018-442/2006 Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,

Številka: 018-442/2006-42-3542

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek šinko in ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku, II. faza, za "Izvedbo nezahtevnih gradbenih del " in na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Aleksander Gabrovec, s.p., K Jezeru 6, Ptuj, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetnik Vladimir Toplak, Trstenjakova 5, Ptuj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne Â"Â"Â"Â"Â"Â"22.11.2006

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo vlagatelja z dne 23.10.2006 se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 35/2004 dne 09.04.2004, pod št. objave Ob-9030/04 in v Uradnem listu RS dne 11.11.2005, pod št. objave Ob-30174/05 objavil javni razpis po omejenem postopku za Izvedbo nezahtevnih gradbenih del, in sicer za pet sklopov. Naročnik je dne 25.08.2006 pozval k oddaji ponudbe v II. fazi ponudnike, katerim je priznal sposobnost v I. fazi omejenega postopka.

Naročnik je dne 22.09.2006 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, s katerim je za posamezni sklop izbral najugodnejšega ponudnika.

Zoper odločitev naročnika je vlagatelj dne 23.10.2006 vložil zahtevek za revizijo, in sicer zaradi zmotnega upoštevanja določil Pravilnika o ugotovitvi, kdaj se šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04). Vlagatelj meni, da naročnik ni opravil analize ponujenih cen, saj vlagatelju ni dovolil vpogleda v OBR-30 ponudbene dokumentacije (ponudbeni predračun), in sicer v delu, kjer so navedene ponudbene cene, z obrazložitvijo, da je to poslovna skrivnost. Vlagatelj naproša komisijo, da ponovno preveri primeljivost pozicije št. 35 na strani 9 ponudbenega predračuna in pozicije 43 na strani 11 ponudbenega predračuna za izvajanje sklopa 2 in sklopa 4. Vlagatelj meni, da je ponujena cena izbranega ponudnika za sklop 2 in 4, Izkop d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 6, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik) sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence in bi jo moral naročnik izločiti kot nepravilno. Kot drugo, vlagatelj navaja, da naročnik ni preveril točnosti predložene pisne izjave izbranega ponudnika, kjer le-ta navaja, da ne nastopa s podizvajalci. Iz potrdila Zavoda RS za zaposlovanje z dne 20.10.2006 namreč izhaja, da je imel izbrani ponudnik na dan 08.09.2006 iz naslova zaposlitve zavarovanega le enega zavarovanca. Po mnenju vlagatelja ponudnik samo z enim zavarovancem (delavcem) in brez podizvajalcev ni zmožen izvesti ponujenih del, zaradi česar bi moral naročnik opredeliti ponudbo izbranega ponudnika kot nesprejemljivo.

Naročnik je dne 08.11.2006 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil. Naročnik ugotavlja, da vlagatelj ni aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo, saj ni dokazal realne stopnje verjetnosti, da bi mu zaradi zatrjevanih nepravilnosti v postopku nastala škoda. Vlagatelj namreč nima možnosti za dodelitev naročila. Naročnik nadalje navaja, da je na javnem odpiranju ponudb prebral vse ponudbene vrednosti ponudnikov po posameznih sklopih. Izbranega ponudnika je naknadno dne 06.10.2006 z dopisom pozval k odgovoru na vprašanje, ali so ponujene cene po posameznih postavkah pravilne. Izbrani ponudnik je podal odgovor, da so ponujene cene pravilne in da bo dela izvajal po navedenih cenah. Sicer pa je interes naročnika čimbolj gospodarno izvesti vsa razpisana dela. V zvezi z izjavo izbranega ponudnika glede nastopa s podizvajalci naročnik navaja, da navedeno izjavo smatra za veljavno, kot ustrezen dokument in je tako ponudba izbranega ponudnika pravilna.

Vlagatelj je z dopisom z dne 13.11.2006 naročnika in Državno revizijsko komisijo obvestil o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, in sicer na podlagi drugega odstavka 16. člena ZRPJN; ker naj ne bi prejel odločitve naročnika o zahtevku za revizijo vlagatelja v predpisanem 20-dnevnem roku.

Naročnik je z dopisom z dne 16.11.2006 odstopil zahtevek za revizijo in celotno razpisno dokumentacijo Državni revizijski komisiji.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten, oziroma ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev predmetnega zahtevka za revizijo.

ZRPJN v prvem odstavku 9. člena določa, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Iz zgoraj citiranega določila izhaja, da morata biti za priznanje procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka hkrati (kumulativno) izpolnjena naslednja dva pogoja: (1.) interes za dodelitev naročila in (2.) realna stopnja verjetnosti nastanka škode, katero je posledično mogoče pripisati ravnanju naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev (obstajati mora torej vzročna zveza med realno stopnjo verjetnosti nastanka škode in zatrjevano kršitvijo naročnika).


V obravnavanem primeru med strankama ni sporen dejanski interes vlagatelja za pridobitev predmetnega javnega naročila v 2. in 4. sklopu, za katere je vlagatelj oddal ponudbo. Ker je vlagatelj oddal ponudbo le za 2. in 4. sklop, je potrebno presojati škodo, ki lahko nastane vlagatelju v zvezi z očitano kršitvijo naročniku v navedenih dveh sklopih.

Za 2. sklop (OE Ptuj) in za 4. sklop (OE Gornja Radgona) je ponudbo oddalo pet ponudnikov, katerih ponudbe je naročnik ocenil za popolne in pravilne in jih vključil v nadaljnji postopek ocenjevanja. Ponudba vlagatelja na podlagi ocene naročnika po merilu plačilnega roka v obeh sklopih ni prejela nič točk, po merilu najnižje cene pa je bila v 2. sklopu uvrščena na tretje mesto in v 4. sklopu na četrto mesto. Navedenega dejstva vlagatelj v zahtevku za revizijo ne izpodbija, ampak dejansko izpodbija le ponudbo izbranega ponudnika, katera po mnenju vlagatelja ni pravilna oziroma sprejemljiva zaradi nizke cene oziroma netočne izjave o nastopu s podizvajalci. Vlagatelj ne izpodbija pravilnosti oziroma ocene ponudb ostalih ponudnikov, ki so prejeli višje število točk od ponudbe vlagatelja; da je temu tako, izhaja nenazadnje tudi iz dejstva, da je vlagatelj zahteval in opravil vpogled le v ponudbo izbranega ponudnika.

Ker je torej vlagatelj ponudil v 2. sklopu šele tretje najugodnejšo ponudbo oziroma v 4. sklopu četrto najugodnejšo ponudbo in ker hkrati ni ugovarjal pravilnosti predloženih ponudb predhodno ugodnejših ponudnikov (v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1), ampak le ponudbo izbranega ponudnika v obeh sklopih, je potrebno ugotoviti, da (glede na v zahtevku za revizijo očitane kršitve) dejansko niso podani pogoji, ki bi vlagatelju omogočali, da bi bil v tem postopku izbran kot najugodnejši ponudnik tako za 2. kot tudi za 4. sklop, oziroma njegov položaj ponudnika v sklopu 2 in 4 izključuje možnost izbire vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika.

V primeru, da bi se v predmetnem revizijskem postopku izkazalo, da je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen in bi bilo hipotetično treba ponudbo izbranega ponudnika zaradi domnevno očitanih kršitev izločiti iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila za 2. in 4. sklop, pa vlagatelj kljub temu ne bi bil upravičen do dodelitve predmetnega javnega naročila v navedenih sklopih. V primeru hipotetične izločitve ponudbe izbranega ponudnika bi bil kot najugodnejši ponudnik za posamezni sklop izbran ponudnik, katerega ponudba je na podlagi meril dobila drugo najvišje število točk, za katerega pa vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da je oddal ponudbo, ki bi morala biti izločena, oziroma da ne izpolnjuje pogojev za izvedbo predmetnega javnega naročila. Vlagatelj v zahtevku za revizijo namreč ne zatrjuje, da bi bile tudi ponudbe drugo uvrščenih ponudnikov hipotetično nepravilne, neprimerne oziroma nesprejemljive niti ne zatrjuje, da bi moral naročnik ponudbo vlagatelja izbrati kot najugodnejšo za oba sklopa. Ob upoštevanju vlagateljevih revizijskih navedb Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj (celo v primeru, če bi se izkazalo, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev za izbiro) dejansko nima možnosti, da bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik v 2. in 4. sklopu ter mu tako zaradi zatrjevanih domnevnih nepravilnosti oziroma kršitev tudi ne bi mogla nastati nikakršna škoda, zaradi česar mu posledično ni mogoče priznati procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka.

V predmetnem revijskem postopku je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj ni izkazal verjetnosti nastanka škode kot enega izmed elementov aktivne legitimacije iz prvega odstavka 9. člena ZRPJN, zato je njegov zahtevek potrebno zavreči.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

Vlagatelj in naročnik v predmetnem postopku nista zahtevala povrnitve stroškov, nastalih z revizijo, zato Državna revizijska komisija o stroških ni odločala.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"22.11.2006

Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor
- Odvetnik Vladimir Toplak, Trstenjakova 5, Ptuj
- Izkop d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 6, Maribor
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana