018-422/2006 ELEKTRO-SLOVENIJA, d. o. o.

Številka: 018-422/06-41-3568

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999; 90/1999 - popravek; 110/2002; 42/2004; 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Sama Červeka, kot predsednika senata, ter članice Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila za izvedbo sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja požara in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila gospodarska družba G7, družba za varovanje, d. o. o., špruha 33, 1236 Trzin, ki jo zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO-SLOVENIJA, d. o. o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 27. novembra 2006 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 10. oktobra 2006 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu "Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku" (znak naročnika 2032/09/BT/131/2006/01, znak naročnika 2033/09/BT/131/2006/02, znak naročnika 2034/09/BT/131/2006/03 in znak naročnika 2035/09/BT/131/2006/04) z dne 04. septembra 2006.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 347.390,00 SIT. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10. julija 2006 sprejel "Sklep o začetku oddaje javnega naročila št. 131/2006" za izvedbo sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja požara po odprtem postopku, javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila pa je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 83/06, z dne 04. avgusta 2006, pod številko objave Ob-22254/06 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 12. julija 2006 izdal "Povabilo k oddaji ponudbe", znak naročnika 1741/09/BT/131/2006, nato pa dopolnil razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na specifikacijo opreme in odgovoril na zastavljena vprašanja ponudnikov, kakor to izhaja iz zapisnika o odpiranju ponudb (znak naročnika 9/BT/131/2006), izdanega dne 01. septembra 2006 (v nadaljnjem besedilu: zapisnik o odpiranju ponudb). Odgovore na vprašanja ponudnikov je naročnik izdal dne:
- 23. avgusta 2006 (dopis "Javno naročilo "Izvedba sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja požara"" številka 1932 09/BT/131/2006),
- 25. avgusta 2006 (dopis "Javno naročilo "Izvedba sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja požara"" številka 1942 09/BT/131/2006),
- 28. avgusta 2006 (dopis "Javno naročilo "Izvedba sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja požara"" številka 1950/09/BT/131/2006)
in jih posredoval ponudnikom.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb izhaja, da so na predmetno javno naročilo pravočasno, to je do dne 01. septembra 2006 (do 9.30. ure), prispele štiri ponudbe, med katerimi je tudi ponudba vlagatelja.

Naročnik je dne 04. septembra 2006 v štirih izvodih izdal "Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku" (znak naročnika 2032/09/BT/131/2006/01, znak naročnika 2033/09/BT/131/2006/02, znak naročnika 2034/09/BT/131/2006/03 in znak naročnika 2035/09/BT/131/2006/04) z dne 04. septembra 2006 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se predmetno javno naročilo na objektih "RTP Beričevo, RTP Kleče, RTP Okroglo, RP Hudo, RTP Selce, RTP Laško, RTP Pekre, RTP Cirkovce in RTP Cerkno" dodeli ponudniku ZARJA ELEKTRONIKA, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik). Vlagatelj je naročnikovo odločitev o oddaji naročila prejel dne 14. septembra 2006, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, dne 18. septembra 2006 pa je vlagatelj izdal "ZAHTEVO ZA VPOGLED V PRISPELE PONUDBE IN DOKUMENTACIJO NAROČNIKA IN ZAHTEVO ZA IZDAJO OBRAZLOŽENEGA OBVESTILA V SKLADU Z 78. ČLENOM ZJN-1", ki jo je naročnik prejel dne 20. septembra 2006.

Naročnik je dne 22. septembra 2006 izdal dopis "Vpogled v vse prispele ponudbe - izvedba sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja požara na objektih: RTP Beričevo, RTP Kleče, RTP Okroglo, RTP Selce, RTP Laško, RTP Pekre, RTP Cirkovce in RTP Cerkno (objava v UL št. 83/06, z dne 04.08.2006)", številka dopisa 2101/9BT/131/2006, iz katerega izhaja, da bo vpogled v prispele ponudbe potekal dne 27. septembra 2006 ob 12.00. uri. Vpogled je bil navedenega dne tudi dejansko opravljen, kar izhaja iz zapisnika o vpogledu v ponudbe, znak naročnika 09/BT/131/2006, izdanega dne 27. septembra 2006.

Naročnik je dne 02. oktobra 2006 izdal "D O D A T N O O B R A Z L O Ž I T E V O D L O Č I T V E o oddaji javnega naročila po odprtem postopku" številka 2174/6/Sr (v nadaljnjem besedilu: dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila), ki jo je vlagatelj prejel dne 05. oktobra 2006, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice.

Naročnik je v ponedeljek, dne 16. oktobra 2006, prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, izdan dne 10. oktobra 2006 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita kršitev prvega odstavka 7. člena in kršitev 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list Republike Slovenije, številka 39/2000; 102/2000 - popravek in 2/2004; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) in predlaga, da:
- naročnik oziroma Državna revizijska komisija ugotovi nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika, na podlagi tako ugotovljenih dejstev njegovo ponudbo kot nepravilno zavrne in izloči iz postopka ocenjevanja ter razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila številka 2033/09/BT/131/2006/02 z dne 04. septembra 2006,
- naročnik sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila in javno naročilo odda najugodnejšemu ponudniku, ki je oddal pravilno, sprejemljivo in pravilno (pravilno: primerno; opomba Državne revizijske komisije) ponudbo, in sicer vlagatelju;
- naročnik povrne vlagatelju stroške v višini predpisane takse 100.000,00 SIT;
- naročnik povrne vlagatelju stroške odvetniškega zastopanja in priprave zahtevka za revizijo po odvetniški tarifi v višini 3000 odvetniških točk ter davek na dodano vrednost, pa tudi 3 % materialnih stroškov.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo še navaja, da je na ogledu prispelih ponudb za predmetno javno naročilo ugotovil, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje vseh pogojev za sodelovanje, ki jih je v razpisni dokumentaciji zahteval naročnik. Izbrani ponudnik namreč po mnenju vlagatelja ni izpolnil pogoja pod točko 3 (četrta alinea) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe, koder naročnik zahteva, da mora dejanski izvajalec del oziroma njegovi zaposleni (kateri bodo izvajali dela) imeti veljaven izpit iz varstva pri delu. Seznam delavcev in dokazna potrdila morajo biti predloženi v dani ponudbi. Izbrani ponudnik je po mnenju vlagatelja predložil seznam dvajsetih delavcev, ki bodo izvajali dela, vendar za R. R., S. I., P. D. in š. B ni predložil zahtevanega potrdila o opravljenem izpitu iz varstva pri delu. Z izborom ponudbe izbranega ponudnika je po vlagateljevem mnenju naročnik kršil 76. člen ZJN-1, saj bi moral (po mnenju vlagatelja) kot nepravilno zavrniti in izločiti ponudbo izbranega ponudnika, ki ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev razpisne dokumentacije. Prav tako je naročnik s svojim dejanjem po mnenju vlagatelja kršil tudi načelo enakopravnosti ponudnikov (prvi odstavek 7. člena ZJN-1), saj v fazi pregledovanja ponudb ni upošteval vseh zahtev razpisne dokumentacije na enak način. Pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika namreč ni presojal enako strogo kakor pravilnosti vlagateljeve ponudbe, temveč je ponudbo izbranega ponudnika označil kot pravilno kljub izpostavljeni pomanjkljivosti.

Naročnik je dne 27. oktobra 2006 sprejel sklep številka 2332/6/sr (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov predpisane takse in odvetniškega zastopanja. V izreku odločitve o zahtevku za revizijo naročnik vlagatelja še poziva, da ga v treh dneh od prejema odločitve o zahtevku za revizijo obvesti, ali nadaljuje postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo. V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik uvodoma povzema dotedanji potek predmetnega postopka javnega naročila, v nadaljevanju pa povzema vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo. Naročnik še navaja, da:
- je pri pregledu ponudb ugotovil, da za štiri delavce izbranega ponudnika dokazila niso bila priložena, kakor pravilno ugotavlja vlagatelj, vendar naročnik iz tega razloga ponudbe ni zavrnil kot nepravilne, saj meni, da je izbrani ponudnik izpolnil pogoj pod točko 3, alinea 4. Pogoj namreč zahteva, da morajo biti potrdila predložena za vse osebe, ki bodo izvajale dela, torej za osebe, ki bodo dejansko delale na objektu;
- je izbrani ponudnik podal potrdila za 16 oseb, za štiri pa ne. Po ugotovitvi naročnika je izbrani ponudnik navedel, da bo 20 oseb sodelovalo pri projektu, kar po mnenju naročnika navaja tudi vlagatelj, pri čemer pa naročnik ugotavlja, da sodelovanje pri projektu in dejansko izvajanje del na objektu ni eno in isto. Pri projektu namreč lahko sodeluje tudi tajnica, projektant, kurir in podobno, ki za svoje delo ne potrebujejo imeti opravljenega izpita iz varstva pri delu. Naročnik še poudarja, da nikakor ne bo dopustil izvajanja del v nasprotju z določbami Zakona o varstvu pri delu;
- iz zgoraj naštetih razlogov ponudbe izbranega ponudnika ne more zavrniti kot nepravilne. V konkretnem primeru bi namreč potencialni ponudnik izpolnil zahtevani pogoj že s predložitvijo potrdila za samo enega delavca, saj naročnik ni predvidel minimalnega števila delavcev, ki bodo izvajali dela;
- mora, skladno z načelom gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (4. člen ZJN-1), z izvedbo javnega naročila in izborom ponudbe zagotoviti, da je poraba sredstev za naročnika najbolj gospodarna glede na namen in predmet javnega naročila. Izbrani ponudnik je bil v postopku vrednotenja izbran zaradi najnižje ponudbene cene, ki je občutno nižja od vlagateljeve.
Naročnik vlagatelju še dodatno pojasnjuje, da mu noben predpis ne nalaga, da mora v primeru utemeljenosti vloženega zahtevka za revizijo in razveljavitve odločitve o izbiri, oddati naročilo vlagatelju zahtevka oziroma drugemu najugodnejšemu ponudniku, ki je oddal pravilno ponudbo, saj lahko celotni postopek oddaje javnega naročila razveljavi in razpiše nov postopek oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo prejel dne 30. oktobra 2006, istega dne pa je priporočeno s povratnico na pošto oddal "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO", izdano dne 30. oktobra 2006 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo). V obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vlagatelj prereka navedbe naročnika in dodatno ugotavlja, da naročnik priznava dejstvo, da za štiri delavce izbranega ponudnika dokazila o opravljenem izpitu iz varstva pri delu niso bila predložena. Obrazložitev naročnika, da kljub navedeni pomanjkljivosti ponudba izbranega ponudnika ni nepravilna pa je po mnenju vlagatelja neutemeljena. Sklicevanje naročnika na to, da delavci, za katere ponudnik ni predložil potrdil o opravljenem izpitu iz varstva pri delu, ne bodo dejansko izvajali del na objektih je po mnenju vlagatelja neutemeljeno in kaže na to, da želi naročnik nepravilno ponudbo izbranega ponudnika konvalidirati v pravilno. Tudi sklicevanje naročnika na to, da je ponudba izbranega ponudnika cenovno občutno nižja od ponudbe vlagatelja je irelevantno, saj mora naročnik ponudbo, za katero se po pregledu ugotovi, da je nepravilna, neprimerna in nesprejemljiva, skladno s 76. členom ZJN-1 zavrniti (taka ponudba se ne uvrsti v ocenjevanje).

Vlagatelj v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo priglaša nadaljnje stroške in sicer stroške priprave obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo po Odvetniški tarifi v višini 150 točk ter davek na dodano vrednost, pa tudi 3 % materialnih stroškov.

Naročnik je obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo prejel dne 02. novembra 2006, kar izhaja iz naročnikove prejemne štampiljke na dokumentu, z dopisom "Revizija postopka oddaje javnega naročila" številka 2369/9/BT, izdanim dne 03. novembra 2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 06. novembra 2006, pa je naročnik odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Naročnik je dne 09. novembra 2006 po telefaksu Državni revizijski komisiji odstopil dodatno dokumentacijo glede predmetnega javnega naročila, dne 14. novembra 2004 pa je Državna revizijska komisija prejela še naročnikov dopis "Revizija postopka oddaje javnega naročila" številka 2409/9/BT, izdan dne 09. novembra 2006, s katerim je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil še nadaljnjo manjkajočo dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s sklepom številka 018-422/06-41-3483, izdanim dne 20. novembra 2006, pozvala na dopolnitev zahtevka za revizijo na način, da Državni revizijski komisiji navede ustrezno potrdilo o doplačilu takse za revizijo v višini 100.000,00 SIT, kot izhaja iz 22. člena ZRPJN. Vlagatelj je navedeni sklep prejel dne 21. novembra 2006, dne 24. novembra 2006 pa je na pošto priporočeno s povratnico oddal "dopolnitev revizijskega zahtevka", ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 27. novembra 2006. V dopolnitvi revizijskega zahtevka je vlagatelj navedel potrdilo o doplačilu takse za revizijo v višini 100.000,00 SIT.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim zahteva in predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija "razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila številka 2033/09/BT/131/2006/02 z dne 04.09.2006". Državna revizijska komisija je ob vpogledu v dokumentacijo predmetnega javnega naročila ugotovila, da je naročnik izdal odločitev o oddaji naročila v identičnem besedilu v štirih izvodih, pri čemer se izvodi med seboj razlikujejo praktično le po (različni) številki (znaku naročnika) in naslovniku. Prvi odstavek 78. člena ZJN-1 določa, da naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila, pri čemer mora svojo odločitev obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo, o njej pa obvestiti ponudnike. Kljub temu, da je naročnik pri konkretnem javnem naročilu sprejel štiri izvode odločitve o oddaji naročila, ki se med seboj razlikujejo praktično le po (različni) številki (znaku naročnika) in naslovniku, gre navedeno dejstvo razlagati na način, da je naročnik sprejel eno samo odločitev o oddaji naročila.

Ker vlagatelju navedeno dejstvo ni bilo znano oziroma mu ni moglo biti znano (o številu izvodov odločitve o oddaji naročila namreč ni bil obveščen, prav tako pa mu ostali izvodi niso bili poslani v vednost), je kljub dejstvu, da je v zahtevku za revizijo med drugim zahteval in predlagal, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija "razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila številka 2033/09/BT/131/2006/02 z dne 04.09.2006", razumeti, da vlagatelj izpodbija naročnikovo odločitev o oddaji naročila (torej vse štiri izvode te odločitve: številka 2032/09/BT/131/2006/01, številka 2033/09/BT/131/2006/02, 2034/09/BT/131/2006/03 in 2035/09/BT/131/2006/04). Skladno z navedenim zaključkom je Državna revizijska komisija tudi obravnavala vlagateljev zahtevek za revizijo.

Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni sporno, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil potrdila o opravljenem izpitu iz varstva pri delu za šestnajst delavcev od dvajsetih, kolikor jih je navedel v svoji ponudbi. Navedeno izhaja:
- iz tretjega odstavka obrazložitve vlagateljevega zahtevka za revizijo na strani 2 od 3, koder je zapisal: "Izbrani ponudnik je predložil seznam 20 delavcev"â?? â??"vendar ni predložil zahtevanega potrdila o opravljenem izpitu iz varstva pri delu za nekatere izmed navedenih delavcev"â??, pri čemer je vlagatelj za navedenim dostavkom navedel imena in priimke štirih delavcev, za katera potrdila o opravljenem izpitu iz varstva pri delu po njegovem mnenju niso predložena v ponudbi izbranega ponudnika,
- iz tretjega odstavka naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, koder je naročnik zapisal: "naročnik je pri pregledu ponudb ugotovil, da za štiri delavce izbranega ponudnika dokazila niso bila priložena, kakor pravilno ugotavlja vlagatelj"â??,
kakor tudi
- iz obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, v katerem vlagatelj v drugem odstavku "ugotavlja, da naročnik priznava dejstvo, da za štiri delavce izbranega ponudnika dokazila o opravljenem izpitu iz varstva pri delu niso bila predložena".
Državna revizijska komisija obenem ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom sporno to, ali je naročnik v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo postavil pogoj, da morajo ponudniki v ponudbah predložiti (dokazna) potrdila o opravljenem izpitu iz varstva pri delu za vse osebe, ki bodo sodelovale pri projektu, ali (zgolj) za osebe, ki bodo izvajale dela (torej za osebe, ki bodo dejansko delale na objektu), pa tudi, ali je izbrani ponudnik izpostavljeni pogoj v celoti izpolnil. Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija vpogledala v naročnikovo razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v četrti alinei pod točko 3 na strani 3 pri pogojih za sodelovanje zapisal: "dejanski izvajalec del oziroma njegovi zaposleni (kateri bodo izvajali dela), morajo imeti veljaven izpit iz varstva pri delu. Seznam delavcev in dokazna potrdila morajo biti predloženi v dani ponudbi.".

Ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je ponudnik v njej predložil dokument "IZJAVA O IMENOVANJU DELAVCEV NA PROJEKTU" z dne 29. avgusta 2006 (v nadaljnjem besedilu: izjava o imenovanju delavcev na projektu), iz katere je razvidno, da izbrani ponudnik "za opravljanje tehnične zaščite" izjavlja, da za projekt predmeta javnega naročila imenuje "sledeče delavce". Pod navedenim uvodnim (od)stavkom izjave o imenovanju delavcev na projektu je izbrani ponudnik navedel seznam dvajsetih delavcev, pri čemer je pri prvo naštetih šestnajstih delavcih pod rubriko "Seznam vozil" dodal še registrske oznake vozil, pri zadnje naštetih štirih delavcih pa ne.

Državna revizijska komisija ob zapisanem ugotavlja, da izbrani ponudnik v izjavi o imenovanju delavcev na projektu ni navedel oziroma razlikoval med delavci, ki bodo (dejansko) izvajali dela, in delavci, ki naj bi (drugače) sodelovali pri projektu, iz česar je (ne glede na poimenovanje predložene izjave) razumeti, da bodo vsi delavci s seznama dela dejansko tudi izvajali. Izjava o imenovanju delavcev na projektu je v ponudbi izbranega ponudnika namreč priložena za izkazovanje pogoja iz razpisne dokumentacije, ki se glasi: "dejanski izvajalec del oziroma njegovi zaposleni (kateri bodo izvajali dela), morajo imeti veljaven izpit iz varstva pri delu. Seznam delavcev in dokazna potrdila morajo biti predloženi v dani ponudbi." (četrta alinea točke 3 na strani 3). Iz navedenega pogoja jasno izhaja zahteva po tem, da morajo imeti dejanski izvajalec del oziroma (vsi) njegovi zaposleni, kateri bodo izvajali dela, veljaven izpit iz varstva pri delu, dokazna potrdila pa morajo biti predložena v ponudbi za vse zaposlene s seznama delavcev. Pojem "izvajati dela" je namreč v konkretnem primeru potrebno po stališču Državne revizijske komisije razlagati na način, da med izvajanje del spada tako izvajanje del na objektu (naročnik v pogoju v četrti alinei pod točko 3 na strani 3 namreč ni zapisal na primer "dejanski izvajalec del oziroma njegovi zaposleni (kateri bodo izvajali dela na objektu ali kateri bodo izvajali gradbena dela na objektu (oziroma podobno besedno zvezo) morajo imeti"â??), kakor tudi izvajanje vseh (preostalih) del po predmetnem javnem naročilu (projektu). Navedene zahteve razpisne dokumentacije (pogoja) torej ni razumeti na način, da bi v konkretnem primeru "potencialni ponudnik izpolnil zahtevani pogoj že s predložitvijo potrdila za samo enega delavca, saj naročnik ni predvidel minimalnega števila delavcev, ki bodo izvajali dela", kakor to pri koncu četrte strani odločitve o zahtevku za revizijo navaja naročnik, temveč na način, kakor je v razpisni dokumentaciji (jasno) zapisan in je navsezadnje smiselno povezan tudi z določbami Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list Republike Slovenije, številka 56/1999 in 64/2001).

Ker med vlagateljem in naročnikom ni sporno, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil potrdila o opravljenem izpitu iz varstva pri delu za šestnajst delavcev od dvajsetih, kolikor jih je navedel (v seznamu) v svoji ponudbi, Državna revizijska komisija skladno z doslej podano argumentacijo ugotavlja, da izbrani ponudnik pogoja ni v celoti izpolnil na način, kot je predviden v naročnikovi razpisni dokumentaciji. Prvi odstavek 76. člena ZJN-1 določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Pri tem naročnik nima diskrecijske pravice in je dolžan ponudbo, ki ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zavrniti ne glede na njeno morebitno ekonomsko ugodnost. V skladu s trinajsto točko 3. člena ZJN-1 je namreč pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja, ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Ker ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije (pogoja iz četrte alinee točke 3 na strani 3 razpisne dokumentacije), je ni mogoče obravnavati kot pravilne, Državna revizijska komisija pa je ugotovila, da je omenjena vlagateljeva navedba utemeljena, zaradi česar je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Tretji odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, peti odstavek 22. člena ZRPJN pa, da mora stranka v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo, pri čemer je povrnitev stroškov mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo.

Vlagatelj je v postopek priglasil naslednje stroške:
- strošek plačane takse za vložitev zahtevka za revizijo v višini 100.000,00 SIT,
- stroške odvetniškega zastopanja in priprave zahtevka za revizijo po Odvetniški tarifi v višini 3000 odvetniških točk ter davek na dodano vrednost,
- materialne stroške v višini 3 %,
- strošek priprave obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo v višini 150 točk ter davek na dodano vrednost, pa tudi 3 % materialnih stroškov.

Državna revizijska komisija je na podlagi petega odstavka 22. člena ZRPJN odločala le o povračilu tistih stroškov vlagatelja, za katere je predlagal povračilo in jih je obenem opredeljeno navedel, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN ter upoštevaje veljavno Odvetniško tarifo pa odločila, da vlagatelju priznava povračilo naslednjih potrebnih stroškov, nastalih z revizijo:
- 100.000,00 SIT za vplačano takso za vložitev zahtevka za revizijo,
- 237.600,00 SIT za odvetniško zastopanje in pripravo zahtevka za revizijo (protivrednost 1800 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % davek na dodano vrednost),
- 3.080,00 SIT za materialne stroške (2 % od protivrednosti 1000 točk in 1 % od protivrednosti 800 točk po veljavni Odvetniški tarifi),
- 6.600,00 SIT za pripravo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (protivrednost 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % davek na dodano vrednost),
- 110,00 SIT za materialne stroške glede obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (2 % od protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi),
skupaj torej 347.390,00 SIT.

Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 347.390,00 SIT. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 27. novembra 2006


predsednik senata,
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- ELEKTRO-SLOVENIJA, d. o. o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
- odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, 1000 Ljubljana
- ZARJA ELEKTRONIKA, d. o. o., Kamnik, Polčeva cesta 1, 1240 Kamnik
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana