vsi inženirji vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije in morajo izpolnjevati pogoje za odgovornega projektanta, saj tujci ne morejo izpolnjevati pogoja vpisa v navedeni imenik.

Naročnik je dne 27.11.2006 sprejel sklep, s katerim je zahtevek vlagatelja zavrnil. V obrazložitvi naročnik navaja, da je zagotovljen enakopravni položaj med ponudniki, ki ne sodelujejo s proizvajalcem že vgrajene opreme in ponudniki, ki sodelujejo z njimi, saj je za vsa pravna razmerja z dobaviteljem obstoječih naprav odgovoren izključno le naročnik. V zvezi z vpisom v imenik inženirjev pa naročnik pojasnjuje, da je napačna trditev vlagatelja, da tujci ne morejo izpolnjevati pogojev za vpis v imenik. Naročnik pa zavrača zahtevek za revizijo vlagatelja tudi iz razloga, ker vlagatelj ni aktivno legitimiran za vložitev zahtevka, saj ni ponudnik storitev, ki so predmet tega razpisa.

Naročnik je z vlogo z dne 27.11.2006 Državni revizijski komisiji na podlagi 11. člena ZRPJN predlagal izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila v celoti. V obrazložitvi vloge naročnik navaja, da je vlagatelj v tem postopku oddaje javnega naročila predhodno vložil že dva zahtevka za revizijo, ki sta bila rešena v korist naročnika. Predmetni zahtevek za revizijo pa je naročnik zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik dalje navaja, da je predmetno javno naročilo sofinancirano v višini 10.078.928,00 EUR s strani ISPA sredstev in da je treba z izvajalcem skleniti pogodbo v skladu z zadnjim aneksom k finančnemu memorandumu do 28.02.2007, sicer bo naročnik izgubil pravico do navedenih sredstev. Naročnik tudi poudarja, da mu je povzročena velika moralna škoda, saj je vlagatelj podal zahtevek za revizijo le slabo uro pred iztekom roka za oddajo ponudb, do sedaj pa so morale vse ponudbe dejansko pripotovati iz drugih držav članic EU zaman. Tuji ponudniki so naročnika tudi opozorili, da mu bodo zaračunali vse stroške v zvezi z oddajo ponudb in ponovnega prevzema ponudb, ker jih naročnik ni mogel pravočasno obvestiti o prekinitvi postopka. Poleg izgube sredstev EU pa bo nerealizacija predmetnega projekta vplivala na zmanjšano varnost in zanesljivost železniškega prometa.

Državna revizijska komisija je v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN odločila, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno sprejema odločitve o oddaji naročila, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V drugem odstavku 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je prepuščena Državni revizijski komisiji, ki mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Pri presoji obstoja okoliščin mora Državna revizijska komisija tako ugotoviti, ali obstaja dejanska nevarnost resne in nepopravljive škode ter nujnost preprečitve škode. Pri tehtanju interesov vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila in ocenjevanju razmerja med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, morajo biti razlogi za nezadržanje postopka močnejši od razlogov za zadržanje. Ob tem mora Državna revizijska komisija upoštevati, da je namen določbe prvega odstavka 11. člena ZRPJN, v skladu s katero ima vložen zahtevek za revizijo ex lege suspenzivni učinek, ponudnikom zagotoviti učinkovito pravno varstvo, zato mora ob odločanju o predlogu za nezadržanje postopka oceniti tudi, na kakšen način bi morebitno nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila vplivalo na pravico ponudnika do zagotavljanja učinkovitega pravnega varstva.

V predmetnem postopku Državna revizijska komisija sledi naročniku, ki navaja, da je predmetno javno naročilo sofinancirano v višini 10.078.928,00 EUR s strani ISPA in da je treba z izvajalcem skleniti pogodbo do 28.02.2007 v skladu z zadnjim aneksom k finančnem memorandumu, sicer bo naročnik izgubil pravico do sofinanciranja, s čimer mu bo nedvomno povzročena škoda. Javni interes za izvedbo postopka oddaje javnega naročila se zato kaže v cilju zagotovitve gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev ter tudi prispevek k večji varnosti in zanesljivosti železniškega prometa, saj je v projektu predvidena ukinitev petih nezavarovanih nivojskih križanj po izgradnji povezovalnih cest, prav tako se bodo obstoječe signalno varnostno in telekomunikacijske naprave modernizirale. Istočasno gre ugotoviti, da delna nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, kot je določena v izreku tega sklepa, ne vpliva na koristi zadržanja za vse, ki bi lahko bili oškodovani, oziroma nima škodljivih posledic za udeležene v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. S takšno odločitvijo je naročniku omogočeno, da kljub vloženemu zahtevku za revizijo izvede odpiranje ponudb, opravi postopek pregledovanja, vrednotenja in ocenjevanja ponudb ter sprejme odločitev o oddaji naročila, hkrati pa do pravnomočnega zaključka predmetnega revizijskega postopka ne sme skleniti pogodbe z izbranim ponudnikom.

Z dovolitvijo izvedbe odpiranja, pregledovanja, vrednotenja in ocenjevanja ponudb je naročniku dana možnost, da ob upoštevanju načela hitrosti iz 2. točke prvega odstavka 3. člena ZRPJN ter rokov, ki jih za posamezna procesna dejanja predvideva ZRPJN izvede določena ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, s čimer je zagotovljeno upoštevanje razumnih rokov za oddajo predmetnega javnega naročila. Istočasno je s prepovedjo sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila vlagatelju zagotovljena pravica do učinkovitega pravnega varstva. Ob tem gre pripomniti, da je vlagatelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila zoper določila razpisne dokumentacije predhodno že dvakrat vložil zahtevek za revizijo, ki je bil v obeh primerih zavrnjen kot neutemeljen, enkrat tudi s strani Državne revizijske komisije. Po mnenju Državne revizijske komisije zato nadaljevanje predmetnega postopka oddaje javnega naročila kljub vloženemu novemu zahtevku za revizijo ne more vplivati na učinkovito pravno varstvo, kot ga zagotavlja ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 29.11.2006
Samo Červek, univ.dipl.prav.
Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, Maribor
- SCT Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana