018-448/2006 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-448/06-33-3635

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Sonje Drozdek šinko in predsednika Sama Červek kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo katetrov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni naročnik), dne 28.11. 2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se v delu, ki se nanaša na zaustavitev vseh dejanj v postopku oddaje predmetnega javnega naročila do zaključenega revizijskega postopka, zavrne kot neutemeljen.

2. Pooblaščeni naročnik mora vlagatelju na podlagi predloženih dokazil povrniti dodatne stroške za sklepanje pogodb za predmetno javno naročilo z naročniki za sklop 86 v roku 15 dni po predložitvi dokazil, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema dokazil do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev

Pooblaščeni naročnik je dne 16.04.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za dobavo katetrov ter javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 54-55/2004, z dne 21.05.2004, pod številko objave Ob-13956/04. Dne 28.07.2004 je pooblaščeni naročnik izdal obvestilo o priznani sposobnosti, št.: 5020-8/2004-107, s katerim je vlagatelja obvestil, da mu je bila priznana sposobnost in s tem status kandidata za naslednje sklope: 2-5, 14, 16, 17, 22, 23, 27, 33, 34, 37, 38, 41, 44, 52-63, 65, 74, 77-90, 95 in 96.

Pooblaščeni naročnik je dne 24.07.2006 izdal povabilo k oddaji ponudbe v II. fazi omejenega postopka za tretje šestmesečno obdobje, št.: 5020-8/2004-1071618, ter 28.09.2006 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št.: 5020-8/2004-107-1698, s katerim je vlagatelja obvestil, da njegova ponudba za sklop 86 ne ustreza vsem razpisanim zahtevam, ker ni predložil artikla ustrezne predpisane dimenzije - dolžine, zato se njegova ponudba ne izbere.

Vlagatelj je dne 04.10.2006 zahteval od naročnika dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, ki jo je pooblačeni naročnik izdal 12.10.2006, na podlagi tega pa je vlagatelj dne 16.10.2006 posredoval naročniku kopijo strani TIK-ovega kataloga za sporne katetre in zaprosil za dodatno obrazložitev naročnikove odločitve. Pooblaščeni naročnik je dne 20.10.2006 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, v kateri je navedel, da je ponudba vlagatelja pravilna za sklop 86, zato so izpolnjeni pogoji za izbiro, vlagatelj pa naj postopa v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) in v skladu z ZRPJN vloži zahtevek za revizijo, v kolikor želi spremembo obvestila o oddaji predmetnega javnega naročila za omenjeni sklop.

Vlagatelj je dne 23.10.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je navedel, da je pooblaščeni naročnik neupravičeno zavrnil njegovo ponudbo za sklop 86 - aspiracijski katetri z navedbo, da je ponudil katetre dolžine 50-60 cm namesto dolžine 51-60 cm (najkrajša še sprejemljiva dolžina je 51 cm, najdaljša še sprejemljiva dolžina je 60 cm), vlagatelj pa je ponudil aspiracijske katetre dolžine 55 cm. Vlagatelj navaja, da je pooblaščeni naročnik pri izboru najustreznejšega ponudnika ravnal v nasprotju z ZJN-1, saj je vlagateljevo pravilno ponudbo za sklop 86 izločil kljub najnižji ponudbeni ceni, s čimer je kršil 76. člen ZJN-1. Pooblaščeni naročnik je dne 19.10.2006 po elektronski pošti posredoval naročnikom in ponudnikom obvestilo o zaključenem postopku oddaje javnega naročila in s tem kršil vlagateljevo pravico do vložitve zahtevka za revizijo. Pooblaščeni naročnik je zato vlagatelju povzročil dodatne stroške in nepotrebne zaplete, saj želijo naročniki skleniti kupoprodajne pogodbe pred pravnomočno zaključenim postopkom oddaje javnega naročila. Vlagatelj bi tako moral po uspešno zaključenem revizijskem postopku podpisovati z vsakim naročnikom še drugo pogodbo in ponovno predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zaradi česar bodo zanj nastali dodatni stroški, čeprav se je naročnik dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi ponudnikom v postopkih javnega naročanja povzročala dodatne stroške in zaplete.

Vlagatelj je zahteval:
- da pooblaščeni naročnik razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 86 ter na podlagi objektivnih podatkov preveri ustreznost ponujenih artiklov za sklop 86 in na tej podlagi sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila za ta sklop,
- da pooblaščeni naročnik prekliče obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, o zaključenem postopku in opravljenem izboru, ki je bil dne 19.10.2006 poslan v elektronski obliki in o tem obvesti vse naročnike in ponudnike,
- da se s podpisom pogodb počaka do zaključenega revizijskega postopka,
- da se za predmetno javno naročilo podpiše samo ena kupoprodajna pogodba z vsakim naročnikom,
- da pooblaščeni naročnik zaključi postopek oddaje javnega naročila kot "neuspešen", saj ni poskrbel za pravočasno podaljšanje veljavnosti ponudb in na dan vlaganja revizijskega zahtevka ne razpolaga z nobeno veljavno ponudbo.

V obrazložitvi je vlagatelj navedel, da je posredoval ustrezno ponudbo za sklop 86 - aspiracijske katetre, za katere je pooblaščeni naročnik zahteval dolžino v razponu 51-60 cm in sicer dolžine 55 cm, kar je ravno na sredini zahtevanega razpona in tako predstavlja "idealno" dolžino. Vlagatelju ni znano, na podlagi katerih podatkov je prišlo do napačne ocene dolžine ponujenih artiklov in posledično do zavrnitve ponudbe. Pooblaščeni naročnik v fazi ocenjevanja ponudbe ni zahteval nobenih dodatnih pojasnil katalogov ali vzorcev, čeprav mu ZJN-1 in razpisna dokumentacija to dovoljujeta. Pooblaščeni naročnik je z obvestilom, poslanim po elektronski pošti, povzročil stanje, v katerem bo želela večina naročnikov skleniti kupoprodajne pogodbe pred pravnomočnostjo sklepa o oddaji celotnega javnega naročila. Vlagatelja tako hoče prisiliti k podpisovanju dveh pogodb z vsakim kupcem in mu namerno povzročiti nepotrebne stroške, kar je eno od temeljnih kršitev ZJN-1. Vlagatelj bi tako moral skleniti pogodbo za sklop 86 ločeno, kar predstavlja nepotrebno administrativno delo in velik finančni strošek, saj mora biti vsaka kupoprodajna pogodba opremljena tudi z dodatno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (stroški za pridobitev bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za sklop 86 so večji od dobička, ki bi ga vlagatelj z opravljenim poslom ustvaril).

Glede na navedeno vlagatelj predlaga:
- da pooblaščeni naročnik oziroma Državna revizijska komisija v postopku predmetnega javnega naročila zaustavi vsa dejanja do zaključenega revizijskega postopka,
- da pooblaščeni naročnik razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 86 ter ponovno prouči primernost in ustreznost ponujenih artiklov za sklop 86 in na tej osnovi izda ustrezen sklep,
- da mu pooblaščeni naročnik prizna in povrne stroške revizijskega postopka in sicer takso v višini 100.000,00 SIT in vse nastale nepotrebne stroške, ki bi na podlagi sporne naročnikove odločitve zahtevale dvojno sklepanje pogodb in posledično dvojno izdajo garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za katere znašajo stroški od 3.000,00 SIT do 10.000,00 SIT, v roku 15 dni od izdaje odločbe, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila.

Pooblaščeni naročnik je dne 08.11.2006 izdal odločitev o zahtevku za revizijo, št.: 5020-8/2004-107-1782, s katero je zahtevku za revizijo ugodil v delu, ki se nanaša na razveljavitev odločitve naročnika o oddaji javnega naročila za sklop 86, ne pa v delu, ki se nanaša na zaustavitev vseh dejanj do zaključenega revizijskega postopka ter vlagatelju priznal vračilo vplačane takse v višini 200.000,00 SIT, zavrnil pa je povračilo dodatnih stroškov (dvojno sklepanje pogodb, dvojno izdajanje bančnih garancij) z obrazložitvijo, da gre za minimalne zneske v primerjavi z vrednostjo pogodb, ki jih bo vlagatelj sklenil z naročniki.

Pooblaščeni naročnik navaja, da je po ponovnem pregledu ponudb ugotovil, da je bilo obvestilo o oddaji konkretnega javnega naročila oblikovano na podlagi ocene ponudb ponudnikov s strani članov strokovne skupine in je bila izbrana ponudba ponudnika, kot izhaja iz obvestila o oddaji predmetnega javnega naročila za sklop 86. Pooblaščeni naročnik je tudi preveril trditve vlagatelja, ki se nanašajo na sklop 86 in ugotovil, da so v celoti resnične. Pooblaščeni naročnik zato ugotavlja, da je ponudba vlagatelja za sklop 86 pravilna. Glede na to, da je merilo najnižja cena in da je vlagateljeva ponudba pravilna, pooblaščeni naročnik ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za izbiro, zato bo v skladu s svojo odločitvijo ustrezno spremenil obvestilo o oddaji javnega naročila, št.: 5020-/2004-107-1698 za sklop 86.

Glede vlagateljeve zahteve, da naj pooblaščeni naročnik prekliče obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, o zaključenem postopku in opravljenem izboru, ki je bilo dne 19.10.2006 poslano v elektronski obliki in o tem preklicu obvesti vse naročnike in ponudnike, pa je pooblaščeni naročnik sklenil, da obvestila o oddaji predmetnega javnega naročila, o zaključenem postopku in opravljenem izboru, ki je bilo dne 19.10.2006 poslano v elektronski obliki, ne bo preklical, saj je takoj naslednjega dne (20.10.2006) ponovno poslal vsem ponudnikom in naročnikom obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, o zaključenem postopku in opravljenem izboru, pri čemer je poudaril, da sklop 86 ni dokončen, ker je za ta sklop vložena zahteva za dodatno obrazložitev obvestila o oddaji javnega naročila (do tega dne pooblaščeni naročnik še ni prejel zahtevka za revizijo, vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo dne 23.10.2006, pooblaščeni naročnik pa ga je prejel dne 26.10.2006). Pooblaščeni naročnik je v elektronskem obvestilu, z dne 20.10.2006, navedel, da je prišlo pri oblikovanju obvestila z dne 19.10.2006 do administrativno tehnične napake zaradi predaje delovnih nalog in pomotoma ni bilo navedeno, da sklop 86 ni dokončen ter se vsem prizadetim opravičil. Pooblaščeni naročnik zato ne namerava ustaviti vseh dejanj v postopku oddaje predmetnega javnega naročila do zaključka revizijskega postopka, saj se revizijski zahtevek nanaša samo na sklop 86, v ostalem delu pa je obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila dokončno in naročniki lahko sklepajo pogodbe z izbranimi ponudniki. Iz vlagateljevega revizijskega zahtevka pa je tudi razvidno, da mu je v interesu oziroma ima namen kot izbrani ponudnik v predmetnem javnem naročilu skleniti pogodbe s posameznimi naročniki. Zahteve, ki jih navaja v svojem revizijskem zahtevku, si zato nasprotujejo glede na to, da zahteva razveljavitev odločitve pooblaščenega naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila za sklop 86 tako, da se izbere vlagatelja kot izbranega ponudnika, hkrati pa zahteva, da se zaključi celoten postopek oddaje javnega naročila kot "neuspešen".

Pooblaščeni naročnik glede vlagateljeve zahteve, da naj naročnik zaključi postopek oddaje predmetnega javnega naročila kot "neuspešen", saj ni poskrbel za pravočasno podaljšanje veljavnosti ponudb in na dan vlaganja revizijskega zahtevka ne razpolaga z nobeno veljavno ponudbo, navaja, da je obvestilo o oddaji konkretnega javnega naročila bilo oblikovano in tudi postalo dokončno za vse sklope, razen za sklop 86, še v času veljavnosti ponudb. V interesu vsakega ponudnika (in tudi vlagatelja) je, da sklene pogodbe z naročniki za izbrani sklop(e). Pooblaščeni naročnik je v skladu s pooblastilom, prejetim s strani zdravstvene ustanove, zavezan samo do konca izvedbe postopka javnega naročila, vključno do izbire ponudnika. Po dokončnosti obvestila o izbiri ponudnika se sklepajo pogodbe med javnimi zdravstvenimi zavodi in izbranim ponudnikom in pogodbeni stranki se lahko samo dogovorita o tem, ali bo izbrani ponudnik sklenil pogodbo z naročnikom pod tistimi pogoji, kot jih je navedel v svoji ponudbi.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 14.11.2006, pooblaščenega naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Pooblaščeni naročnik je z dopisom, št.: 5020-8/2004-107, z dne 16.11.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 20.11.2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, razen ponudb, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št.: 018-448/2006-33-3514, z dne 21.11.2006, v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN zahtevala od pooblaščenega naročnika dodatna pojasnila glede veljavnosti ponudb, ki jih je le-ta posredoval z dopisom, št.: 5020-8/2004-107, z dne 23.11.2006.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in pooblaščenega naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi 156. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 69/05; v nadaljnjem besedilu: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je pooblaščeni naročnik z dokumentom "odločitev o zahtevku za revizijo", št.: 5020-8/2004-107-1782, z dne 08.11.2006, zahtevku za revizijo delno ugodil in sicer v delu, ki se nanaša na razveljavitev odločitve naročnika o oddaji javnega naročila za sklop 86 ter mu priznal povračilo stroškov revizijskega postopka. Državna revizijska komisija je zato obravnavala le tisti del zahtevka za revizijo, ki se nanaša na zaustavitev vseh dejanj v postopku oddaje predmetnega javnega naročila do zaključenega revizijskega postopka in na povračilo dodatnih stroškov, nastalih zaradi dvojnega sklepanja pogodb in dvojnega izdajanja bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo, da naj pooblaščeni naročnik zaustavi vsa dejanja v postopku oddaje predmetnega javnega naročila do zaključenega revizijskega postopka, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji za II. fazo oddaje naročila blaga po omejenem postopku za dobavo katetrov za tretje šestmesečno obdobje v okviru omejenega postopka določil za predmetno javno naročilo 53 sklopov ter s povabilom k oddaji ponudbe izbrane kandidate pozval, da predložijo ponudbo za vrste blaga tistih sklopov, za katere jim je bil priznan status kandidata. Pooblaščeni naročnik je v razpisni dokumentaciji, navodilih kandidatom za izdelavo ponudbe za II. fazo - tretje obdobje, v obrazcu "1. PONUDBA", zahteval predložitev ponudbene vrednosti po posameznih sklopih. Razpisni pogoji so torej določali, da ponudniki predložijo ponudbe s cenami za blago po posameznih sklopih. Pooblaščeni naročnik je pri odločitvi o oddaji javnega naročila skladno z razpisnimi pogoji oddal blago po posameznih sklopih ter izbiral najugodnejše ponudnike glede na merilo - najnižja cena za posamezni sklop, kot je razvidno iz dokumenta "obvestilo o oddaji javnega naročila", št.: 5020-8/2004-107-1698, z dne 28.09.2006. Iz razpisne dokumentacije, vzorca pogodbe, je razvidno, da se sklepajo pogodbe med ponudniki in naročniki - posameznimi zdravstvenimi zavodi, naštetimi v razpisni dokumentaciji, pod pogoji, določenimi v vzorcu pogodbe s tem, da količino in vrsto posameznih artiklov blaga pogodbeni stranki dogovorita za vsako naročilo posebej.

Iz zgoraj ugotovljenega dejanskega stanja je razvidno, da je pooblaščeni naročnik predmetno javno naročilo za II. fazo omejenega postopka za tretje šestmesečno obdobje oddal po posameznih sklopih, za katere naročniki in ponudniki po dogovoru sklepajo pogodbe. (Nepravilna) ugotovitev pooblaščenega naročnika v obvestilu o oddaji javnega naročila, z dne 28.09.2006, da se ponudba vlagatelja v sklopu 86 ne izbere, ker ne ustreza vsem razpisanim zahtevam pooblaščenega naročnika, zaradi česar je vlagatelj zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 86 ter vložil zahtevek za revizijo, posledično ni vplivala na oddajo predmetnega javnega naročila za ostale sklope. ZRPJN sicer v prvem odstavku 11. člena določa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila, vendar navedena zakonska določba v konkretnem primeru ni relevantna za celotno predmetno javno naročilo, ampak le za sklop 86, za katerega je bil vložen zahtevek za revizijo.

Iz listinske dokumentacije pooblaščenega naročnika je razvidno, da je pooblaščeni naročnik obvestilo o oddaji javnega naročila, št.: 5020-8/2004-107-1698, z dne 28.09.2006, odposlal ponudnikom dne 03.10.2006 ter so ga ponudniki prejeli dne 04.10.2006. Ker je skladno z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila možno zahtevati v osmih dneh od dneva prejema odločitve naročnika ter skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN možno vložiti zahtevek za revizijo po odločitvi o dodelitvi naročila v roku 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila, je iz posredovane dokumentacije prav tako razvidno, da pooblaščeni naročnik v zakonsko določenem roku za ostale sklope predmetnega javnega naročila, razen za sklop 86, ni prejel niti zahteve za izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila niti zahtevka za revizijo. Odločitev pooblaščenega naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila po posameznih sklopih, vsebovana v dokumentu "obvestilo o oddaji javnega naročila", št.: 5020-8/2004-107-1698, z dne 28.09.2006, je zato po preteku zakonsko določenega roka za vložitev zahtevka za revizijo postala pravnomočna za vse sklope, razen za sklop 86, saj odločitve pooblaščenega naročnika o izbiri najugodnejših ponudnikov za ostale sklope ni bilo več mogoče izpodbijati.

Glede očitka vlagatelja, da je pooblaščeni naročnik z obvestilom o zaključenem postopku oddaje predmetnega javnega naročila, ki ga je v elektronski obliki poslal ponudnikom dne 19.10.2006, kršil vlagateljevo pravico do vložitve zahtevka za revizijo, ter zahtevo, da naj pooblaščeni naročnik to obvestilo prekliče, Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je pooblaščeni naročnik obvestilo, s katerim je ponudnike obvestil, da je obvestilo o izboru najugodnejšega ponudnika postalo dokončno, z dne 19.10.2006, spremenil oziroma nadomestil z novim obvestilom, z dne 20.10.2006. Pooblaščeni naročnik v obvestilu, z dne 19.10.2006, namreč ni navedel, da izbira najugodnejšega ponudnika za sklop 86 ni dokončna, zato je ponudnikom poslal dne 20.10.2006 spremembo oziroma popravek tega obvestila, ki glasi:
"Spoštovani, glede na elektronsko sporočilo, v katerem podjetje Kemofarmacija d.d. navaja, da obvestilo o oddaji javnega naročila ni dokončno, Vas obveščamo, da je omenjeno obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila dokončno, razen za sklop 86, za katerega je podjetje Kemofarmacija d.d. vložila zahtevo za dodatno obrazložitev obvestila o oddaji javnega naročila za dobavo katetrov po omejenem postopku - 3. obdobje II. faze. Zato ravnajte v skladu z našim včerajšnjim obvestilom, ki smo Vam ga posredovali po elektronski pošti.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v skladu z relevantnimi določili ZJN-1 in ZRPJN postala odločitev pooblaščenega naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila po preteku 10-dnevnega roka od prejema te odločitve - obvestila o oddaji javnega naročila, št.: 5020-8/2004-107-1698, z dne 28.09.2006, pravnomočna za vse sklope, razen za sklop 86. Vlagatelju zato ni mogoče pritrditi, da je pooblaščeni naročnik z obvestilom o zaključenem postopku oddaje javnega naročila, ki ga je v elektronski obliki poslal ponudnikom dne 19.10.2006, kršil vlagateljevo pravico do vložitve zahtevka za revizijo, saj je s popravkom tega obvestila, ki ga je dne 20.10.2006 prav tako poslal ponudnikom v elektronski obliki, razveljavil tisti del obvestila, z dne 19.10.2006, ki se nanaša na pravnomočnost sklopa 86, za katerega je vlagatelj zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Vlagatelj je bil z obvestilom pooblaščenega naročnika, z dne 20.10.2006, seznanjen pred vložitvijo zahtevka za revizijo, dne 23.10.2006, zato tudi iz tega razloga ni bila kršena njegova pravica do pravnega varstva, vlagatelj pa je v revizijskem postopku uspel glede priznanja pravilnosti njegove ponudbe za sklop 86. Upoštevaje navedene ugotovitve je Državna revizijska komisija vlagateljevo revizijsko navedbo, da mu je bila kršena pravica do vložitve zahtevka za revizijo ter zahtevo za razveljavitev obvestila o zaključenem postopku oddaje predmetnega javnega naročila, z dne 19.10.2006, zavrnila kot neutemeljeno.

V zvezi z zahtevo vlagatelja, da se postopek oddaje javnega naročila zaključi kot "neuspešen", ker pooblaščeni naročnik ni poskrbel za pravočasno podaljšanje veljavnosti ponudb, saj na dan vložitve revizijskega zahtevka ne razpolaga z nobeno veljavno ponudbo, je potrebno ugotoviti, da so bile ponudbe, skladno z zahtevo razpisne dokumentacije veljavne do 15.10.2006. Pooblaščeni naročnik je obvestilo o oddaji javnega naročila sprejel dne 28.09.2006 ter ga ponudnikom poslal s priporočeno pošto dne 03.10.2006, ponudniki pa so ga prejeli dne 04.10.2006. Ponudbe so bile torej v času, ko je potekel 8-dnevni rok za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma 10-dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo in za posamezne sklope javnega naročila, razen za sklop 86, ni bila vložena zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma zahtevek za revizijo, zaradi česar so postale ponudbe pravnomočne za vse sklope, razen za sklop 86, še veljavne. Pooblaščeni naročnik je v dodatnem pojasnilu navedel, da glede na to, da je bilo obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila dokončno za vse sklope, razen za sklop 86, še v času veljavnosti ponudb ponudnikov, ni pozval ponudnikov, da podaljšajo veljavnost svojih ponudb. Pooblaščeni naročnik je zato ravnal zakonito, ko je ponudnike obvestil, da je obvestilo o oddaji javnega naročila postalo dokončno in ponudnike pozval, da sklenejo pogodbe s posameznimi naročniki. Ker so bile torej ponudbe v času, ko je odločitev naročnika o oddaji javnega naročila postala pravnomočna, še veljavne, je treba vlagateljevo revizijsko navedbo o zaključku postopka oddaje predmetnega javnega naročila kot "neuspešnega" zavrniti kot neutemeljeno.

Pri presoji utemeljenosti vlagateljeve zahteve, da se s podpisom pogodb počaka do zaključenega revizijskega postopka ter da se za predmetno javno naročilo podpiše samo ena kupoprodajna pogodba z vsakim naročnikom, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj s to svojo zahtevo posega v pravna razmerja ostalih ponudnikov in naročnikov glede sklenitve pogodb za sklope, za katere je odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna. Kot je razvidno iz vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, pogodbe sklepajo izbrani ponudniki in naročniki - javni zdravstveni zavodi, medtem ko pooblaščeni naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila, vključno do izbire ponudnikov. Pooblaščeni naročnik je za vse sklope, razen za sklop 86, izbral najugodnejše ponudnike, njegova odločitev je bila za izbrane sklope dokončna, zato so bili v skladu z razpisno dokumentacijo izpolnjeni pogoji za sklepanje pogodb med naročniki in ponudniki. Državna revizijska komisija pa hkrati ugotavlja, da je zahteva vlagatelja, da se s podpisom pogodb počaka do zaključenega revizijskega postopka ter da se za predmetno javno naročilo podpiše samo ena kupoprodajna pogodba z vsakim naročnikom, v protislovju z vlagateljevo zahtevo, da se postopek oddaje predmetnega javnega naročila zaključi kot "neuspešen". Vlagatelj namreč hkrati predlaga, kdaj in na kakšen način naj se sklepajo pogodbe med ponudniki in naročniki, kar dokazuje, da je zainteresiran za sklepanje pogodb z naročniki, ter hkrati predlaga zaključek postopka oddaje predmetnega javnega naročila kot "neuspešnega", kar je popolno nasprotje prvemu predlogu. Državna revizijska komisija je glede na zgoraj ugotovljena dejstva zahtevek za revizijo tudi v tem delu zavrnila kot neutemeljen.

Ker je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo Državna revizijska komisija ugotovila, da pooblaščeni naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ni kršil relevantnih določil ZJN-1 in ZRPJN, je skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo v delu, da naj se v postopku oddaje predmetnega javnega naročila zaustavijo vsa dejanja do zaključenega revizijskega postopka, zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Pri presoji utemeljenosti zahteve vlagatelja, da naj mu pooblaščeni naročnik povrne nastale nepotrebne stroške, ki bi na podlagi sporne naročnikove odločitve o nepravilnosti njegove ponudbe za sklop 86 zahtevale dvojno sklepanje pogodb in posledično dvojno izdajanje bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je Državna revizijska komisija upoštevala dejstvo, da je pooblaščeni naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb ponudbo vlagatelja za sklop 86 neupravičeno zavrnil kot nepravilno. Pooblaščeni naročnik je zato s svojim ravnanjem povzročil vlagatelju dodatne stroške za sklepanje pogodb z naročniki, ne glede na višino teh stroškov pa Državna revizijska komisija ne more slediti pooblaščenemu naročniku, da vlagatelj do povračila teh stroškov ni upravičen, saj gre za minimalne zneske v primerjavi z vrednostjo pogodb, ki jih bo vlagatelj sklenil z naročniki. Državna revizijska komisija je zato upoštevaje dejstvo, da je pooblaščeni naročnik povzročil vlagatelju dodatne stroške v tem delu zahtevku za revizijo ugodila. Državna revizijska komisija je ob smiselni uporabi določila 156. člena ZPP, ki v prvem odstavku določa, da mora stranka ne glede na izid pravde povrniti nasprotni stranki stroške, ki jih je povzročila po svoji krivdi ali po naključju, ki se je njej primerilo, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, odločila, da mora pooblaščeni naročnik povrniti vlagatelju dodatne stroške za sklepanje pogodb z naročniki za sklop 86, za katere mu vlagatelj predloži dokazila. Pooblaščeni naročnik je dolžan vlagatelju na podlagi predloženih dokazil povrniti dodatne stroške za sklepanje pogodb za predmetno javno naročilo z naročniki za sklop 86 v roku 15 dni po predložitvi dokazil, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema dokazil do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.



POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).



V Ljubljani, dne 28.11.2006






Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije








Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana